בית פורומים עצור כאן חושבים

הפעלת משטרה בשבת בבני ברק

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-30/12/2009 15:40 לינק ישיר 
הפעלת משטרה בשבת בבני ברק

קיבלתי כעת באישי, לינק לכתבה מרתקת:

http://www.bhol.co.il/news_read.asp?id=14412&cat_id=1

ראש העיר ב"ב פונה למשטרה לתגבר את נוכחותה בעיר בשבתות, כי יש ריבוי פריצות לבתים שיושביהם נסעו לשבת.

ותהיתי לעצמי, האם הפנייה של ראש העיר עברה את מי מרבני העיר?
האם לדעתם מותר לחלל שבת כדי למנוע גניבות רכוש? או שמא לדעתם חילול שבת של שוטר לא חשיבא חילול שבת (כי הוא לא מאנ"ש)?
הרי בכתבה מופיע שהעיר עצמה ארגנה סיורים של גויים. למה לא של יהודים (יש לי אפילו שם: "משמרת הפריצות". בחולם, כמובן)?

דומני שיש כאן פיסגה אמיתית של צביעות, או חדשנות מדהימה. לייבוביץ, מי יגלה עפר מעיניך (הוא אמר שבמדינה מודרנית יש להפעיל את כל השירותים, כולל משרד החוץ, גם בשבת, ולא ע"י גויים)!

אנוכי הק' כתבתי על כך פעם מאמר הלכתי ובו טענתי שאכן הדבר מותר, רק עבור רכוש (גם בלי חשש פיקו"נ). אבל אני משוכנע שרבני ב"ב אם היו קוראים את המאמר היו מחרימים אותי.

אשמח לשמוע דעתכם בתלתא:
1. האם אכן זה מותר הלכתית?
2. מדוע ראש העיר מרשה לעצמו לעשות כן: הוא חושב שמותר או שהוא מזלזל בשוטרים (ומתעלם מלפנ"ע שלו עצמו)?
3. האם ידוע למישהו על פסק רבני מוסמך, בב"ב או מחוצה לה, שמתיר זאת?
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/1/2010 16:03 לינק ישיר 

למאי_נמ
ק"ו שמי שקונה ירקות בשביעית מעזה מסיע לארגוני טרור.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/1/2010 15:54 לינק ישיר 

לר' מ. [ד. - ?] אברהם נר"ו,

ראשית, כמדומני שנשכח הציון למאמר של כבודו בעלון הרבנות הצבאית, שם הטענה שמחיוד "לא תגורו" שלעת חלק מהפוס' דוחה פיקוח נפש, ניתן ללמוד שקיום מערכות ציבוריות דוחה פיקוח נפש?

וזה אף המקום להזכיר את דברי ראשונים (רמב"ן שבת מב. ועוד*) המפורסמים שהיזקא דרבים חשוב כפיקוח נפש (לחילול שבת דאו').

<><><>

בכל מקרה, בעצם עלתה כאן  שאלה נוספת ביחס לקיום מערכות ציבוריות:

יתכן, שבכל סיור ערוני של המשטרה אין פיקוח נפש (ואפילו לא חשש סביר), אך העדר סיורים עירוניים ככל הנראה יגביר את כמות הרציחות. האם במצב כזה מותר סיור עירוני?

<><><>

יתכן ששאלה זו עומדת בבסיס הדיון גם בעיריית ב"ב, שכן כל גניבה ספציפית איננה מגיעה לדיני נפשות (בדר"כ), אך סביר שריבוי גניבות יביא למצב שהוא סכנה גמורה.

<><><>

אגב, לגבי הרבנים. יתכן מאד שהם סבורים שסתם גנב הוא אדם מסוכן, כפי ששמעתי פעם בשם אחד מגדולי הפוסקים** שהתיר לאדם שרואה גניבת רכב, לעבור באיסור מסויים בדיני פירות שביעית, משום שמרבית הרכבים הגנובים מגיעים לעזה, וא"כ סביר שכסף זה מממן את ארגוני הטרור._________
* כלשון בעל 'דברי מלכיאל' (ח"ה סוף סי' קמז):    וע"ד שהקשה למה התירו בשבת (דף מ"ב) לכבות גחלת של מתכת וקוץ בר"ה ושפוד שצלו בו בביצה (דף כ"ח) כדי שלא יוזקו בהם ובסי' שכ"ח קיי"ל דבסכנת אבר אסור לעבור אף על שבות. והנה ע' בפירש"י בשבת שם שכתב משום דבחשש היזק רבים התירו וכ"כ בש"ע סי' ש"ח סי"ח והר"ן והרמב"ן ורשב"א כתבו בשבת שם לדעת בה"ג דחשש היזק דרבים הוי כסכנת נפשות שדוחה אף איסור תורה ועיין מג"א שם ובס"ס של"ד ויש לדון ג"כ דהוי כמו צריך למקום שמונח הגחלת והקוץ. אבל הלא הותר גם כיבוי וטלטול פחות מד"א דהוי שבות גמור.

ובשו"ת יביע אומר (ח"ד או"ח סי' כז ס"ק ד"ה ד"ה ומיהו כד דייקינן) כתב בתו"ד: ...ואפי' למ"ש הרשב"א והר"ן (שבת מב) בשם בה"ג, דשרינן איסור תורה במקום היזקא דרבים, עכ"פ במקום היזק יחיד לא אמר. וגם בזה חלקו עליו הרשב"א והר"ן ושאר פוסקים. וכ"ה בס' יראים (סי' קב). ועוד. והפני יהושע עצמו (שבת מב) כ', דאף הגאונים לא התירו מעולם איסור תורה משום היזקא דרבים, רק בכיבוי דהוי משאצל"ג דפטור. ע"ש...

** מדובר על ת"ח חרדי.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/1/2010 12:35 לינק ישיר 

לאור מה שכתבתי למעלה, בהחלט יש היתר לעשות זאת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/1/2010 11:23 לינק ישיר 

מה ההיתר לחלל שבת בהאיטי?

הלכתית זו כמובן שאלה מעניינת אך בכל זאת קצת מחרידה אותי המחשבה שיהודים ישבו בשקט בעוד בני-אדם שרויים בסכנה (זה כמובן לא שיקול הלכתי סתם תחושה).


תוקן על ידי מטפחתספרים ב- 15/01/2010 11:23:44
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/1/2010 15:32 לינק ישיר 

ירוחם, ממש לא נכון.
האפשרות שיחזור בתשובה תלויה בו, ולכן יש לאפשר לו זאת. אבל הסיכוי שהוא ימות באופן שיוכל לתרום איברים הוא זניח, ומעבר לזה זה אינו תלוי בו.

בעל,
כתבתי במאמרי הנ"ל בתרתי: 1. פשט הסוגיא הוא שלמסקנה ילפינן מ'ויחי בהם', ולפחות די לנו בקיומו של טעם זה בלבד כדי להתיר/לחייב חילול שבת (כלומר שלא צריך את הצירוף של שניהם). 2. "כדי שישמור שבתות הרבה", אין פירושו דווקא שמירות שבת, אלא כל מצווה שהיא (וכן הוכיח המאירי עצמו, כמובא בביה"ל סי' שכט, לגבי מצוות תפילה ותשובה וכדו'. ראה שם נפ"מ להצלת חיי שעה, ודלא כדברי האוחה"ק הידועים והבעייתיים. ולכן לשיטתו זה ודאי מצויין). והרי גם גוי יש לו מצוות שהוא מצווה בהן.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/1/2010 13:29 לינק ישיר 

מיכי
האם לדבריך ניתן למר שאם למדים שפיקוח נפש דוחה שבת מאשר יעשה אותם האדם וחי בהם, הרי גויים בכלל, אולם אם הלימוד הוא מחלל עליו שבת אחת כדי שימור שבתות הרבה, מנין לך היתר לחילול שבת על גוי?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/1/2010 12:35 לינק ישיר 

חמסי עליך רבנו מיכי שאתה דוחה דברי בקש.

הרי כל ההתר להציל יהודי בחילול שבת - מחלל עליו שבת אחת  על מנת שיקיים שבתות הרבה-

ואם היהודי שצריכים להציל, הוא רשע  ואפיקורס להכעיס- גם מצילים אותו, מהכלל אולי יעשה תשובה ויקיים שבתות הרבה,
 
אבל הרי יש לנו גזירת חז"ל  רשעים אפילו על פתחו של גהנום אינם עושים בתשובה, אז מי התיר להצילו ?השמא?

מה רעה האולי שלי? ביחס לגוי? נדמה שתרומת איברים של גוי שכיח יותר מ אשר רשע אפיקורס יחזור בתשובה!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/1/2010 12:02 לינק ישיר 

שאגת,
כי מטית לדברי ר' ירוחם אל תשגח בהו.
ההיתר שלי מבוסס על המאירי שהגויים של ימינו גדורים בנימוסי האומות. הדברים מפורשים במאירי עצמו בפ"ח דיומא. כתבתי על כך ב'אקדמות', במאמר 'האם יש עבודה זרה נאורה', קחנו משם (הוא בטח ברשת).

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/1/2010 11:35 לינק ישיר 

ההתר מהתפילה- לעולם יהיה אדם- אדם חייב קודם כל להיות בן אדם!

התר נוסף- הרי בעוד זמן יכול הגוי הזה לתרום איברים-  ליהודי חרדי- נמצאת מציל את הגוי ועל ידי כך מציל גם נפש יהודי טוב! דבר זה קל בעיניך? הרי כל המציל נפש אחת בעקיפין אפילו כאילו....


תוקן על ידי ירוחםשמ ב- 14/01/2010 11:38:35
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/1/2010 11:13 לינק ישיר 

הרב מיכי
הואיל ואתאן להכי מנין ההיתר שלך לחלל שבת על גוי.
(היה בזמנו אשכול ארוך בנידון)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/1/2010 10:46 לינק ישיר 

אכן נדון כל אדם לכף זכות. וגם ננסה להשתפר בהבנת הנקרא וביכולת הדיון והטיעון שלנו (כלומר לא נסיט את הדיון להיבטים רגשניים ובלתי רלוונטיים).
לשון אחר: כל זה אינו קשור לדבריי כמלוא נימה. איני רואה טעם באנטי-שיח הזה. רצונו של מר לכתוב פיוטים בשבח ראיית הטוב שבכל אחד, יכתוב. ולהשומע ינעם.

הילל,
זה מכניס אותנו לדיון רחב ואין לי זמן כעת להיכנס לזה.
רק להבהרה. אין בכוונתי לומר ח"ו שלא לחלל שבת על מחללי שבת, שהרי לדעתי אפילו על גוים יש לחלל שבת (בלי קשר לדרכי שלום ומראית עין). כוונתי היא שאם הסכנה שלהם נגזרה מעצם חילול השבת שהם עשו, זה פוטר אותנו (וממילא אוסר עלינו) מלחלל שבת כדי להגן עליהם.
אמנם יש לחלק בין סכנה שכבר קיימת (ששם יש לצדד שמותר) לבין מניעת סכנה שעוד לא קיימת (הגנה מונעת, כמו שעושים צבא ומשטרה), ואכ"מ.תוקן על ידי mdabraham ב- 14/01/2010 10:48:51
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/1/2010 04:52 לינק ישיר 

מחילה מכ"ת

ידוע אמרת ר' יואליש מסאטמר זי"ע שיש יהודים שבהגיעם לעולם האמת יתבעו אותם "ר' איד, איפה הזקן שלכם?" ויש יהודים שאותם יתבעו "ר' זקן, איפה האיד שלכם???"

ומה סימן ההיכר של יהודים? רחמנים בני רחמנים!

צריך שתהיה בליבנו תמיד רחמנות וחיפוש זכות על אחינו בני ישראל, ולא לחפש בהם מגרעות ועוונות וסיבות בכדי להגדירם רשעים ואפיקורסים.

הזקן, כמו השמירת שבת זה ה"בן אדם למקום", והאיד, המאנטש, זה ה"בן אדם לחברו".

להגיד על יהודי שהוא רשע או אפיקורס זה לשון הרע במידה והוא אכן כזה והוצאת שם רע במידה ואיננו כזה.

עד כמה שונא הקב"ה שאומרים לשון הרע וקיטרוגים על עם ישראל ראינו בשבת האחרונה (פרשת שמות) כאשר ידו של משה רבנו ע"ה מצטרעת ורש"י כותב שם "מצרעת כשלג - דרך צרעת להיות לבנה אם בהרת לבנה היא. אף באות זה רמז שלשון הרע סיפר באומרו לא יאמינו לי, לפיכך הלקהו בצרעת, כמו שלקתה מרים על לשון הרע"

סיפור על סניגורן של ישראל – ר' לוי יצחק מבדיטשוב זצוק"ל,
יצא ר' יצחק מברדיצ'ב מבית הכנסת בשבת בבוקר ומולו הוא רואה יהודי מעשן.
אמר לו: ר' יהודי, שמא אינו יודע כי שבת היום???
ענה לו היהודי בחוצפה: אני יודע שהיום הוא היום השביעי בשבוע.
אמר לו: ר' יהודי, שמא אינו יודע כי ביום השביעי בשבוע אסור להבעיר אש???
ענה לו: אני יודע שאסור להבעיר אש.
אמר לו: ר' יהודי, שמא אינך יודע כי הדלקת סיגריה, נכלל באיסור הבערת אש???
ענה לו: אני יודע שאסור לעשן בשבת.
אמר לו: ר' יהודי, שמא ח"ו, אדוני חולה והרופא חייב אותך לעשן וזה בחזקת 'פיקוח נפש דוחה שבת'???
ענה לו: אני יודע שאסור לעשן, אף אחד לא התיר לי, לא רוצה לקיים מצוות ואני בכוונה מעשן בשבת!!!
הרים ר' יצחק מברדיצ'ב עיניו לשמיים ואמר: ריבונו של עולם, ראה עמך ישראל כולם קדושים. איך יהודי זה אינו מוציא דבר שקר מפיו.

אף אנו נלמד מדרכיו של ר' יצחק זצוק"ל ונדון כל אדם לכף זכות

_________________

יְדִיד נֶפֶשׁ אָב הָרַחֲמָן               מְשֹׁךְ עַבְדָּךְ אֶל רְצוֹנָךְ
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/1/2010 00:22 לינק ישיר 

הרב מיכי
למה לדעתך אין היתר לחלל שבת כדי להגן על מחללי שבת בפרהסיא?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/1/2010 22:01 לינק ישיר 

מאי  נפ"מ הצורה. היה מעמד ובו ניתנה תורה למשה על ידי הקב"ה עבור ישראל, וזה מה שמחייב אותנו בקיום מצוות. כל שאר הרעמים והברקים, ועד כמה הקב"ה אמר במו פיו או לא, ואיפה ממוקם הר סיני וכדו', כל זה אינו נפ"מ להכא.
היה פעם אשכול די ארוך ומתיש לגבי מעמד הר סיני והפרשנויות אליו.
 דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/1/2010 19:44 לינק ישיר 

אתה מאמין במעמד הר סיני? באיזו צורה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > הפעלת משטרה בשבת בבני ברק
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.