בית פורומים ספרים וסופרים

בעל מגדל עוז

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-18/11/2009 02:59 לינק ישיר 
בעל מגדל עוז

[בהקשר לויכוח אודות מעמדו וכבודו של בעל מגדל עוז] בזכרוני כי ראיתי אי פעם ח"י של בעל מגדל עוז על מושב בית דין כמודמה שיחד עם הר"ן. הידוע למי פה על זאת או על כזאת?דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/11/2009 16:03 לינק ישיר 

בעל מגדל עוז היה בכדור מבוגר יותר מהר"ן, בשנת ע"ב עלה לארץ ישראל והר"ן היה אז צעיר מאד. אך כנראה כוונתך

לשאלה שנשלחה להר"ן (שו"ת הר"ן סי' ה') מצפת ומזכירים שם "החכמים הר' שלמה עמנואל והר' פרץ והר' שם טוב ז"ל" שמחו בתקיפות נגד היתר ביין נסך.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/11/2009 03:31 לינק ישיר 

כנראה לזאת היתה הכונה.

האם אכן זה מורה על מעמד נכבד שהיה למגדל עז באותם ימים?
אגב, אתה ודאי תהנה לשמוע כי הגאון רבי אפרים ברודאנסקי בספרו בנין אפרים כתב קונטרס שלם בשם 'עוז המגדל' בו הוא מסביר שהמגדל עז היה למדן עצום בסגנון הגר"ח מבריסק ולכן האחרונים לא הבינו את כונתו ומקורותיו, ושם מסביר כמה קטעים תמוהים במגדל עז ע"ד זו, והדברים נפלאים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/11/2009 08:04 לינק ישיר 

חבל שהמהרש"ל לא ידע מזה...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/11/2009 08:39 לינק ישיר 

גם הש"ך כנראה לא ידע מזה.
הרי כאן כמה ציטוטים מהש"ך על חו"מ

 

ש"ך חושן משפט סימן לו סק"ו

ומ"ש שהרב בעל מגדל עוז סתר השגתו כו'. אני עיינתי במגדל עוז וראיתי שכותב ומבלבל כדרכו, וכל סתירותיו אדרבה ראיות הם לדברי הראב"ד. ותמהני על מהר"מ אלשקר שמביא ראיה מבעל מגדל עוז, הלא ידוע דרכו של הבעל מגדל עוז שמהפך תמיד דברי אלהים חיים,

 

ש"ך חושן משפט סימן מא סקי"ט

ומ"ש המגדל עוז שם [בפי"ד וכ"ג ממלוה] שדברי הרמב"ם הם ש"ס פ"ק דמציעא ופרק ג"פ, כבר ידוע שהוא כותב בלי עיון והשגחה כלל ומקלקל דבריו שלא במשפט.

 

ש"ך חושן משפט סימן שו סק"ו

אני אומר שאף שכך דרכו של המגדל עוז ברוב המקומות [המהרש"ל כ' והמגדל עוז רצה ליישב הרמב"ם בדברי' שאין בהם טעם וריח]  מ"מ בזה אף שקרוב הדבר שלא כוון האמת מ"מ אין השגה עליו כי אולי כוון למה שכתבתי.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/11/2009 15:14 לינק ישיר 

באיזה מקום כתב אחר מהפוסקים
בנוגע לאיזה השגת ראב"ד תמוהה:
שכאן אפי' בעל מגדל עוז יישב את הרמב"ם...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/11/2009 16:39 לינק ישיר 

פשיטא, שהמגדל עוז היה דמות חשובה, והיו לו תלמידים שהתייחסו אליו במלא ההערצה.

לגבי מפעלו של בנין אפרים - אני מכיר את מפעלו, ואיני מבין ההתקוממות, וכי בגלל שהרש"ל לא ידע והש"ך ביקר, כבר אי אפשר למצוא את הקו שבדבריו (אולי כבר לא נקבל את הרז"ה כי בכל קטע כתבו עליו הראב"ד והמלחמות שדבריו בטלים, ולא באתי כלל להשוות ביניהם (קטע זה כתבתי לטרחנים שמיד יקפצו שיש הבדל, ויגלו את הבורות וכו') אך לתת מושג מה) . גם המרכבת המשנה מדבר בשבחו עיין בהקדמתו שכותב בהערצה, וכך נקט בספרו. וגם החת"ס ועוד אחרונים.

