בית פורומים עצור כאן חושבים

כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שישי - ניסן תשע"ט

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-17/4/2019 13:10 לינק ישיר 
כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שישי - ניסן תשע"ט

ערבחגהפסח,אנומתכבדיםלהגישלקוראינואתהגיליוןהשישישלפשטותהמתחדשים.
ניתןלהורידוכאן: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=45351&p=538940#p538940
אתכלהגיליונותניתןלהורידמגוגלדרייב:
https://drive.google.com/?id=12ynfWhrfJsvXfhFOnX8B62PZbFDXA8RB

כדילהצטרףלרשימתהתפוצהשל'פשטות'שלחואתהמילים'צרףאותי'לדוא"ל: pshatot@gmail.com
הגיליוןעומדבסימןהרגלהבאעלינולטובה,והואכוללשניחלקיםעיקריים: 
השערהראשוןהתייחדלענייניפסחויציאתמצרים,והואכוללמאמריםמכמהתלמידיחכמיםחשובים.  הרביצחקשילת עומדעלהמקורבפשוטיהמקראותלהלכההפסוקהבענייןחיובאכילתמצהבפסח. הרבאליהומאירפיבלזון מבאראתמרכזיותיציאתמצריםבאמונתישראל,בהיותהמכוננתאתתודעתעםה'. הרבמרדכיפראנק מתחקהאחרסדרןהפנימישלעשרהמכות,ומפרשאתהמסרהשלםהעולהמהן,שלבאחרשלב. הרבאריהמאיר עומדעלשתיהחגיגותשבמועדהאביב,חגהפסחוחגהמצות,ומגדיראתהיחסביניהם.
מאמריהשערהשניעוסקיםבפרשיותהראשונותשלספרויקרא. אתהשערפותחמאמרמאת הגאוןרבילייבמינצברגזצ"ל עלהחידושבצורתומהותהקרבנותשבספרויקרא. סמוךלומאמרתלמידו, הרביחיאלמשהורטהימרשליט"א,המבאראתהזכרתיציאתמצריםבתורהכיסודהתורה,ואתסידורןשלהזכרותאלולפימדרגותהקדושהבספרויקרא. הרבחייםמצגר דןבמצוותתרומתהדשן-אחתמהדוגמאותהקיצוניותבהבדלביןהדרשלפשט,הואסוקרכמהמשיטותהראשונים,ומציעכיווןחדשלביאורהסוגיא.דרכוליישובהסוגיא,יכולהלשפוךאורוהבנהעלסוגיותדומותביחספשטודרש. מאמרושל הרבמרדכיאלתר עוסקבטעמיהקרבנות,ובמחלוקתהרמב"םוהרמב"ןבנושא.לבירורהסוגיאהואמבארלעומקאתטעותםשלעובדיעבודהזרה.
מדור'מתורתםשלרבותינו' יורדגםהואלשאלתפשטודרש,והואמקיףאתביאוריהקדמונים[בעליהפשט]בלשוןהתורה"וידיולאשטףבמים"שבפרשתזב,הנראהכמנוגדלהלכה.ומראהשדווקאהאסמכתאשלמדוממנהנטילתידיים-נלמדתמעומקפשוטושלמקרא.  מדורהערותוהארות כוללחידושיםיקריםעלכללנושאיהגיליון,ביניהםגםכמההערות מהרביצחקאייזיקראללערזצ"ל,רב,מו"צ(בחבלאלזסשבצרפת) וחוקר. חיופעלבמאההתשעעשרה. במדורהנביאים מאמרייחודימאת הרבאברהםמנחםהורוויץ,המבאראתפשטהכתוביםבמעשהדודעםהאריוהדוב. הרבאליהומנחםהופמן מגיבלמאמרשפרסםהרביוסףמיכאליוסקוביץבגליוןהאחרון,עלהכרונולוגיהבספרשמואל.אף הרביוסקוביץ נענהלוועמדלהגןעלחידושובסדרהמאורעותשבסוףהספר.
תקוותנושדבריהתורהשבגיליוןיעשירולקוראיםאתחגהמצותהבאעלינולטובהבדברהשםשגילהבתורתו.חגכשרושמחפשטותהמתחדשים
הגיליוןהבאיעסוקבחלקהשנישלספרויקראותחילתספרבמדבר,ספירתהעומרוחגהשבועות,מגילתרותוספרשמואל.ניתןלשלוחמאמריםעדכ'איירתשע"ט.הערות,וכןמאמריםמלאיםעלהנ"ל,כמוגםמאמריםעלשיטותהראשוניםבפירושהמקרא,אפשרלשלוחלתיבתהדוארהאלקטרונישלמערכתפשטות: pshatot@gmail.com

