1. עמוד הבית
  2. יהדות
  3. פרשת השבוע

חידודון: מי היה האבא של זמרי בן סלוא?

הרב עוזי שוויצה רבה של כפר יונה מגיש דיון מרתק לכבוד שבת, וחוקר לנבכי הפרשנים - מי אתה זמרי בן סלוא? • מתוך התכנית 'חידודון' של השדרן האהוב עמי מימון • שישי בבחדרי
הרב עוזי שוויצה , ו' תמוז תשע"ד 04/07/2014 09:47

ויקי הג"ר עוזי שוויצה, ויקי

במדבר פרק כה, יד:
"ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני".

בעל הטורים במדבר א, טז:
קריאי העדה - וי"ו קטיעא וקרי קרואי בשביל שלומיאל בן צורישדי שהוא זמרי בן סלוא. וכן בעדת קרח (להלן טז, ב) קראי כתיב חסר ו', ולשם הוי"ו חסר לגמרי לפי שהיו כולם רשעים אבל בכאן היו אחרים צדיקים:

סנהדרין דף פב עמ' ב:
"אמר רבי יוחנן חמשה שמות יש לו זמרי ובן סלוא ושאול ובן הכנענית ושלומיאל בן צורי שדי זמרי על שנעשה כביצה המוזרת בן סלוא על שהסליא עונות של משפחתו שאול על שהשאיל עצמו לדבר עבירה בן הכנענית על שעשה מעשה כנען ומה שמו שלומיאל בן צורי שדי שמו"

מהרש"א סנהדרין דף פב עמ' ב:
"ה' שמות יש לו זמרי כו'. דלא מסתברא לומר שנשא שמעון כנענית שהרחיקו אבותיו ודבר שעתידה תורה ליאסר ודרשו נמי שלומיאל וגו' שהוא היה נשיא שבט שמעון ובמעשה זמרי נמי כתיב נשיא בית אב לשמעוני ואע"ג דה' בתי אבות היו לשמעון וכל אחד מהם היה נשיא למדו לומר שהוא היה ג"כ נשיא השבט כדאמרינן לעיל שהלכו שבט שמעון אצל זמרי בן סלוא נשיאם משה דן דיני נפשות ואתה יושב ושותק מה עשה כו' ואף על גב שיש לבעל דין לחלוק בזה ולומר שאחר שמת שלומיאל בן צורי שדי נתמנה זמרי להיות נשיא השבט דהא בין מעשה דנשיאים ובין מעשה זמרי היה כמו ל"ח שנים שזה היה בשנה שניה ליציאת מצרים ומעשה זמרי היה בשנת מ' מ"מ כיון שלא נזכר בתורה שנתמנו נשיאים אחרים עד לסוף בפרשת מסעי בחלוקת ארץ לא נאמר כן בלי ראייה שנתמנו גם כן אחרים קודם זה אלא שכ"ז שהיו ישראל במדבר עד חלוקת הארץ לא נתמנו אחרים וא"כ ע"כ שלומיאל הוא זמרי ומ"ש ומה שמו שלומיאל בן צורי שדי לא ידעתי מה ידרשו בצורי שדי דהא בין בני שמעון חשיב ליה לשאול בכל המקרא וה"ל לכתוב שלומיאל בן שמעון ודע דלפי הדרש צ"ל דלכל הפחות היה זמרי במעשה הזה בן ר"נ שנה דהא חשיב ליה לשאול בן הכנענית מיורדי מצרים ורד"ו שנה היו במצרים ובשנת ארבעים ליציאתם נהרג זמרי הרי ר"ן שנה ואין זה תימה שהיה חיה כ"כ כמו שפרש"י במנחות גבי פתחיה על הקינין שהוא מרדכי ועיין בתוספות שם ודו"ק"

בעל הטורים במדבר כה, יד: "שלומיאל בגימטריא זה זמרי בן סלוא".

רש"י על בראשית מט, ו:
בסודם אל תבא נפשי - (ב"ר) זה מעשה זמרי כשנתקבצו שבטו של שמעון להביא את המדינית לפני משה ואמרו לו זו אסורה או מותרת אם תאמר אסורה בת יתרו מי התירה לך אל יזכר שמי בדבר שנא' זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני ולא כתב בן יעקב.

מזרחי על בראשית פרק מט פסוק ו
אין לומר שמה שלא נאמר 'בן יעקב', הוא מפני שראשי כל המשפחות אינם עולים רק עד השבטים, שמהם יחלקו היחסים. אך קשה, אם כן גבי זמרי בן סלוא שלא מצינו שנזכר שמו על זמרי, נימא שמה שלא נאמר, לשמעוני בן יעקב, הוא מפני שראשי כל המשפחות אינן עולין רק עד השבטים. ועוד, עד שיקח ראיה מדברי הימים להקשות פה, ישים זה שורש שהוא כמנהג המשפחות העולות עד השבט.

שפתי חכמים בראשית מט, ו:
כתב הרא"ם אך קשה א"כ גבי זמרי בן סלוא נימא שמה שלא נאמר לשמעוני בן יעקב הוא מפני שראשי המשפחות אינן עולין רק עד השבטים. ונראה כיון שמצינו גבי קרח שלא יחסו אותו עד יעקב מפני תפילתו כמו שכתבתי דאל"כ הוה קשיא קראי אהדדי, א"כ גבי זמרי נמי נימא שמפני תפילתו של יעקב הוא, דהא גבי אהדדי נקטי להו דכתיב בסודם וגו' וק"ל:

ספר גור אריה במדבר טז, א:
רש"י שפירש (בראשית מט, ו) "בסודם אל תבא נפשי" 'זהו מעשה זמרי שלא כתב שם בן יעקב', והיכן היה להזכיר 'בן יעקב', שהרי לא הזכיר רק (להלן כה, יד) "זמרי בן סלוא" (קושיות הרא"ם), אבל הפירוש כמו שאמרנו, כי עיקר תפילתו היה שלא יהיה לו חלק בהם, כי הרשע נולד מפסולת שיש בצדיק, ובקש רחמים על הדבר שלא יהיה לו חלק בו:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. התחכמויות לא מדויקות, הרי כל דור המדבר כבר מתו אז.  (ל”ת)

    יוסי

  2. די בושות יש לזימרי שכתבו עליו כבר בתורה ,לא צריך להוסיף  

    יפה יוסף