בית פורומים עצור כאן חושבים

וישב

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-29/11/2007 16:45 לינק ישיר 
וישב

(אשכול זה נפתח בהתאם לנכתב כאן ובהודעה הפותחת שם) ותודה רבה לירוחם, קעלעמר
_________________________________________________________________

גם השבוע לא זכר שר המשקין לפתוח את האשכול, אני ממשיך בשליחותו של קלעמר


הפסוק אומר: ולא זכר שר המשקין את יוסף-וישכחהו, אם הוא לא זכר סימן שהוא שכח למה הכפילות?

רש"י בראשית פרק לז  וישב ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה ?
מחפשי רמזים מצאו אתו בתורה: ורצה יעקב שבת בשלוה  יוסף קפץ עליו ברוגזו

באמת מה הבעיה?, יהודי אחרי תשעים ,שעבר בחייו, הרבה מאד צרות ורדיפות, רוצה קצת לשבת בשלווה? נו זה לא יפה? בגלל שמחכה לו עולם הבא?
הרי המשנה אומרת- יפה שעה אחת של מצוות ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.         

 יעקב אבינו התישב בארץ ורצה לעסוק במצוות חינוך, ישוב ארץ ישראל, עגלה ערופה וכו, מה הבעיה?


והוא נער את בני בלהה ובני זילפה נשי אביו בפרשת וישלח הפסוק אומר: ויקח את שתי נשיו ואת שני שפחותיו,
אני זוכר המילה שפחות מאד צרמה לי, ונרגעתי השבוע כשהפסוק קורא להן נשיו, בכל זאת.!
אז למה   רש"י ממשיך לקרא לבניהם בני השפחות?


 וְהַמּדָנִים מָכְרוּ אֹתוֹ אֶל מִצְרָיִם..  


והמדנים האם הפסוק מתכוון למדנים ממש,? הרי המוכרים היו ישמעלים ומדינים?

_________________

מודה ועוזבתוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 29/11/2007 19:43:07
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/11/2007 11:21 לינק ישיר 

לא כתוב והמדנים מכרו אותו לפוטיפר אלא מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר, אולי הכוונה המדנים מכרו אותו לישמעאלים וע"י כן התגלגל יוסף למצרים ושם נמכר לפוטיפר

או שישמעאלים זה כינוי לכל סוחר ההולך במדברתוקן על ידי מיכההמרשתי ב- 30/11/2007 11:22:22
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2007 20:56 לינק ישיר 

ע"פ פשוטו של מקרא , המדינים הם אלו שמכרו את יוסף לישמעאלים , בזמן שבני יעקב ישבו לאכול לחם (ומסתבר שלא ישבו על פתח הבור ועיין בפי' הרשב"ם) ,  ויתכן דבני יעקב בכלל לא שמו לב לזה , המדינים מצאו אותו בבור ומכרו אותו לישמעלים שהביאו את יוסף לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים וזהו "המדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים" כלומר בדיעבד מתברר שמכירת המדינים לישמעאלים הייתה לפוטיפר ..

וזהו גם "וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו"  וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא "   כרי ע"פ פשוטו של מקרא לא ברור איך ראובן לא ידע ממה שיהודה הציע למכור אותו לישמעאלים ולא כתוב בתורה שראובן הלך , וגם מה ראובן מספר לאחיו ע"ז הרי הוא לבדו היה באותו עצה להציל את יוסף ומה הוא משתף את אחיו בצערו , ואם נבין שהמדינים מכרו את יוסף שלא בידיעת בני יעקב , פשוט שראובן בא אל הבור כדי להוציאו ולקיים את העצה  של יהודה למוכרו ומובן מה סיפר לאחים ע"ז שיוסף איננו  .

ולפ"ז יש ליישב קושיא גדולה , איך אף אחד מבני יעקב לא סיפר לאביו כשראה את צערו הרב על מות בנו , והרי מחוייבים היו לספר לו מדין כיבוד אב ולמנוע ע"י זה את צערו הרב , אמנם יתכן דגם בני יעקב לא ידעו מה היה לו ולא יכלו למנוע את צערו של יעקב  ..

(יתכן דאין מקום להקשות איך בני יעקב לא מנעו את הצער של אביו ע"י שיספרו לו כי יתכן דצער על בן מת קטן מצער על בן נעדר)
  
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2007 21:18 לינק ישיר 

א. אונקלוס מתרגם 'שר המשקים' = רב שקי. האם רבשקה שליחו של סנחריב היה שר המשקים
שלו?


ב. הגמרא בסוטה מבארת לחד מ"ד ויבא הביתה לעשות מלאכתו שבא לעשות עבירה אלא
שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו. ההרגל כמדומני הוא להבין פרשנות זו כמקטינה את יוסף, כביכול
לא יכול להנצל מן החטא אלא בסיוע מבחוץ. לדעתי הדבר להיפך. הלא את אביו הוא ראה בדמיונו
ואת דבריו שמע מתוך הרהוריו. אין כאן איפה סיוע חיצוני אלא יוסף הוא המתמודד ובהצלחה רבה. תוקן על ידי - הקניזי - 01/12/2007 21:35:00דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2007 21:51 לינק ישיר 

א"א לדלג על מה שכתב הרשב"ם בתחילת הפרשה:

 רשב"ם בראשית פרק לז פסוק ב

ישכילו ויבינו אוהבי שכל מה שלימדונו רבותינו כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אף כי עיקרה של תורה באת ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט ההגדות וההלכות והדינין על ידי אריכות הלשון ועל ידי שלשים ושתים מידות של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ועל ידי שלש עשרה מידות של ר' ישמעאל. והראשונים מתוך חסידותם נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהן עיקר, ומתוך כך לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא, ולפי שאמרו חכמים אל תרבו בניכם בהגיון, וגם אמרו העוסק במקרא מדה ואינה מדה העוסק בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו, ומתוך כך לא הורגלו כל כך בפשוטן של מקראות, וכדאמ' במסכת שבת הוינא בר תמני סרי שנין וגרסינ' כולה תלמודא ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו. וגם רבנו שלמה אבי אמי מאיר עיני גולה שפירש תורה נביאים וכתובים נתן לב לפרש פשוטו של מקרא, ואף אני שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו והודה לי שאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות פרושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. ועתה יראו המשכילים מה שפירשו הראשונים:
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/12/2007 21:54 לינק ישיר 

כעת ראיתי לגבי רבשקה שעוד מישהו חושב כך
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%A9%D7%A7%D7%94דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2007 14:33 לינק ישיר 

בענין השאלה מדוע לא גילו לאביהם עיין מדרש תנחומא שמספר שהטילו חרם על מי שיגלה לאביהם ושיתפו את השכינה עמהם בהעדר ראובן לצורך  עשרה כנדרש,ועיין עוד רשי שאומר שאף יצחק לא גילה  כשראה שהק"בהלא גילהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2007 14:55 לינק ישיר 

ירוחםשמ
לשאלתך על הפסוק "והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים" (בר' לז, לו).
למעשה הפסוק הזה כולו תמוה מכמה סיבות:
א) שזה סותר את מה שנאמר קודם לכן: "לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה" (שם כז-כח). כלומר שהמדינים היו אלו שלקחו את יוסף לראשונה, והם מכרו לישמעאלים, והישמעאלים הורידו את יוסף למצרים. ושלא כדברי הפסוק הנ"ל.
ב) שזה סותר גם את מה שנאמר בהמשך: "ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה" (שם לט, א). כלומר שפוטיפר קנה את יוסף מיד הישמעאלים, שאותם ישמעאלים היו אלו שהורידו את יוסף למצרים (וכנ"ל). ודלא כפסוק המדובר, שטוען שה"מדנים" מכרו אותו לפוטיפר.
ג) לאחר שהפסוק המדובר תיאר לנו את פוטיפר "לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים", למה בהמשך (לט, א) שוב מתואר פוטיפר "פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי", מיותר הדבר לכאורה?
ד) הפסוק המדובר לכאורה תקוע בלא שום קשר לפסוקים שלפניו ושלאחריו.

   א"כ מה עושה הפסוק הזה במקומו? ומה הוא בא להשמיענו? ואיך ניישב את הסתירות?
(תודה לך ירוחםשמ שעוררת את העניין).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2007 15:16 לינק ישיר 

דובסון
א.עיין ברשב"ם  האומר ומוכיח יפה מאד, כי לא האחים מכרו את יוסף.

רשב"ם בראשית פרק לז

כח) ויעברו אנשים מדיינים - בתוך שהיו יושבים לאכול לחם ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול על הדם וממתינים היו לישמעאלים שראו, וקודם שבאו הישמעאלים עברו אנשים מדיינים אחרים דרך שם וראוהו בבור ומשכוהו ומכרוהו המדיינים לישמעאלים, ויש לומר שהאחים לא ידעו, ואעפ"י אשר כתב אשר מכרתם אותי מצרימה, י"ל שהגרמת מעשיהם סייעה במכירתו. זה נראה לי לפי עומק דרך פשוטו של מקרא. כי ויעברו אנשים מדיינים משמע על ידי מקרה והם מכרוהו לישמעאלים. ואף אם באתה לומר וימכרו [את] יוסף לישמעאלים כי אחיו מכרוהו, אף כן צריך לומר שהם ציוו למדייני' סוחרים למושכו מן הבור ואחר כן מכרוהו לישמעאלים:

ב. אתה מחזק את דברי, אני טענתי וטוען כי הפסוק מרמז, או יותר נכון אומר במפורש, למבין, כי המדנים= הריב, הוא שהוריד את יוסף מצרימה, היתר היו רק סאטיטסים.

ג. הפסוק בא להדגיש פעמיים לאיזה בית ירוד מבחינה רוחנית, התגלגל יוסף. גם שר הטבחים, אולי התלין הראשי?!.וגם איש מצרי, ראה מה שרש"י כותב על המצרים, אני לא רוצה להאסר כגזעני.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2007 15:28 לינק ישיר 

אכן בפסוק מדויק שלא מכרו האחים את יוסך בפועל (אלא רק תכננו), כדברי הרשב"ם וכדבריך.
ואכן גם כוונתי היתה לחזק את דבריך, ולהוסיף עוד תמיהות בנידון.
עדיין צריך להסביר למה הפסוק נמצא במקומו, תלוש מהנקודה עליו הוא מדבר.
(תודה על הבאת דברי רשב"ם)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2007 20:52 לינק ישיר 

הפסוק אומר: ולא זכר שר המשקין את יוסף-וישכחהו, אם הוא לא זכר סימן שהוא שכח למה הכפילות?

נראה להסביר ולפרש, כי המילה וישכחו הכונה היא על יוסף.  כלומר יוסף שכח בכלל, מהבטחתו של שר המשקין.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2007 21:53 לינק ישיר 

ירוחם, בשביל מה הבאתי את הרשב"ם

ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו - כפל העניין במילים שונות. ולא זכר שר המשקים את יוסף, ולא רק שלא זכר אלא נשכח העניין מלבו לגמרי, כלומר לא רק שהוא ביטל "עשה" של "זכור, הוא גם עבר על ל"ת (שזה יותר חמור) של לא תשכח.

(דרשות גם אני יודע: אולי צ"ל ולא זכר שר המשקים את דברי יוסף וישכחהו מלהגיד דברו למלך, ואולי ולא זכר שר המשקים את יוסף מייד וישכחהו בהמשך)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/12/2007 21:55 לינק ישיר 

דובסון -

ג) כאדם האומר נחזור על הראשונותדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2007 11:00 לינק ישיר 

 על המילים- דיבתם רעה- יוסף סיפר על אחיו לשון הרע,-- אומר רש"י- שהוא נענש ונמכר לעבד למצריים,

האם זה עונשו של יוסף? הרבה אנשים היו מוכנים לסבול מספר שנים מועטות, בכדי לההפך למשנה למלך, למעצמה העולמית, לגור  במרכז התרבות והקידמה של זמנם.
לא ראינו את יוסף בורח ממצרים- מושבת העונשים שלו- בהזדמנות הראשונה. להפך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2007 21:56 לינק ישיר 

יוסף היה מולך במצרים בכל מקרה - הרבה שלוחים למקום. העונש הוא שבינתיים הוא נהיה עבד

(תרחיב את שאלתך ותשאל כך: איך הקב"ה יכול להעניש, הרי כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה, אז גם העונש הוא לטובה!

תשובה: כל למטרה טובה, אבל לא הכל טוב בעצמו, העונש הוא דרך השגת הטובה - אם הדרך נעימה או לא כל כך. )
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/12/2007 18:33 לינק ישיר 

האם יוסף היה צדיק ? (ירוחםשמ)
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=1734377

אז למי נמכר יוסף? לישמעאלים? למדיינים? למדנים? (מואדיב)
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2108123

עוול בסיסי לכאורה, במעשה יהודה ותמר (000_אלישיר)
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2363170

מה היה הקטע של יוסף עם שר האופים? (רב_אקזיט)
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=1207918

"ולא זכר שר המשקים" (LOOK)
http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=740208

________________

בברכהתוקן על ידי לינקזעצער ב- 17/02/2008 17:21:43
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > וישב
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 9 10 11 לדף הבא סך הכל 11 דפים.