בית פורומים עצור כאן חושבים

מנהג התחפושות בפורים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-21/2/2005 22:12 לינק ישיר 
מנהג התחפושות בפורים

ב"ה,

לכבוד חג הפורים הבא עלינו לטובה,ובפרט לזכר אותו צדיק מרדכי "היהודי" !

א-האם הוא מנהג קדום,ושורשו בעם היהודי ובהוראה,או אינו אלא חיקוי של מנהגי הגויים הפגאנים והנוצרים?

ב-האם לקבול נגד הנוהג הזה,גם אם נניח שאין שורשו מהיהודים,יש בזה משום "מינות"? (ראו לשון התשובה שהיא מקור דברי הרמ"א)

ג-אם הגעתי למסקנא כי זהו נוהג שאינו יהודי ומקורו נכרי ומחוץ לכרם בית ישראל,כיצד עליי לנהוג למעשה?

ד-האם ידוע על ת"ח שאינם נוהגים להתחפש באופן מופגן ,וכך מורים לקהילתם להלכה ולמעשה?

ה-מה מסבירים לילד,אם החלטנו שזה נוהג אלילי?

אודה מקרב ליבי לכל פירור מידע בנושא.בברכת "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" (אסתר ג,ב)

דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/2/2005 22:59 לינק ישיר 

לב
ראה את ההפניות שהבאתי להלן, הערה 86. בייחוד את מאמרו של: א' הורוביץ, "'ונהפוך הוא': יהודים מול שונאיהם בחגיגות הפורים", ציון, נט (תשנ"ד), עמ' 153-168.

מה שכתבתי לאחרונה בקשר לדברי ר' משה ב"ר אלעזר הכהן אחיינו של הרא"ש, בספרו: ספר המשכיל (חסידים), מהדורת ש"י ינקוביץ, ירושלים תשס"ד, עמ' עו: "טובה תנחל ושלוה תירש, אם תשמר מלאו דלא ילבש גבר שמלת אשה, כגון בחורים הנותנים צעיף בראשיהם ולובשים בגדי נשים בחנוכה ובפורים ובעת נשואין, אל תהיה כאחד מהם בדבר הרע הזה...".
השווה: ספר יראים לר' אליעזר ממיץ, מהדורת א"א שיף, ב, וילנה תרס"ב, סימן שפה-שפו, עמ' 403: "וללבוש אפי' ארעי ודרך שחוק אסור שהרי לא חלק הכתוב בין קבע לארעי, ולפי שראיתי בני אדם שלובשים מלבושי נשים עראי לשחוק(84) והוקשה בעיני כתבתי כן"; אבן בחן לקלונימוס בן קלונימוס,(85) מהדורת א"מ הברמן, תל-אביב תשט"ז, עמ' 30: "ובארבעה עשר לחדש אדר / בחורי ישראל לכבוד ולהדר / יתפארו ויתהללו / כי ישתגעו וכי יתהוללו... זה ילבש שמלת אשה ולגרגרותיו ענקים / וזה יתחקה כאחד הריקים / תוף ומחול שמחה ושלישים / אלו עם אלו אנשים עם נשים...".(86)

הערות:
84. ראה: שם, הערה ה: "בנדפס כתוב: במשתאות של חתן וכלה וגם בענינים הרבה, אבל בהכת"י שלפנינו ליתא...".על נוסח הדפוס, שהינו למעשה חיבורו של ר' בנימין ב"ר אברהם הרופא, אחיו של בעל "שבלי הלקט", ראה: מ' רייך, "מבוא ל'יראים השלם'", סיני: ספר יובל, ירושלים תשי"ח, עמ' שע-שעא; א"א אורבך, בעלי התוספות, ירושלים תש"ם, א, עמ' 162; ש' חסידה (מהדיר), שבלי הלקט: החלק השני, ירושלים תשמ"ח, מבוא, עמ' 40-41, 52; י"מ תא-שמע, "דברים על הסמ"ג על קיצור סמ"ג ועל ספרות הקיצורים", בתוך: י' הורוביץ (מהדיר), קיצור ספר מצוות גדול לר' אברהם ב"ר אפרים, ירושלים תשס"ה, עמ' 20-21. וסביר להניח שמשפט זה הוסף, בהתאם להווי האיטלקי.

