בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים
בית · פורומים · שיטות בעסקים ·

הסכם למכירת עסק קיים - לדוגמה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/2/2006 14:25 לינק ישיר 
הסכם למכירת עסק קיים - לדוגמה

הסכם למכירת עסק


שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________


                           


בין


 


                                    _____________, ת.ז./ח.פ. ___________


                                    מרח' ____________________________


                                    (להלן: "המוכר")                                              מצד אחד


                                   


לבין


 


                                    _____________, ת.ז. _______________                             


                                    מרח' ____________________________


                                    (להלן: "הקונה")                                               מצד שני


                                               


 


הואיל והמוכר הינו בעל כל הזכויות בעסק ל-____________________ (להלן: "העסק");


                                                           


והואיל וברצון המוכר למכור לקונה וברצון הקונה לקנות מאת המוכר את העסק, לרבות המלאי והמוניטין של העסק, בכפוף ובהתאם לאמור בהסכם זה;


 


והואיל והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם ואת התחייבויותיהן ההדדיות במסגרת הוראות הסכם זה;


 


לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:


 


                  1.מבוא ונספחים


                                   1.1.המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.


                                   1.2.כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.


                  2.התחייבויות המוכר


המוכר מצהיר ומתחייב כדלקמן:


                                   2.1.בכפוף לקבלת התמורה כמפורט בסעיף 5 להלן, המוכר מתחייב בזה למכור לקונה את הממכר כהגדרתו בסעיף 4 להלן.


                                   2.2.המוכר יעשה את מיטב המאמצים ויפעיל את מירב קשריו וזאת כדי לאפשר לקונה לקבל רשיון להפעלת העסק על פי הדין.


                                   2.3.במועד העברת הבעלות לקונה יהא הממכר פנוי וריק מכל אדם וחפץ, למעט הפריטים המפורטים בנספח א' להסכם זה, ולא תהא לצד שלישי כלשהו זכות כלשהי בממכר.


                                   2.4.העסק ימכר על ידי המוכר במצב "כמות שהוא" (As Is) נכון למועד חתימת הסכם זה.


                  3.התחייבויות הקונה


הקונה מצהיר ומתחייב כדלקמן:


                                   3.1.הקונה מתחייב בזאת לקנות מאת המוכר את הממכר ולשלם את התמורה כמפורט בסעיף 5 להלן.


                                   3.2.הקונה מתחייב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות החלות על המוכר בגין הממכר על פי הסכמים קודמים החל ממועד העברת החזקה בממכר והוא מתחייב ליטול על עצמו את כל התחייבויות ו/או זכויות המוכר על פיהם.


                                   3.3.הקונה מצהיר כי בדק את הממכר לרבות מצבו הפיזי והמשפטי ומצא אותו מתאים לצרכיו ולמטרותיו.


                                   3.4.הקונה רוכש את הממכר על כל מרכיביו, במצבו "כמות שהוא" ביום חתימת הסכם זה ולאחר שנבדק על ידו והוא מצא אותו מתאים לדרישותיו ולצרכיו.


                                   3.5.החלטת הקונה לרכוש את הממכר, עבור התמורה כמפורט בסעיף 5 להלן, מסתמכת על בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו העצמיות בלבד. הקונה מצהיר בזאת כי לא ביסס את החלטתו כאמור על הבטחות, מצגים, התחייבויות או ערובות כלשהן מצד המוכר ו/או מי מטעמו ביחס ללקוחות העסק, היקף הייצור האפשרי בו, היקף המכירות האפשרי לתוצרתו ושיעורי התמורה והרווחיות של המוצרים השונים הנמכרים בו והשירותים המסופקים בו.


                                   3.6.אין לקונה ולא תהיה לו, כל טענה בדבר פגם, אי התאמה או ליקוי בממכר והוא מוותר בזה באורח בלתי חוזר על טענות כאמור, למעט בגין מום נסתר.


                  4.הגדרת הממכר


            הממכר בהסכם זה משמעו:


                                   4.1.ציוד, ריהוט, מלאי וכל יתר הפריטים המפורטים ברשימה המצורפת להסכם זה


                           כנספח א'.


                                   4.2.המוניטין של העסק, לרבות הזכות להשתמש בשם העסק ולרבות הבעלות על כל                     הסימנים המסחריים והשמות המסחריים השייכים למוכר ובלבד שהנ"ל ניתנים                             להעברה על פי כל דין, ובתנאי שהקונה ישא בהוצאות העברתם ורישומם.


