בית פורומים גילוח כהלכה

אורך הפאתים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-13/7/2015 00:23 לינק ישיר 
אורך הפאתים

מכתב שפורסם בישיבת נתיבות חכמה בל"ג בעומר

בס"ד

יום רביעי לפרשה שאנו קורים בה ויראת מאלוקיך ל"ג למ"טמונים ע"ה

לאחי ורעי בני הישיבה היקרים והחשובים מאד הי"ו

מאחר שרבים מהציבור הקדוש עומדים להסתפר ולהתגלח, הנני רואה כחובה עלינו לעורר לכל בני הישיבה אשר בוודאי יראת ה' בוערת בלבכם, שלא להכנס לשאלות גדולות וחמורות עד מאד בכל ענין הגילוח.

הן בענין המכונות אשר לדעת רוב פוסקי דורינו הם אסורות באיסור חמור מן התורה בכמה לאווין [יותר מאיסור חזיר ונבילה] וכאשר פסק אף בשעתו רבן של ישראל מרן הח"ח זצוק"ל, ואחריו רוב גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א.

והן בענין הקפת פאת הראש, אשר נפסק בשו"ע לשייר עד סוף האוזן [ואף למתגלחים בסם], והיינו לכה"פ המרווח בין ב' העצמות אשר לרוב בנ"א הוא בערך מול תחילת תנוך האוזן, דנמצא דכדי לא להגיע לגבול האיסור יש לשייר עד מעט למטה מקצה התחתון של חור האוזן החיצוני. ועכ"פ יש בוודאי כאלו שעושים במקום שיש בו חשש גמור של דאו' [וזאת מלבד שדבר זה נובע מהרצון להדמות לציבור שלא זכה לדבוק בעץ החיים].

והנה גם אם מכח שימוש בסם עלול פעמים להשרף קצת, אך אף אש ה... חלילה שורף הרבה יותר. ואמת שיש בכל דברים אלו למי שאין רגיל בהם משום הקרבה, אך מה נענה ביום שנקרא בפרשה זו 'כי לי בני ישראל עבדים' ועבדות זו מתוקה ומתוקה היא [ולאין ערוך מעבדות המרה שהיינו אצל פרעה, והיינו דכתיב אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים].

ויה"ר שנזכה שיהיו הדברים נשמעים אף לאותם שלא הקפידו בזאת עד עתה [אף דמיעוט הם], ואף שאין כוונתי ח"ו לעשות כמזידין למי שלא ישמע ויתלה עצמו בדעות מיעוט המתירים, אולם בוודאי מי אשר יראת ה' באמת בלבו לא יכניס עצמו לסכנת אש נוראה זו, ויה"ר שתעלו כולכם מעלה מעלה בתורת ה' תמימה וביראת ה' כל הימים.

המתפלל להצלחתכם ושישמעו הדברים

אוהבכם וידידכם

דניאל וולפסון

וכן שמעתי כדברים הנ"ל ממש מאאמו"ר רה"י זצ"ל, והוסיף, ולשומעים יתן חן

ברוך י. נויבירט

 
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/8/2015 14:24 לינק ישיר 
גילוח

חכם דניאל ,
אכן לדעת רוב פוסקי דורינו רוב מכונות הגילוח אסורות באיסור חמור מן התורה,
ולכן במשך 9 שנים נלמדה,נבדקה ונחקרה הסוגיה ע"י תלמידי חכמים, מהנדס בכיר ומומחה בתחום הגילוח
ולאחר בידיקות חוזרות ונשנות על מאות גויים פותחה מכונת גילוח - היחידה שהיא כשרה למהדרין
בהתאם להוראותיהם של גדולי הפוסקים ובפרט לפי הוראותיו המפורשות והישירות של:
פוסק הדור מרן הגרי"ש אליאשיב זצ"ל

אז אכן צריך להיזהר 
בענין הקפת פאת הראש, כפי שנפסק בשו"ע 
אך ניתן להשתמש בביטחה אך ורק במכונת הגילוח קייטק דגם KS-6 או KT-7
ללא שום חשש השחתה .
יש לוודא שבאריזת המכונה קיימת מדבקה המעידה על כך שהמכונה נבדקה ע"י 
בית הדין לעינייני מכונות גילוח כהלכה בראשות כב' הרב מרדכי גרוס שליט"א.

שנה טובה 
לך ולכל עם ישראל


תוקן על ידי גילוח ב- 28/06/2020 19:16:24
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-1/5/2020 00:08 לינק ישיר 

יש על זה בשו"ת אמרי יושר

שו"ת אמרי יושר חלק ב סימן קפג
ב) ומה שעמד כת"ר במ"ש בש"ע יו"ד סי' קפ"א דשיעור פיאות הראש למטה מן האוזן דכפי המבואר מכל הפוסקים היא רק עד חיבור הלחי לצדעין והוא עד למטה מעט מחצי אוזן ובש"ע משמע למטה מכל האוזן. הנה מה"ת בוודאי כמ"ש כת"ר דהרי הקפת הראש במשוה צדעי' לאחורי אזנו וא"כ באינו משוה לאחורי אזנו שמניח מעט למטה שוב אינו עובר, ובאמת השיעור שכ' כת"ר מקום חיבור הצדעים הוא מעט למטה מאחורי אזנו ואפשר דמחמיר בש"ע מדרבנן עד אחר כל האוזן דאין אנו בקיאים כ"כ בצימצום שיעורין כמ"ש בתשו' מהרי"ל סי' ק"ן לענין פדיון הבן וכתמים ועמ"ש בספרי שו"ת אמרי יושר ח"א סי' פ"ח וע' תשו' חת"ס יו"ד סי' קל"ח במ"ש הרמב"ם ז"ל דשיעור שערות פיאה ברוחב מ' שערות דהוי רק מדרבנן דהא כל שמניח איזה שערות עכ"פ אינו משוה צדעי' לאחורי אזנו יעו"ש ועכ"פ נראה דהחומרא היא רק עד עור הרך של האוזן דמשם ואילך אינו קרוי אוזן דהוי רק עור של אוזן כמ"ש רש"י בכורות ר"פ אלו מומין שהביא כת"ה ובזכרוני שכ"כ בש"ע האר"י ז"ל דשיעור פיאה עד אליה רכה ולא עד בכלל ובאמת שזה נמוך מעט מהצדעים מטעם חומרא דאי אפשר לצמצם. ומאז הערותי על סתימת הפוסקים באו"ח סי' תפ"ו לענין כזית מצה שלא ביארו שאין ליקח מצומצם ובשע"ת או"ח סי' תרמ"ח ס"ק י' כתב דאתרוג כשיעור כביצה מצומצם אין לברך עלי' יעו"ש ועמ"ש בזה בספרי טל תורה בהגהות ירושלמי חלה ד' ע"ב יעו"ש: דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > גילוח כהלכה > אורך הפאתים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר