בית פורומים ספרים וסופרים

"מפיהם" - רשמי שיחות עם גדולי ישראל

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/7/2008 16:21 לינק ישיר 
"מפיהם" - רשמי שיחות עם גדולי ישראל


בקרוב עומד להופיע ספר חדש בשם:  "מפיהם"
עפ"י כתבה במוסף ש"ק של יתד נאמן פרשת מטות, מדובר ב"ספר הכולל מקבץ מרשים במיוחד של ראיונות ושיחות שערכו - בעלי עט, סופרים ואפילו עיתונאים, שזכו לעמוד בארבע אמותיהם של ארזי הלבנון גדולי ישראל, להיכנס לחדרם לשאול ולקבל תשובות, ולהעלותן ע"ג דף עיתון. שיחות אלה לוקטו מפרסומים שראו אור במשך מאה שנים, עד ימינו. ובהם - הגדול ממינסק, הגר"א וסרמן, המהר"ם שפירא ועוד".

בגוף הסקירה מביא הכותב לקט קצר מהספר, ובו מרשימות הסופר דוד איידעלסבערג בביקורו בארץ בשנת 1952 שבו שמע דברים בעינני דת ומדינה מפי החזו"א הגרי"ז מבריסק ורא"ז מלצר. ופירסמם בעיתון "דער מארגען זשורנאל" בתאריך 29 באוגוסט 1952  ועוד הזדמנויות.

הספר הוא כנראה לקט שלם של ראיונות עם גדולי ישראל לדורותיהם. אם כי קשה לומר שזה ממש ראיונות, החזו"א למשל -כפי המסופר שם- כשראה שהעיתונאי עומד להוציא בלוק כתיבה ועט. אמר לו שאין לו עניין להתראיין (והעיתונאי נאלץ לכתוב את הדברים בצאתו עפ"י הזכרון) אצל הרב מבריסק הוא נכנס תוך כדי הלימוד והרב התבטא בפניו קצרות. אצל רא"ז זה היה ארוך יותר וגם הרבנית ביילא הינדא השתתפה בראיון.


תוקן על ידי bin ב- 27/07/2008 16:28:11
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/10/2009 12:56 לינק ישיר 

הודעה של *נישטאיך*

מקומן של הנשים בעת ההקפות בשמחת תורה -צנזורה

the Seforim blog: Woman, Simchas Torah & Censorship


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2009 20:58 לינק ישיר 

 אגב שהבאתי דברי הרמב"ם הללו.
מבואר בדבריו שכוונת חז"ל באמרם על משה 'אב בחכמה' הוא לחכמת התורה, והוקשה לו על זה ממה שאמרו על שלמה 'ויחכם מכל אדם', ותירץ שכוונת 'מכל אדם' לאנשי דורו.

והנה ראשית מבואר בדבריו שמה שנאמר על שלמה 'ויחכם מכל אדם' הכוונה לחכמת התורה, ולפי דעתו יש מקום לעיין אם אכן שלמה המלך ידע גם שאר החכמות, וודאי שאין מקור לכך שהיה חכם מכל האדם אף בשאר החכמות.

ועיין בהקדמת הרמב"ן לפירושו על התורה:
ושלמה המלך שנתן לו אלהים החכמה והמדע הכל מן התורה הי' לו וממנה למד עד סוף כל התולדות ואפי' כחות העשבים וסגולתם עד שכתב בהם אפי' ספר רפואות וכענין שכתוב וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר וראיתי הספר המתורגם הנקרא חוכמתא רבתא דשלמה וכתוב בו וכו'. יאמר כי לא מדבר תהיה תולדת מיוחדת למלך או לשליט אחד הוא ביאת כל איש בעולם ויציאה שוה לכולם. וכו'. ואמר שהאלהים הוא הנותן דעת שאין בו שקר לידע איך קם העולם ומעשה המזלות הראש והסוף ואמצעות הזמנים ואלכסונות הזנבות ואיך יעשו הזמנים מרוצת השמים וקביעות הכוכבי' לחות הבהמות וחמת החיות תוקף הרוחות ומחשבות אדם יחסי האילנות וכחות השרשים כל דבר מכוסה וכל דבר מגולה ידעתי וכל זה ידע בתורה והכל מצא בה בפירושיה בדקדוקיה ואותיותיה ובקוציה כאשר הזכרתי. וכן אמר בו הכתוב ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם כלומר שהי' בקי מהם בקסמים ובנחשים שזו היא חכמתם שנאמר כי מלאו מקדם ועוננים כפלשתים וכך אמרו מה היתה חכמתן של בני קדם שהיו יודעים וערומים בטייר. ומכל חכמת מצרים שהיה בקי בכשפים שהיא חכמת מצרים. ובטבע הצומח כידוע מספר העבודה המצרית שהיו בקיאין מאד בענין הזריעות וההרכבה במינין. וכך אמרו אפי' פלפלין נטע שלמה בארץ ישראל וכיצד היה נוטען אלא שלמה חכם היה והיה יודע עיקר משתיתו של עולם למה מציון מכלל יופי אלהים הופיע מציון נשתכלל כל העולם כולו כיצד למה נקראת אבן שתיה שממנה נשתת העולם והיה שלמה יודע איזהו גיד שהוא הולך לכוש ונטע עליו פלפלין ומיד היו עושין פירות שכן הוא אומר ונטעתי בהם עץ כל פרי.
וזכורני שראיתי בפורום כלשהוא שפלפלו בזה.

עוד מבואר בדבריו שכוונת הפסוק 'ויחכם מכל אדם' הוא רק שחכם מבני דורו ולא מכל האדם, ולפי"ז מיושב מה שהקשה הגרי"ז על דברי הרמב"ם בהל' תשובה שכתב שמלך המשיח יהיה חכם משלמה, והקשה הגרי"ז מהפסוק ויחכם מכל אדם' ולפי מה שהבאתי מדבריו במורה קושיא מעיקרא ליתא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2009 20:24 לינק ישיר 

מתפעל

אמת בפיך.

ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק נד

 

אלא שמפני היות השכליות אשר בתורה מקובלות בלתי מבוארות בדרכי העיון, נמצא בספרי הנביאים ודברי חכמים, שמשימים ידיעת התורה מין אחד, והחכמה הגמורה מין אחר, החכמה ההיא הגמורה היא אשר התבאר בה במופת מה שלמדנוהו מן התורה ע"ד הקבלה מן השכליות ההם, וכל מה שתמצא בספרים מהגדלת החכמה וחשיבותה ומיעוט קוניה, לא רבים יחכמו, והחכמה מאין תמצא, וכיוצא באלו הפסוקים הרבה, כלם יורו על החכמה ההיא אשר תלמדנו המופת על דעות התורה. ואמנם בדברי החכמים ז"ל הוא גם כן הרבה מאד, ר"ל שגם הם משימים ידיעת התורה מין אחד וישימו החכמה מין אחר, אמרו ז"ל על מרע"ה, אב בתורה, אב בחכמה, אב בנביאים, ובא בשלמה ויחכם מכל אדם, אמרו ולא ממשה, כי הוא רוצה באמרו מכל האדם מכל אנשי דורו, ומפני זה תמצא שהוא זוכר הימן וכלכל ודרדע בני מחול, החכמים המפורסמים אז. וזכרו החכמים ז"ל ג"כ שהאדם נתבע בידיעת התורה תחלה, ואח"כ הוא נתבע בחכמה, ואח"כ הוא נתבע במה שראוי עליו מתלמודה של תורה, ר"ל להוציא ממנו מה שראוי לעשות, וכן ראוי שיהיה הסדר, שיודעו הדעות ההם תחלה ע"ד קבלה, ואח"כ יתבארו במופת, ואח"כ ידוקדקו המעשים המטיבים דרכי האדם, וזה לשונם ז"ל, בהיות האדם נתבע על אלו הענינים הג' על הסדר הזה, אמרו כשאדם נכנס לדין, תחלה אומרים לו קבעת עתים לתורה פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר. הנה התבאר לך שידיעת התורה אצלם מין אחד, והחכמה מין אחר, והוא לאמת דעות התורה בעיון האמתי.

 

 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2009 17:09 לינק ישיר 


אין לך מה לפקפק. הדבר בטוח לחלוטין.

כיעור, זה אכן כפירושך. חבל שטיפוסים שכמותו הם שמתווכים  לאנ"ש את דב"ק של גדולי ישראל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2009 16:37 לינק ישיר 

תודה על ההתייחסות. מסתבר שההר הוליד עכברונצ'יק, אם בכלל. מסיבות השמורות עמי אני מרשה לעצמי לפקפק במעשייה זו על הבטחתו של העורך בעיו"כ.
באיזה כיעור מדובר כאן, שהיורשים החליטו להרחיק ממנו?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2009 15:57 לינק ישיר 

זוטות,

לבקשתך, שאלתי. מתברר שהעורך הבטיח בעיוה"כ, כאשר מצפונו הציק לו, לפרסם התנצלות מכובדת ובהירה בהמודיע ויתד (האחרונים כנראה שותפים באיזושהי דרך לספר) אך עד היום לא כמובן שלא עמד בהבטחתו. כנראה שהיורשים החליטו להרחיק מן הכיעור ומן הדומה לו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2009 14:34 לינק ישיר 

תמיהה זו תמוהה בעיני. כעורך - אמנם לא הכי מקצועי - אני יודע ששעת עבודת עריכה משתלמת במאה ש"ח פחות או יותר. יוצא שעריכת הספר לבד עלתה כעשרת אלפים. האם לזאת יקרא "אפס השקעה"? מוזר.
לגבי שאלתו השניה יש לזכור שהספר היה כתוב מלכתחילה, ועיקר העבודה היא העריכה.
האם ארבעים כתבות דורשים למעלה ממאה שעות כדי להפוך אותם ל"ספר שלם כמו שצריך"?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2009 13:55 לינק ישיר 

אילפא כתב: מדובר ברעיון מוצלח עם כמעט אפס השקעה.
ענה העורך עלום השם: "כמעט אפס השקעה" זו, לקחה לעורך למעלה ממאה שעות עבודה.

וכאן הבן שואל: מה ההבדל?
מאה שעות עבודה = 12 ימי עבודה לערך. זה זמן רציני לעריכת ספר שלם כמו שצריך?
מוזר.
 דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2009 12:56 לינק ישיר 

ספרן

התוכל לערוך עוד בירור קצר אצל בעלי הזכויות מה נעשה בדבר התביעה המשפטית? 

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/9/2008 10:02 לינק ישיר 

עוד מעניין שם בראיון הרב ביברפלד מנסה קצת לסנגר על היהודים מפני ביקורתו הקשה של הרב ואומר לו: הרי חז"ל אמרו שאפילו ריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון.
עונה הרב:  זה לא חז"ל אומרים, הנביא אומר.

מעיון במקורות, לא כל כך מובן לי מה התכוון הרב. לומדים את זה מהפסוק בשיר השירים: 'כפלח הרימון רקתך'.
האם כוונתו שלזה התכוון שלמה המלך כשכתב זאת ? בכל זאת , בפסוק זה כלל וכלל לא כתוב, זו דרשה של חז"ל.
וגם, למה קורא לשלמה המלך נביא ? אמנם היה גם נביא אבל למה לא לקרוא לו שלמה המלך ?
מסתמא גם לדינא, מלך קודם לנביא. הרי אליהו רץ לפני אחאב. וגם כתוב חכם עדיף מנביא.

עוד דבר מעניין יש שם, כשמדברים בענין כתבי עת ומאמרים, שהרב מבריסק לא אחז מזה אלא צריך רק להתעסק בתורה ולא בשום דבר אחר, והביא לו כסייעתא את הרמב"ם בסוף הל' צרעת:
 
"אבל שיחת כשרי ישראל וצדיקיהם אינה אלא בדברי תורה, ודברי חכמה; ולפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן, ומזכה אותן בה--שנאמר "אז נדברו יראי ה', איש אל ריעהו; ויקשב ה', וישמע, וייכתב ספר זיכרון לפניו ליראי ה', ולחושבי שמו" (מלאכי ג,טז). "

שאל אותו הרב ביברפלד, הרי בכל זאת הרמב"ם כתב דברי תורה ודברי חכמה , רואים שיש חוץ מתורה גם דברי חכמה.
ויהי כמחריש.

היינו שלכאורה לרב מבריסק לא היתה תשובה על כך.

אבל זו לא ראיה, כידוע היה הרב מבריסק כשראה שלא מקבלים דבריו ומתעקשים, היה משתתק ולא עונה. מסתמא היה יכול לענות בפשטות שהרמב"ם כשכתב 'דברי חכמה', גם מתכוון בתורה רק יש דברי תורה כפשוטו ויש את חכמת התורה , הלומדעס. אולי.

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/9/2008 14:55 לינק ישיר 

מחלוקת האם לא תגנוב שבעשרת הדברות הוא על נפשות או קניניםדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/9/2008 13:44 לינק ישיר 


בהזדמנות זו, ראה הערתו של ר' בצלאל אשכנזי בשו"ת שלו שלכאורה המושג המתאים היה צ"ל גוזל נפשות ?

תוקן על ידי ספרן ב- 24/09/2008 14:28:10
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/9/2008 13:09 לינק ישיר 

עשרת הדיברות ? אל תגזים. הלא תגנוב בעשרת הדיברות הוא על נפשות.
חוץ מזה, מי הוא זה שיתבע ? שמואל אבידור כבר נפטר, פנים אל פנים כבר ז"ל ארבעים שנה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/9/2008 13:00 לינק ישיר 


לא מדובר בקטעים אלא בראיונות שלמים כמתכונתם. כמדומני שבראש כל גליון של פא"פ נרשם "כל הזכויות שמורות" אבל הדבר יתברר ממילא בתביעה המשפטית שתוגש נגד יוזמי הספר, שחבל שלא נזכרו עבורם שוב, באחת משיחות גדולי ישראל, דברות אחדות מתוך העשרת. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/9/2008 12:50 לינק ישיר 

קראתי אתמול קטעים נבחרים. בהחלט רעיון נחמד.
הראיון עם הרב מבריסק של ר' פנחס ביברפלד מעניין.
מי זה העסקן ת.ל. יש למישהו מושג ?

לגבי פנים אל פנים, אמנם לא מוזכר השבועון אבל מזכיר שהראין ע"י שמואל אבידור.
צריך רשות לקחת קטעים מעיתון ? יש בזה זכויות שמורות ?


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > "מפיהם" - רשמי שיחות עם גדולי ישראל
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.