1. עמוד הבית
 2. מחשבים ואינטרנט
 3. אונליין

התקנון המלא: כמה זמן מותר לבחור ישיבה לגלוש באינטרנט

'חנויות' האינטרנט ברחוב החרדי צצות לאחרונה כפטריות אחר הגשם • ב'וועד לטוהר המחנה' לא טמנו את ידם בצלחת, והוציאו תקנון מיוחד לחנויות האינטרנט. אולם, רבים מבעלי החנויות והמשתמשים אינם רואים בעין יפה את התקנון הדרקוני • התקנון המלא - בפנים
Print משה ויסברג , כ"ד שבט תשע"ז 20/02/2017 14:03

חרדים מחשב לימודים אקדמאי אוניברסיטה בחור ישיבה גולש במחשב. צילום: רויטרס

חנויות האינטרנט - עכשיו התקנון: 'חנויות' האינטרנט ברחוב החרדי צצות לאחרונה כפטריות אחר הגשם. השימוש באתרי ממשלה ובנקים והצורך בשליחת מיילים עם התקדמות הטכנולוגיה הביאה רבים וטובים לפתוח חנויות עם מחשבים עם עלות לפי זמן השימוש, לצרכים אישיים שכמובן האינטרנט כשר ומסונן.

ב'וועד לטוהר המחנה' לא טמנו את ידם בצלחת, והוציאו תקנון מיוחד לחנויות האינטרנט. חנות שתקבל עליה את פיקוח וכללי הוועד, תזכה מהארגון לתעודת הכשר.

בנוסח ההסכם של המיזם שקיבל את השם 'חותם' נכתב: הואיל וצד א' מעוניין ו/או מספק שירותי אינטרנט. והואיל: וצד א' מעוניין לקבל את אישורו של צד ב' שהמקום מפוקח על ידו. לפיכך הוצהר הוסכם והותנה כדלהלן:

'בחדרי חרדים' מציג את התקנון המלא שנשלח לחנויות בימים אלו והדרישה לקבלת הכשר מצד הועד.

א. המבוא להסכם זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מגוף ההסכם.

ב. כבר בראשית ההסכם יובהר נחרצות באופן חד משמעי, כי הסכם זה אינו מהווה הכשר והמלצה על חנויות האינטרנט, היות ולא ניתן לפתור המכשולות באופן בטוח ומושלם, ועצם החשיפה לאינטרנט, והרגל השימוש בו, לא מומלץ כלל, כי הרגל נעשה טבע, ולנזירא אמרינן סחור סחור לכרמא לא תקרב, ואין אפוטרופוס לעריות, אולם תקנות מינימאליות אלו הינם חובה עפ"י הוראת רבני הועד, ובלי זה אין שום היתר להיכנס לחנות אינטרנט אפילו לצורך גדול. יובהר, שהיות ועמדות אינטרנט הינו דבר חדש ודינמי, הרי שהתקנון הינו זמני, ובעזהי"ת בחודשים הקרובים נעקוב אחר התוצאות, ומה עוד ניתן לעשות למנוע את ההתמכרות והבילוי.

ג. חובה לתלות בחנות את התקנון כמצו"ב נספח ב'.

ד. צד א' ימלא את 'טופס הפרטים' המצורף להסכם זה ומסומן כנספח א', צד א' מתחייב בזה לעדכן באופן מיידי את נציגי הועד בכל שינוי באחד מהפרטים המצוינים בטופס הפרטים.

ה. בשלב זה ספק האינטרנט של כל המחשבים לרבות מחלקת נשים, שיועמדו לשירות הציבור, אפי' ליחידים, יהיה אך ורק של חברת הסינון 'נטפרי' וישוייך לקהילת "חדרי מחשבים בפיקוח".

ו. המחשבים לא ישמשו לצרכי בילוי, ויחסמו אתרי חדשות, ספורט, וסרטים הכל לפי שיקול דעתם של רבני הוועד, בנוסף, צד ב' שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לדרוש לעבור למסלול אחר ב'נטפרי' ו/או לדרוש מעבר לספק אינטרנט אחר במסלול שייקבע ע"י הועד, ו/או לשנות או להוריד או להוסיף או לחסום או לפתוח אתרים, או להתקין תוכנות, הכול יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של צד ב', וצד א' מתחייב בזה למלא אחר ההוראות צד ב' ולבצע את ההחלפה ו/או המעבר ו/או כל הוראה אחרת, בתוך פרק הזמן שיידרש ע"י צד ב'.

ז. על צד א' לבצע חסימה מוחלטת והרמטית המעקרת ומונעת כל אפשרות חיבור לאינטרנט שלא ע"י
חסימת 'נטפרי' ו/או המסלול שנקבע ע"י צד ב'.

ח. חובה על צד א' להתקין על כל המחשבים בחנות, תוכנת חסימה.

ט. חובה על צד א' להתקין על המחשבים תוכנה לחסימת אפשרות צפייה ו/או שימוש בוידאו,

י. החנויות נסגרות לא יאוחר משעה 12:00 בלילה, כמו"כ אין להשתמש בחדרים סגורים - לחריגים מיוחדים, רק באישור הוועדה.

יא. צד א' יסדר את עמדות המחשבים כך שתהיה הפרדה מלאה ומוחלטת בין גברים לנשים – והכל בהתאם להנחיות של הועד. הוועד יהיה רשאי לדרוש מעת לעת שינויים נוספים בעמדות המחשב כגון, אך לא רק, מיקומן, אופיין, עמדות לעמידה בלבד, ועוד, ככל שיראה בכך צורך, וצד א' מתחייב בזה למלא אחר הוראות הוועד בעניין זה.

צילום: יוסי זמיר, פלאש 90
צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

יב. תהליך פתיחת חשבון קבוע למבוגרים נשואים, יתבצע כדלהלן: 1. מילוי טופס עם פרטים אישיים. 2. צילום תעודת זהות / דרכון. 3. שם המשתמש יהיה מספר ת.ז. או דרכון של המשתמש.

יג. השימוש לבחורים של ישיבה גדולה יהיה בכפוף לתנאים האמורים בסעיף הקודם ובנוסף גם לתנאים דלהלן. 1. בחנויות שהקצו עמדות מחשב לבחורים עם ספק נפרד שבה לא ייפתחו כל אתרים מכל סוג שהוא למעט מייל, אתרי ממשלה, טיסות. יתכן שבעתיד יחליט הוועד על פתיחת אתרים נוספים שלדעת הוועד יהיו נחוצים לבחורים. מובהר כי ההחלטה על פתיחת אתרים נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הוועד 2. כל בחור יהיה חייב להציג אישור בכתב מהמפקח שמונה מטעם הוועד.

יד. לגבי בחורים מזדמנים, בתנאים דלהלן באופן זמני: 1. עד שעה ליום. 2, מחשב ללא אינטרנט. 3, עמדת מחשב בעמידה.

טו. בישיבות בהן יש אישור מהראש ישיבה לבחורי חו"ל להשתמש במקומות אלו, דינם כאברכים.

טז. אין כניסה כלל לילדים ובחורים מישיבה קטנה, במקרים חריגים ומיוחדים יהיה ניתן לפנות לוועד שיתן אישור בתאום עם הרבנים.

יז. המפקח בחנות יהיה נציג שימונה ע"י הועד והוא יהיה רשאי להיכנס לחנות בכל שעה שימצא לנכון. בנוסף, למפקח תהיה גישה לצפייה במצלמות המוצבות בחנות ויוכל לפקח גם מרחוק על הנעשה בחנות, זאת בנוסף לביקורים שיערוך באופן קבוע בכל זמן שימצא לנכון, כמו"כ יהיה למפקח גישה לרשימת ופרטי המשתמשים, וכן לבדיקה טכנית של המחשבים כולל התוכנות.

יח. תקנון הועד כולל הנספחים יהיה בתוקף עד כ"ט באלול תשע"ז, התקנון יוצב בפתח החנות במקום בולט והוא רכוש הועד שיוכל להסירו ולדרוש לקבלו בחזרה אם לדעתו הייתה הפרה של התקנון ו/או מסיבות אחרות.

יט. הועד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון ואז מתחייב צד א' להסיר את התקנון הישן ולהציב תחתיו את התקנון החדש.

כ. לאחר חתימה על הסכם זה, ניתן ארכה של שבועיים לצד א' כדי לקיים את כל סעיפי ההסכם, ורק לאחר שנציג הוועד יבדוק הכול לשביעות רצונו, צד א' יקבל את האישור לתלות את התקנון בחנות.

כא. כל פרסום שיבצע צד א' יידרש לקבל מראש את הסכמתו בכתב של צד ב', ולצד ב' תינתן זכות ווטו על פרסום שלא יקבל את אישורו, ואז צד א' מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו של צד ב'. ההחלטה אם לאשר ו/או להגביל ו/או לשנות פרסום מסוים נתונה באופן מוחלט ובלעדי לצד ב'.

כב.למען הסר ספק מובהר, כי מתן אפשרות ללקוחות לגלוש באמצעות ספק ו/או במסלול שלא אושר ע"יהועד, /או במקרה של פתיחת חשבון למשתמש שלא באמצעות מספר זהות / דרכון, או באמצעות מספר לא נכון ו/או כל הפרה אחרת של הוראות הסכם זה ו/או הוראות אחרות אשר יורה הוועד בעתיד, יגרום להסרת הפיקוח באופן מיידי ו/או להטלת עיצום כספי על בעל החנות – הכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הועד. בנוסף להנ"ל הועד יהיה רשאי לפרסם איסור שימוש בשירותי החנות.

כג. צד א' ישתתף בעלות הפיקוח בתשלום חודשי בסך 211 ₪ לחנות, בחנות שיש מעל 01 עמדות יהיה תוספת מחיר לכל עמדת מחשב בסך 21 ש"ח שיועברו מידי 0 לחודש הלועזי. לצורך הבטחת התשלום כאמור בסעיף זה ימסור צד א' פרטי כרטיס אשראי בטופס המצורף כנספח מס' 2 להסכם זה.

כד. בנוסף יפקיד צד א' שיק פקדון ע"ס 8,111 ₪ שיוחלטו ע"י צד ב' במקרה של הפרה של הסכם זה.

כה. כל סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה בקשר לכריתתו, תקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו, הפרתו, ביטולו, ו/או כל ענין הקשור בו והנובע הימנו, יובאו להכרעתו הבלעדית של של רב שיהיה מקובל על רבני טוהר המחנה, והחתימה על מסמך זה כמוה כחתימה על שטר בוררות התקף הן ע"פ ד"ת והן ע"פ חוקי המדינה.

כו. הבורר יהיה משוחרר מסדרי הדין והראיות וינהל את הדיון כראות עיניו. הבורר רשאי להוציא החלטות ו/או פסקי דין זמניים ו/או ליתן סעדים וצווי ביניים הכל כפי שימצא לנכון. במידה ואחד מהצדדים לא יופיע לדיון שנקבע ע"י הבורר, רשאי הבורר להוציא החלטה ככל שימצא לנכון במעמד צד אחד.

כז. הצדדים מודים בהודאה גמורה שכל הנ"ל נעשה באופן המועיל ביותר, בבית דין חשוב, מעכשיו ודלא כאסמכתא, וכן בכל דבר ודבר כפי קניינו הראוי לו באופן המועיל ביותר, והתנאים כתנאי בני גד ובני ראובן וככל משפטי התנאים, בביטול וכו', בפיסול וכו'.

רבים מבעלי החנויות והמשתמשים אינם רואים בעין יפה את התקנון הדרקוני. יצחק צבי, אברך שנוהג להשתמש רבות בשרותי חנויות האינטרנט אומר ל"בחדרי חרדים: "הדרישה לגלישה באמצעות מספר מזהה, תוך שהגלישה תהיה בשליטת הוועדה, היא דרישה מוגזמת ומופרכת. זאת בנוסף לתשלום הגבוה אותו דורש הוועד על הפיקוח + תוספת של 21 ש"ח לחודש על כל מחשב נוסף בחנות.

אולי יעניין אותך גם

אולי יעניין אותך גםהוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. והעיקר לא כתוב כמה צריך לשלם??????????????????????????  (ל”ת)

  יוני

  • שוב טוהר המחנה מה שוב הם רוצים לשבת בבית סוהר.? (ל”ת)

   נ

 2. משהו חדש ת.ד ומספר פקס זה הזהות של מי שעומד מאחרי החות"ם . מי אמר שלא מדובר בפוטקשן מודרני  


  • במידה ויהיה כתובת ו/או טלפון 


 3. הסוסים כבר מזמן ברחו מהאורווה  

  הוועד למען הסוסים

 4. כמה מנות סמים מותר ליד מחשב  (ל”ת)

  ויגדרוביץ

 5. מציע לנתק את כל המחשבים מהחשמל, להדביק על המסך תמונה של רב כלשהו  

  כינוי (לא חובה)

 6. כל הכבוד  (ל”ת)


 7. מי הם?? עסקנים??  (ל”ת)

  שאלה.

 8. זה רק יגרום לאנשים להכניס אינטרנט הביתה  (ל”ת)


 9. פרוטקשן  (ל”ת)

  לא להאמין

 10. תודה על הוועד  

  /

 11. איכס, מגעילים  


 12. התקנון המלא: כמה מותר להחורי ישיבות לגלוש באינטרנט  

  כפוף לגדולי הדור

 13. ומה נותן צד ב' בתמורה?  (ל”ת)


 14. הגיע הזמן שנבין את הבעיה ואז אולי את הפתרון  

  אבי

 15. ברוך ה' כבר יש תחרות עם הוועד של מרדכי בלוי  

  שריר

 16. מושחתים וחולים  (ל”ת)

  אהרן

 17. העיקר כסף זבלים  (ל”ת)

  אבי

 18. מי זה הוועד הזה בכלל ומי הרבנים שלהם.  (ל”ת)

  י

 19. הבעיה בחינוך לא בחנות !עדיף חנות כשר מאשר ביפו או אייפון או בבית  (ל”ת)

  י

 20. וכי יש ברירה לחנות ?ישלמו לסיקריקים שיפגינו  (ל”ת)

  h