בית פורומים ספרים וסופרים

ר' פנחס מיכאל אב"ד אנטופול

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/2/2008 14:17 לינק ישיר 
ר' פנחס מיכאל אב"ד אנטופול


מעשה נורא עם מהר"י בן לב


ידוע ומפורסם הוא המעשה הנורא שאירע בשנת ה' אלפים ש"ה, ד' לחודש
אב בעיר שאלוניקי :

איש בליעל אחד נתקוטט עם רבינו יוסף בן לב ז"ל )מחבר שו"ת מהר"י בן לב(, על
עניין פסק דין שכתב והוציא נגדו, והכהו על הלחי בשוק בפני כל העם, ולא היה מי
שימחה בעדו, יען כי איש בליעל זה היה עשיר גדול, תקיף ואלים מאוד. הרב הגיע
לפני חנות של בשם אחד ששמו אברהם קטלאנו, קרע את בגדיו ואמר בקול גדול
"שומו שמים על זאת" !

בלילה ההוא נכנס הבשם לחנות וראה שם עכבר. כאשר ניסה להתקרב אל העכבר
כשנר אחוז בידו, התלקחה הסחורה שבחנות, ופרצה דליקה גדולה. באותה שריפה
עלו באש כחמשת אלפים בתים מבני ישראל, במשך שש שעות, ונשרפו כמאתיים
נפשות ובתי כנסיות ובתי מדרשות רבים וספרים אין קץ. לא נראה צרה גדולה כזאת,
ואנשים הבריחו את רכושם מהאש רחוק כמטחוי קשת בשדות, ועם זאת הלכה האש
והגיעה אליהם ושרפם. אחר כך עלה הנגף בעם והיו מתים מדי יום נפשות רבות
מישראל, עד שהגיעו ביום אחד שנקברו ביום ההוא שי"ד מתים כמנין השם שק"י,
ומן היום ההוא והלאה היה הנגף הולך ומתמעט עד שהמגיפה נעצרה... )מובא בס'
"ארך אפיים" סי' א' סכ"ב בהערה(.

בכמה מספרי זמנינו מובאת "איגרת חחלום" המפורסמת שנכתבה ע"י הגה"ק ר'
מרדכי מאושמינא וצ"ל, שהיה מפורסם בכל גלילות ליטא. האיגרת נסבה על
המעשה הנ"ל, וזו לשונה :

ב"ה יום ו' כ"ח שבט תרמ"א, פ"ק בוטען.

הנני לספר לכם מעשה נורא, ומסתמא לא יגלו לשום אדם בעולם, רק יצניעו במקום
שאין יד אדם שולטת בו או יקרעו אותו לקרעים באופן שלא יתגלה זאת לשום אדם
בעולם.

בליל ערב יום כיפור בלומדי אז שיעור הקבוע לי, נפלה תרדמה עלי וישנתי.
בחלומי בא אלי איש הדר בתואר פניס וזקנו מגודל. בהביטו אלי נרתעתי, ואחז בידי
ואמר: "מה לך נרדם, קום קרא אל אלקים," ונרתעתי מאד, ואיקץ והנה חלום.
ואמרתי חלומות שוא ידברו, בכל זאת היה לבי נוקפי וחרדה גדולה נפלה עלי.
והלכתי לישון עוד על מיטתי. והנה בחלומי בא אלי עוד פעם איש הדר הנ"ל ועוד
שני אנשים עמו. ואמרו לי שני האנשים, תדע שזה חלום אמת ולא תאמר נואש.
ונשתוממתי מאד. אן קרא אלי איש הדר הנ"ל ואמר לי: הוה מפשפש במעשיך כי אני
בשליחות מעולם העליון בא אליך. אז התחזקתי ואמרתי לו : "באיזה שליחות באתם
אלי". ומחמת הקול הגדול שדברתי עמו הקיצותי משנתי וארא והנה חלום. ואמרתי
עוד הפעם החלומות לא מעלין ולא מורידין, בכל זאת מחמת שהיה לבי נוקפי נפלה
חרדה עלי ולא ישנתי עוד בלילה הזה.


וביום כיפור בכיתי מאד בכיה גדולה שלא הורגלתי בזה מעולם, ולא ידעתי מה זה
הבכיה שאני בוכה כל כך. ואמרתי בלבי, אפשר מחמת החלום הנ"ל אני בוכה כי לב
וכו'. ולא היה לי חלום עוד עד שמיני עצרת. אז ישנתי בלילה תוך הסוכה כמנהגי,
ובאמצע שנתי בא אלי עוד הפעם איש הדר הנ"ל בבגדי לבנים, ונרתעתי בהביטי אל
גודל יופיו ומראהו הנורא מאד. ואז קרב האיש ואמר אלי : "הבכי שבכית ביום
כיפור הועיל מאד, עד ששלחוני להבינך ולהגיד לך אשר תוכל לתקן ולבטל
הגזירה". אז אמרתי לו : "לא ידעתי מה אתקן ומה זה הגזירה"? ושתק האיש הנ"ל
ועמד בשתיקתו ערך רבע שעה. ואז התחלתי לבכות מאד בחלומי ואמרתי: "לא
ידעתי מה זה החטא הגדול שחטאתי, עד ששלחו לי שלוחים מעולם העליון". ובכיתי
הרבה מאד בחלומי, ומחמת גודל הבכיה הקיצותי משנתי, ובהקיצי לא אמרתי עוד
שזהו רק חלום ודברים בטלים, כי ראיתי אשר דבר הוא. וביום שמיני עצרת הייתי
בשמחח גדולת מאד ולא ידעתי אז מה השמחח אשר מעולם לא היתה לי שמחה כזו.
ובליל שמחת תורה כאשר ישנתי על מטתי באמצע שנתי בחלומי והנה בא אלי עוד
איש הדר הנ"ל, זיו תוארו היה נורא מאוד ומעוטף בלבנים, וקרב אלי ואמר : "עד
מתי יהיה לי טירחא עבורך לילך אצלך ממקומי הנכבד". ואז התחזקתי ואמרתי לו :
"בזכות התורה ובזכות התנאים והאמוראים שלמדתי אותם ויגעתי בם, הנני אבקש
מכם להגיד לי כל ענין השליחות שלכם, ולבאר לי בביאור יפה שאוכל להבינם".
ואז הלך אתי לחדר יפה ונעים מקושט בתכשיטין ולא ישבע עין מלראות זאת, ואמר
לי : "שב בני שב, ואגלה לך ענין סתר וזה השליחות שלי", וישבתי על כסא אחד
והוא ישב אצלי ואמר לי הנני מגלה לך מסתרים :

תדע שאני מהר"י בן לב ובעת שהייתי בחיים על זה העולם, ישבתי על כסא דין
לשפוט בין איש ובין רעהו. ובאו אלי שני אנשים בדבר איזה משפט ויצא אחד מהם
חייב, ולא רצה לציית הדין מחמת שהיה איש אלם. ואז הזהרתי אותו באזהרה
הידועה ויצאתי לחוץ. בא אלי האיש הנ"ל שיצא חייב מאתי והכה אותי על לחיי,
וענין זה חקוק על עצמותיו עד היום ואין לו שום תקומה עד היום. וגזר עליך שאתה
מיוצאי צאצאיו לתקן אותו ותהיה לו תקומה על זה".


ואז נרתעתי ונשתוממתי ונשארתי כאבן דומם ערך רבע שעה. ולאחר זה נגע בפי
המהריב"ל ואמר לי: "מה זה שתקת". ואז התחלתי לבכות מאד ואמרתי, לא ידעתי
במה אתקן אותו כי אין לי ידיעה בייחודים וכוונות. אז אמר לי המהריב"ל : "תדע
שכן נגזר עליך אשר תקנה הספר שו"ת מהר"י בן לב ותלמוד אותו בקביעות עד
שיהיה שגור בפיך מראשו ועד סופו. ואז תהיה תקומה גדולת אליו ויוכל לעלות
ממדרגה למדרגה. אמרתי לו להבין מה זה ממדרגה למדרגה. ואמר לי בלשון רכה :
"בהדי כבשי דרחמנא למה לך". אמרתי לו : "כמה אלמוד התשובות הנ"ל שיהא
שגור בפי"?. אמר לי : "לא פחות מארבע שנים, כי מלבד זה מוכרח אתה ללמוד
שיעורין הקבועים לך - איסור והיתר ודיני ממונות. על כן מוכרח אתה לא פחות
מארבע שנים". ואז אמרתי לו "אין לי תשובות מהר"י בן לב". ואמר לי : "תבקשם
ותמצאם לקנות. רק דבר אחד אני מגלה לך, אשר אתה מוכרח לקנותם דוקא אצל
הרב דאנטיפאלע שיש לו תשובות הנ"ל". ואמרתי לו מה זו דוקא אצל הרב הנ"ל,
ובתוך אמירה זו הקיצותי משנתי ונרתעתי מאד. ואז אמרתי לבי כי אפשר זהו דבר
בטל לקנותו דוקא אצל הרב הנ"ל, כי אפשר די לקנות אותו במקום אחר.

ובין כה וכה נתרבתה עלי טירדת העיר והתחלתי לבקש איזה אנשים שישיגו עבורי
לקנות ספר הנ"ל. וזה כשני שבועות בחלומי בא אלי עוד הפעם איש הדר הנ"ל.
ואמר לי בדברים קשים : "הלא הזהרתי אותך לקנות דוקא אצל הרב דאנטיפאלע".
ואמרתי לו : "מה טעם בזה"? ואמר לי, מחמת ששימשת את הרב דאנטיפאלע זכית
בזת להיות שליח אליו. ואגלה לך ענין זה, תדע אשר גם על הרב הנ"ל יש איזה
דברים למעלה. כי הוא התחיל להכין את עצמו להדפיס ביאור על ש"ס תמורה
ומעילה ולא קיים הכנתו. על כן מוכרח הוא גם כן לתקן זה והמעות שיקבל ממך
עבור המהריב"ל יתחיל להכין את עצמו להדפיס הנ"ל. ואמרתי לו : "מה ענין זה
לזה"? ואמר לי : "בהדי כבשי דרחמנא למה לך". ואמרתי לו "למה לא תלכו
בעצמכם להגיד זה להרב מאנטיפאלע"? ואמר לי : "בהדי כבשי דרחמנא למה לך".
וחזר וצעק בקול : "תראה למען השם לקיים אזהרתי תיכף ומיד ולא תשנה מכל דברי
אף כקוצו של יו"ד ואז יהיה טוב לך וגם לאחרים". מחמת הקול הקיצותי משנתי.

למחר היה ברצוני לשלוח שליח מיוחד אליכם לספר כל הענין, רק התעכבתי מעט
מחמת צרכי ציבור שהייתי טרוד בהם מעט. ובשבוע שעבר בלילה כשהתחלתי לישון
מרוב צערי ויגוני על זוגתי שנחלתה בחולי גדול, בא אלי עוד הפעם המהריב"ל
ואמר לי בקול: "תדע שזוהי אזהרה אחרונה שאני מזהירך, וחולי זוגתך לך האות
מחמת זה שנתעצלת באזהרתי. על כן תראה למען השם תיכף לשלוח להרב הנ"ל
דוקא, ותקנה ממנו התשובות שלי ותלמוד עד שיהא שגור בפיך כמעט בעל פה". ואז
הקיצותי משנתי בחרדה גדולה והתחלתי לשכור שליח מיוחד אל כבודכם. רק
נודעתי שהמוכ"ז נוסע אל כתר"ה באיזה דבר ענין. על כן מורי ורבי חמולו נא רחמו
נא עלי לפרוש כנפי החמלה עלי לשלוח לי התשובות מהריב"ל. ומעות כמה שירצו
אסלק לכם עבורו, רק לשלוח לי ואתחיל לתקן התיקון. זוגתי בסכנה גדולה. ה'
ירחם עליה, אבקש מכתר"ה להתפלל עליה.


ידידם עוז בלו"נ הכותב מעמקי הלב בדמעות שליש
מרדכי החופ"ק הנ"ל.

 http://www.shevanet.org.il/12/12-05.htm


מה עלה בגורל ספרו של ר' פנחס מיכאל? האם אכן הדפיסו בסוף? האם בהקדמה שם מספר מענין זה?

איפה אכן נדפסה איגרת החלום בשלימותה?דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2008 14:39 לינק ישיר 

 צ"ל מאנטיפולי (נמצאת בין פינסק לקוברין)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2008 14:52 לינק ישיר 

עיין:

http://www.hebrewbooks.org/3310

דרשות הרפם

בסוף הספר.גם ביידיש וגם בעברית.תוקן על ידי קעלעמר ב- 14/02/2008 14:58:59
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2008 15:03 לינק ישיר 


_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2008 15:38 לינק ישיר 

יש"כ על מראה המקום.
הספר הזה (דרשות הרפם) ועוד אחרים, נדפסו על ידי צאצאיו.
האם הספר המוזכר באיגרת, על תמורה ומעילה נדפס? האם נדפס על ידו, או על ידי מי מצאצאיו?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/2/2008 11:52 לינק ישיר 

עיינתי שוב בספר הנ"ל, ובהקדמה מסופר, שהספר על תמורה ומעילה אכן נדפס על ידי ר' פנחס מיכאל בשנת תרמ"ה. (4 שנים לאחר כתיבת המכתב).

פשוט, ראיתי שהובא הסיפור באיזה ספר שנדפס לאחרונה, ושם הוא מספר שנתקל בספר שנדפס על ידי הרפ"מ ומאריך בסיפורו. ואני לא נתקלתי בספר הזה עד היום.

אני מניח (מלשון הסיפור בדרשות הרפמ), שר' פנחס מיכאל, לא מזכיר את הענין בהקדמה לספרו, וכנראה, שהשתדל לשמור על בקשתו של ר' מרדכי.

שוב, יש"כ לך קעלמער.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2011 12:12 לינק ישיר 

ב"ה 

הביאור על תמורה ומעילה של מרן הגאון הרב פנחס מיכאל גרויסלייט זצוק"ל הוא "לקט הקוצרים" שיצא לאור בורשה תרמ"ה כשבורשה תרכ"ז יצא "לקט הקוצרים" על מסכת נזיר. 
בהיברובוקס קיימים הביאורים לנזיר ותמורה (שבו גם קצת ממסכת תמיד).


תוקן על ידי מרן_ראיה ב- 19/12/2011 12:13:04תוקן על ידי מרן_ראיה ב- 19/12/2011 12:17:51
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > ר' פנחס מיכאל אב"ד אנטופול
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר