בית פורומים עצור כאן חושבים

האם יש חיוב הלכתי לסנן את האינטרנט

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-24/6/2012 00:30 לינק ישיר 
האם יש חיוב הלכתי לסנן את האינטרנט


[חלק 1 מתוך 5]

אחרי שבחוברת הזה [תודה לספרן] מצאתי בפעם הראשונה דיון הלכתי חצי נורמלי בשאלה הזאת, ולא רק סיסמאות וקלישאות, אנסה לרשום כאן ראשי פרקים בשאלה הזו, שנדונה בקונטרס בסימן א', ולענ"ד לא הבנתי איך המסקנא שלו ["שיש בוודאי חיוב"] נובעת מהדיון שלו או מהסוגיותש הוא הביא, ואקווה שחכמי הפורום ימלאו אחרי דברי.

אחלק את המקורות שייתכנו לחיוב הזה א- האם שייך לאסור את האינטרנט בכלל. ב-איסור מדין לא תשים דמים בביתך. ג- "איכא דרכא אחרינא". ד- "אסור להכניס א"ע לנסיון", ה-"עשו סייג לתורה".

א-      ה"חפצא" של האינטרנט לכשעצמו.

יש רבנים שמבינים שכל המציאות הזאת , ה"כלי המכונה אינטרנט", שייך שתחול עליו איסור, ויהיה בגר גילוי עריות או אביזרייהו דג"ע. ולכאורה ברור שזה לא שייך, האינטרנט אינו "חפצא" של כלום, אלא רשת של מסמכי היפרטקסט קשורים אחד לשני שאפשר להגיע עליהם בדפדפן. עצם הדבר אינו כלום, וממילא לא שייך שיהיה אסור לכשעצמו משום סיבה, הדבר דומה למי שיאסור על אוטובוסים כי דרכם ניתן להגיע ביתר קלות למקומות של ג"ע. שייך רק לדון אם יש לחייב לעשות לזה גדרים וסייגים וסינון וכו', האם יש הו"א שאילו היה ברשת רק דברים קדושים  זה היה אסור.?

[חוץ מזה שהפסק המפורסם של רח"ק שהוא יהרג ואל יעבור, חוץ מזה שהוא מנוגד לכל הלכות יהרג ואל יעבור שאני מכיר, והפסק של החזו"א שהוא מתסמך עליו הוא גופא צ"ע, עוד יותר מוקשה היא, שהרי דין יהרג ואל יעבור במהותו שייך רק כאשר יש מישהו חיצוני שמנסה לכוף אותי לעבור עבירה, כאשר יש לי לעצמי נסיון אם לעבור עבירה, איך שייך ע"ז יהרג ואל יעבור? מה אני אמור לעשות? האם יש מישהו שחושב שאם יש לי נסיון או להרוג את חברי או להרוג את עצמי שאהרוג את עצמי.? וגם את"ל שכן, כאן זה לא שייך בכלל, כי אין בכלל מציאות של כפייה וכדו' שיהרג, אם אינו רוצה להגיע למקום לא טוב, שיכבה את המסך, ובכל אופן הפסק של יהרג ואל יעבור אין לו על מה לחול.

ומה שנראה בכוונתו של מרן, שמשתמש בלשון הזה פשוט כי למד שאנשים מפחדים מזה, שחושבים שבכך זה נהיה משהו חמור מאד, ואולי זה גופא למד מהחזו"א [אע"פ שיש שמועות שהחזו"א התכוון ברצינות, עכ"פ שם היה לפסק כזה לפחות על מה לחול, כי מדובר במאבק ציבורי, משא"כ כאן] ויותר נכון שזה יהרג ואל יעבור בערך כמו שללכת לבחירות יהרג ואל יעבור לשיטתו של הויואל משה]

היוצא מזה, שאין טעם להגיד שכל מציאות האינטרנט אסור [עכ"פ לכתחילה] וגם אילו היה רובו רק דברים של ג"ע, שהרי בכל אופן אי אפשר לעבור שום עבירה דאורייתא ממש דרך הרשת, ותמונות וכו' אינם אפילו בל תקרב מה"ת, אלא שאלה של הרהור, שיש בעוד אלפי דברים. [ואפילו למ"ד שכל לאוי העריות גם הם יהרג ואל יעבור, עי' ש"ך יו"ד קנ"ז ס"ק י', מודה שזה לא נכון לגבי גדרים וסייגים, שהרי לכו"ע ערווה דרבנן יעבור ואל יהרג, וכ"ש הרהור וכדו' אע"פ שי"א שהוא לאו מה"ת] 
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 00:46 לינק ישיר 

