בית פורומים נבואות ואקטואליה באחרית הימים

הפתקים שלי בפייסבוק

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-24/6/2011 12:30 לינק ישיר 
הפתקים שלי בפייסבוק

סדר השתלשלות והגעת משיח וגאולת ישראל.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 20 יולי 2009‏ בשעה 13:10‏‏
 רבי שמעון זקף ידוי, ובכה ואמר, 
ווי מאן דיזדמן בההוא זמנא, וזכאה חולקיה מאן דיזדמן וישתכח בההוא זמנא,
ווי מאן דיזדמן בההוא זמנא, בגין דכד ייתי קב"ה לפקדא לאיילתא,
יסתכל מאן אינון דקיימין בהדה, בכל אינון דמשתכחי עמה, בכל עובדוי דכל חד וחד,
ולא ישתכח זכאי, דכתיב (ישעיה סג ה) ואביט ואין עוזר,
וכמה עקתין על עקתין לישראל, זכאה מאן דיזדמן וישתכח בההוא זמנא, 
בגין דההוא דיתקיים בההוא זמנא במהימנותא, 
יזכה לההוא נהירו דחדוה דמלכא,
ועל ההוא זמנא כתיב, (זכריה יג ט) 
וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב וגו'. 

לבתר דאינון עקתין מתערי על ישראל,
וכל עמין ומלכיהון יתייעטון כחדא עלייהו, 
ומתערי כמה גזירין בישין, כלהו סלקי בעיטא חדא עלייהו, 
וייתון עקתא על עקתא, בתרייתא משכחן קמייתא, 
כדין יתחזי חד עמודא דאשא קאים מעילא לתתא ארבעין יומין,
וכל עמין דעלמא חמאן ליה. 
בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן,
מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל, 
וההוא יומא דיפוק לתמן יתרגז כל עלמא, 
וכל בני עלמא מתחבאין גו מערתי וטנרי, 
דלא יחשבון לאשתזבא, ועל ההוא זמנא כתיב, (ישעיה ב יט) 
ובאו במערות צורים ובמחילות עפר
מפני פחד יהו"ה ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ, 
מפני פחד יהו"ה, דא ההוא רגיזו דכל עלמא, 
ומהדר גאונו דא משיח, 
בקומו לערוץ הארץ, כד יקום ויתגלי בארעא דגליל, 
בגין דאיהו הוא אתר קדמאה דאתחרבא בארעא קדישא, 
ובגין כך יתגלי תמן קדמאה לכל אתר, 
ומתמן יתער קרבין לכל עלמא. 

לבתר ארבעין יומין דעמודא יקום מארעא לשמיא, 
לעיניהון דכל עלמא, ומשיח יתגלי, 
יקום מסטר מזרח חד כוכבא מלהטא בכל גוונין, 
ושבעה כוכבין אחרנין דסחרן לההוא כוכבא, 
ויגיחון ביה קרבא בכל סטרין, תלת זמנין ביומא, 
עד שבעין יומין, וכל בני עלמא חמאן. 

וההוא כוכבא יגיח בהו קרבא בטיסין דנורא 
מלהטין מנצצין לכל עבר, 
ובטש בהו, עד דבלע לון בכל רמשא ורמשא,
וביומא אפיק לון, 
ויגיחון קרבא לעיניהון דכל עלמא, 
וכן בכל יומא עד שבעין יומין, 
לבתר שבעין יומין יתגניז ההוא כוכבא, ויתגניז משיח עד תריסר ירחין,
ויתהדר ההוא עמודא דאשא כמלקדמין,
וביה יתגניז משיח, וההוא עמודא לא יתחזי. 
לבתר תריסר ירחין יסלקון ליה למשיח 
בההוא עמודא לגו רקיעא,
ותמן יקבל תוקפא ועטרא דמלכותא, וכד נחית, 
יתחזי ההוא עמודא דאשא כמלקדמין 
לעיניהון דכל עלמא, ויתגלי לבתר משיח, 
ויתכנשון לגביה עמין סגיאין, ויתער קרבין בכל עלמא,
ובההוא זמנא יתער קב"ה גבורתיה לכל עמין דעלמא,
ומלכא משיחא יתידע בכל עלמא. 

וכל מלכין דעלמא יתערון לאתחברא לאגחא קרבא ביה, 
וכמה (עמין) מפריצי יהודאין יתהפכו לאהדרא לגבייהו,
וייתון עמהון לאגחא קרבא על מלכא משיחא, 
כדין יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין, 
וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין בההוא חשוכא, 
ועל דא כתיב (ישעיה ס ב) כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים:

פתח ואמר (דברים כב ו) כי

זוהר חלק ב דף ח/א

יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, 
אפרוחים או ביצים והאם רובצת וגו' שלח תשלח את האם וגו', 
האי קרא אוקימנא ליה, 
ואיהו חד מפקודי אורייתא גניזין, 
ואנן אית לן ביה רזי דאורייתא גניזין,
שבילין וארחין ידיען לחברייא, 
באינון תלתין ותרין שבילין דאורייתא. 

אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בריה, אלעזר, 
בזמנא דיתער מלכא משיחא, 
כמה אתין ונסין אחרנין יתערון בעלמא. 
תא חזי, בגנתא דעדן דלתתא אית אתר חד 
גניז וטמיר דלא אתידע, ואיהו מרקמא בכמה גוונין,
וביה גניזין אלף היכלין דכסופין, ולית מאן דעייל בהו בר משיח,
דאיהו קאים תדיר בגנתא דעדן. 

וכל גנתא מסחרא ברתיכין סגיאין דצדיקיא, 
ומשיח קאים עלייהו, 
ועל כמה חילין ומשיריין דנשמתין דצדיקיא תמן,
ובראשי ירחי ובזמני ובשבתי 
משיח עאל בההוא אתר, לאשתעשעא בכל אינון היכלין. 

לגו לגו מכל אינון היכלין אית אתר אחרא טמיר וגניז 
דלא אתידע כלל ואקרי עדן, 
ולית מאן דיכיל למנדע ביה, 
ומשיח אגניז (ס"א אתגלי) לבר סחרניה דההוא אתר, 
עד דאתגלי ליה חד אתר דאקרי קן צפור,
ואיהו אתר דכריז עליה ההוא 
צפור דאתער בגנתא דעדן בכל יומא. 
ובההוא אתר מרקמן דיוקנין דכל שאר עמין, 
דאתכנשו עלייהו דישראל לאבאשא לון,
עאל בההוא אתר, 
זקיף עינוי וחזי אבהן דעאלין בחרבן בית אלהא, 
עד דחמי לרחל דדמעהא באנפהא, 
וקב"ה מנחם לה, ולא צביאת לקבלא תנחומין,
כמה דאת אמר (ירמיה לא יד) מאנה להנחם על בניה,
כדין משיח ארים קליה ובכי, ואזדעזע כל גנתא דעדן, 
וכל אינון צדיקיא דתמן געו ובכו עמיה, 
געי ובכי זמנא תניינא, ואזדעזע ההוא רקיע דעל גבי גנתא, 
אלף וחמש מאה רבוא משריין עלאין, 
עד דמטי לגו כרסייא עלאה,
כדין קב"ה רמיז לההוא צפרא, 
ועאל לההוא קן דילה, ויתבא לגבי משיח וקרי מה דקרי, 
ואתער מה דאתער. עד דמגו כרסייא קדישא,
אתקרי תלת זמנין ההוא קן צפור ומשיח, 
וכלא סלקין לעילא, ואומי לון קב"ה לאעברא 
מלכו חייבא מן עלמא על ידא דמשיח, 
ולנקמא נקמין דישראל,
וכל אינון טבוון דזמין קודשא בריך הוא למעבד לעמיה, 
ותב ההוא קן צפור ומשיח לדוכתיה,
ותב משיח ואתגניז גו ההוא אתר כמלקדמין. ו

בזמנא דיתער קב"ה לאתקנא עלמין, 
ואתנהירו אתוון דשמיה בשלימו,
יו"ד בה"א, (לאתקנא) וא"ו בה"א, למהוי כלא בשלימו חד.
כדין יתער חד ככבא דחילא באמצע רקיעא כגוון ארגוונא, 
להיט ונציץ ביממא לעיניהון דכל עלמא, 
ויקום חד שלהובא דאשא מסטרא דצפון גו רקיעא, 
ויקום דא לקבל דא ארבעין יומין,
ויתבהלון כל בני עלמא, לסוף ארבעין יומין 
יגיחון קרבא ככבא ושלהובא לעיניהון דכלא,
ויתפשט ההוא שלהובא ביקידו דאשא מסטרא דצפון גו רקיעא,
ויחשוב למבלע ההוא ככבא, 
וכמה שליטין ומלכין ואומיא ועממיא יתבהלון מהאי. 
כדין יסתלק ההוא ככבא לסטר דרום, 
וישלוט על ההוא שלהובא, וההוא שלהובא יתבלע זעיר זעיר 
ברקיעא מקמי ההוא ככבא, 
עד דלא יתחזי כלל, כדין ההוא ככבא יעביד 
אורחין ברקיע בתריסר תחומין, 
וקיימין אינון נהורין ברקיעא תריסר יומין אחרנין, 
לבתר תריסר יומין אחרנין,
יזדעזעון כל בני עלמא, ויתחשך שמשא 
בפלגות יומא כמה דאתחשך יומא דאתחרב בי מקדשא,
עד דלא יתחזון שמיא וארעא, 
ויתער חד קלא ברעם וזיקין,
ואתחלחלא ארעא מההוא קלא, וכמה חילין 
ומשיריין ימותון מניה. 
וההוא יומא (ממש) יתער בקרתא דרומי רבתא 
חד שלהובא דאשא, בההוא קלא דיתער בכל
זוהר חלק ב דף ח/ב

עלמא, ויוקיד כמה מגדלין וכמה היכלין, וכמה מגדלין יפלון, 
וכמה פרדשכי ורברבי יפלון בההוא יומא, 
וכלהו יתכנשון עלה לביש, 
וכל בני עלמא לא יכלין (ס"א ולא יחשבון) לאשתזבא. 
מההוא יומא עד תריסר ירחין, 
יתיעטון כל מלכין ויגזרון כמה גזרות וכמה שמדות על ישראל,
ויצלחון ביה (נ"א בהון) כמה דאתמר, 
זכאה איהו מאן דיערע תמן 
וזכאה איהו מאן דלא יערע תמן, 
וכל עלמא יהא בערבוביא סגיא. 

לסוף תריסר ירחי, יקום שבט מישראל, דא מלכא משיחא 
דיתער גו גנתא דעדן, 
וכל אינון צדיקיא יעטרון ליה תמן, 
ויחגרון ליה מאני זיינא באתוון רשימן דמאני דשמא קדישא. 

וקלא יתפוצץ בענפי אילנין דגנתא, קרי בחיל ואמר, 
אתערו קדישי עליונין, קומו מקמי משיחא, 
הא עדנא לאתחברא איתתא בבעלה,
ובעלה בעי לנקמא לה נוקמין דעלמא, 
ולאקמא לה ולאנערא לה מעפרא, 
כדין יקומון כלהו, ויחגרון ליה כמלקדמין מאני זייניה, 
אברהם מימיניה, יצחק משמאליה, 
יעקב קמיה, משה רעיא מהימנא על כל אלין צדיקיא 
אזיל ורקיד גו גנתא דעדן. 

כיון דאתתקן משיח על ידא דצדיקיא בגנתא דעדן, 
יעול בההוא דוכתא 
דאקרי ק"ן צפו"ר כמלקדמין, 
וחמי תמן ההוא דיוקנא דחרבן בית מקדשא 
וכלהו צדיקיא דאתקטלו ביה, 
כדין נטיל מתמן עשר לבושין, ואינון (נ"א ואקרון) 
עשר לבושי קנאה, ויתגניז תמן ארבעין יומין דלא אתגליא כלל. 

לסוף ארבעין יומין קלא חד יתער 
ויתקרי מגו כורסייא עלאה, 
ההוא ק"ן צפו"ר במלכא משיחא דאתגניז ביה,
וכדין סלקין ליה לעילא,
וקודשא בריך הוא חמי ליה למלכא משיחא מתלבש 
בלבושא נוקמא וחגיר מאני זייני,
נטיל ליה ונשיק ליה על רישיה.
כדין מזדעזען תלת מאה ותשעין רקיעין, 
וארמיז קב"ה לחד רקיעא מאינון 
דהוה גניז מששת ימי בראשית, 
ואפיק מחד היכלא דבההוא רקיעא 
חד כתרא גליפא מחקקא בשמהן קדישין, 
בההוא עטרא אתעטר קב"ה כד עברו ישראל ית ימא, 
למיטל נוקמין מכל רתיכי פרעה ופרשוי, 
ואעטר ליה למלכא משיחא. 
כיון דאתעטר ואתתקן בכל הני תקונין, 
נטיל ליה קב"ה ונשיק ליה כמלקדמין, 
מאן חמי רתיכין קדישין ומשריין עלאין דסחרין ליה, 
ויהבין ליה מתנן ונבזבזן סגיאין, ויתעטר מכלהו. 

עאל תמן בחד היכלא, וחמי כל אינון
מלאכי עלאי דאקרון אבלי ציון, 
אינון דבכו על חרבן בי מקדשא ובכאן תדיר,
ואינון יהבין ליה חד פורפירא סומקא 
למעבד נוקמין, כדין קב"ה גניז ליה בההוא קן צפור, 
ואתכסי תמן תלתין יומין, 
לבתר תלתין יומין בההוא קן צפור, 
יחות מעטר בכל אינון תקונין מעילא ומתתא, 
וכמה משריין קדישין סחרניה,
ויחמון כל עלמא חד נהירו תלי מרקיעא לארעא, 
ויקום שבעה יומין, וכל בני עלמא יתמהון ויתבהלון,

ולא ינדעון כלל בר אינון חכימין דידעין ברזין אלין,
זכאה חולקהון. 
וכל אינון שבעה יומין יתעתד (ס"א יתעטר) 
בארעא בההוא ק"ן צפו"ר, באן אתר בדרך,
דא קבורת רחל דאיהי קיימא בפרשת אורחין, ו
יבשר לה וינחם לה, 
וכדין תקבל תנחומין, ותקים ותנשיק ליה. 

לבתר יקום ההוא נהירו מההוא אתר,
ושרי ביריחו קרתא דאילני, בכל עץ, דא יריחו, 
או על הארץ דא ירושלם, 
ויהא גניז בההוא נהירו דק"ן צפו"ר תריסר ירחי, 
בתר תריסר ירחי יזדקף 
ההוא נהירו בין שמיא וארעא, וישרי בארעא דגליל, 
דתמן הוה שרותא דגלותא דישראל, 
ותמן יתגלי מההוא נהירו דקן צפור, ותב לאתריה.
וההוא יומא יזדעזע כל ארעא כמלקדמין, 
מסייפי שמיא עד

זוהר חלק ב דף ט/א

סייפי שמיא, וכדין יחזון (ינדעון) כל עלמא דהא אתגלי מלכא 
משיחא בארעא דגליל, 
ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא,
ואינון זעירין בעלמא,
ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא, 
ורזא דא אפרוחים, 
ואי לא ישתכחון אלין, הא ינוקי דיתבין בתוקפא 
דאמהון וינקי, 
כמה דאת אמר (ישעיה כח ט) גמולי מחלב עתיקי משדים, 
והיינו או בצים, 
דבגין אלין שריא שכינתא עמהון דישראל בגלותא, 
דהא חכימין זעירין אינון 
דישתכחון בההוא זמנא, והיינו (דברים כב ו) 
והאם רובצת על האפרוחים או על הבצים. 
לא תקח האם על הבנים, (דהא ביה לא קיימא מלה 
לאפקא לה מן גלותא, 
אלא במלכא עלאה, דכיון דאינון רביין וינוקין 
יהבין תוקפא למלכא משיחא, 
כדין אימא עלאה דהיא רביעא עלייהו, תתער לגבי בעלה)
ויתעכב (הכי) 
עד תריסר ירחין אחרנין, לבתר ייתי בעלה
ויוקים לה מעפרא 
כמה דאת אמר (עמוס ט יא) אקים את סוכת דוד הנופלת. 

בההוא יומא מלכא משיחא שארי ויכנוש גלותא
מסייפי עלמא עד סייפי עלמא, 
כמה דאת אמר (דברים ל ד) אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו',

מההוא יומא כל אתין ונסין וגבוראן 
דעבד קב"ה במצרים יעביד לון לישראל, 
כמה דאת אמר (מיכה ז טו)
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות: 

ערב ראש חודש מנחם אב התשס"ט</</big 

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:15 לינק ישיר 

בית המקדש יורד מהשמים - אמנם על ידי מנוף ענק אבל מהשמיים - אש התורה.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום רביעי 09 דצמבר 2009‏ בשעה 12:16‏‏
בס"ד

טוב, לא בית המקדש ממש, אבל דגם מדויק שלו בקנה מידה של 1:60, יוצג למבקרים בבניין "אש התורה", מול הכותל. הדגם, שמשקלו 1.2 טון, נבנה מהחומרים המקוריים - זהב, שיש ואבן
צופיה הירשפלד פורסם: 09.12.09, 10:41

בית המקדש השני ייפתח למבקרים בשבוע הבא. אמנם לא במיקום המדויק על הר הבית, כי הוא תפוס כרגע, ואמנם לא בגודל שיאפשר לכם להיכנס לתוכו, אבל זה ללא ספק הדבר הכי קרוב שיש לכם כרגע.

בחג החנוכה ייחנך במרכז ללימוד יהדות "אש התורה" בירושלים הדגם הגדול ביותר של המקדש. הדגם, שנבנה בקנה מידה של 1:60 ומשקלו 1.2 טון, עשוי מהחומרים המקוריים (זהב אמיתי, שיש ואבן) והוצב בקומה השלישית של בניין אש התורה, מול הכותל.

דגם בית המקדש הוצב מול הר הבית בניסיון להעניק למבקרים את החוויה הקרובה ביותר לזו שהיתה אי-אז למבקרים במבנה שתואר כאחד היפים בתקופתו. המקום שבו פעם הלב היהודי, ועם חורבנו הפך לגעגוע תמידי.

"ידענו שהבניין שלנו נמצא במקום הכי יפה, ושרואים ממנו את כל הר הבית" מסביר מנהל אש התורה, אפרים שור. "היה לנו ברור שבמקום כזה צריך להמחיש את החוויה של להיות שם. ברור שמדובר בחוויה שאי-אפשר לשחזר לגמרי היום, אבל ראינו לנכון לייצר משהו קרוב. כשרואים את הדגם על רקע הר הבית, אני חושב שמקבלים את ההרגשה שהיתה לאנשים בבית המקדש"

אחת הדילמות העיקריות שאיתה התמודדו אנשי אש התורה היתה איזה אופי יהיה לבית המקדש שלהם - האם הדגש יהיה על הצד האסתטי, מה שימחיש את בית המקדש כיצירת אמנות, או על הצד הלימודי. "בסוף החלטנו ללכת לכיוון הלימודי", אומר שור, "מאחר שממילא מדובר במבנה יצירתי והרגשנו שלא צריך להוסיף על זה. הבעיה הבאה היתה איך ממחישים את החוויה של הפנים. יש בעולם מספר דגמים של בית המקדש, אבל בדרך כלל רואים אותו רק מבחוץ. רואים את ההיכל , אבל לא את קודש הקודשים ואת המנורה. נכון שהבניין עצמו מאוד מרשים, אבל העיקר זה מה שקרה בפנים.

"מאוד התלבטנו איך לעשות את זה כי רצינו שהדגם שיתקבל יהיה הכי קרוב שיש למבנה האמיתי שהיה, ולכן פסלנו בסוף גם רעיונות כמו לעשות את אחד הקירות של ההיכל מזכוכית, כי לא רצינו לפגום באותנטיות. הפתרון שהשתמשנו בו בסוף זו מעלית הידראולית שמרימה את הקירות של ההיכל וחושפת את הפעילות הפנימית שהיתה בו. מה שהופך את החויה לא רק לביקור חיצוני"
קישוטים בזהב אמיתי בכניסה לקודש הקודשים .
בבניין הדגם נעשה שימוש בחומרים המקוריים - זהב, שיש ואבן .
הכניסה המזרחית
החצר
המזבח החיצון
15 המעלות
משקלו של הדגם כ-16 טון
אל מול מקום המקדש
מוצב במקומו. 
במהרה יבנה הבית האמיתי בימינו אמן.

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:15 לינק ישיר 

נראה אתכם...מי אמר?: "היהודים הם צוענים, רפש וניוול, ביצה שרוחה, לא אדם, כלבים פצועים." ??

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שלישי 08 דצמבר 2009‏ בשעה 12:28‏‏
בס"ד

צ'שמעו סיפור: 
בעיירה אחת היה חלבן. 
כל חייו מהל את החלב שני שליש מים ושליש חלב...
שילמו האנשים ושתו שליש חלב ושני שליש מים בתור "חלב"...

לימים כשהתבגר החלבן, פישפש במעשיו ומצא שלא טוב עשה, 
ורצה לכל הפחות מעתה להטיב את דרכיו....
הפסיק הוא לגמרי למהול את החלב במים, 
ומכר ללקוחותיו הנאמנים מזה שנים רבות סוף סוף 100% חלב טהור !!!...

אחרי יומיים משדיברו תושבי העיירה זה עם זה, 
החליטו והתאספו מול ביתו של החלבן ובקריאות קצובות צעקו: 
"החלבן גנב !! מוהל אל החלב במים !! "

יצא החלבן נדהם אליהם, וביקש הסבר לתופעה הבלתי מוסברת שהתרחשה למולו: 
"אנא הסבירו לי מדוע הנכם מטילים בי אשמה שכזו דווקא עכשיו???"

נעמד מולו דובר הלקוחות הנפגעים והסביר: 
מזה יומיים אדוני החלבן, אנו מרגישים שהשתנה טעמו של החלב ללא היכר, 
ואין לנו שום הסבר לדבר אלא שאתה מוהל אותו במים !!!

כאשר השקר מוטמע במשך שנים לתוך אנשים רדודים 
שאינם מבררים דרך האמת מהי, אזי כאשר מביאים בפניהם את האמת, 
זועקים המה: שקר !! שקר !!!.....

אתמול [כ"א כסלו התש"ע] התכנס כנס רבני בירושלים
בכנס השתתפו, הרב עובדיה יוסף, וכן רבנים ודיינים נוספים, 
שבתורם, הציגו כל אחד את משנתו ההלכתית 
בנושאים הבוערים ביותר - מסוגיות שחרורו של גלעד שליט ועד לשותפות ברכישות בשוק ההון. 

גם שר המשפטים יעקב נאמן השתתף בכנס, היו שם גם כתבי גלי צ.ה.ל
הם הקליטו את נאמן אומר:
"להחזיר עטרה ליושנה, שמשפט התורה יהיה המשפט המחייב במדינת ישראל, 
היא באמת הדרך הראויה להנחיל לנו את משפט התורה צעד אחר צעד"

"הדברים הנוראיים" הללו שודרו מיידית בשופר כיכר המדינה הדמוקרטית פלורליסטית
ואחד אחר השניה הזדעקו אבירי המוסר להגן בחירוף נפש 
על אושיות המדינה ההולכת ונשמטת מידי החונטות השולטות בה...

הנה אחד שהועלה באוב עם כל תאריו ונוצותיו:
"פרופ' אמנון רובינשטיין, חתן פרס ישראל למשפט ובכיר במרכז הבינתחומי בהרצליה, 
הגיב בחריפות על דבריו של נאמן. 
רובינשטיין אמר לגלי צה"ל, 
כי חזון נאמן ימיט אסון על המדינה ויבריח מכאן חלק גדול מהישראלים.
הדבר מנותק מרוב רובו של העם היהודי ולאוכלוסיית המדינה", אמר רובינשטיין. 
"גם ככה יש לנו כפייה מצפונית בדיני נישואין; עכשיו תהיה כפייה מצפונית בכל דיני המשפט. 
נצטרך להחליף את כל השופטים בארץ ברבנים שתוצאות הפסיקה שלהם יהיו איומות ונוראיות"

גם לשפיצר שמנצלת כל הזדמנות לדבר לגרופיס שלה משיינקין היה מה להגיד:
""הרעיון להחליף את החוק הישראלי בהלכות התורה מחזיר אותנו לימים 
שבהם דובר עלינו כמדינת הלכה", אמרה הבוקר יו"ר האופוזיציה, ציפי לבני, לגלי צה"ל."

ואחרי זה משנפרצה הפירצה כבר גמרו את ההלל שאר ה"פרשנדתים" וה"אחשדרפנים" הרדיופונים

מה לכם כי תלינו על אלו שאתם מבקרים?

באיזה מילים בומבסטיות...עם ציטוטי קטעים "מקדמונים"...

אתם הבעיה, לא נשואי הביקורת שלכם!

אתם מהווים את שורשי הבעיה, אנשים נטולי זהות וישות אמתית,
משתמשים בשם היהודי, בתורתו, בשפתו, בתרבותו,
ושמים ללעג ולקלס את חוקיו, ומשפטיו.

מי הם אבותיכם ה"רוחניים"??? 

ברנר??? יחזקאל קוייפמן??? אהרון דוד גורדון??? ששמות הרחובות ב"מדינה שלכם"
קרויים על שמותם?

הנה המשנה הרוחנית של ברנר:

"אופיינו הלאומי פסול מימות עולם ועד הנה....
מעולם לא היינו אומה יוצרת תמיד חיינו חיי צוענים וכלבים, 
מה אתם רוצים מהאנטישמים?? 
מדוע לא תאבו להבין את המובן מאליו, 
את חזון השנאה והבוז לישראל !! 
היהודים הם צוענים, רפש וניוול, ביצה שרוחה, לא אדם, כלבים פצועים." 
"עמי אירופה למרות שחנקו אותנו ללא רחם 
כמו שחונקים דבר נתעב, הם ראויים לכבוד. 
איננו בני אדם כלל. הנה, רוק בפה, כל אוצר רוחנו יתוש מת. 
האם לא יציפו את רחובותינו עכשיו פרצופים ידועים מכל הגיטאות: 
חלאת המין האנושי"

את זה ינקתם מדדי אמכם?

או את קוייפמן? [בחבלי הזמן]
"המחשבה הלאומית הציונית קבלה את האמת האנטישמית
ואף ניסתה, ומנסה עד היום לבסס עליה את גאולת ישראל"

או שמא גורדון???
" היהודים הם פארזיטים, אנשים פסולים מעיקרם, ואין תיקון להם, 
הנגע שדבק בנו הוא עמוק. האם לא יבכרו תמיד
את התגרנות, הפדלרות, הסרסרות, וביחוד עסקים שאחרים יעבדו
והם ינהלו אותם?"

אלו אבותכם הרוחניים שקראתם כל פינה במדינה על שמותם?

הרים, קורות, מחסני עצים ליטול מבין העינים?

אתם לא רואים את קצה אפכם שלכם.

מה הצביעות הזו?

יושבים וכותבים באמצע השבת מוסר יהודי?...

דתן ואבירם, וקורח, שמרו שבת.

אתם לא מבינים? לא השתנתם כבר 3500 שנה מאז היינו לעם.

מלכות מלך המשיח עוד לא התקוממה יום אחד.

עד אז, אחי ואחיותי האומללים, אנו עדיין בגלות,
לא שישים שנה, כבר 2000 שנה מאז 
היתה כאן מלכות ישראלית יהודית ששלטה בכל העולם כולו
ושירתה את יעודו ותכלית בריאתו של העם היהודי.

חבל לכם על ביזבוז האנרגיה בצווחותיכם מעל כל במת עבודה זרה 
צבועים שכמותכם הרי אתם יותר ממזכירים את אריסטו המטיף המוסרי הגדול,
שבתוך ביתו היה לחית אדם, בהמה מלאת תאוות, ובחוץ
"כליל שלימות המעלות".

לא יעזור לכם כלום
זמנכם וזמן אבותכם הרוחניים עבר. נגמר.

עם ישראל מתעורר, חבל שזה קורה על גבם של בניו הנרצחים.
"אופיינו הלאומי פסול מימות עולם ועד הנה....
מעולם לא היינו אומה יוצרת תמיד חיינו חיי צוענים וכלבים, 
מה אתם רוצים מהאנטישמים?? 
מדוע לא תאבו להבין את המובן מאליו, 
את חזון השנאה והבוז לישראל !! 
היהודים הם צוענים, רפש וניוול, ביצה שרוחה, לא אדם, כלבים פצועים." 
"עמי אירופה למרות שחנקו אותנו ללא רחם 
כמו שחונקים דבר נתעב, הם ראויים לכבוד. 
איננו בני אדם כלל. הנה, רוק בפה, כל אוצר רוחנו יתוש מת. 
האם לא יציפו את רחובותינו עכשיו פרצופים ידועים מכל הגיטאות: 
חלאת המין האנושי"
תחנת אוטובוס בקו 25 העובר ברחוב פרופסור יחזקאל קוייפמן.....
בריכת "גורדון" בתל אביב:
" היהודים הם פארזיטים, אנשים פסולים מעיקרם, ואין תיקון להם, 
הנגע שדבק בנו הוא עמוק. האם לא יבכרו תמיד את התגרנות, הפדלרות, הסרסרות, וביחוד עסקים שאחרים יעבדו והם ינהלו אותם?"

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:13 לינק ישיר 

דע כי כל העולם כלו הוא בחינת גלגל החוזר שקורין "דריידיל" (סביבון).

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 07 דצמבר 2009‏ בשעה 12:29‏‏
בס"ד

קצת סבלנות, ריכוז, ותמימות ופשיטות, וכל אחד ואחת יכולים להבין דברים שברומו של עולם:

בענין ספרי המחקרים מבאר כבר אצלנו כמה פעמים 
שאסור לעסק בהם וצריך להרחיק מאד לבלי ללמד 
אותם ולבלי להביט בהם כלל. אפלו בספרי חקירות 
של גדולי ישראל. כי הוא אסור גדול מאד ללמד אותם. 
[כידוע אסר רבנו נחמן ללמוד מספר "מורה נבוכים של הרמב"ם,
באומרו שספר זה נכתב לזמנו בשל ריבוי ספריהם של חכמי יוון,
אולם בדורות האלו ימצאו אלו שיטעו בספרו ויגיעו למהות הטעות
אותה רצה למנוע הרמב"ם בכותבו את "מורה נבוכים".]

וכבר מבואר בכמה ספרים גדל האסור ללמד בהם 
כי לא באלה חלק יעקב. כי אין לנו שיכות בהם. 
כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד בלי שום 
חקירה כי הוא יתברך ברא את העולם כלו ומקים את 
עולמו ועתיד לחדש את עולמו וכו'. 

ודרך אלו הספרים להקשות קושיות שנראין 
כקושיות גדולות והתרוץ חלוש מאד ומי שרוצה 
לחקר יותר ולהקשות על התרוץ יכול להקשות 
ולא יועיל לו התרוץ על כן אסור לעין בהם כלל. 

ובאמת כל הקושיות שלהם אינם כלום והם כולם 
הבל ורעיון רוח. ומה שאנו רואים שיש 
בני אדם שאין דעתן נמשכת אחר ספרים קדושים 
ונוראים מאד כגון ספרי הזהר וספרי האר"י 
זכר צדיק לברכה וכיוצא, אף~על~פי שיש בהם 
חדושים נוראים מאד מאד המאירים עינים ומתוקים מדבש, 
והם נמשכים דיקא אחר ענינים אחרים כגון חקירות. 
דע כי זהו מחמת מזגם כי מזגם 
בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו 
במזג רע שאינם יכולים לסבל את הדבר הקדוש באמת 
ובאמת בודאי יש לו בחירה 
ויש לו כח לשבר את מזגו הרע, אבל מאחר שנולד 
במזג רע כזה, הוא צריך לסבל 
מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע. 
ואשרי לאדם שנולד בקדשה. 

ונמצא בספריהם קושיות על סדר הבריאה מה זכה 
הכוכב להיות כוכב או המזל להיות מזל. 
ומה חטאו הדברים השפלים שיהיו שפלים. 
כגון בהמות וחיות וכיוצא ומדוע לא 
היה בהפך וכן מפני מה הראש ראש והרגל רגל 
ומדוע לא יהיה בהפך וכיוצא בזה. 
כמבאר אלו הקשיות באריכות בספריהם. 
ובאמת הכל הבל ורעות רוח. ואין צריכים 
לחקר אחריו יתברך כי "צדיק וישר הוא" 

ובאמת דע כי כל העולם כלו הוא בחינת גלגל החוזר 
שקורין "דריידיל" (סביבון). 
והכל חוזר חלילה ונתהפך מאדם מלאך וממלאך 
אדם ומראש רגל ומרגל ראש וכן שאר כל 
הדברים שבעולם כלם חוזרין חלילה ומתגלגלים 
ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה 
מעליון לתחתון ומתחתון לעליון. 
כי באמת בהשרש הכל אחד. 

כי יש נבדלים דהינו מלאכים שהם נבדלים לגמרי 
מן החמר ויש גלגלים שהם בחינת חמר אבל 
חמרם זך מאד. ויש עולם השפל דהיינו זה העולם השפל 
שהוא חמר גמור ואף~על~פי 
שבודאי כל אחד ואחד מאלו השלשה הנ"ל הוא 
נלקח ממקום מיחד, אף~על~פי~כן בשרש הכל שם כלו חד. 

ועל~כן כל העולם כלו הוא בחינת גלגל החוזר 
והכל חוזר ונתהפך. שעתה זה הדבר הוא 
בבחינה עליונה בבחינת ראש, ודבר אחר בבחינה 
שפלה בבחינת רגל. 
ואחר~כך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל בחינת 
ראש ומראש רגל וכן נתהפך מאדם מלאך 
וממלאך אדם כמו שמצינו שאמרו רבותינו 
זכרונם לברכה , שהשליכו מלאכים מן השמים 
אל עולם השפל ונכנסו בחמר גמור עד שהיו 
בעלי תאוות וכו'. 
וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו 
בחמר כמבאר בכמה מקומות , וכן להפך שמצינו 
שנעשה מאדם מלאך . 

כי העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקורין "דריידיל" 
והכל חוזר חלילה. כי באמת בהשרש כלו 
אחד כנזכר לעיל. 
גם מצינו שרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה 
מראשו של אחר.וכן בעולמות כי המדרגה התחתונה 
של עולם העליון הוא במעלה יותר 
ממדרגה העליונה של עולם התחתון ממנו 
אבל באמת הכל חוזר חלילה כנ"ל. 

וזה בחינת מה שמשחקין בחנכה בדריידיל[סביבון] 
כי חנכה הוא בחינת בית~המקדש עין לקוטי 
תנינא, סימן ז'. 
ועקר בנין בית~המקדש היא בחינת הנ"ל, 
בחינת גלגל החוזר. 
כי בבית~המקדש היה בחינת עליונים למטה 
ותחתונים למעלה פסחים נ., כי השם 
יתברך השרה שכינתו במשכן ובבית~המקדש 
שזה בחינת עליונים למטה וכן להפך כל 
ציורא דמשכנא הכל היה רשום למעלה 
וזה בחינת תחתונים למעלה שזה בחינת 
דרידיל בחינת גלגל החוזר שהכל חוזר 
ונתהפך כנ"ל. 
כי על~פי חקירה הוא דבר רחוק מאד שה' יתברך, 
שהוא מרומם ומנשא למעלה מכל הרוחניות, 
יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן, 
"הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך" וכו' מלכים א' ח, 
כז. 
ואף~על~פי~כן הראה השם יתברך שהוא דוקא 
להפך מדעתם כי באמת השם יתברך השרה שכינתו במשכן. 
וכן להפך הוא דבר רחוק על~פי חקירה שהאדם שהוא 
בריה שפלה יהיה לו כח לעשות רשם למעלה. 
או בהמה שפלה יהיו מקריבין אותה 
לקרבן שתעלה לריח ניחוח לנחת~רוח 
לפניו יתברך שאמר ונעשה רצונו )עין רש"י 
זבחים מו: 
ואיך שייך רצון אצלו יתברך. 
אבל באמת הראה השם יתברך להפך מדעתם 
כי באמת השם יתברך השרה שכינתו למטה 
במשכן ובבית~המקדש. והבהמה עלתה לריח 
ניחוח וכו'. 
וזה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה 
בחינת גלגל החוזר בחינת דריידיל. 

והנה כח היולי המובא בספריהם הוא בחינת 
הממוצע בין הכח והפעל. כי כל דבר הוא בתחלה 
בכח ואחר~כך יוצא מכח אל הפעל 
וכשיוצא מן הכח קודם שבא אל הפעל יש בחינת היולי 
שהוא ממוצע בין הכח והפעל שהוא שרש כל הנבראים כי כלם יוצאים מן כח היולי 
כי כלם היו תחלה בתוך בחינת כח ההיולי 
וכל הנבראים היוצאים משם שהם שלש בחינות 
הנ"ל שהם נבדלים גלגלים שפלים 
כלם חוזרים חלילה וחוזר ונתהפך 
מנבדל לשפל ומשפל לנבדל וכן כלם, 
כי בשרש כלו אחד כנ"ל. 
וזה בחינת האותיות החקוקים על הדריידיל, 
שהם ה' נ' ג' ש' ראשי~תבות [נס גדול היה שם]

ה'יולי נ'בדל ג'לגל ש'פל 

שהם כלל כל הבריאה כנ"ל, שכלם 
חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה 
ומזה לזה כנ"ל, שזה מרמז בחנכה 
שהוא בחינת חנכת הבית~המקדש ששם היה 
בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, 
שזה בחינת דריידיל, בחינת גלגל החוזר 
שנתהפך מבחינת זו לבחינה זו ומזו 
לזו כנ"ל. 

וזה בחינת הגאולה, כי זהו עקר הגאולה 
שיהיה בחינה הנ"ל, דהינו 
בחינה חוזרת חלילה הנ"ל בחינת עליונים 
למטה ותחתונים למעלה שהיה 
בבית~המקדש. 

ועל~כן כשיצאו ממצרים תכף בשירת הים אמרו: 
"תביאמו ותטעמו בהר נחלתך" וכו' )שמות טו, יז, 
שבשרו על בנין בית~המקדש כי זה עקר הגאולה 
שיהיה בנין בית~המקדש ששם היא בחינת 
גלגל החוזר הנ"ל בחינת עליונים למטה 
ותחתונים למעלה שזהו עקר התכלית כי באמת כלו חד, 
כי בהשרש הכל אחד כנ"ל. 
וזהו גם~כן בחינת האותיות הנ"ל, 
שהם ה' נ' ג' ש' 
ראשי~תבות "ג'אלת ש'בט נ'חלתך ה'ר ציון" 
תהלים עד, יב, 
בחינת תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, 
בחינת הבית~המקדש, ששם היה בחינת 
גלגל החוזר שזהו עקר הגאלה כנ"ל. 

ועין במאמר בלקוטי תנינא, סימן ז' הנאמר בחנוכה, 
זה המתחיל ויהי מקץ ב' מרחמם 
ינהגם וכו', שם מבאר גם~כן מענין 
עליונים למטה ותחתונים למעלה ומענין 
חנכה שהוא חנכת בית~המקדש, עין שם. 

וזה בחינת מקיפים הנאמר במאמר הנ"ל, 
הינו בחינת גלגל החוזר, דהינו דריידיל הנ"ל, 
היא בחינת מקיפים שמקיף וסובב. 
ועין שם והבן חכמה הוא בחינת היולי. 
ונחזר לענין ראשון. כי אין 
אנו צריכים לכנס כלל בחקירות, 
כי הוא אסור גדול מאד רק אנו מאמינים בו 
יתברך באמונה לבד. 
שהוא יתברך ברא את כל העולמות כלם 
ומקים כלם ועתיד לחדש את עולמו:
היולי, נבדל, גלגל, שפל.
קידוש השם בניו יורק....פירסומי ד'ניסא

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:11 לינק ישיר 

הוא רבנו מקור חכמה....ואמרתם כה לחי ....נחל נובע מקור חכמה....

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום רביעי 02 דצמבר 2009‏ בשעה 01:17‏‏
בס"ד

שיר נעים

מאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה עוזי ומעוזי.

ואלה דברי רבנו זכרונו לברכה. שיר נעים. כולל ענינים רבים בדברים מעטים.
מעט מחזיק המרבה. ידבר נפלאות. משבח תורתנו הקדושה. ומשבח משה רבנו עליו
השלום. ומוסר נפלא והתעוררות עצום שיעורר כל אחד את נפשו. וידבר מגדלת
הבורא יתברך. ונפלאות בריותיו. וינצח בשירו להזכיר. נפלאות ערבת נעימת
תענוגי העולם הבא ושעשועיו לכל הזוכים אליהם. והשיר שיתער לעתיד, ולהפך
מרירת המכאוב וקהיון שנים של הנדחים מהם ואובדים אבדה שאינה חוזרת. יעורר
ישנים. יקיץ נרדמים. יחזק עיפים. יודיע להאדם מגדל כחו. אשר בידו וכחו
לזכות לכל אלה. כשופר ירים קולו. להטות לבבנו אליו יתברך לעבדו שכם אחד.
הן אלה קצות דרכי השיר הזה. ושמו קדש ושם אביו חתום בראשי החרוזות. כפול
ומשלש ומרבע.

נימוסי הדתות כלם לא ישוו לדתנו.

חכמיהם בדו מלבם נימוסים בשכלם האנושי.

משה עלה למרום וענן לבושו.

נמצא המחיב דבר עמו בכל פעם, ופרש מן האשה:נבזים ודוויים וסחופים אנחנו.

חכמתו מאין תמצא, ממנו לקח טוב לקחנו.

מלך בישורון עם דתנו כשני אחים לא יתפרדו.

נשמתו וגופו הזך, זו מזו לא נדו:נפשותם רבים, כן רבו דעותיהם, וחלוף סברותיהם.

חדשים מקרוב באו עבודותיהם.

מחשבותיהם לא מחשבותינו, ולא דרכינו דרכיהם.

נפשותינו אחת היא, ואינה נוטה לרבוי צלמיהם:נפשי החזקה והפקחת. למה לא חסת עליך. ושכחת אומן המגדל אותך. והאכילך
ממתקים. והלבישך ארגמן. ועתה אתה. רמוסה בין עקבי צאן. ובין רגלי התאוות.
העבים והגשמיים. ואתה ערם ועריה. יין משתיך נהפך למשתה דמעות.

חזק ונתחזק. ואל תהיה כפיל הגדול. וכגמל אפלו כשמשכהו בחטמו העכבר לא
יבעט בו. וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכחו. אבל נפשי הפקחת וחזקה.

מה תעשה ליום פקדה. ומה תשיב לשולחיך דבר. אל תבט על מצהלות הזמן. כי
גופך חלש ודל. הזמן הולך והומה. והגוף אפשר עכשו בא יומו:

נקב לב האבן והאר לי משם מעט פניך ברה כחמה. יפה כלבנה. אל תחריש ואל
תשקט. הרימה קולך הערב בשירות והודה. ופתח פיך ותוציא דבריך הנעימים לפני
הקדוש~ברוך~הוא. דלו עיניך למרום וזכר אהבתך הישנה:נהרות נחלים אפיקי מים רבים וימים גדולים וקטנים.

נפלאים ומשנים בצבעיהם ובטעמיהם ובטבעיהם.

חיות קטנות וגדולות בכל אחד ואחד אין מספר למיניהם.

משבחים ומהללים כלם להשם יתברך בכל איבריהם.

מלין יגידון תמיד ולא יכחשון מנהיגיהם.

נוצצים אבנים טובות ומרגליות בעמקיהם.

נחבא בהם אורות כליהם:נשמות הגזורים מתחת כסא כבוד.

נכספה תמיד אל שרשה להיות לבוד.

חיים וחסד שואבת מחסדי דוד.

חן רוח מטפי גן עדן ממנה לא אבד.

מושבות ההיכלות ואהלי השלום לכל אחת ואחת נסמן ונתוה תיו הוד.

מה פעל אל המלאכים ישאלו, וירוצון בשליחותם ככוכבא דשביט.

מרחקים ומסלקים מכל התענוגים, מי שארחותיו עביט. (א) :

נשארים ברעב ובחרפה בתוך כף הקלע זבד:

נשובה עד ה' ולא נהיה אבד:

נקבל רע וטוב באהבה ונלביש לאב עד:בריאת האדמה וכדוריה ארצות ומדינות רבות סביביה:

בניאדם איש ללשונו ודתותיה:

נצנים ופרחים ואביה.

נפילת המדינות מרוחותיה.

נשארת עומדת והגלגלים מקיפים סביבותיה:שיטות השדים והרוחות באויר.

שומעים גזרת השם ושולטים בארבעה האבות שהם השור והבור והמבעה וההבער (ב):

משתפים עם המלאכים ועם בני אדם בגמול (חגיגה ט"ז.).

מברית קדש בורחים הנאמר בו המול ימול. (ג) .

חובטים כבמקלות בצורותם המשנות.

חוברי חברים ומכשפים מכריעים אותם בהשבעתם בשמות המכונות:

התורה הקדושה שומרת אותנו מכל טמאות.

הצדקה מצלת ממיתות מגנות:נבואה אין לנו:

חריקת שן האמות על אמה יחידה, תבונה אין בנו.

מרירת הצרות איך להשקות הם דנו.

נסבל עולם עד יבוא עני.בן יחפש בגנזי אביו.

נזר עטרת נעטר בבן חביב.שיר חדש אז נשיר.

מלכנו כל אחד ואחד מראה באצבע בשר.

חתום תורה בלב כל אחד מלהשכח.

המות לנצח יבלע כקטרת ריח:נביא לבב חכמה להבין תכונת גופנו ומרחקי פרקיו ועריכות איבריו.

חיוב הבנתו מועילה לידיעת הבורא המציר אלו היצירות כלם:

מרפא כל חלי ואיש מכאובות עור ופסח. צרוע ונגוע דואג וכואב:

נאכל לבד לקיום נפשותינו ולמעט תאוות טבענו:

חזק

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:11 לינק ישיר 

מי יכול להחזיק ראש????

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 30 נובמבר 2009‏ בשעה 19:22‏‏
בס"ד

למי אמר רבי נחמן את דבריו? למי שיש לו אמונת חכמים. 
ומי שיודע לרדת לעומקם של פשטי הבנה בדברי רבי נחמן, 
וזה קשה מאד, אם בכלל, יודע שרבי נחמן הקיף באמירה של צירוף מספר תיבות מועט, 
דברים שמכילים ספרים שלמים כידוע למבין 
(לכן גם כינה רבנו את אדמו"ר הזקן, שר האלף, והמבין יבין)
ובכן רבי נחמן אומר דבר בבחינת גדול לימוד המביא לידי מעשה, דהיינו, 
יכול להיות שמשמעות הנאמר תגרום להבנה שבדיעבד תוליד 
מעשה שמשמעותו הפוכה למאמר המקורי, לא מובן?

הנה הסבר שאתו נבין.

משיח יבוא בהיסח הדעת.
זהו מאמר הידוע לכל תינוק.

אומר רבי נחמן:

כשיאמרו שמשיח יבוא, בוודאי לא יבוא !

אם כך, למי שמאמין לרבי נחמן באמונת חכמים צרופה, היש לך היסח הדעת גדול מזה? וצ"ע.

מי שהחזיק ראש והבין שיגיב...:-)
_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:09 לינק ישיר 

על מי אתה מלך?

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שבת 28 נובמבר 2009‏ בשעה 20:09‏‏
בס"ד 

ואני עירום ועריה 
בריה שפלה 
גוש עפר קרוץ חומר 
רימה ותולעה 

ובמקום גדולתו שם ענוותנותו 
שאין אני והוא יכולין לדור בכפיפה אחת 
לכן מסלק כביכול גדולתו 
ומתכנס לענוותנותו 

ומאחורי וילון ענו וגיבור 
תוהה מי הוא זה ואי זה הוא 
כי היה תמוה להמלך 
שימצא איש שיודע מכל השקרים של המדינה. 
והשרי מלוכה ששמעו דבריו היו 
כועסים עליו מאד, 
והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה. 
ענה ואמר, (החכם הנ"ל): 
והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם, 
שהוא אוהב שקר כמו המדינה. 
אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת, 

ובשביל זה אתה רחוק מהם 
מחמת שאין אתה יכול לסבל השקר של המדינה. 
והתחיל לשבח המלך מאד מאד, 
והמלך מחמת שהיה ענו מאד, 
ובמקום גדלתו שם ענותנותו. 
כי כן דרך הענו, שבכל מה שמשבחין ומגדלין 
אותו יותר נעשה קטן וענו יותר 

ומחמת גדל השבח של החכם 
ששבח וגדל את המלך 
בא המלך בעניוות וקטנות מאד עד שנעשה אין ממש. 
ולא היה יכל להתאפק והשליך 
את הוילון לראות את אותו החכם, 
מי הוא זה שהוא יודע ומבין כל זאת, ונתגלה פניו. 
וראה אותו החכם, והביא הפאטרעט שלו אל המלך: 

מלך ביופיו תחיזנה עינינו 
בקרוב דידן 

חזק חזק ונתחזק !!

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:08 לינק ישיר 

משרבט שקוף בהעדר זהות, בטבלת חיים עמוסה באכזבות, לב שבור אינו משכן לכוונות זדון.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום חמישי 26 נובמבר 2009‏ בשעה 02:31‏‏
בס"ד

ריבונו של עולם

אתה יודע....והייתם נקיים בעיני אלקים ואדם...קודם כל בעיניך...
כי אדם מה מבין?
אבל כן, גם אדם.
ולמקרה שהוא לא יבין, ואני יודע שהוא לא, 
למרות זאת הרי נקיים בעיניך ראשון וקודם, 
ואם בעיניך נקי, אז אסתדר עם אלו
מבני האדם שיחשבו אחרת....

ובשבילם, ובשביל אלו שמשוטטים משועממים בחצי ימיהם, 
מיובשים מאורך הגלות וממרירות שגרת יומם המזדקנת,
מחפשים לחלוחית בכל שלולית מים גנובה
את זהותם המהוהה המאבדת את צבעיה ודוהה
ובתוך תוכם מחפשים שבב אור להיתלות בו
ולא כדי להכעיסך חלילה, אלא כדי למצוא חיות בנפשם העייפה 
אולי מלחם סתרים כי יונעם ישבעו יותירו, 
כדי שתוכל לברכך נפשם המיוסרת בחרטת תשובתם....

אבי שבשמים אתה יודע כוונתי וחשקי וכוספי, 
ובשפיכת דמי ולא בפעם הראשונה
אקריבו על מזבחך הלא מובן בכוונת כפרתו, למען תברכני ותנשאני ממקום
משכני הבזוי בו אני ממליכך ומקבל עלי עול מלכותך ....באהבה.

לכם אחי המשוטטים בשדה מבול אש התבערה:

"הכי פשוט זה להעלם.
להוריד הילוך ולתת גז.
למה מה קרה?
כמה שעות של אשמורת אחרונה
אוירה רוויה מי מה למה ואיך..
פילטרוט נוגע לא נוגע
משחקי מילים לובשי צורה 
יוצקי תוכן אשליה בלתי ממומשת.

הכי קל לסמן עוד איקס
בטבלת חיים עמוסה באכזבות
זה בעצם מהלך אוטומטי
מוכר וידוע.

רק רציתי שתדעי
שהמכחול שוטט על מרחבי הבד
בודד מבלי לזכור שמכחול הוא
משרבט שקוף בהעדר זהות,
ולפתע פתאום צבעים הופיעו
החל מתבהר פסיפס מרהיב
מיוחד נדיר עמוק ובעל משמעות.

רק רציתי שתדעי
שמרוב שמחה בהופעת תמימות
בהעדר זהות בגעגועים אין קץ
שומרים נטשו את משמרתם.

רק רציתי שתדעי
שגם מבלי כל הבטחה והתחייבות
מעבר לפרודות אויר מחוברות
סיבים של אור, הלב פועם.

רק רציתי שתדעי
שלב שבור אינו משכן
לכוונות זדון.

רק רציתי שתדעי שנעמת לי.

את זה חזרתי להגיד לך
ומי יודע 
מתי אחזור שוב 
לקרוא את תשובתך.

היי שלום אחות, זכרי, 
אם יזדמן לך שוב
מכחול בודד
שמרי עליו 
כי מי יודע מי יסחט שוב השפורפרת
לצייר את ציורך."

ואכן ריבונו של עולם
יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא משאת נפשו של כל צדיק
ובעולם שפל זה נמהל הכל ברפש עכירות החומר
ואור זך מעיב עליו ענן קדרות השקר
ויורד גולש מתדרדר במדרון חלקלקות הדורות
ומדור קליפות נדמה להיכל קודש
באבוד עקבות אנשי אמונה ומעשה 
והסתר אסתיר לך עלילה להתעולל בה
ומי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל?

על כן באתי כך לאמר:

אבא שבשמים - אני מתבייש ונפשי אינה יודעת מנוח. 
נתת לי עולם ומלואו, ואני לא רק שלא שמרתי עליו, גם החרבתי. 
נתת לי כלים, מידות, וכל הניצרך כדי לחיות עם יופי, שמחה, וטוהר. 
וקילקלתי. 

אבא שבשמים - גם כשאני אומר שאני לא רוצה לקלקל עוד 
אני חושש ורועד מהרגע בו אעמוד שוב מול העוצמה של היצר. 

אבא שבשמים אני בוש וניכלם ואיני יודע איך לפנות אילך 
אחרי כל כך הרבה פעמים שהבטחתי, החלטתי, וקיבלתי על עצמי, לא עוד! 
כל פעם מחדש אני מזועזע מהקלות בה אני נופל. 

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. 
הזהו רצוני? 

שנים של תפילות, לימוד, מעשים, מהם לעומת רגע הנפילה? 
ולתקן אפשר? אז למה בכלל לקלקל? 

ריבונו של עולם, נתת לי עולם ומלואו, 
ואני לא יודע איך לשמור אותו כפי שביקשת. 
האמת? זה קשה מאד. 

חיפשתי אנשים שיעזרו לי לעשות את מה שברור לנו ביחד שאתה רוצה. 
כשמצאתי, התברר שכל אחד רוצה את מה שאתה רוצה, 
אבל כל אחד רוצה להיות זה שהרצון שלך עובר דרך הרצון שלו. 
אז איפה הרצון שלך כשזה עובר דרך הרצון שלי? 
האם הרצון שלך מקבל גוונים אחרים כשהוא עובר דרך רצונות של אחרים? 

ריבונו של עולם - אני בוש וניכלם, 
לא מסוגל אפילו לפנות אליך, להרים את הראש 
אף על פי שהצדיקים אמרו לי שזה מה שצריך לעשות 
דווקא במצב הזה !! 
לא יכול, קשה לי. 

רוצה להגיד לך שוב שאני מצטער, 
מתחרט וכל שאר המילים שאמרתי המון פעמים בעבר 
אבל תמונת הכלב המלקק את קיאו 
לא נותנת לי. 

אשוב ואחטא ואשוב? 
הרי כתוב מפורש שאין מספיקין בידו. 
ואתה שחוקר לב וכליות, יודע . 
אז היכן התשובה? 

ריבונו של עולם - נתת לי עולם 
ציוות אותי מצוות 
ובראת מהות רעה מאד שלא נותנת לקיים אותן כרצונך. 
רצית שאתגבר, רצית שאנצח. 
ואני מובס. 

ניסיתי, אתה יודע. 
התגברתי, אתה זוכר. 
ניצחתי, אתה שומר. 

אז למה בכל זאת הכל חרב? 

ריבונו של עולם - כל זה בעולם שבראת לי. 

תגיד ריבונו של עולם - מה עם העולם שלך? 

אז זהו ריבונו של עולם, אתה יודע שבערך שמתי כאן את מה שרציתי,
ואתה שיודע את הווייתי עוד לפני קיומה
הרי כך קבעת בעלילותך
ולבי גלוי וידוע לפניך וכוונתי,
ואפילו אם יש בי רצון נסתר לרכוש שכר פעולתי 
ולאוו דווקא לנחת רוח לפניך
רחם על גוש עפר וקרוץ חומר
וגאל. כי גואל אתה.
ומלך גדול על כל אלהים.
ורחמיך הגמורים והפשוטים שאין בהם תערובת דין כלל
כנפי שכינה מחסה יהיו להסיר הלוט
ולהטיב החתימה בזאת החנוכה.
ובכל מושבות ישראל אור ושמחה, שלום ואהבה.

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:07 לינק ישיר 

מדינה שלימה נוסעת בנתיב השמאלי כדי לשמור על החוק !!!

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שלישי 24 נובמבר 2009‏ בשעה 01:53‏‏
בס"ד

חוזר מנסיעה ארוכה באוטונומיה הקטנה של העם היהודי במזרח התיכון.

לפני שנתיים חטפתי דו"ח ביציאה מטבריה (מצומת האצטדיון לבין צומת קרני חיטים 
הכביש עולה עם עיקול חד לשמאל) כשהתחלתי את העליה נסע רכב איטי בנתיב הימיני, 
עקפתי אותו כחוק בנתיב השמאלי, התחלת העקיפה היתה לפני שהכביש מתעקל לשמאל, 
המשכתי את העליה תוך כדי עיקול בנתיב השמאלי, 
כאשר אני מותיר את הרכב הנעקף מימין הרחק מאחורי, 
כשהתיישרתי לתוך ישורת הכביש נותרתי על הנתיב השמאלי, כשמימיני לא נראה רכב.

בצומת קרני חיטים, עמדה ניידת של משטרת התנועה, 
השוטר סימן לי בעצבנות, ניפנוף הידים שלו שהזכיר את זובין מהטה,
וריצתו המטורפת לתוך הכביש, לא הותירו לי ספקות, הוא התכוון אלי.

עצרתי בניחותה, והמתנתי לו, הוא הגיע מתנשף וסמוק: "רישיונות",
שלפתי את תיק הרשיונות, הגשתי לו, כן חביבי שאלתי, מה בדיוק? לא ראיתי
אקדח לייזר, גם לא נסעתי מהר, אני חגור כחוק, מה הרגיז אותך בדיוק?

"אי שמירה על הימין, תמתין כאן, ואל תצא מהאוטו".

אי שמירה על הימין? הבן אדם כנראה מתנועת כך והשמש דפקה לו את הראש...
הוא חזר אחרי 10 דקות (לקח לו למלא 4 שורות) "תחתום כאן", לא חותם לך על כלום, אותי אתה תראה בבית המשפט עניתי לו.

נירגז ומאיים הוא זרק לי את מקור הדוח בציינו שאני מסרב לחתום,
חזר לטריטוריית פוזת המרשל(הניידת), ואני נסעתי לדרכי.

חזרתי למקום לאחר ימים מספר עם מצלמה, צילמתי, כל זוית, 
הבאתי אתי הצהרה מהטרמפיסט שנסע אתי ברכב על העקיפה 
בתחילת העיקול, ומצוייד בכל זאת הגעתי לבית המשפט.

לקח לי 5 דיונים, והשופט, פטר אותי מעונש, ושלח את השוטר 
למצוא לו מקומות טובים יותר לגחמותיו.

למה אני מטריח אתכם בזאת? כדי ללמד אתכם, מה שלמדתי אני:

בחוקי התעבורה של מדינת ישראל, מצוי חוק שכותרתו: "אי שמירה על הימין".

הנתיב השמאלי נועד לעקיפה בלבד, ואם הינך נוהג בכביש דו מסלולי, 
על הנתיב השמאלי שלא לצורך עקיפה, הרי אתה עובר על החוק.

אם כך, הסבירו נא לי, הכיצד בתוך 10 השנים האחרונות, 
עברו רוב הנהגים הישראלים לנהיגה על המסלול השמאלי, 
כאשר המעוניין לעקוף, חייב לעבור על החוק במרבית המקרים ולעקוף מימין?

הסבר שבשלו החילותי לכתוב מאמר מושכל זה הטומן בחובו רבדים רבדים:)

נסו נא אתי להבין את הלך רוחו של הישראלי המצוי....

"אני צריך לעקוף משמאל נכון? רגע, מה המהירות המותרת לנסיעה בכביש?
90 קמ"ש? 110 קמ"ש? אני עכשיו מסתכל על הספידומטר, 
אני נוסע במהירות הממוצעת בכבישים הישראלים דהיינו 120 קמ"ש! 
זתומרת, שמי שיעקוף אותי 
חייב להדהיר את הרכב שלו במהירות שהיא יותר משלי הא? אין דבר כזה!
אף אחד לא יעבור על החוק כשאני פה בסביבה מובן !!?

לכן, אתה יכול לישק לי , ולהמשיך להבהב לי באורות עד שיהיה לך קצר, 
ויזל לך ריר של טירוף מהשפתיים, ותצטרך לעקוף מימין ועל השוליים, 
אבל אותי אתה לא תעבור על הנתיב השמאלי כשאני (!) נוסע עליו 
כבר על הגבול שהוא מעל המהירות המותרת לנסיעה!!! 
הבנת את זה מר ישראל ישראלי?

אז ככה יוצא, שמדינה שלמה עם חוק המאפשר הטלת קנס בגין אי שמירה על הימין, 
נוסעת דווקא בשמאל, מתוך כוונה ברורה לשמור על החוק !!!

שמאלנים אמרנו?
עצור בצד....!!!
רשיונות בבקשה....


_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:05 לינק ישיר 

אלא שאנו פה, עוד לא הגענו לשם. ...

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 23 נובמבר 2009‏ בשעה 01:18‏‏
בס"ד

הואיל והזמן נברא הוא מהנבראים, אומר כך: 
בוודאי ידוע לך שבית המקדש קיים. 
להלן הבדל מהותי בין נוסח אמירת ההקדמה לפיטום הקטורת האשכנזי, לספרדי: 

האשכנזי: 
אתה ה' אלקנו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש היה קיים וכו'.. 

הספרדי: בזמן שבית המקדש קיים.

הואיל ומחברי הנוסח האשכנזי כיוונו לעניין ונשלמה פרים שפתינו, 
שבאמירת סדר הקרבת קרבנות או אמירת הקטורת, 
נקטו לשון עבר כשאמרו בית המקדש היה קיים. 

מחברי הנוסח הספרדי ביודעם שבית המקדש עומד בקיומו, 
כיוונו בנוסחם שאמירת הקטורת הרי היא מתבצעת ממש ע"י אמירתה, 
ולכן נקטו לשון : בזמן שבית המקדש קיים. 

אלו ואלו דברי אלקים חיים. 

אלא שע"פ רעיון הנוסח הספרדי שאומר במפורש: בית המקדש קיים, 
אתה רוצה להקריב בו קטורת? בבקשה ! 
אמור את סדר פיטום הקטורת, והרי הנך בר מזל מאין כמוך !!! 
שהרי כשבית המקדש עמד על תילו, וכהנים בעבודתם, 
היו עושים פיס [הגרלה] מי הכהן המאושר שיזכה להקטיר את הקטורת, 
שהרי הקטורת מעשרת! מלשון עשירות...
וכאן, הנה, מבלי להיות כהן, כל אחד מישראל יכול לזכות להקטיר קטורת, 
בזמן שבית המקדש קיים !!! 

המכוון באמור לעיל אליו אני חותר, היא ההבנה: 
לא רק שבית המקדש קיים, ישנה גם ירושליים של מעלה, ובסוף המקום, מעליו אין שֵׁם מקום עוד. 
שלמעלה מן המקום, ולמעלה מן הזמן, אין שֵׁם מקום שָׁם, ואין שֵׁם זמן שָׁם. 

ושם, אין שֵׁם גאולה, כי גאולה היא שינוי מצב, משיעבוד לגאולה, ושם אין שיעבוד. 

ושם זה פה. והכיצד ? הרי אנו פה ! והיאך שם זה פה? 

אלא שאנו פה, עוד לא הגענו לשם. 

מי הוא אדום, מי האמריקאים, מי רוסיה, מי עמלק, מי גוג, מי המשיח בן יוסף בן דוד,
כל זאת חסר תועלת מוכחת . 

החקירה האמיתית הראויה היא: מי אני ! 
מהם מידותי? היכן אני מונח פה ביחס לשם? 

אני מבטיח נאמנה לכל מי שינסה ע"י שימוש בתורת משה הקדושה, 
להגיע לחקר הבנת עצמיותו, ושיכלול מידותיו כפי ציווי התורה, 
שהבנת פרטים בבריאה שבתוך המקום ובתוך הזמן, תהיה פרפראות לחכמה עבורו. 

ואמרתי די .

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:03 לינק ישיר 

סיפור אהבה בתמונות עם סוף עצוב...חייבים לראות כדי להאמין...!!!

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 23 נובמבר 2009‏ בשעה 00:53‏‏
סנונית שטסה נמוך מידי, נפגעה ממכונית ונפלה שדודה על הכביש
בן זוגה מגיע אליה במעוף מלא דאגה והיא זועקת לו לעזרה....
תתבוננו בתמונות....אוי, [תודה לאודי קורן על התמונות והסיפור]
הסנונית שניות אחרי הפגיעה...
בו זוגה מגיע אליה ביעף והיא מפנה מבטה אליו וזועקת...ניפגעתי....
הסנונית הפגועה אינה שורדת את המכה ונופלת שדודה, הוא מנסה לעורר אותה ...
כשהוא מבין שהיא איננה הוא פורש כנפיים במחוות אבל וצורח.....
ומקונן עוד רגעים ארוכים.....
מסרב לעזוב...משתומם בצערו...


מה רבו מעשיך ה'...._________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:59 לינק ישיר 

שוב אלינו ונשובה אליך.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום ראשון 22 נובמבר 2009‏ בשעה 02:29‏‏
בס"ד


שאם תאמר שובו אלי ואשובה אליכם
איה מקום כבודך?
והסתר אסתיר לך וילון
ומלאך נבדל מתגלגל ונשפל
ותחתון שפל עליון....

שוב אלינו ונשובה אליך

אהיה אשר אהיה הווה היה
שאנא זמין למהווי
ומלכותך נצח
בראשית ברא... 
היולי מאין ליש
ומחויב המציאות לי ראש 

ושמים שבראת שתו פיהם הנה זה משה האיש על מיטתו
וארץ הילכה לשונם אנא אמלוך שהצדיק אבד ואין שם על לב

שוב אלינו ונשובה אליך

שמבין בתרים שסועים אימה חשכה
לפיד נשמה אור הקווי אל-י ה ו
על גבי חרשו חורשים
ועל כסאו כל רז לא אניס ליה
מן מלמטה מן מלמעלה
כי תעבור במים אתך? אין...

ונקבה תסובב גבר
ואשה כי תזריע וילדה זכר
זכור אזכרנו עוד

שוב אלינו ונשובה אליך

כי ברבות הדעת מכאוב
רפאות תהי לשריך
תכלית הידיעה
לדעת בארץ דרכך

השיבנו ונשובה
חדש ימינו כקדם.

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:57 לינק ישיר 

אתה על הבירכיים, אקדח דרוך ולא נצור מכוון לך לראש, אצבע ישמעאלית על ההדק, אתה מת או מתאסלם??

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שישי 20 נובמבר 2009‏ בשעה 12:55‏‏
בס"ד

כל עם ישראל אינו זקוק יותר לציונות של הרצל וחבר מרעיו נכון להיום.

גם אם נאמר שהרצל וחזונו, ויחד אתו תנועת הציונות יצרו כביכול את הגל שאסף 
לארץ ישראל מכל רחבי תבל את העם היהודי, 
וגם אם נאמר שכל מהלך הקמת המדינה ומוסדותיה נבע ישירות מהתנועה הציונית ומהלכיה, 
אפילו הכי, התנועה הזו סיימה את תפקידה ההיסטורי, ואינה משמשת יותר אלא כסמל היסטורי.

עם ישראל נכון להיום יושב בארץ ישראל, והבוחר ליישב בחוץ לארץ עושה זאת 
מרצונו ועל דעתו כי אין איש הכופה אותו שלא לחיות כאן בארץ.

כל שכן אלו מבני ישראל שומרי התורה ומצוותיה שראו לנגד עיניהם כביכול 
את טובתה של הציונות(הבאת היהודים והקמת המדינה) וניצלו את שעת הכושר 
כדי לאגוד יהודים שלא היו מצטרפים לרעיון הציונות אלא בדרך זו, 
אין להם היום לאחר הקמת המדינה והישיבה בארצנו עוד שיח וסיג עם ערכי הציונות כפי שהשתקפו אז.

איי יבואו אלה הפוליטיקאים והעסקנים הקטנים ויאמרו, וכי יישבנו את כל ארץ ישראל? 
והמלאכה עוד רבה, ומה עם מפעל ההתיישבות ?

נכון, עוד לא יישבנו את כל ארץ ישראל, אבל מה זה קשור לציונות של הרצל וחבר מרעיו?

ועוד איך זה מתיישב נכון להיום עם הריסת גוש קטיף? החרבת מאחזים? הקפאת בניה במזרח ירושלים??

ובחסות מי מתנהלת האג'נדה של נציבות המימשל האמריקאי בארץ ישראל המורכבת מהערב רב הנקרא ממשלת וכנסת "ישראל"?

הציונות הדתית.

שתי המילים הללו יחד "ציונות דתית" מהוות היום קורת גג לתרמית אחת גדולה הן בעניין ציונות והן בעניין דת, 
ומי שמתנגד לקביעה זו הוא חלק מהתרמית.

כיוון שהשקר נטול הרגלים, אין לו אחיזה בלא מידה של אמת, 
כך בדיוק, שילטון הערב רב בישראל באחרית הימים, אינו יכול להתבסס, 
בלא עמידה על הכרעיים אותם מציבים לו פושעי ורשעי ישראל.

המקום בו חופף שלטון טמא זה, נקודת החיבור, לכרעיים, המחברות אותו לגרעינו הקדוש של עם ישראל, 
היא הנקודה בה "מלבינים" כביכול את שחרות הטומאה, ומכשירים אותה כביכול, 
באופן המתעכל יחסית לפורמט הנוכחי של עם, שלמרות קדושתו הרבה, ידוע גם כקשה עורף. 

בנקודה זו, ישבו אלו, שחינוך הדורות הניצבים לנגד עינינו, הופקד בידיהם,
80 אחוזים מהשנים בהן יש לעם ישראל, כביכול, שלטון עצמי בארץ ישראל.

הציונות הדתית היא הליבה של נקודה זו, יחד עם כל מקבלי המשכורות למיניהם.

בתורת הסוד, מתוארת הקליפה האחרונה לתיקון, כקליפת נגה.
זוהי קליפה שמעורבת טוב ורע. וזהו לא ערבוב שאתה יכול להבחין בו בין הטוב לרע, 
כאילו צבועה התערובת שחור ולבן, הם מהולים ומוטמעים זה בזה.

גם לזאת יש תיקון.
את התיקון לזאת, בטח לא נקבל ממי שכל מהותו היא קליפה זו.

ומה עם החרדים?

ובכן גם בעניין הציונות הדתית וגם בעניין חרדים וגם בעניין חילונים
אני לא מדבר על פרטים, אלא על שיטה.

שתי השיטות, הן שיטת ה"מזרחי"[הציונות הדתית], והן שיטת ה"חרדים", 
הן מעין פלטפורמה אתה צולחים המשתמשים בשיטה את מאורעות הזמן.

שיטת ה"חרדים" עתיקה יותר, הצליחה לשמר דוגמת פרטים מאובנים המצויים בתרדמת עמוקה
תוך שימוש באמצעים ששימשו את ממציאי השיטה במקור.
הן הפרטים, והן "מפעילי השיטה" (המנהיגים) איבדו מזמן את היעד והכיוון,
ועיקר המאמץ מופנה לשמירת ואבטחת תחומי העדר, תוך לקיחה בחשבון שבפרצות המעטות
הקיימות בשיטה, "יטרפו" כמה פרטים לא משמעותיים מהסך הקבוע בד"כ.
שם הקוד של הפירצה העיקרית הוא: המציל מפי הארי.

שיטת המזרחי הורתה בחטא. מלכתחילה נותצו החומות כאומרם: "הבמחנים אם במבצרים"
הרי לימדונו רבותנו שאלו היושבים ב"מבצרים מוקפי חומה", חלשים המה ופחדנים,
ואלו היושבים ב"מחנים באין חומה", הרי הם סומכים על כוחם הרב, ולא מפחדים...
"בתוך עמי אנכי יושבת", ועלה התאנה הוא סמלה של השיטה, שמשתמשת בסמלים החיצוניים
של דת היהודים, כמו כל גוף מפרסם עתיר נסיון המוכר מוצר מסויים על ידי שימוש
במותג מתאים.

בין כך ובין כך, שתי השיטות הללו לא מתאימות להנהגת כלל ישראל.

אם אשב לדון לכף זכות, אחד אחד, מאחיי בני ישראל, חילוני, מזרוחניק, או חרדי,
אעשה זאת באהבת אין קץ, ובחמלה רבה.

כאשר אשב להתבונן במצבו החברתי של העם בכללותו, אקבע ללא כל ספק:
"אבל אשמים אנחנו" כולנו בוודאי, כמסקנה כללית, הנפרטת לפרוסות כלליות
בהן ה"פרוסה" של קליפת המזרחי גרמה לסיפוח חלקים נרחבים מגבולות
קדושת ישראל, לידי הסטרא אחרא, ומלכות הרשעה.

כלל הדברים:
התיקון חייב לכלול את כלליות הגוונין של עם ישראל.
התיקון הכללי יעשה על ידי מעשה כללי.

אני צווח וזועק כבר שנים:
רק על ידי הושבת בית דין אחד שיכלול את כל מנהיגי כל הזרמים בישראל
הנאמנים לתורת ישראל, שיעמיד נשיא בראשו, ויפסוק הלכה אחת בדיני ציבור
ויפרסם בקול אחד, לכלל ישראל בכל מקומות מושבותם, תהא תקומה!!!

מי שעיניו בראשו, יודע שאלו הם דברי אמת לאמיתה.
עם אלו קטני המוחין המפוזרים לרוב ו"משוייכים" אוטומטית ל"מענה קולי", אין לי שיח וסיג.
למעט אלו שיסכימו עם הדברים, וטוענים: כן, אבל איך אפשר לעשות זאת? אומר:
האם משום שנבצר ממך לעשות דבר כלשהו מוריד הדבר מאמיתותו?

אני קובע שאם תקום דרישה אמיתית של פשוטי העם מכל המיגזרים, לאלו שאני מכנה אותם
העסקנים, הרי שהדור שקיבל את כינויו ולא בכדי "פני הכלב" יפעל את פעולתו.

בין אם יעשו כך, או לא, נצטרך כולנו לעמוד בפני מציאות חדשה כבר בתקופת הזמן הקרובה,
הואיל, והדור שמשמר את השיטה הישנה שעומדת להתחלף, נלקח מכאן בין כה וכה. 

כלל הדברים לסיכום:

אני למשל צאצא למשפחה שחלקים נירחבים ממנה לא גלו מארץ ישראל מעולם,
ציונות אומרת לי משהו ככזה? 
כן. היתה זו תנועה שהביאה לארצי את אחיי ואחיותיי מן הגולה וזכויותיה ישמרו לעד. זהו. זמנה עבר.

עכשיו העם היהודי צריך למצוא לו מכנה משותף אחר. 
הנוכחי קרס מול גלי הירידה מהארץ בעיקר ע"י צאצאיהם של ראשי הציונות וראשוניה.

לסמלים יש תפקיד בוודאי,
הם אוגדים תמצית מסרים אותם רוצים להדגיש אלו הדוגלים בסמלים.

לגבי יהודים חילונים - לפני שנים מס' נחטפו 3 קיבוצניקים
שהיו בטיול דומני בדרום אמריקה ע"י ארגון טרור מוסלמי שאיים להוציאם להורג 
אם לא יקבלו על עצמם את דת האיסלם. השלושה עמדו גאים ולא הסכימו.
בסופו של דבר הם שוחררו ופרטי הסיפור התפרסמו.
היהודים החילונים של היום מסוגלים בתנאים מסויימים (שעל פי אמונתי עומדים להתרחש) 
ברגע אחד לחזור למקורם ושורשם ולהוות את גיבורי ישראל 
בניהם של אברהם יצחק ויעקב הלבושים בלבוש אותו ייעד להם בורא העולם.

הציונות לא מחזיקה כאן יהודים. היהודים נמצאים כאן בשל יהדותם.
הציונות השתמשה בערכים מושאלים מהיהדות כדי לתת ליהודים 
אפשרות להזדהות עם הערך המוסף שהתווסף לה בהשראת הרצל ויורשיו, 
דווקא בשל כך אכן כן מקובע רעיון הציונות רק לרוח הדברים שהיתה בימיהם.

ואם כבר אתה מסכים שצריך לגמש ולשנות, 
מדוע להיות מקובעים ולא לנסות למצוא דרכים אחרות יותר מתאימות לרוח הנושבת היום בשדרות העם היהודי?
מתאסלם??
התגלמות השקר....
אם אתם לא מאמינים שהתמונה אוטנתית הכניסו לגוגל תמונות - BARK MITZVAH ותראו טקס של יהודים שחוגגים "בר מצוה" ל......כלבם...
לזאת יקרא ערב רב....
ולמי אלו משתחווים ומקיימים מצוותיו באדיקות מעריצה? לאחד והיחיד שבזכותו אנו כאן?
לא,
*
*
*
*
*
לעבד כי ימלוך.
פנינה מלמד לק"י

אבוי למנוצחים (Vae Victis)

עקירת גוש קטיף היא הסמל והמשל
לאותה קליפת נוגה המכונה "המזרחי"

שהרי לא היתה מתבצעת אותה איוולת
ללא שיתוף הפעולה של מועצת רשע ועוד למצהלות
העם היושב בציון ,מאותו יום בו הכריז שרון ( "אבי ההתנחלויות" ושאינו אלא מפא"י ניק בנשמתו )באותו כנס הרצליה על רע הגזרה...
אז נשרה הקליפה ...והתגלתה התרמית במלוא מערומיה...
חזון יפה של א"י השלמה נמחה כלא היה -בקומבינה של
תאות הון ושררה
את שבביה נאלצו לבלוע תושבי שדרות בדמות "צנורות מעופפים"...

אז מה נלין על הישמעאלים ? ולמה אנו בכלל על הברכיים....???

שבת שלום
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:04‏ · אהבתי

Mordechi Aluf תודה לך על התגובה הזו פנינה.
אני לא על הברכיים !!
ואני יודע על עוד המונים שלא.
רוח הזמן נושאת את הקריאה האלמותית:
"מי ל-ה' אלי !!!"
לאן זה אלי?
אני מאמין שלא רחוק הזמן ונדע....
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:12‏ · אהבתי


פנינה מלמד יודעת אני שלא פסו גוברין יהודאין מישראל...:)

רק דומה שהארץ המובטחת חומקת לנו כל הזמן
מהידיים....
וזאת בשל כך שיש השוכחים שההבטחה היא למעשה על תנאי...אם לא נחזור לכור מחצבתנו(תורה)
תקיא אותנו הארץ מתוכה...
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:29‏ · אהבתי


Mordechi Aluf לא עוד !!
הפעם אנו כאן להשאר !! [יש בי דם שגם לא הלך מכאן מעולם] ההתפכחות תגיע !!
עלה נעלה וירשנו אותה !!!
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:33‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה מרדכי, קראתי כל מילה, בעיני המלים מאירות אמת גדולה, יותר מזה אתה בין הבודדים שלמרות ה'ביקורת' לא פסלת אפילו יהודי אחד מכלל ישראל, גישה יוצאת דופן, יפה וחריגה. מה שמראה כמה עמוקים השורשים שלך ביהדות ותכניה, שהיא אומרת כל ישראל ערבים זה לזה, ובכל יום אנחנו מבקשים שלום בינינו (עושה שלום במרומיו...), ובחשיכה שסביבנו אתה אומר בקול רם אותיות מאירות ואמיתיות:
***התיקון חייב לכלול את כלליות הגוונין של עם ישראל.
***התיקון הכללי יעשה על ידי מעשה כללי.

מקבלת את הראייה המקיפה הזאת ומתחזקת. מה שהיה - מאחורינו. כל מה שהיה זה חיצי כיוון לגאולה שלמה ושום דבר לא היה מיותר אבל כן יש לעשות תיקון כדבריך.
תודה על הדברים. שבוע מבורך.
יום 21 נובמבר 2009‏ בשעה 22:44‏ · אהבתי


Mordechi Aluf שבוע טוב ומבורך צברית. אכן קלעת היטב, המאמר לעיל הוא אריגה של פיסות שהופיעו כל אחת בפני עצמה ולא היו שלמות אלא באריגתן יחד, למעשה אריגה זה לעניות דעתי גם את וגם כל השחזת הסכינים ברוטר ובשאר מקומות שותפים, ואם מעשה כללי חייב לכלול פרטים הרי זה בדיוק העניין...:-)
תודה על דבריך, שבוע נפלא !!
יום 21 נובמבר 2009‏ בשעה 22:49‏ · אהבתיDaniel Yom Tov חכם מרדכי!! שוב הוכחת כי חרצובות לשונך נוטפות עסיס מתוק לחיך... ממש מילה בסלע ואני מסכים עם העובדות אך כופר בהאשמות. הלו ספרי הנביאים מלאים בנבואות המתארות בדיוק את אשר כתבת כמציאות הכרחית לפני בא הגאולה . הריקבון שפסה בעם ואשר אותו הטבת לתאר אינו אלא חלק ה כ ר ח י בתהליך הגאולה. משל הזרע הנרקב ומהריקבון הזה יוצא הנבט. אי אפשר לדלג- ולו גם אם נרצה בכך- על תהליכים אלו.
הטיב לתאר או יותר נכון לנבא את התהליך הרב צדוק הכהן מלובלין בספרו רסיסי לילה על הפסוק שנאמר למעפילים שניסו להעפיל לאחר חטא המרגלים ולהכנס לארץ בכח.. אמר להם משה " למה אתם ממרים את פי השם והיא לא תצלח" שואל רבי צדוק הכהן מה הריבותא במילה "והיא" מה זה בא לאפוק? (חבל שאין לי כרגע את לשונו הזהב כדי שאוכל לצטתו אבל אשתדל לדייק) אומר ר' צדוק משה רבינו בא לאפוקי מתהליך הגאולה העתידה . היינו דווקא עכשיו ביציאת מצרים כשאתם עולים בלי ארון ברית השם ובלי הנהגתו של משה " היא" לא תצלח ... אבל לעתיד לבא כן יצליחו להוביל ולהנהיג לבנות ולהעפיל ואף להצליח ללא ארון ברית השם וללא משה מנהיג הדור..
והדברים עתיקים ואף הגר"א בספרו אבן שלמה כתב כדברים הללו וניבא וידע מה ניבא שמשיח בן יוסף אינו בהכרח אישיות מסויימת אלא תקופה הנקראת משיח בן יוסף שהיא תכין את המהלכים למשיח בן דוד "ועניין מות משיח בן יוסף היינו שכל מה שיכין משיח זה ירקב ויתבטל... עד בא משיח בן דוד ויגאל את העולם מהרע לגמרי"...
ועוד לאלוק מילין אך לא כל מוחא סביל דא
חזק ואמץ
יום 22 נובמבר 2009‏ בשעה 10:58‏ · אהבתי


Mordechi Aluf דניאל יקירי. אני שמח שדברי נותנים לך השראה. אשמח אם הקשר בין "תגובתך" לדברי לבין דברי יהיה הדוק יותר או לחילופין מוסבר על כל פנים....
לקחתי מצב נתון, צילמתי אותו, ונתתי תרגום בגוף הסרט,
אתה אומר שזה כבר כתוב בדברי הנביאים? נו, ומאי רבותא בהאי? הרי הכל כתוב בדברי בנביאים, אדרבא התמונה המצולמת כאן באה לחזק דברי הנביאים ולהוכיחם לאלו הישנים ימיהם וטועים בסברות עקומות כגון "קדושת המדינה" ושאר ירקות הזמן.
לגבי דבריך המובאים בתגובתך היה מן הראוי להשתמש באופצית ה"פתקים" המונחת לפתחו של כל שוכן פייסבוק מצוי, ולהתחיל קריירה עצמאית ....:-)
בכל מקרה כפי שכבר אמרתי, אני שמח כל אימת שדברי משמשים קטליזטור החודר חומות אטומות ככל שיהו....
שא ברכה, ושבוע טוב ומבורך.
יום 22 נובמבר 2009‏ בשעה 11:30‏ · אהבתי


Daniel Yom Tov מעתה והלאה אצרף (בלא נדר כמובן) גם את פירוש רש"י ותוספות לתגובותי ...
אם ההקשר לא מובן בין שיטי דברי
יום 22 נובמבר 2009‏ בשעה 15:42‏ · אהבתי

Yoni Widlanski קראתי את המאמר מילה במילה ו...................
לא שכנעת אותי.

תנסה לאהוב יהודי באשר הוא גם אם הוא לא יסכים איתך. אני מציית לחוק וממשל שקיים - כי אני רואה בו בתור תהליך לקראת בניית ביה"ק ומדינת הלכה(ולא בגלל שאני מתרפס). מנהיגים שגו בעבר אבל זה לא אומר שהמגמה כולה נכשלה.

אם אתה רוצה להקים בי"ד אתה חייב לעשות את זה מתוך כבוד למעמד ולא מתוך לוחמנות כלפיה(כלומר לעשות את זה מתוך נוהל דמוקרטי שמקובל פה). ברגע שאתה
קורא לשבור את הכלים, אתה לא רק מורד בממשלת ישראל אלא גם באזרחיה הנתונים לה.
אתה חייב לתת הסבר לדבריך.
יום 07 דצמבר 2009‏ בשעה 23:44‏ · אהבתי


Mordechi Aluf אתה מצחיק אותי יוני, אתה באמת חושב שאני נמצא בתוך הדמיונות שלך?
צא מהדמינות בחור !!
היכן ראית את כל מה שאתה שופך כאן?
מה הקפיץ את רמת החרדה שלך למקסימום?
מי מדבר על לשבור את הכלים? אתה הרי כלי שבור לגמרי עם כל החששנות החגבית אותה אתה שופך כאן, אז מה נותר לשבור? אתה חלק מדור שבור שמדקלם סיסמאות שהוטמעו לתוך הראש הנבוב במשך שנים, דור חלול נטול זהות אמיתית, שיודע לצעוק חוק חוק בשל קולר האדונים שהושתל לתוך צווארו.
כשתצליח בעבודה עצמית להשתחרר מכבלי ה"אח הגדול" ומנעמי המציאות שהוא מקנה לך, אולי תוכל לשקם את זהותך היהודית ולראות קצה של אמת. עד אז ידידי, מצא לך משוכנעים אחרים כמוך וצא אתם למסיבות.
אני אמשיך לדאוג לעם שלי.
יום 07 דצמבר 2009‏ בשעה 23:59‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה -ליוני, כל אחד צריך לציית לחוק וממשל, רק שנראה לי שסטית מהנושא שהובא לדיון, ממש כשם שיהודים רבים סטו מהמטרה לשמה חזרנו לארץ ישראל, נלחמנו עליה ובנינו אותה.
אבל בהתייחס לדבריך שלך, הבנין מוצק רק כאשר השלד נבנה נכון, אבל כשיש בקעים וחסכים בשלד - הבנין כולו מתמוטט, לדעתי אנחנו נמצאים בתהליך של רעידת אדמה רוחנית בדרגה מאד גבוהה בסולם ריכטר ואו-טו-טו הכל מתפרק כאן, למרות 'הנחישות' של ברק ושאר עבי הכרס עם העניבות האדומות שמסתובבים בחוצות העיר.
דווקא הבנתי את הקריאה של מרדכי לאחדות ולא לפילוג, ורק מוזר איך אתה רואה את זה אחרת, אולי בגלל שהאחדות שהוא הציע לא כל כך מתאימה לך ?
עכשיו אתה הוא זה שצריך לתת הסבר לדבריך.
במאמר מוסגר אציין שיש רק מלכות אחת והיא מלכות שמים, כל מי שכופר בה - מורד באמת.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 19:35‏ · אהבתי


Yoni Widlanski מתנחלת יהודיה- אני לא אוהב שמשליכים ססמאות באויר לשינוי ולא נותנים אג'נדה מפורט על הדרכים למימוש ה"בניין". בקטע הזה, מרדכי, כמו אובאמה, יכול לדבר הרבה בשם הערכים ובשם מלכות דוד אבל אין לרובנו דיעה וחכמה מספקת בשביל להקים את הבי"ד הזה.
עד להודעה חדשה יש פילוג בין שתי סיעות קטנות והוא מנסה לאחד את כולם ובאותו זמן לקרב את הרחוקים שבינינו. האמת - נשמע טוב. השאלה היא מהם הכלים.

אני לא הייתי פוסל כלכך מהר את הציונות ומשליך אותה לפח ההיסטורי כי למרות מגרעותיה היא הביאה השיגים לא מבוטלים. בניגוד לדבריו הציונות היא חלק מהיהדות ולא מושג נפרד שכאילו שמר עלינו להישאר בארץ.
הדרך להגשמת מדינת הלכה לא תבוא מתוך יוהרה שאנחנו נבוא להציל את החילונים. אלא מתוך לנסות להכיר את מה שמשותף והקירוב לתורה תבוא מאליה אם הם ירצו בכך ולא מאיתנו. - זוהי המשמעות האמיתית של אהבת הבריות ולקרבם לתורה.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 20:23‏ · אהבתי


Yoni Widlanski ההסבר שלי ברור. אני רוצה לשמור על הגחלת של הציונות ולשמר את הכלי כמות שהוא , מדינה יהודית דמוקרטית, עד למצב שבו משיח יוכל לתקן את הדברים שאינינו מסוגלים לתקן. וכשאני אומר את זה אני לא אומר שהמשיח הוא איש בעלי סגולות כשפים וניסים, אלא שרק לכמותו יש את החכמה לתקן את המעוות הקיים. מריבונות הר הבית וכלה בא"י השלמה.

ואגב, כשנפסק ברבנות שאין לעלות להר הבית יש להתייחס לזה בכבוד לא מבוטל. מי שרוצה לעלות שיעלה בצורה הפרטנית שלו. חבל שציבור גדול ייפגע מתוך גחמות של אנשים שקוראים בשם האידיאולוגיה.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 20:25‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה היי יוני, אני חוששת שהתעלמת מהמשפט הבא: "התיקון חייב לכלול את כלליות הגוונין של עם ישראל", ומהן הגוונין של עם ישראל אם לא 'ציונות' כלולה בתוכן ? שהרי החיוב שבא קודם לכן לא בא אלא לידי זכות באמירה הזאת. אבל עוד הוא כותב, ולגבי זה אתייחס ואתחבר לדבריך:
"אני צווח וזועק כבר שנים: רק על ידי הושבת בית דין אחד שיכלול את כל מנהיגי כל הזרמים בישראל הנאמנים לתורת ישראל, שיעמיד נשיא בראשו, ויפסוק הלכה אחת בדיני ציבור", הנה לך אג'נדה מפורטת למרות שהדרך לכך נראית היום בלתי אפשרית, כפי שאתה מדגיש "עד להודעה חדשה יש פילוג בין שתי סיעות קטנות והוא מנסה לאחד את כולם ... האמת - נשמע טוב, השאלה מה הם הכלים".
והרי כתוב בהפטרת ויגש ""ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו: ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו", החיבור של שני הכוחות המנוגדים יבוא מתוך התנגשות גדולה ביניהם ויוליד את הקו המחבר ההכרחי לקיומו של עם ישראל על זרמיו השונים תחת מטריה אחת שהיא - התורה והאמונה בשם יתברך.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:40‏ · אהבתי

מתנחלת יהודיה יוני, אני מבינה את זעקתו של מרדכי, חושבת שאיני טועה שהוא לא פוסל כלום ולא שונא כלום, הלענה שבוערת בו בוערת גם בי ורבים אחרים שרואים שהציונות שהציבה לה מטרות שקידשו שם שמים עד לפני מספר שנים, נותנת בעיטה גדולה לעקרונות עליהם הציבה את דגל ישראל שבמרכזו מגן דוד המייצג את שנים עשר שבטי ישראל, (יש המשך..)
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:41‏ · אהבתי


Mordechi Aluf תודה מטי, מכל הלב תודה, באמת !!! פשוט כמעט ולא נותר בי כח להתווכח וויכוחים עקרים עם כאלה שהבנתם בדברי כ"כ רדודה ומותאמת רק לזווית הצרה מאד שממנה הם מסתכלים על הדברים.
ה' יברך אותך.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:46‏ · אהבתי

מתנחלת יהודיה והגיעה לאיזה רף במגדל עליו טיפסה ומשם היא מאיימת על כל מה שמקודש ליהודים שחיים בעולם התורה ופוחדים להפוך להיות ככל הגויים.
אני לא רואה בדבריו התנשאות אלא מרירות, ועכשיו כשאתה הבהרת את עמדתך אני מרגישה בתוכי צד שמזדהה איתך במשהו קטן, יש בי קשר חזק לעולם שהייתי שייכת אליו בעבר, עם זאת - העולם הזה משתמש בכל הכלים הרוחניים וה'חוקיים' לעקור את הנשמה היהודית משורשה.
לפני ההתנתקות היתה לי שיחה עם אחד הרבנים בישוב בו אני מתגוררת, והוא אמר שאם אכן תתממש ההתנתקות - הזרם הדתי לאומי צריך לעשות חשבון נפש נוקב (ואיני רוצה להרחיב), עוד אמר שאנו קרובים ליום בו שני הכוחות המקוטבים יתנגשו זה בזה ומתוך התנגשות זאת תצמח הגאולה לעם ישראל.
חושבת שאנחנו לקראת התנגשות... היא עוד לא התרחשה לדעתי....
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:48‏ · אהבתי


Yoni Widlanski מרדכי - אני לא התעלמתי משום דבר הדברים שאמרת. אני פשוט לא הרמתי ידיים על הציונות בניגוד אליך. רמת הזלזול שלך כלפיי אחרים בלקרוא להם רדודים ורפסנים כל הזמן לא תורמת לך כלום.
אתה מפספס את הנקודה.אין לך פתרון מעשי. אתה עדיין לא ענית על איך. הכרה של כלל המנהיגים תיווצר מההכרה הקיימת של הציונות.


מתנחלת יהודיה - כדי ש"כלל הגוונים בעמנו" יכיר בבי"ד לא יעזור אלא לכבד את זה בהליכים דמוקרטיים. התעלמות מהמצב הנ"ל והתעלמות מכלל האנשים במדינה שרואה בחיוב את הנוסחה של מדינה יהודית דמוקרטית - רק תוסיף שמן למדורה. מי החליט שהציונות סיימה את מלאכתה? אותו רב כנראה חולק עם הרב אבינר הרב אלון ועוד הרבה מהציבור הדתי לאומי שלא חושב ככה..
זכותך להאמין כך. אני הייתי ערב ההתנתקות בנצר חזני בגרעין שהקמנו עם ישיבת הכותל שנקרא "נצ"ח ירושלים" ולאחר ההתנתקות אני וחברי שגר בזמנו בנווה דקלים, על אף כל הכעס והתסכול, לא התייאשנו מהציונות ואף הוא ואני המשכנו בצבא. אז מה? אז כל מי שציינתי לעיל הוא רדוד ומתרפס כדברי מרדכי?!
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:59‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה יוני, חבל שאינך קורא לעומק את דברי, איך אפשר לדון עם מישהו שמפרש פירושים שלא נכתבו ? היכן כתבתי שהציונות סיימה את מלאכתה ? חזור לקרוא מה שכתבתי - בעיון לאט לאט. לא אוכל להגיב בכלל למישהו שמסרס דברים שאני כותבת.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:27‏ · אהבתי


Yoni Widlanski "הציונות שהציבה לה מטרות שקידשו שם שמים עד לפני מספר שנים, נותנת בעיטה גדולה לעקרונות עליהם הציבה את דגל ישראל שבמרכזו מגן דוד ...הגיעה לאיזה רף במגדל עליו טיפסה ומשם היא מאיימת על כל מה שמקודש ליהודים שחיים בעולם התורה ופוחדים להפוך להיות ככל הגויים" - את מדגישה את האיום שהציונות שמה לפנינו. את מאוכזבת מדרכה.

עוד יותר מורגש מדבריו של מרדכי שהציונות סיימה את תפקידה :
"שתי המילים הללו יחד "ציונות דתית" מהוות היום קורת גג לתרמית אחת גדולה הן בעניין ציונות והן בעניין דת,
ומי שמתנגד לקביעה זו הוא חלק מהתרמית".

מי בדיוק כאן חלק מהתרמית? ואם את לא אומרת שהציונות סיימה את דרכה או רומזת לזה - מה את כן אומרת?
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:46‏ · אהבתי


Mordechi Aluf יקירי תקרא מה שכתבה לך מתנחלת, ותבין שאתה פשוט לא מבין.
אתה נעול על איזה קונספציה שלהערכתי עדיין לא מגושבת אצלך כלל רק בגלל שככה זה "מאיר" לך עכשיו אז אתה מייחס כל מה שנאמר בשחור לבן אל מול ראשי הפרקים הלא מגובשים שלך. ותאמין לי, אני בסה"כ שם לך מראה מול הפרצוף, אם ראית זילזול חפש קצת בדרך אחורה למה...
תקשיב חבר, אתה חייב קודם כל להבין כשאתה מדבר עם אדם מבוגר ממך אפילו בכמה ימים, שנסיון זה היתרון שלו עליך כמה שתהיה "חכם".
ולנסיון הזה עליו נאמר אין חכם כבעל נסיון אתה צריך טיפה לתת ריספקט, כשתלמד לעשות זאת יש סיכוי שתוכל להבין דברים יותר לעומק.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:50‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה יוני , עכשיו 'העתקת' ועדיין לא הבנת מה שכתוב. אבל כשהסתכלתי בפרופיל שלך הבנתי למה. התגובה שלך וחוסר הבנת הנקרא שלך חיזקה בי את ההבנה לבעיות האמיתיות בהם אנחנו נמצאים. אחת מהן - מערכת החינוך כשלה לגמרי, לגבי היתר... ממילא תעוות מה שאכתוב, אז לא אכתוב.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:56‏ · אהבתי

Yoni Widlanski מרדכי - אתה יכול לנפנף את הגיל שלך עד מחר. גם ישעיהו לייבוביץ היה מבוגר והתייחס בחוצפה אל הרבה אנשים. - אז מה?

אם יש מישהו שמנסה ליצור קונספירציה פה זה לא אני אלא אתה. אם יש כאן מהלך לנסות לתקן בפנים בממשל ואף במערכת המשפט (דבר שהתחדש רק לאחרונה) למה דווקא בתזמון הזה להרים ידיים?
אתה מתעלם על שאלותיי ולא מסוגל לענות בהגינות על שאלה אחת! עם כל הכבוד לנסיון שלך ולגיל שלך (שאגב אין לי שמץ בכלל בן כמה אתה)

בפעם האחרונה אני אשאל שוב - איזה תחליף אתה מוצא לציונות (אלא אם כן אתה מתייחס רק להחלפת המתכונת הנוכחית של הציונות הקיימת)?

מתנחלת יהודיה - את לא הבנת את מה ששאלתי אותך בעניין הציונות. מצד אחד את רואה שהציונות הדתית ממש עשתה עוול אבל לא סגורה על עצמך אם היא סיימה את תפקידה. על מה את כן סגורה?
כבר מספיק אנשים שנפגשתי איתם (כולל חוטובלי, עוזי לנדאו ועוד ח"כים אחרים) הבינו אותי יופי.
אני לא מבין לא אותך ולא את מרדכי כנראה (וכך אתם כנראה לאמבינים אותי) ונראה לי שבקצב הזה אני פשוט מרים ידיים. אף אחד מכם לא נותן תשובה ברורה ומציג את הדברים בערפיליות גמורה.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 23:11‏ · אהבתי


Mordechi Aluf תגיד בחור...מה אתה רוצה בדיוק? מה לא ברור לך?
מדינת ישראל"הציונות בפורמט הנוכחי סיימה את תפקידה.
תפקידה היה להביא לכאן חזרה את עם ישראל.
כרגע שולט בעם ישראל שלטון זר ליהדות.
צורת השלטון היחידה של עם ישראל היא מלוכה.
דרך המשפט של עם ישראל היא התורה.
זה שאתה נמצא בזרם השטוף בהתייונות המודרנית דהיינו "המערביות" "הדמוקרטית" שמקיפה המוני אדם יהודים ולא יהודים וביחד עם זה משמר לעצמך איזשהם סמלים יהודים, לא נותן לך ולא לשכמותך שום תוקף לדבר בשם העם היהודי.
הדרך היחידה המותאמת לעם הקודש היא דרך הקודש, היא דרך התורה, את האמת הזו גם אם תעקם או תסלף או תזייף אתה לא תשנה.
או שאתה שם או שלא.
הקישקושים שלך על מימשל ומערכת משפט הם קישקושי ביצים שיעלמו כקליפת השום כמו שנעלמו בהיסטוריה רבת השנים של העם הזה אלמנטים דומים וגרעין הקדושה הנושא את מהות הזהות הוא שנותר.
או שאתה שם או שלא.
סלק את היהירות המטופשת של הישראלי המטומטם מהאופיום שהולעט בו, נסה להתחבר לשורשיך היהודיים ואולי תצליח.
לגבי דרכים מעשיות איך להגיע להבאת החברה במציאות ימינו לאותה תכלית עליה מדברים נביאי ישראל, ובכן זה פרוש על המוני דפים ויריעות בהמון מקומות בהם אני מופיע, אני מקוה באחד הימים לרכז הכל ולעשות מזה משנה ברורה, בנתיים אתה מוזמן לעבור בין מאמרי היכן שהם מצויים אחרי שיהיה לך מספיק שעות טיסה אוכל לדסקס אתך על דרכי פעולה.

שא ברכה חמוד והמשך לברר את האמת יש סיכוי שתצליח...:-)
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 23:35‏

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:49 לינק ישיר 

לדון לכף זכות אין הפירוש להכשיר את השרץ.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום חמישי 19 נובמבר 2009‏ בשעה 17:57‏‏
בס"ד

משתדל לעזור לכל יהודי באשר הוא,
ואמון על מישנתו של ענק הרוח רבי נחמן מברסלב שאחד מעיקריה: 
לדון לכף זכות כל יהודי אפילו הגרוע שבגרועים.

אלא שלדון לכף זכות אין הפירוש להכשיר את השרץ.

בבואנו להתבונן במציאות חיינו, הרי שעבודת הבירור, 
עד כמה שתהא קשה, 
מצריכה היא אמות מידה נוקשות ביותר על מנת להגיע לחקר האמת
בשל עומק השתרשות השקר.

וכאשר מדובר בהנהגת העם, עליו כבר משלו מושלים בוגדים בהשם ובתורת משה, 
כגון ירבעם בן נבט מההיסטוריה הקדומה, ועוד רבים אחרים משלבים מאוחרים יותר בהיסטוריה זו, 
הרי כשנגיע לתקופתינו אנו יקשה הדבר להתבונן בו
בשל ההסתרה החופה עליו מצד הנהגת השילטון המנוכר ליהדות ולרוח ישראל סבא, 
ובשל מטי דעת למיניהם הפזורים בכל פרהסית ההכרה המודעת
של ההמונים, הזורעים את זרעי פורענות אפיקורסיותם בכל חלקה רעננה.

קובלנות ? אליהם !
לא עלי.

רוצחי יהודים אינם רק גויים צמאי דם, אלא בוגדים מתוך המחנה שבשל כפירתם
ומעשיהם הרעים נותנים הם תוקף ועוז לגויים צמאי הדם לקום ולהניף ידם 
במקום שהיתה נגדעת אם היתה אחדות דעים ואחווה אליהם כיסופינו כוספים.

משתוקק להתגשמות החלום, אלא שאני פועל המציאות כדי להגשימו, ואיני מטעה עצמי לאמר:
"חלומות שווא ידברו". 

גם לא באתי להרוס שום חלום.

גנבו לנו את הזהות לפני כ-6 עשורים, שרפו לנו את הנשמה, והעטו עלינו מלבושים לא לנו.

אם תהיות יש לך אחרי הבנת משמעות משפט זה את"ה מזוהה 
עם הרוצחים השודדים האפיקורסים הכופרים האכזרים שהשתלטו
על עם הקודש בני אברהם יצחק ויעקב, והפכו אותו לעם עבדים נרצעים, 
בשליטתם עליו, ובכפיית "תרבותם" הכפרנית והקלוקלת, אז מה לך לשאול ולתהות תהיות שכאלו?

אולם אם אינך מזוהה עם התיאור הזה, נסה"י לעכל, 
ולהסתכל בעין האמת עם פרספקטיבה נכונה הנשענת על ההיסטוריה רבת ההוד 
של העם אליו את"ה משתייך"ת ונסה"י להפריך את שכתבתי.

ואת...שכתבת לי על אלו שנשרפו בשואה שהכשירו במותם את "זכותי" לכתוב דברים אלו, אומר:
בני משפחתך שנרצחו (הי"ד) נרצחו דווקא בשל הדעה בה את תומכת היום חביבתי
ולא בשל "הריסת החלום" שלי.

אני לא הרסתי לך חלום, ה"חלום" שלך הוא המציאות שלי,
כדאי שתצטרפי למאבק כדי להפוך את החלום שלך למציאות.

ותאמיני לי, כשהכופרים האלו יסתלקו מכאן, 
או לחילופין יחזרו בתשובה, ילבשו שוב את זהותם המקורית
ויסולק רפש דעותיהם הכוזבות, אזי תראי שחלומך הוא המציאות.
נתנה לנו? אז מה אלה עושים כאן? מי נותן להם להיות כאן? אתה ואני? לא !!! חונטות ששולטות בנו !! ולמה? כדי לשמר את מאזן האימה.
מישהו צריך את ה"ציונים" הללו?
חשוון תש"ח נובמבר 1947 כדאי מאד להתאמץ ולקרוא את האותיות הקטנות....
מי הן "דמויות ההוד" שהיוו מקור השראה לילדי ישראל שזכו להימנות על דור היוולדותה של מדינת ישראל? 
אברהם יצחק ויעקב אבותינו הקדושים?
רוצחים צמאי דם !!!!
מתוך דור ילדים אלו צמחו החונטות השולטות נכון להיום בעם הקודש....


פנינה מלמד לק"י

החונטות השולטות היום הן המשכו
של דור המתיוונים של העליה השניה

קשה לקעקע שלטון של אליטות האוחז בנו כצבת
ובמיוחד דוקא שהם מבני עמנו...לכן גם קל להם לזרוע
מבוכה ובלבול דיעות

איה מתתיהו החשמונאי שיניף היום
את נס המרד בשאגת "מי לה' אלי..."
יום 19 נובמבר 2009‏ בשעה 18:32‏ · אהבתי
Mordechi Aluf בס"ד
איך הטלוויזיה במדינת ישראל הגיעה לשדר סרטים פורנוגראפים?

מתחילים עם: זמר זמר לך, ושדמתי, ואגדת דשא,
וחדווה ושמוליק, וסמי וסוסו..
ומשחררים לאט ובעקביות עוד טיפת "חופש",
ועוד טיפת "מתירנות", ועוד טיפת "פלוראליזם",
שוטפים את המוח על ה"שחורים הפרימיטיבים"
ועל ה"משנה שכוחת האל שלהם",
דוחפים סרטים של רצח, ניאוף, זימה שוד וגזל וכמובן " "סיפור אהבה של אנדי וויליאמס"
נותנים לכמויות חשיש וגראס אדירות לשטוף את הרחובות, ואקסטזי, וקוק, ועוד ועוד,
פאבים, פיקאפ בארים, מיסוד הזנות, מעלים מאות אלפי זונות מכל חור בעולם ונותנים להן סל קליטה,
ומכאן ועד לערוצי בעילת חמורים הדרך קצרה.

אחרי זה שואלים למה נושכי הכריות
מתעקשים לצעוד דווקא בירושלים...
האופיום להמונים נשפך כאן בשפע
במימון אלו מבחוץ המשתמשים באלו מבפנים,
וכאילו אין עם מי לדבר...

אבל את אלו מהחונטות נאשים?

מחמת גודל עניינו של הדין אמרו חכמים כמה זהירות נדרשת כדי לא לסטות מדין האמת.
בשבת קל"ט תניא "ר' יוסי בר' אלישע אומר אם ראית דור שצרות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל,
שכל פורענויות שבא לעולם לא בא אלא בשביל דייני ישראל" וכו'.
הקלקולים מתחילים מהראש, מהמנהיגות. המנהיגות היא שורש הציבור כולו, ועל כן היא גם מקור הנפילות.

חולשת הדור, והצרות המתרגשות עליו, מעידה כאלפי עדים על מצב הנהגת הדור.
והדברים אמורים בהכללה לכל מי ששם מנהיג מתלווה לשמו.

ריבוי הדיינים, ובתי דיניהם, חוסר הקשר והתקשורת ביניהם, חוסר בקורת גג אחת שתאכוף את כולם,
רצון כל "מנהיג" לאמר "קבלו דעתי", רצון כל "מנהיג" לפרסם ברבים את דעתו, וכו',
המה המכשירים לשלטונם של אלו, הממיטים על הדור את הגזרות והצרות.

היכן המנהיג האמיתי?
אולי במאמר הבא.
יום 19 נובמבר 2009‏ בשעה 19:16‏ · אהבתי
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:46 לינק ישיר 

כסייח פרא גודלתי בערבות החופש

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום חמישי 19 נובמבר 2009‏ בשעה 13:56‏‏
בס"ד


בדרך כלל כשנותנים לי לחם ומיים
אני פותח שולחן
וכשאני פותח שולחן, אזי הסעודה כסעודתו של שלמה במלכותו

יש המון זויות להסתכל מהן על התמונה
מעל כולן יש עין צופיה
את מחשבות לבי קוראה
את נפתולי הנפש במבואות המפולשים

כסייח פרא גודלתי בערבות החופש
טעמתי מכל הבא ליד
בגרתי ולמדתי לבחון את המחר, ומחרתיים
באור האתמול

הזמן הוא ארכיטקט מוכשר
בתוך הנצח הוא בונה לנו פרקים

לי יש מקום בלב לכ-ו-ל-ם
אבל את שיכיל לבי בהרחבה
לא תסבול הדעת שאיננה
ומי יבין?

אשר על כן, האור נמצא
ימצא לו גם הכלי
נמתין

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:42 לינק ישיר 

את"ה חושב"ת על גבר"אשה אחר"ת? את"ה בוגד"ת - בגידה ריגשית - יש דבר כזה?

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום רביעי 18 נובמבר 2009‏ בשעה 15:53‏‏
בס"ד

טוב נושא רגיש אבל ראוי ביותר הואיל ואני שומע על המון מקרים ...
רשת האינטרנט מספקת המון מידע נגיש כמעט בכל תחום...
לא רק מידע..הנגישות עד למקומות הדיסקרטיים ביותר היא סופר קלה...

מביא כאן מאמר שנכתב ע"י לא שומרי תורה ומצוות...ונכתב בלשון נקבה כשהוא פונה לאשה..
אני דווקא רוצה למען אותו לכל חברי בטח לאלו שומרים תו"מ[בפרט אלו בגילי ]
ולבקש מהם לנסות ולדלות ממנו
את הנקודות הראויות...ואין מזרזין אלה למזורזין...וכעת למאמר:

את חושבת על גבר אחר? את בוגדת
ספר חדש טוען שבעידן האינטרנטי שלנו, חייבים הגדרות שונות לבגידה, כך שמספיק שאיכות האינטימיות שלך עם הגבר שאיתך פגומה, כדי שתיחשבי לנואפת. אז יאללה, תחזרי הביתה ותספרי לו מה עובר עלייך
טלי מליחי | mako | פורסם 16/11/09 16:05:14


את מבלה זמן במחשבות עליו?
פתאום יש לך עניין חדש ומרגש בחיים. הוא עובד במשרד השכן לשלך, ואחרי כמה היתקלויות מקריות באזור העישון בחוץ, גיליתם שאתם חולקים את אותו הטעם בספרים וששניכם הייתם פעם פריקים של "טווין פיקס". בהמשך התחלתם לקבוע להפסקות צהריים משותפות, ובלי ששמת לב את מוצאת את עצמך חושבת עליו כל הזמן. נשמע מדהים, לא? לא ממש אם את נשואה.

את יודעת שבחיים לא תבגדי בבעלך, הוא החבר הכי טוב שלך. אבל כשאת שוכבת לישון, את חושבת על ההוא. לאט לאט הלא-רומן שלך הולך ומתפשט גם מעבר לשעות העבודה, והקשר ביניכם מתהדק במיילים ובצ'טים. את מסתירה, כמובן, את ה"ידידות" הזו מפני בן הזוג שלך, למרות שאת יודעת שלא עשית שום דבר לא בסדר. הרי לא התנשקתם אף פעם, אפילו לא הייתם קרובים – בסתר ליבך היית רוצה, אבל את לא מתכננת לעשות את זה. זה יהיה לבגוד, ואת הרי לא בוגדת.

אין מגע מיני, אין בגידה?
אצל רוב האנשים הגבול עובר בנקודה מאוד ברורה: אם אין סקס, לא מדובר בבגידה. פיליפ הודסון, חבר באגודה הבריטית לייעוץ ופסיכותרפיה ומחבר הספר "כמה 'מושלם' הוא בן הזוג שלך?", חושב אחרת. "זה בכלל לא משנה איך את קוראת לזה", הוא אמר לדיילי מייל, "אם את מחליפה את הנאמנות האינטימית שלך, זו בגידה".

הבעיה עם ההגדרה של בגידה כמו שרובנו מכירות אותה, היא שמבחינה חוקית רק קשר שהיו מעורבים בו יחסי מין נחשב כניאוף, ואדם שביצע בגידה רגשית לא יוכר על ידי בית משפט כנואף. "נורא קל לשכנע את עצמך שאת בסדר, בגלל הגבולות המיניים שגורמים לך להאמין שטכנית הבגידה שלך היא חוקית. אבל את עברת את הגבול המוסרי והנפשי. לדעתי, אם את מבצעת ניאוף בלב שלך, את מבצעת ניאוף", אומר הודסון.

הדסון מציע מחשבה אחרת על הקשר. לטענתו מה שבאמת שומר על היחסים המודרניים היא האיכות של האינטימיות. על פי ההיגיון הזה, ניאוף יכול להתרחש גם באמצעים אחרים, בלי נגיעות בכלל. ואם מחפשים אשמים, הוא מטיל את האחריות על הטכנולוגיה של היום: האינטרנט, למשל, מסוגל לייצר תנאים לאינטימיות מואצת וקרובה יותר מאי פעם, במהירות, קלות והכי חשוב, דיסקרטיות.


האינטרנט מאפשר לנו לחפש התאמות ברזולוציות קטנטנות, ואנחנו יוצרים דרכו קשרים עם אנשים שבחיים לא היינו מגיעים אליהם בלעדיו. אם אני מתעניין גם באופרות של ורדי וגם בגבינה צהובה, יש לי סיכוי די טוב למצוא באינטרנט מישהי שחולקת איתי את האהבות האלה. אני יכול גם לתקשר עם מישהי 15 פעמים בשעה אם אני רוצה, ואז אני מקבל את החיזוק של הקשר מהר מאד".

אם זה מרגיש כמו רומן, מריח כמו רומן ונראה כמו רומן
אז טכנית, את לא בוגדת. אבל הגבול המוסרי נחצה, כי את בוגדת בלב. כשאת קונה בגדים לעצמך זה בשביל להרשים אותו, כשקורה לך משהו משמח את מחכה שתוכלי לספר לו. למרות שאת לא עושה שום דבר פיזי, את מרגישה כאילו שאת מנהלת רומן, כולל תופעות הלוואי: חוסר ריכוז, עצבנות ורגשות אשמה. לא משנה כמה ה"לא רומן" שלך לוהט, הוא בטוח לא שווה את זה.


האינטרנט הוא אחת הסכנות הגדולות לקשר שלך "אם היינו מפעילים את העסקים שלנו כמו שאנחנו מפעילים את הנישואים שלנו, רוב האנשים היו פושטים את הרגל," טוען גארי נוימן בספרו החדש "בגידה רגשית". נוימן סבור שכשאנחנו משתפות בדברים אינטימיים גבר זר שאינו בן הזוג שלנו, אנחנו מרוקנות את השותפות הזוגית שלנו מהאנרגיה שהיא זקוקה לה על מנת להתפתח. הוא מציע לפתח את האינטימיות הרגשית עם בן הזוג, כדי להימנע מלחפש אותה במקום אחר, ונותן המלצה פשוטה: נסי לחזור ולספר לבן הזוג שלך את כל החוויות הקטנות שאת אוגרת במשך היום, ולמצוא איתו שוב את הקרבה שאבדה. את תזכי לקרבה פנים אל פנים, ולא מעבר למסך המחשב.


עד כאן המאמר.

מכאן והלאה הייתי רוצה שכל אחד ואחת שקוראים את זה יעשה התאמה יחסית היכן הוא"היא קשורים לנאמר כאן...ואז אולי נזכה כולנו לאיזה הירהור תשובה ביום ראש חודש שעליו נאמר שהוא שורש התשובה....

"בגידה ריגשית"...מושג חדש לחשוב עליו...בטח בעם שהזוג בו מוגדר כזוג יונים 
שאינן עוזבות האחת את השני כל ימי חייהם בנאמנות מעוררת התפעלות...

דרך אגב לסיום...יודעים מי החיה שאם בן זוגה מת מאיזו סיבה 
שוב לא תיזדווג עם בן מינה לעולם ותשאר לבד.....?

הזאב.
כמו זוג יונים...


Eran Karti אתה מתוק!תודה!
כידוע לך, באמת, רוב חברינו ,אינם עושים שימוש באינטרנט , לפחות לא בבית,בודאי שלא בפייס-בוק.
נראה לי שכניסה לדרך התקשורת הזו,מלווה עבורינו מראש בידיעה שכל הדרכים , היום, בחינת סכנה.

צריך , לדעתי, חיזוק של האישה על פעילות זו...אחרת , כמובן, יכולים הדברים להיות , חלילה, מפרידים ולא מחברים.

חזק וברוך גם על הנושא, גם על הרגישות והעדינות, גם על השמירה(בודאי צריך!).

חודש טוב, הרבה שימחה, בשורות טובות.
יום 18 נובמבר 2009‏ בשעה 16:14‏ · אהבתי

Assaf Brill מברוק, רק הערה אחת קטנה, כשאדם בוגד רגשית וכו' זה מעיד על חסרון בבית
ראוי וכדאי לטפל בחסרון בבית, כנות אמת ויושר הם תחילת הדרך.
יום 18 נובמבר 2009‏ בשעה 17:50‏ · אהבתי
Mordechi Aluf ללא ספק אסף. בנוסף יש את עניין מים גנובים ימתקו ולחם סתרים יונעם...ומעל הכל יש סטרא אחרא שרוצה לינוק, ועוצמת יצר הגדולה מכוחו של האדם ככל שיהיה חזק, וברור לחלוטין שאם מחליטים לתת רשות מן שמיא לנסות מאן ד'הוא אזי קטנים מאד סיכויו לעמוד בפיתוי בדור הטכנולוגי בו אנו חיים, אחרת לא תוכל להסביר את הגדולה שבתואר "צדיק" שניתן ליוסף שלא נקרא יוסף הצדיק עד שעמד בנסיון אשת פוטיפר...אולם כמו שכבר ציינתי במאמר הזה כל זה מדובר על נסיון פיזי ממש...אולם נקודת ה"בגידה הרגשית" המתאפשרת בקלי קלות ע"י מדיה כמו האינטרנט[צ'ט, תיבה פרטית וכו']על זה פוסחים בקלי קלות ואותה רציתי לעורר...אין הכי נמי...יכול להיות שמי שאינו חש בחסרון לא יגיע לשם...אולם תראה לי מישהו ללא חסרון....?!
יום 18 נובמבר 2009‏ בשעה 18:10‏ · אהבתי

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > נבואות ואקטואליה באחרית הימים > הפתקים שלי בפייסבוק
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.