                                   4.3.זכויות המוכר הנובעות מהסכמים קודמים הקשורים לעסק בהם התקשר ובלבד שעם העברת הזכויות לקונה, מתחייב הקונה לשחרר את המוכר מכל חוב ו/או חבות כלפי הצדדים האחרים להסכמים הנ"ל ומכל טענה ו/או תביעה מצידם בגין ההסכמים, ולשפות את המוכר, מיד עם דרישתו הראשונה, על כל הוצאה שתיגרם לו עקב תביעה ו/או טענה של הצדדים האחרים להסכמים האמורים. רשימת חובות העסק והסכמים הקשורים בו מצורפת כנספח ב' להסכם זה.


                                   4.4.רשימת הספקים של העסק מצורפת כנספח ג' להסכם זה.


                                   4.5.רשימת לקוחות העסק מצורפת כנספח ד' להסכם זה.


                  5.התמורה


                                   5.1.עבור רכישת הממכר ישלם הקונה למוכר סך השווה בשקלים חדשים ל_____ דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ כדין, בתשלומים ובמועדים כמפורט להלן:


                                                     5.1.1.סך השווה בש"ח ל_____ דולר ארה"ב עד ולא יאוחר מ_____.


                                                     5.1.2.סך השווה בש"ח ל_____ דולר ארה"ב עד ולא יאוחר מ_____.


                                                     5.1.3.סך השווה בש"ח ל_____ דולר ארה"ב עד ולא יאוחר מ_____.


                                   5.2.תשלומי התמורה כמפורט לעיל ישולמו על פי שערו היציג של דולר ארה"ב הידוע במועד כל תשלום בפועל.


                                   5.3.מס ערך מוסף כחוק עבור כל תשלום מהתשלומים האמורים בסעיף קטן 5.1 לעיל ישולם על ידי הקונה למוכר לא יאוחר מאשר _____ ימים לפני המועד לתשלומו על ידי המוכר.


                  6.ביצוע ההסכם


החזקה בעסק והבעלות בו תעבורנה לקונה במועד ביצוע התשלום הראשון מבין התשלומים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל (להלן: "מועד העברת החזקה"). המוכר והקונה יערכו פרוטוקול מסירת החזקה בעסק ויחתמו עליו.


                  7.מיסים ותשלומי חובה


הצדדים יישאו בתשלום המיסים ותשלומי החובה בקשר עם ביצוע הסכם זה, אם יהיו, כמפורט להלן:


                                   7.1.ארנונה לרשות המקומית וכל מס, היטל או תשלום חובה אחר לכל רשות החלים על העסק ממועד העברת החזקה ואילך, וכל תשלום עבור צריכה ו/או שירותים החלים על העסק כאמור, יחולו על הקונה וישולמו על ידו.


                                   7.2.כל המיסים ותשלומי החובה המוטלים על העסק ו/או הציוד ו/או הפריטים המנויים בנספח א' עד למועד העברת החזקה, יחולו על המוכר.


                                   7.3.הצדדים מתחייבים ומצהירים בזאת כי היטלים, אגרות ותשלומי חובה הנובעים מהעברת בעלות בנכסים הכלולים בממכר, אם יהיו כאלה, יחולו על הקונה.


                                   7.4.הצדדים מסכימים בזאת כי אם יחול מס רווח הון או מס הכנסה על עיסקת המכר נושא הסכם זה, יחויב בו המוכר.


                                   7.5.בהוצאות ביול הסכם זה יישאו הצדדים באופן שווה.


                  8.בוררות


                                   8.1.כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה, תובא להכרעתו של בורר דן יחיד שזהותו תוסכם בין הצדדים ובהעדר הסכמה בתוך 7 יום מיום פנייתו של אחד הצדדים למשנהו, ימונה הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.


                                   8.2.חתימת הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות.


                                   8.3.על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968.


                  9.תרופות


הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970.


              10.שינויים


כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.


              11.הודעות


הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד-בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס - תוך 24 שעות ממועד שיגורה.


 


 


                        ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:


 


 


_________________                                                              __________________


             המוכר                                                                                         הקונה


 
דווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
   
בית > פורומים > כלכלה נדל"ן ועסקים > שיטות בעסקים > הסכם למכירת עסק קיים - לדוגמה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר