בית פורומים עצור כאן חושבים

בה"ב-למה צמים?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-23/10/2006 11:43 לינק ישיר 
בה"ב-למה צמים?

ימי החגים שהם ימי שמחה,  שבהם יש לאכול "טוב", ולשתות יין, תוצאתם "צרות".

ולכן:

"חייבין בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבין ומחפשין בגנות ובפרדסים ועל הנהרות כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה, וכן יזהירו בדבר זה לכל העם כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה, ולא ימשכו ביין שמא יבואו לידי עבירה". (רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה כא).

"צרה" נוספת היו הדרשות בבתי הכנסת:

"אמר אבין: סקבא דשתא – ריגלא". וברש"י: "קבא דשתא ריגלא - ריעוע של ימות השנה ליחוד ולעבירה ימות הרגל שיש קבוצת אנשים ונשים לשמוע דרשה ונותנים ונושאים זה עם זה". (קידושין דף פא עמוד א)

החכמים שלא רצו  לבטל את ה"פיקניקים", או את הדרשות בבתי הכנסת, "המציאו" דרך ל"תיקון לחטאי החגים:\\

לצום אחרי החגים!

לצומות אלו גם "תועלת משנה" שמתקני הצום לחשבו עליה- להפחית  מהמשקל העודף, שהצטבר כתוצאה מהאכילה הרצופה בחגים.

"נוהגים באשכנז ובצרפת להתענות שני וחמישי ושני, אחר הפסח והחג, וממתינין עד שיעבור כל חודש ניסן ותשרי ואז מתענין לפי שאינן רוצין להתענות בניסן ותשרי וסמכו אותם על מקרא דאיוב ויהי כי הקיפו ימי המשתה וגו אולי חטאו בני וגו' ובשביל שימי המועד הם ימי משתה ושמחה אולי חטאו ועושים אותם כמו ת"צ לקרות ויחל".(טור או"ח סי' תצב,. תוס' קדושין פא א; רא"ש תענית פ"א סי' כ ומרדכי שם סי' תרכט; רוקח סי' ריב; כלבו סי' סא).

אם בטור כתב "נוהגים באשכנז ובצרפת", ואביו-הרא"ש  כתב: "נהגו בהן כל תפוצות ישראל", הרי הרוקח  והמרדכי (-שכמו הרא"ש גם הוא היה תלמיד המהר"ם מרוטנבורג) כתבו שהוא מנהג "כל ישראל".

אם
צמים אחרי פסח וסוכות, למה לא צמים אחרי שבועות? האין שבועות חג?

לדברי הב"י, (או"ח סי' תכט; מג"א סי' תצב ס"ק א. ועי' מרדכי תענית שם בשם ראבי"ה)  לא צריך "תיקונים" אחרי חג ה"שבועות", כי חג ה"שבועות" הוא לא יותר מיום (או יומיים בחו"ל), וכמה כבר אפשר להספיק לחטוא ביום אחד או יומים?

אך תתפלאו לשמוע כמה שאפשר לחטוא ביום אחד, ואפילו אם הוא יום הכיפורים:

"...אמריתו אמאי לא אתי משיח, והא האידנא, יומא דכיפורי הוא, ואבעול כמה בתולתא בנהרדעא". (יומא דף יט עמוד ב).

היום כשכבר אין נהרדעא, למה המשיח לא בא?

ולמה לא מתענין אחרי חנוכה, והרי חנוכה הוא יותר משבוע?

 
"הא דמתענין בה"ב אחר הפסח ואחר הסוכות, כי דווקא היכא דאיכא שבעה ימי משתה איכא למיחש. וחנוכה אין צריך כי אז אין בני אדם פנויין ממלאכתן וליכא שמחה יתירה, גם כי לא למשתה ושמחה נתנו אלא להודות ולהלל". (ספר המנהגים (טירנא) הגהות המנהגים חודש אייר אות מז)
.

ייתכן שלפנינו שני הסברים, האחד:כי אז אין בני אדם פנויין ממלאכתן וליכא שמחה יתירה, והשני: גם כי לא למשתה ושמחה נתנו אלא להודות ולהלל, מפני שיש מן הראשונים הסוכרים שמי החנוכה נקבעו אף למשתה ושמחה:

"מרדכי  הארוך, הובא בד"מ ורמ"א תרע ובחי' אנ"ש על המרדכי פסחים סי' תרה, ושכ"נ מרש"י שבת כא ב ד"הה"ג, שלא נתמעט אלא מעשיית מלאכה, עי' להלן; תוס' תענית יח ב ד"ה הלכה; שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרצט שיש בהם שמחה ועונג, וביש"ש ב"ק פ"ז סי' לז, הובא בב"ח תרע, כ"כ בד' הרמב"ם חנוכה פ"ג ה"ג שהם ימי שמחה והלל וכ"כ בהגהות מהרי"א ובנין שלמה בד' הרמב"ם שאין שמחה אלא בבשר ויין, ובמגילת אנטיוכוס: לעשות שמונה ימים האלה ימי משתה ושמחה כו".

המרדכי (שהבין שהחטא הוא, "שמא חטאו בלשונם"), שואל: א"כ למה לא מתענים לאחרי חג השבועות, ולכן הוא טוען, בהביאו דברי הראבי"ה (ח"ג - הלכות תענית סימן תתסג, שלצום אין קשר לחטאי החגים, אלא הוא כזכר ל"תענית גשמים",  שבה נהגו בני בבל אם לא ירד להם גשם.

אם כי לא מובן אצלי,  למה יש  לצום לזכר הבצורת של פעם כשיורד גשם?

ולמה לצום לאחרי הפסח, כשנגמרה תקופת הגשמים?

כי  בני נינוה שהיו צריכים גשמים כל השנה צמו גם בניסן:

"שלחו ליה בני נינוה לרבי: כגון אנן, דאפילו בתקופת תמוז בעינן מטרא, היכי נעביד? (תענית דף יד עמוד ב). "בנינוה צרכון מיעבד תענית בתר פסחא". (ירושלמי ברכות ה"ב).

(שלחו לו בני נינוה לרבי כגון אנו הצריכים לגשם אפילו בתקופת תמוז כיצד נעשה? בנינוה צריכים לעשות תענית אחרי הפסח).

ועד"ז כתב בספר חסידים (מרגליות) סימן רכז:

"ומה שמתענין לאחר חג המצות ולאחר חג הסוכות לא בעבור שחוטאים (לפי שלא היו קורין בס"ת) כמו (לפני תעניות שלפני ר"ה ויוה"כ שאין קורין בתענית אלא על כפרת עונם לזכרם ביום הדין לטובה אבל אלו התעניות בשביל הגשמים במר חשון מתענין בשבוע ראשונה (כשאין חל ראש חודש מרחשון בשבת) בעבור יורה שיורה על הזרעים לברכה ובאייר מפני שלא תלקה בשדפון ובירקון לכך קורין בס"ת כמו שהיו הראשונים עושים כדי שירד המטר לברכה."

הסבר דומה שהתענית היא "לזכר" מצאנו בט"ז אורח חיים סימן תכט ס"ק ב:

"... ונלע"ד דכל מה שקבעו חז"ל תעניתי' צריך שיהי' להם דמיון כימות ראשונים וע"ד שכתב המרדכי דתענית בה"ב שאחר פסח וסוכות דומיא דתענית הראשונים בזמן הרביע' כו' וה"נ נימא דבימי מרדכי ואסתר עברו והתענו בפסח כדדרשינן ויעבור מרדכי וכו' וכבר קי"ל דמי שמתענה ביום שאסור להתענות צריך למיתב תענית לתעניתא כדאשכחן בת"ח בשבת וא"כ מסתמא אחר הפורים שהיה בימי מרדכי התענו על מה שעברו בשנה שלפני זה בפסח וזה נשאר קיים לדורות להתענות תעניתים אלו אע"פ שאין הטעם שייך אצלינו מ"מ התעניתים לא בטלו".

טסיה נוספת הוא המזג אויר הבלתי יציב שבאותן התקןפות:

 "וי"א דוקא אחר ניסן ותשרי מתענים שהאויר משתנה באותו זמן, ויש לחוש לסכנת שינוי האויר שיזיק ח"ו לבריאות". (ספר המנהגים (טירנא) הגהות המנהגים חודש אייר אות מז, לבוש החור סימן תצב סעיף א).

צום קל.
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/10/2006 12:18 לינק ישיר 

על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים עוד אשכול בפחות משבוע מאחר והוא עניינא דיומא.

ווטו1דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/10/2006 12:35 לינק ישיר 

איך הוא עניינא דיומא בעוד שרק בשבת הבאה יכריזו על הצום? מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/10/2006 13:24 לינק ישיר 

א. שבוע ההכרזה יומא מקרי
ב. שאל את נישטאיךדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/10/2006 11:09 לינק ישיר 

 מאיר,

המנהג להכריז על תענית בה"ב  רק לאחר הרביעה הראשונה- ז בחשוון, הוא  רק לדעת הסוברים שהתענית תלויה  בגשמים, אך מאחר והבאתי, שאין לתענית ולגשמים דבר, והסיבה לתענית היא   או  בגלל  "חטאי החגים", או בגלל השינוי במזג האוויר, הרי אין להם זמן קבוע, וזמנם המתחיל  מיד אחרי ראש חודש, וכמו שכתב הרמ"א (דרכי משה לאו"ח תכ"ט):

"מהרי"ו עפ"י ראבי"ה אזיל לטעמיה, דפריש טעמא משום גשמים, אבל לטעם דכתב הטור אין לחוש מתי יתענה, וכן נוהגין דאין ממתינים".תוקן על ידי - נישטאיך - 24/10/2006 11:14:33

עולם הפוך אני רואה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/5/2019 14:42 לינק ישיר 

שבועות הוא יום אחד וגם אין חוה"מ שאז יוצאים יותר, דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > בה"ב-למה צמים?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר