בית פורומים עצור כאן חושבים

האם אפשר לומר 'קים לי' בעניני אמונות ודעות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-3/6/2012 09:57 לינק ישיר 
האם אפשר לומר 'קים לי' בעניני אמונות ודעות

נפתח בסיפור, הרב דב פוברסקי מראשי ישיבת פוניבז' מספר ששאל פעם את החזון איש, 'האם ניתן לומר שגדר הלכתי מסויים הוא כך וכך', ענהו החזו"א: אתה רואה הרי שאפשר לומר...


המשמעות של 'קים לי' בהלכה מאוד ברורה. אדם תובע את חבירו ממון לפי הלכה מסויימת, והנתבע טוען, אמנם ההלכה בנושא זה נפסקה כמו שאתה אומר, אבל אני 'קים לי' כשיטה החולקת = דעתי היא כמו שיטה מסויימת שלא נפסקה להלכה, ולכן איני חייב לך.

יש בזה פרטים רבים שאינני בקי בהם. לא תמיד יכול אדם לומר 'קים לי', אלא אם הוא מוחזק בממון, ואין זה דבר התלוי באיסורים, ועוד כהנה וכהנה.

בעניני דעות אין משמעות רבה כל כך ל'קים לי', משום שאין שאלה הלכתית של 'מי צודק'. אך עדיין נוכל למצוא בקלות משמעות אחרת לצדק פוסט מודרני בנוסח של 'קים לי'.

למשל, האם אדם יכול לומר 'קים לי' כרבי הילל (סנהדרין צח, א) הסובר שאין להם משיח לישראל, ועדיין להצטרף למנין? שאלת המנין היא מגוחכת קצת, אבל היא באה כבחינה בלבד, כמה אדם יכול להתרחק מהמיינסטרים לדעות איזוטריות שלא נתקבלו, ועדיין להיחשב 'צודק' לתפיסתו.

בספר העיקרים (מאמר ראשון פרק א) שואל שאלה דומה, אם לפי הרמב"ם הכופר בביאת משיח הוא מן הכופרים בעיקרי הדת, 'אם כן למה הזכירו אותו בגמרא אחר שהיה יוצא מכלל ישראל ולא היה מאמין בעקרי דתם. ואם תאמר שהביאו דבריו להשיב עליהם, אם כן לא היה להם להזכירו בשם רבי ולומר שמועה מפיו בשום מקום'.


בסופו של פלפול ארוך הוא מסיק שרבי הילל לא היה כופר בעיקר אלא חוטא... 
וכן רבי הלל היה חוטא לפי שלא היה מאמין בביאת הגואל, אבל לא היה כופר בעקר, וזהו דעת האחרונים שלא מנו ביאת המשיח ולא אמונת החדוש בעקרים.
ויתבאר מזה החשש הגדול שיש בחקירה מן העקרים, שהוא מכניס עצמו בסכנה שמא יבא לכפור בדבר שהוא עקר מעקרי התורה, שהרי לפי דעת מי שמנה החדוש עקר מעקרי התורה הנה יהיה הרמב"ם ז"ל כופר בעקר מעקרי התורה חלילה, וכן מי שלא מנה ביאת המשיח עקר יהיה כופר בעקר מעקרי תורת משה לפי דעת הרמב"ם שמנאו עקר, וכן יש לדון על שאר הדברים שמנה הוא ז"ל בעקרים ואינם עקרים כמו שיבא, ובעבור זה אמרנו שיש סכנה עצומה בחקירה מן העקרים, כי במה יודע איפוא מה הם הדברים שהכופר בהם ואומר שאינם עקר יקרא כופר בעקר.

הרדב"ז ועוד מחברים מביאים את השיטה אותה דחה העיקרים, שאין להם משיח אלא הקב"ה עצמו יגאלם. העיקרים דחה זה משום שהגמרא אומרת 'שרא ליה מריה לרבי הילל'.

'להלכה' אם אפשר לומר כך, פוסק החתם סופר (ח"ב יו"ד סי' שנו): 'והאומר אין משיח וקים לי' כרבי הלל הרי הוא כופר בכלל התורה דכיילי אחרי רבים להטות כיון שרבו עליו חכמי ישראל ואמרו דלא כוותי' שוב אין אדם ראוי' להמשך אחריו כמו ע"ד משל במקומו של ר"א הי' כורתים עצים לעשות פחמין לעשות ברזל לצורך מילה ואחר דאיפסקא הלכתא ע"פ רבי' מחכמי ישראל דלא כוותי' העושה כן בשבת בעדים והתרא' סקול יסקל ולא מצי למימר קים לי כר"א. והא דתני' במס' עדיות למה נישנו דברי היחיד ע"ש מילתא אחריתי כמובן ואין להאריך ועכ"פ הגאולה וביאת המשיח איננה עיקר אבל מי שאינו מודה בו כופר בעיקר של האמנת התורה ודברי נביאים'.


בקיצור, דעה זו נדחתה, ואדם לא יכול לומר 'קים לי כרבי הילל'.

האם אדם יכול לומר 'קים לי' כר"מ תקו? היכן הוא הגבול?

דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/6/2012 10:31 לינק ישיר 

http://machshevesemunah.blogspot.co.il/2012/06/blog-post_06.html 
המאמר שפורסם למעלה.

 

וכאן, העתקת אגרת הראי"ה כולה.

http://machshevesemunah.blogspot.co.il/2012/06/blog-post_6091.html

 תוקן על ידי יהיאור ב- 06/06/2012 10:34:17
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/6/2012 10:27 לינק ישיר ועוד מדבריו זצ"ל (מתוך "מאמרי הראיה" עמ' 105)

..."רבינו הרמב"ם ז"ל, וגם באילו הדעות אשר אנו מוצאים שרבים מחכמי הדורות חולקים עליהן, יכולים אנחנו רק לומר שהננו מוכרעי מוכרעים להחזיק בהדעות שרוב גדולי ישראל נטו אליהן ...וההכרעה בזה היא לפי המצב הנפשי ותפיסת הציורים הרוחניים של כל אחד לפי תכונתו והכל לפי מה שהוא אדם, אין ספק שישנם אנשים שדעות מיוחדות פועלות עליהם פעולה טובה...הרשות נתונה להם לקשור את מחשבת לבבם גם עם הדעות של גדולי ישראל אשר סללו דרך אחרת..."דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/6/2012 09:26 לינק ישיר 

מצווה לשמוע דברי חכמים. [סוף האגרת, להביא את כולו?] 
[חפשתי בשלש תוכניות, אולי אתייגע עוד? ] 

אגרות הראי"ה חלק א' סי' כ', [עמ' כא] :

ולענין דינא. דע, שאע"פ שאיסור גמור וחולי רע הוא, אפי' מי שמסתפק

 ומהרהר על דברי האמונה השלמה, מ"מ לא מצינו שדנו חז"ל דין אפיקורוס, כ"א

 על הכופר, דהיינו המחליט ההיפך. וההחלטה של ההיפך א"א שתמצא כלל בישראל

 ביו שום אדם שלא יהי' רשע גמור ומשקר במזיד. כי הרשעה היותר גדולה לא

תוכל כ"א להטיל דופי של ספק לחלושי הדעות, וכיון שכן מי שמעיז פנים לאמר

שהוא כופר בבירור, הרי הוא רשע מוחלט, שבצדק היה ראוי לדונו בכל הדינים

המפורשים, ואין כאן טענת לבו אונסו כלל. ואם היתה  הכפירה שבדורנו בעלת

אמת, היתה תמיד טוענת טענת ספק, והיו מבררים לה בנקל ספקותיה, אבל היא משקרת

בזדון, וטוענת טענת ודאי , בשעה שאפילו ליותר חלושים בדעת א"א כלל שתבא

כ"א למדת ספק, והרי היא עסוקה ברשע של רדיפה בעזות מצח, ע"כ היא חייבת

כל הדינים, שבידי אדם ובידי שמים, לפי הערך של המכשלה שהיא עושה. ופרטי

הדברים מובן שצריכים אריכות גדולה  של ספרים רבים לבאר. ודבר זה ברור,

שמי שבא לידיעה איך שכל המינות, ביחש לישראל, איננה כ"א טענה של ספק

גרועה, המתלקטת מחסרון ידיעה וחסרון רגש ומעוט מוסר, מיד הוא נעשה שלם

באמונה ויראת ד' באמת' וכל מה שיהי' יותר דבק בת"ח, דורשי אלהים באמת,

כן יתעלה מעלה מעלה, להיות ממולא באמונה של חסן חכמת ודעת. "כל כלי יוצר

עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי ד' וצדקתם

מאתי אמר ד'".תוקן על ידי יהיאור ב- 06/06/2012 09:30:52
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/6/2012 09:22 לינק ישיר 


יהי,

לאו מכללא איתמר. יגעתי ולא מצאתי וכו'. את האגרת החשובה שאף מובאת בכמה ספרים, כדאי להביא בלשונה לאשכולנו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/6/2012 09:13 לינק ישיר 

במסגרת חיפושי אחרי דברי הרב קוק אותם ציטט ספרן [אותם לא מצאתי לצערי, וכנראה שמכללא איתמר] מצאתי באגרות חלק א' סימן כ' [מכתב מעניין אודות חופש הדעות , ששייך לכמה נושאים כאן,] בסופו שטוען שכל הלכות אפיקורס שאמרו רז"ל שייכים רק במי שכופר בוודאות [=בוודאי אין אלקים ותורה כו'], אבל מי שאינו כופר בוודאות רק טוען שהוא ספק [כמו שאני מבין רוב הכופרים, שהרי קשה מאד להוכיח שלילה בוודאות, ואפילו אם בפועל הוא מתנהג ככופר בוודאי],אין עליו כל דינים אלו. 
וממילא לא שייכים כמעט כל השאלות והדיונים אודות זה .  [אם שיש לעיין אם הוא צודק, בפרט אם הוא בפועל מתנהג כמו כופר וודאי, אבל עכ"פ להסתפק במחשבה ודיברו לכאו' בוודאי הוא צודק] דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/6/2012 16:02 לינק ישיר 

לומד
אני מבין ששאלתך היא על אורתופרקטיסטדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/6/2012 15:57 לינק ישיר 

השאלה היא האם מותר לו לשתות יין. או שמיד שהוא נוגע בו הוא מתנסך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/6/2012 14:13 לינק ישיר אכן.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/6/2012 13:45 לינק ישיר 

ספרן

עדיין שוגג הוא וצריך כפרה,
וכשאינו מתכוין לשם שמים וינקוט דאין משיח לישראל האם נקרא מזיד ואפיקורס או שיש באמתחתו קים לי כהלל,?

אלו שצימצמו את דברי הרמבם רק בהגשמה אולי נעלמו להם רמבם בממרים פרק ג הלכה א,מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא האמור בתורה אלא הרי הוא בכלל המינים ומיתתו ביד כל אדם וכו, ובהלכה ג כתב ,במה דברים אמורים באיש שכפר בתורה שבע,פ ממחשבתו ובדברים שנראו לו והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו  וכו,אבל בני אותן הטועים ובני בניהם שהדיחו אותםהרי הם תינוקות שנשבו וכו,

היוצא מדברי הרמבם שהמחייב בכל אלו הוא על ידי מסקנא בהלכות פסיכולוגיה,,בן אדם יכול להאמין כי נח לו,,ואומרים לו ..רב נח אל תהיה מקטני אמנה,,


תוקן על ידי ביליצר ב- 05/06/2012 13:50:45
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/6/2012 09:22 לינק ישיר 


בילי,

כלפי שמיא, אין צורך להגיע לקים לי. הראב"ד, ר"י אלבו, הרשב"ץ, הרדב"ז ועוד כתבו ש"הטועה בעיונו" ( =אם נתכוון לברר לש"ש) אין להחיל עליו שם אפיקורס ח"ו. והלכתא כבתראי. (ויש גם שכתבו שאף דעת הרמב"ם השונה, מצטמצמת רק לנושא ההגשמה. כך או כך, רוב הבאים אחריו חלקו עליו)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/6/2012 08:45 לינק ישיר 

אכן ,מושאל מטענה לבית דין של מטה לבית דין של מעלה ,כך הבנתי.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/6/2012 08:37 לינק ישיר בילי,

הרי כל המושג "קים לי" בא כאן בשם המושאל בלבד, שהרי באמת אין עושים בו שימוש אף בהלכה אלא בענייני חושן משפט.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/6/2012 08:26 לינק ישיר 

ספרן

עדיין אין לו צורך בקים לי כלפי שמיא הלא כן ?הרי לא מדברים כאן על קים לי חברתי,,דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/6/2012 08:18 לינק ישיר 
בילי,

 לשמוח שכיוון לדעת גדולים ממנו ... ולקיים מנהג ישראל להתלות באילן גדול.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/6/2012 08:10 לינק ישיר 

ספרן

מי שבירר את הסוגיא ובטוח בעצמו איזה צורך יש לו עדיין בקים לי ?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > האם אפשר לומר 'קים לי' בעניני אמונות ודעות
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.