בית פורומים כשרות

סירים חדשים - חיובם בהגעלה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-24/3/2013 02:33 לינק ישיר 
סירים חדשים - חיובם בהגעלה

פה בארץ היה נהוג להגעיל סירים חדשים.
הסיבה, בשעת הייצור היו מכניסים שומן מן החי (אולי להבריק את הנירוסטה).
בבחדרי הובא בשם דיינים מבית דינו של הרב וואזנר שאין צריך להגעיל מכיון שבייצור היום כבר לא משתמשים בשומן מן החי.

מצד שני העדה החרדית פירסם הבהרה שמכיון שהורידו את ההשגחה ממפעל סולתם בגלל חילולי שבת, צריכים להכשיר את הסירים שיוצרו במפעל סולתם.

מישהו יכול לעשות סדר בעניינים?דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-31/12/2017 00:32 לינק ישיר 

הגעלת כלים חדשים
: מורינו הרב אשר וייס 

לשאלת רבים אם יש צורך להגעיל כלי נירוסטה חדשים כדי להשתמש בהם כל השנה או לפסח, הנני לבאר בזה את הנלענ"ד.

הנה רבים נהגו להגעיל כלי נירוסטה חדשים משום שלאחר גמר ייצורם של כלים אלה מושחים אותם בשומן מן החי והמשיחה נעשית כאשר הכלי חם יותר מיד סולדת ויש כאן בליעת איסור. ובאמת אם יש בזה חשש איסור ספק אם בהגעלה סגי ושמא צריך ליבון שהרי אין הבליעה ע"י בישול במים, ושמא הוי כתשמישו ע"י האש.

ונחזי אנן. הנה המחבר כתב לחלק בדין מחבת אם צריך ליבון או בהגעלה סגי, בסימן תנ"א סי"א כתב לענין חמץ בפסח דבהגעלה סגי, וביו"ד סימן קכ"א סעיף ד' כתב דבמחבת של עכו"ם צריך ליבון אף דלענין חמץ די בהגעלה, ובש"ך שם סק"ח הביא בשם שו"ת רמ"ע מפאנו שחילק בין חמץ שמשתמשים ע"י מים למחבת של עכו"ם שמטגנין בו בשמן ושומן, וכתב לפי"ז דבבשר וחלב יש להחמיר כיון שבלע בלי אמצעי עי"ש. וכונתו ברורה לפי המבואר בשו"ת הרמ"ע סימן צ"ו דבעכו"ם חיישינן שטיגן שומן או חלב האסורים וכיון שכל המשקה של איסור הוא הו"ל תשמישו באור וצריך ליבון משא"כ בחמץ שהשמן שבו מטגנין של היתר הוא וכן במים וכדו'.

וברעק"א שם תמה על מש"כ הפמ"ג בסימן תנ"א במשבצות ס"ק ט"ז להסתפק במשקה האסור בעצם אם די בהגעלה או צריך ליבון, וכתב לפרש את דברי הרמ"ע והש"ך דשאני שמן ממים בטבעו דשמן שורף וחשיב תשמישו ע"י האור, והגרעק"א תמה עליו שלא עיין בדברי הרמ"ע ואילו היה רואה דבריו לא היה מסתפק במפורש שאסור עי"ש.

ולפי"ז לכאורה יש להחמיר בני"ד דצריך ליבון דהוי תרתי לריעותא, הלא אין כאן מים כלל אלא שומן בלבד, ועוד דהוי שומן מן החי שאסור בעצם ולפי דברי הרמ"ע והש"ך דעת השו"ע להצריך ליבון בכה"ג.

אמנם החזו"א או"ח סימן קי"ט אות י"ט תמה על הרמ"ע והש"ך מדברי הראשונים שלא חילקו בין עכו"ם לחמץ בפסח וע"כ דהמחבר הקיל משום דבהיתרא בלע, ואף דבשפוד החמיר במחבת הקיל טפי כיון די"א דחשיב תשמישו ע"י מים עי"ש, ומ"מ לדעת החזו"א יש להקל בני"ד אף דכל המשקה איסור וכך כתב בסוף דבריו הנוגע לני"ד"ולפי דרכנו למדנו דכלי מתכת שמשפשפין את המתכת בחלב מהותך בשעת עשיית הכלי והמתכת חם שהיד סולדת בו, סגי לו בהגעלה וא"צ ליבון".

אך מ"מ קשה לדחות את דברי הש"ך והרמ"ע מן ההלכה ויש להחמיר כדבריהם.

ב

אלא שמטעם אחר יש להקל כאן דסגי בהגעלה, דהנה עיקר השאלה בני"ד מתעוררת באחד משני פנים, יש כלים שמושחין אותם בשומן לפני קביעת צורתן ועשיית בית הקיבול שלהן, דכאשר החומר רך קובעים את צורת הכלי בהכאת דפוס ומושחים את המשטח של הכלי בשומן כדי שלא ידבק לכלי הדפוס, וע"י ההכאה והחיכוך חום הכלי הוא יותר מיד סולדת בו, ויש כלים שלאחר גמר עשייתן מושחין אותם בשומן כדי לתת להם ברק יפה ומשיחה זו נעשית ע"י מברשת מיוחדת המסתובבת במהירות עצומה וע"י החכוך נוצר חום גבוה.

ובשני המקרים אין כאן אש ממש בשעת בליעת האיסור, וכבר דן בהר צבי יו"ד סימן ק"י אם בכה"ג הוי תשמישו ע"י האש שצריך ליבון ומסקנתו דבהגעלה סגי, והשתית את דבריו על מה שכתב בשע"ת או"ח סימן תנ"א סקכ"ז בשם הר הכרמל דאף קדרה שהתחממה על גבי האש אם הורחקה מן האש אף שעדיין יס"ב שוב לא הוי תשמישו ע"י האור ובהגעלה סגי וק"ו לני"ד עי"ש היטב.

ומ"מ הסכימו גדולי הדור החזו"א והה"צ דבכלי שמושחים אותו בשומן חזיר (נידון דהר צבי) או בחלב (נידון דהחזו"א) די לו בהגעלה להכשירו.

ב

אך לענ"ד בנידון דידן אף הגעלה אין צריך דהנה ע"כ לא נחלקו האחרונים הנ"ל אלא בשומן או בחלב האסורים, אבל אם יתברר שהשומן נפסל מאכילה ואינו ראוי לגר אין בו איסור כלל, ובבדיקות שנערכו נמצא ששומנים אלה שמשתמשים בהם הם בדרגת חמיצות כ"כ גבוהה שאינו ראוי כלל לאכילת אדם ואף לא לאכילת כלב, ופשוט דהוי בכלל אינו ראוי לגר ויצא מתורת נבילה, והעיד בפני הגר"צ כהן שליט"א בעמח"ס הגעלת כלים וכך ראיתי מסמכים של מעבדות מוסמכות שבבדיקות שנערכו בשומנים אלה נמצא דרגת חמיצות 53 כאשר התקן הישראל הוא עד 8 בלבד, ועוד בדקו בכלב רעב והכלב לא נגע בשומן זה והלא בכל איסורי תורה פקע איסורא כשאין האוכל ראוי לאכילת אדם ורק בפסח צריך נפסל מאכילת כלב, ושומנים אלה לא נמצאו ראויים לאכילת כלב ובודאי לא לאכילת אדם.

אמנם יש מן האחרונים שנקטו דמ"מ אסור מדרבנן, כ"כ במנחת כהן סימן פ"ט וכך דעת הנודע ביהודה קמא יו"ד סימן כ"ו ודייק כן מלשון הרמב"ם, אך בפרי חדש או"ח סימן תמ"ב ויו"ד סימן ק"ג הוכיח מלשון השו"ע דמותר אף לכתחלה וכ"כ החזון איש יו"ד סימן קט"ז אות ז' עי"ש.

ואף לדעת האוסרים אין זה אלא משום דאחשביה באכילתו וכמ"ש הרא"ש בפסחים פ"ב סימן א' לגבי חמץ שחרכו לפני זמנו, ודברי הרא"ש נפסקו להלכה עיין במג"א תמ"ב ס"ק ט"ו ומשנה ברורה שם ס"ק כ"א וס"ק מ"ג עי"ש, אך בני"ד אין כאן אחשביה דלא לשם הנאת אכילה מושחים את הכלים האלה בשומן אלא בחלקם כדי שהדפוס לא ידבק לחומר המתכתי ובחלקם כדי לתת ברק לכלי בגמר עשייתו, וא"כ אין כאן אחשביה ולכו"ע אין כאן איסור כלל.

והנה השימוש בשומן מן החי מתמעט והולך ובחלק גדול מן המפעלים משתמשים בשומן צמחי אך לא עלה בידי לברר אם מדובר ברוב או במיעוט ומ"מ מידי ספק לא יצאנו.

ומשום כ"ז נלענ"ד דאין צריך להכשיר כלי נירוסטה חדשים ומותרים הם לשמוש לכתחלה ללא הכשרה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/12/2017 22:58 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/12/2017 22:56 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/5/2016 15:44 לינק ישיר 
נתקבל במערכת מרב מוכר:

אין שימוש בשומן טרף היום בעולם לציפוי כלים! הכל סינטטי לא צריך היום כלל השגחה על זה. וכמו כן אין צריך כלל הגעלה. מבדיקה אישית בהרבה מאד מפעלים גם לכלים וגם לרדידי אלומניום. (וגם אם תמצא חריג, עדיין הוא פגום לחלוטין).


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/10/2013 10:47 לינק ישיר 

מי שמרויח מזה בעיקר זה ההגעלות כלים לפני פסח, שפעם שימשו להגעלת כלי חמץ-לכלי פסח, והיום באים לשם עם כלים חדשים לגמרי...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/6/2013 11:32 לינק ישיר 
ראה בדרכי משה ליו''ד סימן קי''ד:
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/4/2013 22:47 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2013 19:45 לינק ישיר 

New pots do not require kashering

December 2001


Rav Belsky reported that approximately 15 years ago he spent a number of hours in the factory of a major pot manufacturer studying the way pots are made.  He did this in response to reports that all new pots require kashering because they are smeared with non-kosher fats during the manufacturing process.  Rav Belsky's investigation showed that the pots are in fact smeared with a lubricant which contains significant amounts of (non-kosher) mutton fat but that no kashering is required.

The lubricant used in the forming of the pots isn't a concern because after the pots are shaped they are heated in a furnace to approximately 1300O F and come out of the furnace glowing red hot.  This clearly qualifies as a kashering for any flavor which may have been absorbed until that point. 

After the pots are formed they are polished on the inside and outside by spinning buffers.  The buffers for the inside of the pots are similar to steel wool and no lubricant is used.  The outside of the pot is polished by many buffers (depending on the size of the pot) and approximately ⅓ of the buffers have a ''lubricant sprayer'' adjacent to them.  The lubricant has the consistency of watered-down toothpaste and may contain as much as 12% non-kosher animal fat.  At Rav Belsky's request, a plant worker tasted the lubricant and reported that it tasted like motor oil.  Then Rav Belsky tasted it and confirmed that it is nifsal mei'achila

Rav Belsky collected the amount of lubricant which would typically be sprayed on a relatively large pot and found that it had a volume of approximately 3½ ounces.  As such, less than ½ ounce of non-kosher fat would be sprayed on that sized pot (12% of 3.5 ounces = .42 ounces).  [There is clearly no ChaNaN on a non-food item such as this].  Rav Belsky calculated that regardless of how little food would be cooked in one of these pots, the contents of the pot would contain 175-200 times the volume of the non-kosher fat absorbed in the walls of the pot.  Less lubricant is sprayed onto the smaller pots and therefore the same ratio is true for all sizes of pots.  [Furthermore, most of the lubricant falls off of the pot which means that considerably less than ½ ounce of non-kosher fat is absorbed into each pot].

No heat is applied to the pots but the company claims that that the friction of the rotating buffers can heat the pots to as high as 400O F.  Rav Belsky's own tests showed that the pots don't get hotter than approximately 275O F.  Within a few seconds after being polished, the pots cool down completely.

                Thus, there are a number of reasons to permit the pots without kashering:

1.      The lubricant is nifsal mei'achila.

2.      Any non-kosher taste absorbed into the pot will definitely be batel b'shishim in the food cooked in the pot.  As such, the pot qualifies as a utensil which is asui l'hishtamesh b'shefah.  We are generally machmir to not use an asui l'hishtamesh b'shefah without kashering unless they are also aino ben yomo.  The pots will surely be aino ben yomo when they are used and therefore they may be used without kashering.[1]  

In addition:

3.      The heat of friction in this case is not like a fire applied for an extended time whose heat penetrates the walls of the pot thoroughly.  Rather, the outside surface of the pot is superficially heated by the buffers and this minimal heat quickly dissipates after the buffing stops.  Thus, the pot is somewhat similar to a kli sheini (see Tosfos, Shabbos 40a s.v. v'shmah minah) where it is only a chumrah to assume that it absorbs taste.[2] 

4.      The lubricant is only applied to the outside of the pot and the food, of course, only goes into the inside of the pot.  See Shulchan Aruch Y.D. 92:5-7 regarding such situations.

Rav Belsky read and signed this

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2013 19:44 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2013 19:41 לינק ישיר 

כיום לא מורחים, וגם שמרחו  לא היה צורך להגעיל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2013 13:30 לינק ישיר 

מסטוגי
לפי מה שכתבת למעלה לא מורחים בשומן מן החי
אז מורחים (ללא קשר אם זה מחייב הגעלה) או לא מורחים?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2013 11:07 לינק ישיר 

שו''ת מנחת יצחק (המובא לעייל) חולק עליהם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/4/2013 23:33 לינק ישיר 

להלן ציטוט ממדריך הכשרות של בד"צ העדה החרדית תשע"ג
דף 28 הערה43 "כלי אלומיניום ונירוסטה חדשים וכו' יש להגעילם לפני השימוש, מפאת חשש שנמרחו בשומן איסור בגמר ייצורם.גם כוסות כסף ושאר כלי כסף חדשים יתכן ונמרחים בשומן לא כשר בגמר ייצורם, ויש להגעילם."דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/4/2013 23:37 לינק ישיר 

כיום אין צורך, מבריקים את הסירים ע"י מברשת מיוחדת שמסתובבת מהר ומסירה א תסיבי המתכת שנשארו. ומחליקה את דופני הסיר. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/4/2013 22:52 לינק ישיר 

הרב אברהם צבי הכהן אמר לי שהרב וואזנר אמר לו שאם לא היה שומע מהחזו"א שצריך לחשוש ולהגעיל לא היה מגעיל.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > כשרות > סירים חדשים - חיובם בהגעלה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.