עיקר עניינו היה בקבלה, ספריו המדהימים כמו בדי הארון (ספר מרתק ומדהים) וכתר שם טוב על התורה, וגם נגד זה יש הביקורת של המאירת עיניים שטען שהוא ור"י שועב אמרו בשם הרשב"א דברים שלא כן (אך גם האמירת עינים הינו ספר תמוה לא פחות)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/11/2009 00:06 לינק ישיר 

לגבי הש"ך התמיה על מהר"ם אלשקאר, באמת מהר"ם אלשאקר מכבד המגדל עוז בכ"מ ועי' לו סי' צד' "להרמב"ם שומעים שעליו סומכים בכל הגלילות האלו וכ"ש שכבר יישב בעל מגדל עוז את דבריו".  - הש"ך כאן תמיה איך מביאים ראיה ממגד"ע. אמנם הש"ך סי' קכח ה מונה דעות הפוסקים כוותי' ומונה גם מגד"ע וכן רעה ג רצד ז.

ממתנגדי המגד"ע יש לציין גם את הרדב"ז.

והנה אתנחתא מציין לחת"ס מאלו שכיבדו את המגד"ע. ועי' גם חת"ס חולין קא "דברי מגדל עוז אינם מובנים כדרכו".
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/11/2009 00:21 לינק ישיר 

השאלה היא אם המהרש"ל והש"ך צודקים איך זה יתכן שבדורו היה נחשב כמו שמשמע בתשובה שהביא אתנחתא.


אגב מ"ש אתנחתא שהמרכבת כותב עליו בהערצה אינו מדוייק, שכותב "ובקושטא קאמינא שעל הרוב הנראה לעיניים אין לדבריו כונה, שמעתי ולא אבינה, זולתי קול ואיני מכיר התמונה, וכבר התעורר הרש"ל בהקדמה, לים של שלמה מס' בבא קמא" אלא שאח"כ כותב "ומליצת מהרש"ל לא אעלה על שפתי כי חושש אני פן חטאתי ואלוקים יכפר בעדי אשר דברתי עד כה שלא כהלכה, אך גליתי טפח וכיסיתי טפחיים ואקוד ארצה אפיים, נגד גדולת הרש"ל אשר דחה דבריו בשתי ידים, ואען ואומר איך לא ינבא תלמיד הרשב"א, ויש מקומות דורש לשבח וכו' ובסו"ד תולה בטעות סופר.
ובעיקר הטענה איך לא ינבא תלמיד הרשב"א [והחרה החזיק אחריו בפתיחה לעוז המגדל שם], האם אכן לא היו מתלמידי הראשונים גם תלמידים טועים כאלה או אחרים?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/11/2009 02:10 לינק ישיר 

התכוונתי להמלים דלהלן שנראה שמכבדו ומכיר כגדול מהראשונים:


[בעל ה"מגדל עוז"] החל להראות באצבע, מקום מוצא הדין ומקור הנובע... צור מעוז, בעל "מגדל עוז". אוצר בלום מלא כל כלי חמדה... ויבן את המגדול הצופה על פני דמשק... אין כמוהו בבקיאות... ועל גדולת אדוננו הראב"ד יתמרמר, ועל רבנו [הרמב"ם] כולו כבוד אומר... ומלתו על לשונו עזה: "תמה אני אם פה קדוש הראב"ד יאמר דבר זה"?! ; "אך איזה תלמיד טועה כתב כן, כי לא יתכן"; "הלא רבינו קרא שם ספרו "משנה תורה", ללמד בדרך קצרה".

ופשיטא שהכיר בבעיותיות שבחיבור שניכר בעליל.

באתי רק להבהרה שלא התכוונתי שהוא כאחד מגדולי הראשונים אלא גדול השייך לתקופת הראשונים.

תוקן על ידי אתנחתא ב- 29/11/2009 02:13:13תוקן על ידי אתנחתא ב- 29/11/2009 02:38:59
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/11/2009 02:14 לינק ישיר 


והנה דברי החת"ס שמנסה לטעון שרק המעתיקים אשמים ולא התוכן:
...וב"ה שכך כוונתי. ואחר כך מצאתיו בספר "מגדל עוז" שכתב... וסופו מבלבל דבריו כדרך הספר ההוא שנשתבש על ידי מעתיקים, מ"מ מילי מעליותא דאית ביה דרשינן בשמיה.

תוקן על ידי אתנחתא ב- 29/11/2009 02:14:45
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/11/2009 00:01 לינק ישיר 

מלשון החת"ס כאן נראה ש"מילי מעלייתא דרשינן" דהיינו שאפשר למצוא בו לפעמים דברים טובים, הרי שלדעתו השיבוש מקיף מאד, ולא שיש בו פה ושם טעויות דפוס. זה באמת פחות משנה אם מקור הבעיה הוא ברב אליו מיוחס הספר או במי שכתב אותו בפועל. בדיקה פשוטה מראה כי במגדל עוז יש דברים חסרי טעם, אפשר לעבור הלכה אחרי הלכה, ולראות כי התשובות שלו מול השגות הראב"ד הם בסגנון שבחור בישיבה קטנה בזמננו כותב. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > בעל מגדל עוז
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר