בית פורומים בחדרי חרדים

אורח ושמו דוד המלך

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-13/5/2019 01:19 לינק ישיר סגולת מלווה דמלכא

רבי יצחק אבן גיאת מביא את דברי חז"ל:
"לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אע"פ שאינו צריך אלא לכזית"
ומוסיף את סגולתה
"כדי שתהא סעודתו מתוקנת לכל השבוע כולה".

חז"ל אמרו:
"חמין במוצאי שבת מלוגמא, פת המה במוצאי שבת מלוגמא",
כלומר רפואה, 
והחיד"א מוסיף:
"סעודה רביעית אחר הבדלה פליאה נשגבה ומצלת מחיבוט הקבר".

בעל "ארחות יושר" מדגיש:
"דאף שהוא שבע ונפשו קצה באכילה ושתיה, מכל מקום ידחוק עצמו, ובזה יינצל שלא יצטרך לאכול מאכלים ומשקים מי המרים לרפואה".

רבי משולם זישא מאניפולי היה אומר:
כי חמין במוצאי שבת הם רפואה לעצבות ורמז מצא "ומחב"ש לעצבותם", 
מחב"ש ראשי תיבות "מלוגמא חמין במוצאי שבת",

ואילו בשם אחיו רבי אלימלך מליזענסק נמסר:
"סגולה לנשים שלא יתקשו בלידתן, שיאכלו במוצש"ק איזה דבר לשם מצוות סעודת מלוה מלכה, ואף גם יאמרו בפה מלא לשם מצוות סעודת מלוה מלכה, ועל ידי זה ילדו בנקל בעזרת השם יתברך".

יש להוסיף שחובת נשים בסעודה זו נידונה ע"י האחרונים, 
ולדברי בעל "מגן אברהם" הרי
"לגבי מילי דשבת נשים חייבות כאנשים".
לדעתו של בעל "פרי מגדים"
אין לחייב נשים בסעודה זו, וכן נראה גם מדברי בעל הט"ז, אך לדעתו ראוי גם לנשים לקיים סעודה זו.
זו הייתה גם דעתו של הגר"א. 
וכן טוען בעל "שמן ששון" על פי הקבלה. 


באוהלי צדיקים

משמעות מיוחדת הייתה לסעודת מלוה מלכה בתנועת החסידות וההולכים בדרך החסידות היו מסובים בצוותא, ולאחר הזמירות היו מספרים בשבחי הצדיקים. הבעש"ט מחולל תנועת החסידות, היה מציין את ערכה של סעודה זו באומרו
"שהיא מסוגלת להציל את האדם מכפירה",
ומסורת בידי חסידים על אדם אחד שיצרו הרע בער בקרבו ומסר את עצמו לכפירה. הלה, שעלול היה להיטמע בין הגויים, חזר בתשובה בזכות היותו רגיל תמיד לקיים סעודת מלווה מלכה. כאשר קרוביו סיפרו לבעש"ט על הסכנה הנשקפת לנפשו של אותו אדם, הורה להאכילו כזית מסעודת מלווה מלכה, וכשהתחיל לטעום מסעודה זו, נשתנתה דעתו לטובה וניצול.

רבי יהושע מקמינקא היה נוהג לספר בסעודות מלוה מלכה את הסיפור על אותו אדם שנצטווה על ידי הבעש"ט ללכת למקום פלוני תחת גשר פלוני, ושם תתמלא בקשתו וימצא אוצרות זהב וכסף. וכשהגיע לשם מצא אדם אחר שאף היא נשלח על ידי הבעש"ט לחפש אוצרות בביתו היא תחת התנור, ושניהם גילו את האוצרות שהובטחו להם. רבי יהושע היה מוסיף כי
"מעשה הלז מסוגל לפרנסה יספרו בסעודות מלוה מלכה, ואחר העובדא הזו שלא לספר שום מעשה רק לומר שיר המעלות ולברך ברכת המזון",

הרבי ר' אלימלך מליזענסק לא היה נוהג לערוך סעודת מלוה מלכה ברבים שכן קדושת השבת הייתה חביבה בעיניו ובקושי עלה בידו להשתחרר הימנה. לפני פטירתו באשר היה לו גילוי אליהו הביע לפניו הרבי ר' אלימלך את משאלתו כי יינתן לו להיוועד עם האבות הקדושים ומבוקשו ניתן לו, מחוץ לדוד המלך, נעים זמירות ישראל, שלא נועד אתו, שכן דעתו של דוד המלך לא הייתה נוחה ממנהגו של הרבי ר' אלימלך, שלא לערוך ברבים סעודת מלוה מלכה. 

באחד מערבי השבתות בשעות הצהרים הגיע לחצרו של הרבי ר' אלימלך נכרי, לבוש בגדי דייג, והביא באמתחתו דגים למכירה. היא הופנה אל הרבנית לבית המבשלים אולם בבואו לשם נמסר לו כי הארוחות לשבת מוכנות ומזומנות לסעודה. הוא חזר לרבי אלימלך, ומשם הופנה שוב לחדר המבשלות, ושוב הוחזר אל הרבי ר' אלימלך וחוזר חלילה. משראה אותו דייג כך, לבש ארשת של קפידה על פניו, פרץ לחדרו של הרבי ר' אלימלך, הטיל את הדגים שבאמתחתו על הארץ, וקרא
"יהא לסעודת מלוה דמלכא".
מששמע הרבי ר' אלימלך את הדברים, הרים את גבותיו ופנה לאותו דייג:
"ראה נא, אין לנו כבר כוח להתחיל מחדש בסעודות מלוה דמלכא, 
אולם בטוח אני כי בנינו אחרינו יקפידו על כך".

אותו דייג - מוסיפים חסידים - לא היה אלא דוד המלך, נעים זמירות ישראל, שראה מחובתו להדגיש את החובה לערוך את סעודת מלווה דמלכא, היא סעודת דוד מלבא משיחא, כראוי לו. 

הרבי ר' אלימלך קיבל על עצמו באותו מעמד
"כי יצווה את בניו אחריו להתנהג בכבוד סעודה זו",
ומאז ועד עתה נוהגים נכדיו של הרבי ר' אלימלך, וכן הרבים ההולכים בדרכיו, להקפיד על קיום סעודת מלוה דמלכא. 

רבי ישראל מרוזין מצא רמז בפסוק
"סולם מוצב ארצה. 
סול"ם
 ראשי תיבות "ס'עודת ל'ויית מ'לכה" 
שזכות סעודה זו עומדת לאדם גם כשהוא מונח בקבר",

ורבי חיים מטשערנוביץ בעל "סידורו של שבת" מספר מעשה ברבי אברהם העשיל מאפטא, שהיה מקפיד לאכול מאכלי בשר בסעודה זו. בשנה אחת, במוצאי שבת חזון, שלח לקרוא לשוחט כדי לשחוט עוף לכבוד סעודת מלוה מלכה והטילו אותו לקערה, כדי להתקינו לסעודה, ועד שנגמר בישולו כמעט והאיר היום. כאשר פתחו את החלונות פרצה צפור אחת והתייצבה על שולחנו של הרב מאפטא. המקורבים עמדו לגרשה, אך הרבי לא נתן להם, באומרו כי בציפור זו נתגלגלה נשמה גדולה שבגלגולה הקודם, לא הייתה נזהרת בסעודה זו, והיא נשלחה לכאן, כדי לבוא על תיקונה, וכן להורות הלכה לרבים בנידון. 

בסעודת מלוה מלכה היה רבי יחזקאל שרגא משינאווא אומר "אתקינו סעודתא" שלוש פעמים, לעומת פעם אחת בשלוש סעודות השבת, שכן סעודה זו מתקנת חכמים שעשו חיזוק לדבריהם יותר משל תוהה וכן נמסר ב"תקנות והדרכות" דחבורת שומרי אמונים
"אומרים שלושה פעמים אתקינו סעודתא" - -.

באחת משיחותיו קורא רבי מנחם שניאורסון, האדמו"ר מלובאויטש, להגביר חיילים לעריכת סעודות צוותא למלוה מלכה, והוא מדגיש בדבריו את המשמעות המיוחדת שיש לכך, בסיומו של היום בו שובת האדם ממלאכתו ומפגין את אמונתו בבורא כל עולמים והקב"ה מצדו מבטיח לו
"אל תירא עבדי יעקב" וכל מחסוריך אמלא".

ליכוד החסידים בצוותא דבר חשוב ביותר, אולם רבי אייזיק מקאמארנא מצא מחובתו להוסיף אזהרה:
"יזהרו החסידים כשיושבין יחד בסעודת מלוה מלכא וכדומה, שאין דבר גדול בעולם כמו סעודת מלוה מלכא, כשיושבין יחד אחים ורעים, שהוא מועיל להרבה עניינים להתקשרות אהבה ולהמשכת פרנסה ולכל טובה שבעולם, ובלבד בלב אחד ובשמירת פיהם שלא לדבר שום דבר גנאי על שום בר ישראל, אלא טובות ושבח הצדיקים".

רבי אהרן בעל "שומרי אמונים" היה אומר:
"כי סעודה זו היא "הכנה לאורו של משיה שיתגלה במהרה בימינו ומכל שכן אם זוכה לעשות עוד בשביל רבים, אשרי לו ומה טוב חלקו, ובלבד שיכווין לבו לשמים, ועיקר זו הסעודה להיות בשמחה ללוות את המלכה נפש יתירה, ולזמר שירים ותשבחות לפני השם, וכבר נהגו ברוב תפילות ישראל להתקבץ בקיבוץ החברים בסעודה זו, ולספר מעשיות מצדיקים, וקבלה מפי הצדיקים כי לספר מעשיות מבעש"ט הקדוש מסוגל לשפע ולפרנסה".

וכפי המקובל בשם הבעש"ט עצמו גדולה זכות סעודת מלוה מלכה
"לסגולה טובה בכל ימות השבוע להצלחה בכל העניינים, הן בגוף והן בנפש".
"ואשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, אשר בזה יזכה להיות שולחנו מסודר בגן עדן - - והעיקר לאכול מאותה סעודה המזומנת לצדיקים לעתיד, והקב"ה מטיב עימהם - - ובהלוות על השולחן דברי תורה, יזכה לשמוע פירוש התורה, שהקב"ה דורש שם לפני הצדיקים, והשביע בצחצחות נפשו - - ומלך ביופיו תחזינה עיניו במהרה בימינו".


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/5/2019 01:21 לינק ישיר 


תודה ל-יצחקהספרן
תזכה למצוות


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/5/2019 07:19 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב         בשורות טובות  


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2019 06:00 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב         בשורות טובות  


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/6/2019 06:50 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב       חודש טוב ומבורך          בשורות טובות  דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/6/2019 06:36 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב                 בשורות טובות  

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2019 22:25 לינק ישיר 

תזכורת למלווה מלכהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/6/2019 06:07 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב                 בשורות טובות  

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/6/2019 21:33 לינק ישיר 

תזכורת קטנה למצווה גדולה
מלווה מלכהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/6/2019 07:16 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב         חודש טוב ומבורך        בשורות טובות  


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/7/2019 22:08 לינק ישיר 

כתוב באמרי אש אות ב' בסידור צלותא דישראל דף 
תצ"ח וז"ל: 
אומרים בשם א"אז הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שמי 
שיטול ידיו לסעודה וידליק ארבעה נרות בכל מוצאי 
שבת קודש למלוה מלכה מובטח לו שדוד המלך ע"ה בודאי 
נמצא שם, ולא יסתלק מן העולם עד שיראה דוד המלך ע"ה, 
ובאם יצטרך לישועה נחוצה היינו הוא או אחד מבני 
ביתו או שלא הולך לו טוב ח"ו, ישמח את עצמו בהמלוה 
מלכה ויאמר: 
רבש"ע הזכות של דוד המלך יגן עלי שאוושע בבקשה 
פלונית, מובטח לו שהשי"ת יעזור לו, 
רק שיראה לקיים בכל יכולתו מלווה מלכה תמיד. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/7/2019 07:39 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב              בשורות טובות  

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/7/2019 21:49 לינק ישיר 

תזכורת למצוות מלוה מלכהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/7/2019 08:23 לינק ישיר 


שבוע טוב !             תזכורת לחו"ל-ניקים 

6 נרות
3 נרות לפי הראשי-תיבות א.ד.מ.
אליהו הנביא
דוד בן ישי - דוד מלך ישראל חי וקים.
- רבי מאיר בעל הנס - (אלוקא דמאיר ענני - 3 פעמים)  לתת צדקה ולבקש בקשה אחת
ובשם ה"באבא סאלי" להדליק נרות גם לע"נ 
- רבי ישראל בן אליעזר (הבעל שם טוב). 
- רבי אלימלך בן אליעזר ליפמן  ("נועם אלימלך")  
- רבנו יעקב בן מסעוד אבוחצירא. ("אביר יעקב")

מלווה מלכה 
פת חמה.          משקה חם (יותר מתוק מהרגיל) 
'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' - נוטריקון חמין במוצאי שבת מלוגמא.
ציטוט והסבר ממסכת שבת. דף קי"ט ע"ב (ראה דף 84 תגובה 15באשכול זה)

לאכול שום,
 (בעש"ט, יתרו נ"א) לא לקלף עם סכין, אלא ביד.

זמירות.

לינק לספר 'יסוד ושורש העבודה'.  לקטע בענין סעודת מלווה מלכא.:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14449&st=&pgnum=204

לינק מעשה שהובא בספר 'בעל שם טוב - על התורה' : (ראה דף 85 תגובה 1, באשכול זה)

שבוע טוב              בשורות טובות  

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/7/2019 08:27 לינק ישיר 


במקומות מסויימים בעולם התזכורת נחשבת לאיחור
לעומת מקומות אחרים בעולם שעדיין מוקדם....

העיקר שיהיה שבוע טוב ומבורךדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אורח ושמו דוד המלך
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 93 94 95 96 97 98 לדף הבא סך הכל 98 דפים.