85. חי ופעל בפרובנס ובאיטליה במאה הארבע-עשרה, ראה עליו: ח' שירמן-ע' פליישר, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, ירושלים תשנ"ז, עמ' 514-541, והספרות המובאת שם.

86. וראה עוד: הלכות הרי"ץ גיאת: ספר שערי שמחה, מהדורת י"ד במברגר, ירושלים תשנ"ח, א, עמ' קנט; ספר המנהיג, מהדורת י' רפאל, ירושלים תשל"ח, ב, עמ' תיז-תיח. (וראה על מקורות אלו: א' הורוביץ, "ר' עובדיה מברטנורא: בדרכו לארץ-ישראל", פעמים, 37 (תשמ"ט), עמ' 38-39). וכן: ספר מעשה רקח על הרמב"ם לר' מסעוד חי רקח, ויניציאה תק"י, א, בראש הספר, שם הובא קטע מתוך: ספר המספיק לעובדי השם לר' אברהם בן הרמב"ם, הכרך הראשון מתוך החלק השני (קטע זה טרם פורסם, וייתכן שהוא נמצא בגניזה הקהירית, כמו הרבה קטעים אחרים. אבל הפרופסורים י' ינון-פנטון ומ"ע פרידמן, אשר זמן רב שהם נוברים בתוך הגניזה ואיתרו פרגמנטים מרובים מספר המספיק לעובדי השם, הודיעו לי, כי בינתיים לא מצאו קטע זה): "ונשות בני ישראל גם כי רובם נצולות מזה העון ר"ל לאו לא יהיה כלי גבר וגו', הנה קצתם בם נכשלות כי מצד פתיותם וזה שבחופותיהם יתדמו לגוי' ותצנוף האשה מצנפת או כובע ותקח בידה סייף, ותצא במחול לפני אנשים והנשים בתועבה הזו, ולא יעלה בדעת שמפני היותה כלה הותר לה איסור תורה אא"כ יתנצלו בזה בהיותם סומכים על המנהג לאמר כך נהגו כמו שיתנצלו בזולתו, וכבר היה זה נעשה במצרים והיו נכשלים בו גדולים עד שביטלנו אותו ומחינו זכרו. וכן היה החתן יוצא לאשה המקשטת שתקשט אותו, וזה מכלל עדי האשה ואסור לעשותו, וראוי להזהר מזה, ולא יסמכו על הנשים שאין להן לא דעת ולא תבונה...". על תופעה זו, בתקופות שונות, ראה: י' יובל, "תקנות נגד ריבוי גירושין בגרמניה במאה הט"ו", ציון, מח (תשמ"ג), עמ' 281, הערה 16; א' הורוביץ, "'ונהפוך הוא': יהודים מול שונאיהם בחגיגות הפורים", ציון, נט (תשנ"ד), עמ' 153-168, (הורוביץ, שם, עמ' 155, הערה 84, כותב: "ראה העדות מתוך ספר חסידים קטן... כך היה כנראה כבר בימיו של המהרי"ל... על תופעה זו הצביע גם אברהמס... אלא שלא דייק לגמרי, כשכתב שכבר במאה הי"ד נהגו יהודי צרפת וגרמניה לערוך נשפי פורים, שבהם התחפשו גברים לנשים. העדות מגרמניה היא רק מן המאה הט"ו". הורוביץ עדיין מחזיק משום מה, בדעה המוטעית המיושנת שהייתה רווחת במאה התשע-עשרה (בהשפעתו של צונץ), כי ספר חסידים קטן, חובר במאה החמש-עשרה. דעה מוטעית זו מצאתי אצל חוקר דגול נוסף בימינו, ראה: לעיל, הערה 81); ז' הנגבי, "מנהגי הפורים בהלכה ובאמנות", בתוך: ד' שפרבר, מנהגי ישראל, ו, ירושלים תשנ"ח, עמ' קצב-רה; הנ"ל, מנהגי ישראל, ז, ירושלים תשס"ג, עמ' תמ-תמא; י"ש שפיגל, "שינוי בגדי גבר ואשה במועדים מיוחדים" (טרם פורסם).

תוקן על ידי - ממדבש - 21/02/2005 23:12:43דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/2/2005 03:02 לינק ישיר 

אז באמת מתי חובר "ספר חסידים קטן"?

ולפי זה עד כמה אנו מרחיקים אחורה בזמן,ומוצאים שורש לתחפושות במנהג אשכנז?

(התלונות נגד "לא ילבש" שצויינו כאן כמקורות קדמוניים,כמו כתבי הר"א בן הר"מ,אינם מתייחסים כלל לפורים)


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/2/2005 03:17 לינק ישיר 

ספר חסידים קטן, חובר במפנה המאות השלוש-עשרה והארבע-עשרה.
הקטע שהבאתי לעיל, הוא חלק מביקורת שכתבתי על מהדורת ינקוביץ.

תוקן על ידי - ממדבש - 22/02/2005 3:23:47דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/2/2005 07:52 לינק ישיר 

ונהפוך הוא - התחפשות גברים לנשים וההיפך:

http://www.hydepark.co.il/hydepark/topicarc.asp?topic_id=309501
תוקן על ידי - אמשלום - 22/02/2005 7:55:27דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/2/2005 20:13 לינק ישיר 

כולם מתייחסים לדין של "לא ילבש".

מבחינתי יותר חשובה השאלה:כיצד התחילו לחקות את הגויים בתחפושות האלו,אם בכלל?

זכורני כי היחיד שמצאתי שעוסק בעניין הזה,ומתנגד לכל עניין התחפושות באופן עקרוני,זה הרב מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים מבני ברק.בספר או פירוש שלו על מגילת אסתר במאמרים בסוף.

כיצד ייתכן שמנהג שכל כולו זר ורחוק מהתלמוד וההלכה ודרך ישראל,לפחות מבחינה הסטורית. הופך לכמעט "מצוה" בחג הפורים?

(האם כבר נמצא הספר שטוען שגם בזמן בית שני היו נוהגים להתחפש בפורים,וזה מנהג שלרוב פשיטותו לא נזכר בתלמוד?)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/2/2005 21:17 לינק ישיר 

לב יקר.

האם אני שומע כאן זלזול במנהג ישראל הנהוג מקדמא דנא?

הוי,עם השפנים עד מתי תהיו לשפנים?!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/2/2005 03:44 לינק ישיר 

בס"ד
המקור לתחפושות הוא לקוח מרעיון מגילת אסתר שהוא
לגלות את ההסתר לענ"ד.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/2/2005 08:39 לינק ישיר 

שי היקר

תודה לך על התשובה.

אמנם, בדבריך טמונים רעיונות והנחות יסוד שצריך להסביר אותם בהרחבה עבור מי שאינו מתמצא, כמוני.

א. הספר מגילת אסתר עוסק ב"חשיפת הנסתר".

זה רעיון עמוק מאד, אך הוא טעון פיתוח, הרחבה והצדקה. למשל, הגר"א בפירושו למגילה מעלה אותה טענה שלך, במישור המטפיזי, בנוגע להשגחה פרטית. ואכן פירושו הוא מדהים ומרתק. לפני מספר שנים כתב הרב וולבה ספר שלם על הרעיון הזה של הגר"א. ואולי כדאי לסכמו כאן או באשכול אחר.

אבל לא יצאנו ידי חובתנו באיזכור כה קצר. צריך להראות כיצד הספר של מגילת אסתר משרת את המטרה הזו - שנעלמה במשך הדורות עד שהגר"א הציג אותה בגלוי (כשהוא מסתמך על פירוש לגמרות סתומות, ואכן כרגיל אצל מי שמצוי בכתביו, הדברים עושים רושם עצום, כאילו זו כוונת המקורות).

ב. האם אלו שפתחו במנהג זה של התחפשות עשו זאת בשל המטרה שכתבת? זו שאלה היסטורית, שיש לה מקורות המאפשרים תשובה. עד כמה שידוע לי, הטענה שלך לא הוזכרה במקורות אלו בתור הצדקה להתחפשות. האם כונתך לטעון שהם עשו זאת לא במודע, מתוך תחושת לב עמוקה כי זו התכלית האמיתית של פורים?

ג. האם אין דרך אחרת לגלות את הנסתר? עיון במקורות מראה לכאורה שמנהג ההתחפשות הוא מנהג ילדים וילדים ברוחם, כלומר מה שהחזון איש מכנה "דלת העם" מבחינה אינטלקטואלית ותורנית. האם מנהג כזה הוא ראוי ומומלץ?

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/2/2005 09:18 לינק ישיר 

חלילה קעלעמר

עבדך מכבד כל מנהג ומנהג יהודי.

וכיון שמנהג זה לא היה נפוץ בכל ישראל,(אצל כל ארצות הספרדים ועדות המזרח וחלק מאירופה)אלא אט אט הלך והתפשט עם הזמן,להרבה מקומות.

ובפרט כאן בארץ ישראל ששלטון התורה שווה לקליפת השום מבחינת סמכויות.וכתוצאה מכך פשה המנהג הזה בכל הקהילות כמעט.כי זה מצטלם היטב בטלויזיה וגם בעיתונות החרדית.

על כן ,אני שואל,מהו מקור אותו מנהג,והאם לא נכון שדווקא ההמנעות המודעת ממנו כפי שהיה אצל כל קהילות ישראל במזרח,היא הראויה להיות השלטת ,והמנהג האמיתי.

ממש כשם שנהגו נניח,בבבל לפני 100 שנה

מלבד זאת,מעניין אותי מאד לשמוע,האם קיים רב אחד שדבריו נשמעים,שיצא נגד המנהג הזה באומץ וגבורה.

(פשוט מכור לסדרה: "החכמים והאמיצים" היא נדירה מאד)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/2/2005 15:05 לינק ישיר 

לכל הצדיקים,
החיים מספיק קשים, גם את התענוגות הקטנים האלו אתם רוצים למנוע מאתנו?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/2/2005 16:55 לינק ישיר 

אריק,

הוצאתי דברים מלשוני.

ומה איכפת לכם שכמה יהודים שנעבך "דלת העם", שמחים בכל אופני שמחה. נניח שזה נלקח מהגויים, והאם הכובע הבורסליני והמכנסיים שדלת העם לובשים לא לקוח? והכליזמר לקוח מן הלויים? זהו ביטוי שמחה כמו שתיית יי"ש וכל מיני שמחה אחרים ובאירופה שמחו כולם ככה, לכן שמחה היהודים ככה.

ואני אומר (פורים בשער...) שהמקור הוא דוקא מפסוק מפורש ומדרכי... יצא בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן....

ומה זה אם לא תחפושת של גדול הדור (ולא של דלת העם....) בתלבושת פרסית...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/2/2005 17:43 לינק ישיר 

"אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים"
הא לענין תחפושות ומילתא דבדיחותא, זה וזה שווים.
זה באמת יהיה מדליק לראות איזה מרן שליט"א במצנפת אקדמאית.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/2/2005 18:18 לינק ישיר 

זה לא תחפושת זה הלבוש של הראשל"צ.הוי,עם השפנים עד מתי תהיו לשפנים?!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/2/2005 20:09 לינק ישיר 

מסתברא

מדרש דרשת. מה שלבש מרדכי את לבושי השרד של המלך היה בגדר תחפושת.

כמדומה לי שזה מתבסס על ההנחה שיהודים לא לבשו מלבושי גויים. אמנם, איני יודע אם זה נכון היסטורית. אמנם חז"ל טענו כך במדרש לגבי יוצאי מצרים, אך גם שם יש לברר אם זו מסורת, או שהלבישו רעיון על המינימום הדרוש לשמירה על המסורת והדת בלבוש מדרשי, כדרכם.

אמנם, בהנחה שנקרא את המדרש על "שלא שינו את לבושם" כפשוטו, נוכל לדרוש גם את המדרש שלך על בגד המלכות המפואר לא כשכר למרדכי אלא כתחפושת הראשונה של פורים.

(איקון ירוק מניף אצבע מאחורי תחפושת של אחשוורוש)

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/2/2005 00:00 לינק ישיר 

אריק
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > מנהג התחפושות בפורים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.