תוקןעלידיתושבעפב-17/04/201911:20:56תוקןעלידיתושבעפב-17/04/201911:23:36תוקן על ידי תושבעפ ב- 17/04/2019 11:25:19
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/4/2019 13:23 לינק ישיר 

סליחה על התיקון:
ערב חג הפסח, אנו מתכבדים להגיש לקוראינו את הגיליון השישי של פשטות המתחדשים.
ניתן להורידו כאן: 
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=45351&p=538940#p538940
את כל הגיליונות ניתן להוריד מגוגל דרייב:

כדי להצטרף לרשימת התפוצה של 'פשטות' שלחו את המילים 'צרף אותי' לדוא"ל: pshatot@gmail.com

הגיליון עומד בסימן הרגל הבא עלינו לטובה, והוא כולל שני חלקים עיקריים: 

השער הראשון התייחד לענייני פסח ויציאת מצרים, והוא כולל מאמרים מכמה תלמידי חכמים חשובים. 
הרב יצחק שילת עומד על המקור בפשוטי המקראות להלכה הפסוקה בעניין חיוב אכילת מצה בפסח.
הרב אליהו מאיר פיבלזון מבאר את מרכזיות יציאת מצרים באמונת ישראל, בהיותה מכוננת את תודעת עם ה'.
הרב מרדכי פראנק מתחקה אחר סדרן הפנימי של עשר המכות, ומפרש את המסר השלם העולה מהן, שלב אחר שלב.
הרב אריה מאיר עומד על שתי החגיגות שבמועד האביב, חג הפסח וחג המצות, ומגדיר את היחס ביניהם.

מאמרי השער השני עוסקים בפרשיות הראשונות של ספר ויקרא.
את השער פותח מאמר מאת הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל על החידוש בצורת ומהות הקרבנות שבספר ויקרא.
סמוך לו מאמר תלמידו, הרב יחיאל משה ורטהימר שליט"א, המבאר את הזכרת יציאת מצרים בתורה כיסוד התורה, ואת סידורן של הזכרות אלו לפי מדרגות הקדושה בספר ויקרא.
הרב חיים מצגר דן במצוות תרומת הדשן - אחת מהדוגמאות הקיצוניות בהבדל בין הדרש לפשט, הוא סוקר כמה משיטות הראשונים, ומציע כיוון חדש לביאור הסוגיא. דרכו ליישוב הסוגיא, יכולה לשפוך אור והבנה על סוגיות דומות ביחס פשט ודרש.
מאמרו של הרב מרדכי אלתר עוסק בטעמי הקרבנות, ובמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בנושא. לבירור הסוגיא הוא מבאר לעומק את טעותם של עובדי עבודה זרה.

מדור 'מתורתם של רבותינו' יורד גם הוא לשאלת פשט ודרש, והוא מקיף את ביאורי הקדמונים [בעלי הפשט] בלשון התורה "וידיו לא שטף במים" שבפרשת זב, הנראה כמנוגד להלכה. ומראה שדווקא האסמכתא שלמדו ממנה נטילת ידיים - נלמדת מעומק פשוטו של מקרא. 
מדור הערות והארות כולל חידושים יקרים על כלל נושאי הגיליון, ביניהם גם כמה הערות מהרב יצחק אייזיק ראללער זצ"ל, רב, מו"צ (בחבל אלזס שבצרפת) וחוקר. חי ופעל במאה התשע עשרה.
במדור הנביאים מאמר ייחודי מאת הרב אברהם מנחם הורוויץ, המבאר את פשט הכתובים במעשה דוד עם הארי והדוב.
הרב אליהו מנחם הופמן מגיב למאמר שפרסם הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ בגליון האחרון, על הכרונולוגיה בספר שמואל. אף הרב יוסקוביץ נענה לו ועמד להגן על חידושו בסדר המאורעות שבסוף הספר.

תקוותנו שדברי התורה שבגיליון יעשירו לקוראים את חג המצות הבא עלינו לטובה בדבר השם שגילה בתורתו.
חג כשר ושמח
פשטות המתחדשים

הגיליון הבא יעסוק בחלק השני של ספר ויקרא ותחילת ספר במדבר, ספירת העומר וחג השבועות, מגילת רות וספר שמואל.
ניתן לשלוח מאמרים עד כ' אייר תשע"ט.
הערות, וכן מאמרים מלאים על הנ"ל, כמו גם מאמרים על שיטות הראשונים בפירוש המקרא, אפשר לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני של מערכת פשטות: pshatot@gmail.comדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שישי - ניסן תשע"ט
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר