בית פורומים עצור כאן חושבים

למנוע מכשול-קריאת זכור על ידי ת"ח הפטורים ממלחמה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-10/3/2009 09:35 לינק ישיר 
למנוע מכשול-קריאת זכור על ידי ת"ח הפטורים ממלחמה

 

להסיר מכשול!

מודעה רבה לאורייתא

באנו לעורר בזה את אחב"י די בכל אתר ואתר בענין החובה הקדושה של קריאת פרשת זכור,.אשר שמוע שמענו על אשר פשט מנהג טעות לשמוע הקריאה מפי בני ישיבות שתורתן אומנותן (ויש אף שמחמירים דווקא לשמוע את הקריאה מפי בן תורה אמיתי), ולא שתו ליבם כל אלו לדברי החינוך המפורשים (מצוה תר"ג) שלא נצטוו נשים בקריאת פרשת זכור אלא גברים "כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב ולא לנשים". וממילא פשוט שבני ישיבות קד' שתורתן אומנותן, ופטורים מדינא ממלחמת מצוה (כדבריו המפורשים של הרמב"ם סוף הל' שמיטה ויובל; וכידוע שלענין זה כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול והרי זה משובח, ואכמ"ל), וכן פטורים מצבא ומלחמה מדינא דמלכותא כאן באה"ק, אינם חייבים כלל בקריאת פרשת זכור, ועל כן אינם מוציאים את הרבים י"ח (וצ"ע אם מוציאים אף את הנשים שיכולות לדעת ר"ת לחייב עצמן בדאורייתא, כי עליהן נאמר 'כלה מחופתה' ויש להן יד במצוה. ויש ליישב). על כן הרוצה לצאת י"ח מצוה קד' זו יזהר לשמוע קריאת פרשת זכור אך ורק מפי בר חיובא וירחק מבני תורה, וכנ"ל. ובזכות קיום המצוה הק' כהלכתה מתוך כך ובתוך כך יזכה למחיית זכר עמלק ושותפיו בב"א.

המעוררים

 
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2009 10:43 לינק ישיר 

תמהני על למדנים שכמותם,
הלא אם בחור ישיבה ישכח תלמודו הוא יחזור לחיוב מלחמת עמלק מה שאין כן באשה, וכי אינם יודעים להבחין בין עצם למקרה?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 11:39 לינק ישיר 

האידנא יש לדון נמי באישה שנעשתה גבר והמסתעף, והנלענ"ד כתבתי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2009 12:02 לינק ישיר 

שוב ראיתי שלכאורה ת"ח ששכח תלמודו יש לו אכתי דין של שברי לוחות ומסתבר שאינו יוצא למלחמה.
כלומר, יש לדון האם הפטור ממלחמה הוא פטור של הגברא או של החפצא של התורה שהיא תורה דיליה. אם זה דין בגברא אזי שפיר חשיב כשברי לוחות ואם זה דין בחפצא יש לומר שהוא חייב לצאת, או שמא נאמר שהפטור הוא מפני שתורה מגנה ומצלה ותורה זה אפילו שלא בעידנא.
וכמוקף אני פונה לרבני פורים דפרזים שקדושת היום שורה עליהם, שיפתרו בעיה קשה זו.תוקן על ידי בעלבעמיו ב- 10/03/2009 11:58:54
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 12:23 לינק ישיר 

לבעל המוקף והנצור.
רוניא אקפיה רבינא. וקשיא לי היכי עבד הכי, והרי אין להקיף עיר מארבע רוחות, והעושה כן עובר ב'בל תקיף'? מסתבר שהקיפו מזמן שלפני יהושע בן נון, ובזה א"ש הכל.
ולגבי שאלתו דמר (ושלא להשאיר הגליון החלק) תמה אני על מעלתו, שחוקר האם הפטור של נשים הוא בחפצא או בגברא. הרי נשים אינן חפצא (ראה אשכול החפצת האישה). רק גברים יכולים להיות חפצא (ולא גברא), אבל נשים הן כולן בגדר גברא (לפחות הפמיניסטיות שביניהן).
וממילא מוכח שהפטור של נשים בזכור ומלחמה הוא פטור בגברא, ולגבי ת"ח יש לדון האם הם למדו תורה בחפצא (=קצוה"ח ורמב"ם) או בגברא (=כתבי הראי"ה ומהר"ל ומו"נ).
ובזה מתיישב הכל אל נכון, ולהשומע ינעם.

מה שחידשתי בזה לפלפולא, אכתוב בעז"ה לכשירווח (ושהנייר יהיה ביתר זולא, וי"ג: זולה, ודפוס האופסעט הוא יקר במקומותינו), וכעת כתבתי רק הנלענ"ד למעשה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2009 12:49 לינק ישיר 

ולפלפולא דמר,
אם מעשה דרבינא היה קודם מתן תורה, לדעת הראשונים הסבורים שהחיוב הוא מטעם זה נהנה וזה חסר וכו' אתיא שפיר מה שחייבו את רוניא כי הרי אלו ממשפטי הממונות שקודמים לדין תורה וכדברי ר' שמעון שקופ הידועים, אולם לדעת בעל המאור שמצד היזק ראיה קאתינן עלה, הלא אין דין ה"ר בבני נוח שהרי בלעם משבח את ישראל בכך וש"מ שאומות העולם לא הוזהרו על ה"ר.
ולכן צ"ל שמיירי בבני ברק ששם כידוע אין דיני ה"ר, וכמפורסם שאדם קם בבקר בבני ברק ושואל את שכנו הסמוך אליו, מה שלומי, ואם משום בל תקיף, מיירי שהשאיר פאה שגדרה במשעי.

ומה שכתב בפלפולו הנעים שפטור מלחמה הוא בגברא ולא בחפצא, תמהני שדבריו נסתרים מיניה וביה דהא קחזינא שאלו שלומדים תורה דגברא בכל זאת הולכים למלחמה ואילו אלו שלומדים בחפצא אינם הולכים למלחמה.תוקן על ידי בעלבעמיו ב- 10/03/2009 13:14:23
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 13:48 לינק ישיר 

וכעת
האם כהנים ולויים יכולים להוציא ידי חובה בזכור, הלא כל הפטור של בחורי ישיבה הוא מפני שהם כשבט לוי ולא יהיה טפל חמור מהעיקר.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 14:00 לינק ישיר 

האידנא יש לדון דגם בני ההסדר נפקו מכלל 'בני מלחמה', מאחר שגם הללו שהולכים למלחמת מצוה וכו' לא הועילו כלום ביציאתם מלבד שמותירים אחריהם אדמה חרוכה, הרג חפים מפשע ועוד פשעים הכתובים על דברי ביה"ד בהאג  (ע"ע מ"ל השניה ומבצע עופר"י].דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 14:03 לינק ישיר 

קוסוביצקי
שותא דמר לא ידענא, הלא בית הדין בהאג לא היה מאשר גם את מלחמת עמלק המקורית.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 14:08 לינק ישיר 

בא וראה שאפילו בזמנו של שאול המלך היתה אימת בית הדין נטויה...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 14:14 לינק ישיר 

קוסוביצקיומכאן שמי שמפחד מבית הדין בהאג אחת דינו לאבד את המלוכה.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 15:01 לינק ישיר 
הדר קיבלוה בימי אחשורוש

מודעה רבה לאורייתא!

במותב חדא כתלתא הוינא

ובא לפני הדא פשקוויל דהני דלא גמרי ודלא סברי
וקרו לנפשייהו המעוררים.

וחזינא להני דברים בטלים דכתבי בהו, דמטילין זוהמא דליסטרון בתלמידי חכמים, דלא ליקרו בפרשת זכור, ודלא ליפקו ידי חובה בקריאתיהו.

וכמה לא חזו ולא מרגשי הני גברי דמרייהו לא סייעינהו, שכל דבריהם בטלים ומבוטלין מעיקרא. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו.

חדא, פוק חזי מאי עמא דבר, ואם אינם נביאים – בני נביאים הם כדאיתא בפסחים בסוגיא דהלל הזקן. ומזה דור כבר נהגו רוב ישראל לחייב נשים בשמיעת פרשת זכור, שלא כמנ"ח, ובנות ישראל הכשרות משכימות קום לשמוע פרשת זכור, והני נשיא המאחרות בנשף אתיין בתר הכי בייחוד לבי כנישתא למשמע ולמידכר חיובא דמחיית זכר עמלק שר"י. ואף שלא מצינו אישה מוציאה גברי בפרשת זכור, לאו מטעמא דמנ"ח היא, אלא משום כבוד הציבור כדאיתא במגילה, ואכמ"ל.

תנייתא, טעו ברואה פקו פליליה,  שאין דין גברא כדין חפצא, דהיינו גם לפי המנחת חינוך זצוק"ל, אצל ת"ח הפטור הוא בגברא ולא בחפצא, שהרי צעיר ושכח ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, דהיינו חייב לצאת מערכות המלחמה לכו"ע. ואילו בהני נשי הפטור הוא בחפצא שהרי אין דרכן ליכבוש וכמשנ"ת, ובמיוחד שגם בעלמא אין גברא אישה, ואין אישה גברא [ראה בספר המילים – מילון בלע"ז] אלא חפצא. וכן מבואר במשנה פ"ה דשבת בפרתו של ר' אלעזר ב"ע שהיתה יוצאה וכו', ובירושלמי שם על אתר. וכן מבואר בריש כתובות בהא שנסתחפה שדהו, עיי"ש היטב ותמצאו נחת.

[והמתעקשים לומר שגם אישה יכולה להשתנות כדעת הציץ אליעזר זצ"ל, כבר הכהו על קודקודו האי גברא חסידא, מעבר לים הוא, יבל"א הרב בלייך שמו. ובמיוחד שגם לדעת מרן הצ"א כל זמן דלא אישתני לא אישתני, והשינוי אם יהיה יהיה בחפצא ולא בגברא, ועיין היטב ודו"ק, ואכמ"ל. והמיבין יבין, ודלא יליף – קטלא חייב.]

תילתא, טעו בדבר משנה ולא חזו ריעותא בין מידחא דחי ומפטר פטיר, כדאיתא בהוריות, והדברים ברורים לכל מעיין דסביר אפילו לא גמיר. ואילו היו ראויים להוראה היו מחוייבים בפר העלם דבר.

על כן ראינו חיובא לנפשתנא לדון במזידין דשגגת תלמוד דין מבזי תלמידי חכמים, ועל פי דת תורתנו הקדושה המבזה ת"ח דינו בשמתא, ואם יעמדו במרים נדונון בחרם וארור, ובפולסא דנורא וכל מרעין בישין, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, ולא יזידון עוד.

ע"ז באתי עה"ח, כאן עיה"ק ירושלם, פורים דפרזים וסתם עלמא

מרדֳכי היהודי

ראבד"צ לכל עדות ישראל מהודו ועד כוש
שבע
 עשרים  ומאה  מדינה

 

 

 תוקן על ידי דר_הלפרין ב- 10/03/2009 15:51:40
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2009 15:07 לינק ישיר 

התנצלות:

בעת כתיבת פשקויל התשובה דלעיל, היה לפני רק הפשקויל המקורי בלא תגובות החכמים יודעי העיתים.

עם אלה שבעוונותי כיוונתי לדעתם - הסליחה והמחילה.

מרדֳכי היהודידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2009 16:10 לינק ישיר 

ד"ר
מדוע מרדכי בחטף קמץ? כבר האריך בזאת הרב ברויאר שלדידן צריך להיות שווא נע.

אין צורך להתנצל
מי ששתה כדת היום והולך מישרים לא פלא שמוצא אחרים שהולכים באותה דרך.תוקן על ידי בעלבעמיו ב- 10/03/2009 16:05:48
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/3/2009 16:52 לינק ישיר 

בעל,

א. כך היה מנוקד גם בכתר ארם צובה, וברוב כתבי היד.

ב. גם הרב ברויאר לא חלק על עצם הניקוד בחטף, אלא על הגייתו.

ג. יש"כ על הבחנת הניקודדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/3/2009 19:42 לינק ישיר 

בעל,
על ההבחנה שלומדי התורה בגברא דווקא יוצאים. אמנם הדר קשיא לי: מעשה ליסתור?

ר' מרדכי,
עפר אני תחת כפות רגליו (כמעשה לבנת הספיר. כך ראיתי כשהייתי שם), אך לענ"ד נראה שדווקא בנשים הוא רק שאין דרכן אבל אין להן איסור בהכי (ובפרט שהאידנא דרכן לכבוש, כמו"ש כל כבודה בת מלך (שמולכת בבעלה) נימא, וי"א זבוב מצא ולא הקפיד), בעוד שלגבי ת"ח איסור גמור הוא (ואין להקשות מאברהם אאע"ה שעשה אנגריא, והדברים עתיקים). לכן גם אם שאני למר בין דחייה לבין פטור, הרי לאידך גיסא הוא דשאני לי בהכי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > למנוע מכשול-קריאת זכור על ידי ת"ח הפטורים ממלחמה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.