חלק ב- לא תשים דמים בביתך

הקונטרס הביא שמבואר בב"ק טו ע"ב שיש איסור לאדם לשים כל דבר שיש בו סכנה בביתו, משום לא תשים דמים בביתך, שלמדו מכאן שלא רק מעקה חייב לתקן אלא כל דבר של סכנה אסור לשים בביתו. ונפסק בר"מ הל' רוצח פ"א ה"ד. ודן קצת האם רק נזק שיש בו סכ"נ אסור או גם מה שיכול להזיק. [ולא העיר מכל סוגיות נזקי ממון וגוף בב"ק שמבואר שעכ"פ מי שמשאיר כל דבר של סכמה באופן שבנ"א יכולים להינזק ממנו בלי דעת חייב בתשלומין]

וניסה לחדש, על פי כמה קטעים שנמצאו באחרונים, שה"ה בסכנה רוחנית שנחשב כסכנת הגוף לענין זה [ולא אביא כאן את ראיותיו שיש להשיב עליהם], וממילא ה"ה אינטרנט שאינו מסונן כיון שייתכן שמישהו ישתמש בו ויגיע למקום שאינו רצוי.

אני אשיב רק על הרעיון העיקרי כאן כמה הערות:

א-כל איסור זה, גם לדעתו, שייך רק במחשב בבית שפתוח שישתמשו בו בני ביתו. במחשב פרטי שמיש יכול להיכשל בו הוא רק הוא עצמו פשוט שלא שייך לאסור מטעם זה, שאין כאן איסור יותר על האיסור לאדם עצמו לעבור עבירה או להזיק לעצמו, ואם הוא משער לעצמו של יוזק, אין כאן איסור כלל. [אמנם יל"ע לגבי חיוב מעקה במקום שאין שם רק הוא, ויש לחלק בין הנושאים.]

ב-כבר הביא הוא עצמו את החזו"א [יו"ד רי"ד] שהעיר שכל חיוב מעקה הוא חידוש התורה, כי בסתם על האדם להיזהר בעצמו [ע"ד שדרשינן בבור שור ולא אדם, שאדם צריך ליזהר לא ליפול לבור, ושם באמת פטור על אדם] וממילא נידון בגדרי התורה אע"פ שעדיין ייתכן סכנה. וממילא, יש לנו לדון כאן האם חידשה התורה איסור כזה שאסור לאדם שיהיה בביתו סכנה רוחנית, כלומר האם אני מחויב לדאוג בציור כזה על הסכנה הרוחנית של חברי, ואמנם מצינו בתורה חיובי תוכחה וכו' [והביא ממנ"ח שטוען חיוב תוכחה חייב גם משום לא תעמוד על דם רעך והשבת אבדה וכדו'], אבל גם זה נידון בגדרי התורה, ולא מצינו שיש איסור בתורה שיהיה לאדם בביתו דבר של פיתוי לסכנה רוחנית. [ויל"ע לגבי כל דברי איסורים אם אסור להחזיקם בביתו, וכו'] ויש גבול שבו אין אני מחוייב לדאוג לחברי והוא חייב לדאוג לעצמו.

ג-ברור שכל הסכנה כאן הוא רק אפשרות או הסתברות מסוימת של סכנה, א"כ צריך לברר בכמה הסתברות נוצרים כל החיובים האלה, ולברר עד כמה יש באמת סכנה במי שגולש לתומו.

ד-אם בטוח אני שהוא רוצה להשתמש בזה לדברים אסורים, נידון משום לפני עיור ומשום מסייע לדבר עבירה. 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 01:02 לינק ישיר 

חלק ג- "איכא דרכא אחרינא"

ההלכה המשומשת ביותר בהקשרים של חומרות בצניעות, הוא הסוגיא בב"ב נ"ז אודות איכא דרכא אחרינא. נסכם את היוצא מהסוגיא שם, ומה שיש לדון בזה.

העולה מהסוגיא לפי' רשב"ם הוא: אם יש מקום שנשים עומדות שלא בצניעות, ויש דרך אחרת להגיע למקומי בלי לעבור דרך שם, אסור לעבור שם ונקרא רשע. אם אין דרך אחרת, מותר לעבור שם, ואין צריך גם לעצום עיניו אלא ממידת חסידות, שהרי אנוס הוא.

מה שיש לדון, אם ננסה ליישם את הסוגיא הזו, הוא בשאלות רבות אודות גדרי וגבולות הדין הזה. 1-מה שיעור חוסר הצניעות שמדובר עליו? ובכלל, למה דווקא בעומדות על הכביסה, למה בכל מקום שיש נשים סתם אין את החוב הזה. 2- מה גדרו של איכא דרכא אחרינא, האם דרך רחוקה יותר קצת ג"כ בכלל? האם יש חיוב להוציא ממון על זה? 3- עוד שאלה, מי אמר שאני צריך ללכת בכלל? האם כל ההיתר של ליכא דרכא אחרינא הוא רק כאשר אני אנוס ממש, או שיש לי צורך גדול ללכת, ומה נחשב צורך גדול? מה אם אני הולך סתם לבלות? האם יש חיוב או עכ"פ ענין ליצור בעצמי דרא אחרינא?

למרבה הפלא, כל הלכות אלו, על אף שלכאורה נוגעים בכל יום ויום, לא נידונו על ידי הפוסקים העיקריים בכלל. הר"מ העתיק את ההלכה שאסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסב, ולא הזכיר לכל ענין דרכא אחרינא כלל. כנראה שלא סבירא ליה כל החילוק הזה, אלא שבכל מקרה ילך ולא יסתכל. [שהרי כמו"כ אמר שאסור, ואל רק מיד"ח, ואף שלפעמים מצינו לשון זה גם אמיד"ח, ועי']

ועכ"פ לנידון דידן, גם אם נפסוק כמו הגמרא בב"ב. ייצא לנו ההלכה כך: אתר שלפעמים יש בו מראות לא צנועות, והמידע שאני צריך נמצא רק בהם, מותר לגלוש בהם בלי בעיה [וממיד"ח יתקין מסנן שיסנן מה שלא רצוי, או יעצום עיניו] אם המידע זמין כמו"כ באתר נקי, חייב לגלוש רק שם.

נראה רחוק מאד לומר שכל האיטרנט נחשב דרך אסור, בפרט שרוב הפעילות היומיומיות שעושים באינטרנט הם בדיוק מה שעושים ברחוב, ומוסכם שכל הרחובות דהיום יש להם דין נשים עומדות על הכביסה לפחות, ולא שמענו על פוסק שיאסור ללכת ברחוב חוץ מצורך פרנסה או צורך דחוף ביותר. 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 01:15 לינק ישיר 

חלק ד'- "אל תביאני לידי נסיון"

הקונטרס הביא הסוגיא בע"ז י"ז שמבואר שאסור ללכת על פתח בית זונות, [זה ענין הלכתי במקצת, מה שהביא מסנהדרין ק"ז לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון הם דברי אגדה] והבין שהיינו שאסור להכניס את עצמו לידי נסיון, וכן "סחור סחור אמרינן לנזירא לכרמא לא תקרב".

לכאורה מה שיש לנו כאן זה חיוב כללי להרחיק את עצמו מן העבירה ומה שיכול להביא לידי עבירה.

אבל שוב באנו בזה לידי ויכוח עד כמה הרשת הוא מקום כזה, ולכאורה הדברים אינדבידואליים לכל אחד לפי מה שהוא ולפי השימוש שהוא עושה ברשת. בכל אופן נראה רחוק קצת לכלול כל פעילות  באינטרנט לא מסונן תחת הקטגוריה של פתח בית זונות. 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 01:29 לינק ישיר 

חלק ה'-ועשו סייג לתורה

שנינו ועשו סייג לתורה, וכן דרשו עשו משמרת למשמרתי. והחיוב, או ההדרכה הזו, ישנה גם היום לכל אחד לעשות גדרים וסייגים שלא יגיע לעבור על דברי תורה. וכן יש רשות וחיוב על כל קהלה לעשות גדרים וגזרות לקהלה שלהם. [ועי' ט"ז יו"ד רכ"ח ס"ק מ"ב שטוען שאז זה חיוב דאורייתא]

הבעיה שיש בזה, הוא חוסר הסמכות לעשות כן. הלכה רווחת שמאז חתימת התלמוד אין בנו כח לגזור גזרות ולתקן תקנות שיחייבו את כלל ישראל, וממילא אין כח ביד כל אחד [גם אם העיתוק החליטו להכתיר אותו כפוסק הדור] לתקן תקנות  שיחייבו את כולם, אלא כל אחד מי שסר למשמעתו יכול לתקן בעבורו תקנות. [וגם זה צ"ע בדורנו שאין השתייכות קהילתית אמיתית, ואין אדם צריך לקהלה מסוימת בשום דבר, ואם יש לו אינו אלא ענין של נוחיות. ועכ"פ בוודאי מי שלא משתייך לקהלה אין להם שום כח לגזור עליו.]  

אמנם ישנם נסיונות לטעון שכל דבר שנראה לנו פשוט שהוא מביא לידי איסורים, כבר ממילא הוא נכלל באיזה איסור דרבנן גם אם לא היה המציאות הזאת בזמנם. [עי' בקונטרס של החזונאישניקים אודות טיפולי פוריות שמבוסס על סברא זו, שכחתי שמו.] אבל גם זה החלטה הלכתית ומציאותית שאני לא חייב להסכים לו, וממילא לא יעזור המהלך הזה לבעיית הסמכות.

בעיה עוד יותר חשובה, הוא  הטשטוש השורר בין מה הוא מדאורייתא מהו מדרבנן מהו חומרה מהו סייג שאנו מחדשים היום ומהו גדר שנועד להראות שאנחנו יותר "פרום" מקהלה אחרת. אילו היו המנהיגים/הפוסקים אומרים ברור אמנם כך וכך אינו אסור, אבל אנו מבקשים לעשות גדר כזה וכזה, היה לפחות ברור לאנשים מה דורשים מאיתם, ובאיזה מצב. במציאות העכשווית כנראה אין שום רצון להבהיר את הסוגיא, שחושבים שיותר קל כך, וחבל.

לסיכום: בוודאי שמי שחש צורך בזה ומתקין מסנן [וישנו כיום בחינם תוכנת k9 להורדה, שמומלץ, וא"צ להחזיק את חברות העסקנים]  בוודאי קדוש ייאמר לו, ובפרט אם המחשב פתוח לילדים וכו', אך מכאן ועד חיוב גמור, עדיין צריך הרבה בירור.

לא אומר שמציתי את הדיון ההלכתי כלל, רק סיווגתי את סוגי המקורות לאיסור בהלכה, וקצת מחשבות שלי לגביהם, ואדרבה באו לחלוק עלי יגדיל תורה ויאדיר.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 01:54 לינק ישיר 

[לחלק ג']
מצאתי בתוס' ע"ז, בהקשר אחר בו נאמר החלוקה הזו של איכא/ליכא דרכא אחרינא


(22) תוספות עבודה זרה דף מח/ב 
אי דאיכא דריכא אחרינא - פי' קצר כזה דאי בעינן למימר אפי' ארוך יותר אם כן אין לדבר סוףדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 11:32 לינק ישיר 

ייש"כ
והאם זה לא נוגע לשאלה של חוכמת ההמון שדובר עליה באשכול האמונות?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 12:46 לינק ישיר 

בעל
אנא פרט כוונתך [מהו חכמת ההמון ואיך קשור לכאן. ] דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 13:05 לינק ישיר 

עד כמה ניתן לסמוך על המצפון האישידדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 13:43 לינק ישיר 

ייתכן. [כלומר הנטייה לאסור בוודאי לכאו' שייך להקצנת אל תאמין בעצמך לכדי כלל כל התורה כולה. ]
אך כמובן אשאל, האם יש לך תחליף למצפון האישי שלי? המצפון שלך? 
וראה http://machshevesemunah.blogspot.co.il/2012/05/blog-post.htmlדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 14:32 לינק ישיר 

"לא תשים דמים בביתך"

"יתד נאמן" יותר מסוכן.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 16:43 לינק ישיר 

מאד מענין יהי, אך יש לי כמה הערות. מדוע חכמים מחייבים אדם ללמד את בנו (ואולי בתו) מלאכה? על מנת שלא ילסטם את הבריות. העיקרון הכללי כאן הוא שחינוך הוא הקניית כלים לאדם על מנת שיהיה נחת לו מהחברה ונחת לחברה ממנו (ואפשר גם למקום יש כאן תפקיד). מ"מ אם לא נותנים כלים לאנשים (ובמיוחד לנוער) להתמודד עם העולם כמות שהוא (וכמובן זה עניין של מידה) הרי שכאשר ייפגש הנער/ה עם אינטרנט לא מסונן לא יהיו להם הכלים להתמודד ולצאת עם ידם (המוסרית) על העליונה.

האינטרנט מנגיש עולם ומלואו בטוב ובהיפך. סינון זה כמו להרשות לילד לעבור כביש רק ברחוב שאין בו מכוניות - הוא לעולם לא ילמד לשמור על עצמו בעולם האמיתי.

כמו בכל דבר צריך מעורבות ובמידה מסויימת ולפי הנדרש גם התערבות. אבל אינו שייך למנוע מאנשים את הכלים להתמודד. טלויזיה היה ניתן לעצור. אינטרנט פשוט שלא וממילא סינון יוצר יותר נזק מתועלת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2012 19:44 לינק ישיר 

ירובעל
מטרת האשכול היא לעסוק בנושא מן ההיבט ההלכתי, לא מן ההיבט החינוכי. [בזה עסקתי קצת ברשימה שלי שלינקקתי אליו למעלה] 
אך מהצד החינוכי, איני כ"כ מסכים לטענתך. מוסכם עלי שהאינטרנט הוא חלק מהעולם והיא לא תיעלם. וקשה להתעלם ממנה. [משא"כ טלוויזיה] [אם כי נחיה ונראה לאן הדברים יתפתחו, החינוך כבר הצליח לעשות דברים מוזרים מזה.] אך למה ששימוש מבוקר ומסונן לא יהיה הוא עצמו חלק מההתמודדות של הילד עם האינטרנט.? הרי אתה לא שולל רמזורי תנועה אע"פ שגם הם רק גדר שלא ייפגעו ממכוניות, חלק מהחינוך הוא ההרגל להשתמש באמצעים להתרחק מן הסכנה, 
בסינון איני מתכוון דווקא לסינון כפוי אלא לסינון רצוני, גם google safe search הוא כבר סינון שמסנן הרבה מן הרפש שיש ברשת. ובפרט שיש עוד כו"כ מכשירי סינון חינמיים וקלים להשתמש וגם לא מפריעים לגלישה תקינה. בכל ספרייה ציבורית בעולם יש אינטרנט מסונן, למה שזה יהיה שונה מכל מיני אמצעי מניעה והתרחקות מסכנות. בקיצור, אדרבה, הילד צריך ללמוד איך להתמודד עם הרשת, ואחד הדרכים הטובים לזה זה באמצעות סינון.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 20:04 לינק ישיר 

יהי
באשכול שקשרת אליו נכתב:

לכאורה מוסכם, שכל ערכם של מעשי אדם, הן בבית דין שלמעלה והן בבי"ד של מטה, תלוי ומותנה בזה שיש להם בחירה לעשותם, ופעולה שהאדם עושה בלי בחירה אין לו כל ערך.

אם כן כיצד ניתן לכפות עד שיאמר רוצה אני? בזמנו התפרסם אשכול על מקומות מסוימים שנותנים שם כדורים כדי לדכא יצרים מסוימים, למה לא בעצם?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 20:12 לינק ישיר 

בעל
השאלה שייך שם, וכבר שאלת אותו שם. וכבר דברו שם על נושא הכדורים. [באשכול שהלינק אליו נמצא בסוף הפוסט, פשוט היה לי יותר קל למצוא את זה מהאשכול בעצכח] 
עניתי לך שם משהו, ויל"ע. 
[שליחה שאני דוחה בקש, אך אין זמן כרגע. ]דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2012 20:28 לינק ישיר 

הכלל הפשוט היא כך (בלי לשון של למדנים)
כל דבר שהאחר שולט בך אסור,
כל דבר שאתה שולט בו מותר,

לדוגמא: טלביזיה רדיו וכדומה שאחרים שולטים בתוכן בוודאי אסור עם האחרים הם לא יראי השם,
וידאו מחשב אינטרנט נגנים תנור אפיה מקרוגל מקרר להוליד בנות, כל אלה מותרים,

כלומר מי שיש לו חשש לקנות מקרוגל\תנור אפיה שמה יבשל שם בשר וחלב, אז פשוט לא יקנה,
אותו דבר לאינטרנט, או להוליד בנות,דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > האם יש חיוב הלכתי לסנן את האינטרנט
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.