בית פורומים בחדרי חרדים

אור החיים לפרשת כי תבא שווה לכל נפש

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-11/9/2014 18:05 לינק ישיר 
אור החיים לפרשת כי תבא שווה לכל נפש


מעטים מגדולי ישראל זכו שלשמם יוצמד התואר "קדוש".

אחד היחידים הוא: רבי חיים בן עטר זצ"ל המכונה "האור החיים הקדוש".

סגולה גדולה ללמוד כל שבוע מתוך ספרו של "האור החיים",

בפרט בימי חמישי ושישי בערב.

הבעש"ט העיד שכל דבריו עפ"י רוח הקודש.

רבי פנחס מקוריץ היה אומר ש"אור החיים" מאיר את כל העיר בה נמצא הספר, וכאשר היה בנו חולה יעץ לו ללמוד בספר כסגולה לרפואה.

רבי ישראל מרוז'ין היה אומר שהלימוד בו מסוגל לטהר את הנשמה.

ידוע בשם אחד הצדיקים שאמר שהלימוד בו בערש"ק סגולה לזש"ק.

בכדי לאפשר גם למי שאינם מחובשי בית המדרש באופן קבוע ללמוד זאת, הבאנו במצו"ב מספר קטעים מספרו בלשונו (יש עניין לקרוא אותו בלשונו גם אם אינו מובן) ובמקביל הבאנו את פירוש הדברים בלשון המובנת לכל.

תודה לרב א"פ שכתב את הפירוש, והרבנים ב' וש' שהגיהו ושיפצו את הפירוש לקראת הדפסתו, והרב י"ר שהוציא אותו לאור, כולם יעמדו על הברכה.

כל הזכויות לא שמורות וכל אחד יכול להפיץ לזיכוי הרבים. (לא למטרות מסחריות).

 

החומר נמצא בעמוד הבא.

 

פרשת כי תבוא

 

באור

 

פרק כו פסוק א

"והיה כי תבוא"

 

"והיה", לשון שמחה.

לומר לנו, שאין לשמוח אלא רק כאשר נמצאים בארץ ישראל, כמו שנאמר "אז ימלא שחוק פינו".

 

פרק כו פסוק ז

"ונצעק אל ה' אלקי אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו"

 

התורה רומזת שצריך להתפלל לה' תמיד, כדי שיצילנו מיצר הרע. למרות שהקב"ה ברא את היצר הרע כדי לנסות ולבחון את האדם בעבודת בוראו, בכל זאת, כאשר צועקים אליו, הקב"ה שומע ומציל אותנו מיצר הרע.

"וירא את ענינו" - עוני הוא אפיסת כוחות, כלומר שאין בנו כח להלחם ביצר הרע.

"עמלנו" - שצריך לעמול במלחמת היצר.

"לחצנו" - זה הלחץ והדוחק שדוחק אותנו היצר הרע לחטוא נגד רצוננו.

הסבר נוסף: "ענינו" - הכוונה ללומדי התורה, שהם בני עניים. וגם אם יש בן תורה שאינו עני, בכל זאת הוא יתנהג בדרך של עניות, כמו ששנינו: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו'".

"עמלנו" - אלו עמלי התורה, כמו שאמרו חז"ל "אשרי מי שעמלו בתורה".

"לחצנו" - אלו הקשיים והלחצים שבהן מצויים לומדי התורה.

ועל כך אומרת התורה שאם נתפלל ונצעק אל ה', ה' ישמע את קולנו ויראה את כל העוני העמל והלחץ ויחוס עלינו.

 

פרק כו פסוק ח

"ויוציאנו ה' ממצרים"

 

זו ההצלה שמציל אותנו ה' מהיצר הרע. כמו שאמרו חז"ל "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו".

 

 

 

 

פרק כו פסוק טז

"היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך"

 

וקשה, וכי היום הקב"ה צווה, והרי את כל המצוות קיבלנו בהר סיני?

רש"י מפרש, "היום" - שיהיו בכל יום בעיניך כחדשים.

ויש לפרש בדרך אחרת: כל התורה כולה ניתנה לנו בהר סיני, בין דברים שקיימו באותו זמן ובין דברים שמצוותם רק לאחר זמן, כמו מצוות התלויות בישיבת ארץ ישראל. בכל זאת צווה אותנו ה' את המצוות הללו בהר סיני, כדי ללמדן ולקבל שכר על קבלתן.

לכן לפני כניסתם לארץ ישראל, אומר להם משה "היום", כלומר, הנה מגיעה העת לקיים בפועל את אותן מצוות שעד עתה רק עסקו בלימודן.

 

 

 

 

פרק כח פסוק י

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"

 

פסוק זה הוא כנגד שמירת המצוות. מי ששומר את המצוות יש לו צלם אלקים, וכתוצאה מכך כל הנבראים, כולל אדם ובהמה, מפחדים ויראים ממנו. אבל מי שאינו מקיים מצוות מעבירים ממנו צלם אלקים, ואין הבריות יראים ממנו.

האור החיים כלשונו


פרק כו פסוק א

 

 

אמר 'והיה' לשון שמחה (ב"ר מב), להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ, על דרך אומרו (תהלים קכו, ב) 'אז ימלא שחוק פינו וגו''.

 

פרק כו פסוק ז

 

 

 

 

כאן רמז שצריך האדם להתפלל לה' בכל יום שיצילהו מיצר הרע, והוא אומרו 'ונצעק אל ה' וגו''. ואומרו 'וישמע ה' את קולנו וגו'', פירוש, הגם שה' הוא שברא יצר הרע לבחון האדם בעבודת בוראו, אף על פי כן כשצועקים אליו שומע קולם, מטעם שראה את הרשום שהוא ענינו ועמלנו ולחצנו. העוני הוא אפיסת כח הלוחם שאין כח בנו המספיק להלחם בו לגרשו ממנו, העמל הוא שאנו צריכין לעמול במלחמתו, הלחץ, הוא הדחק שדוחק היצר את האדם לחטוא בעל כרחו, ולשלש סיבות שמע ה' את קולנו.

עוד ירצה 'ענינו' זה העניות הנסבך עם לומדי תורה, כאומרם ז"ל (מדרש תהלים ה') שאמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא וכו' מפני מה בני עניים. והגם שימצא בן תורה שאין שבט עוני עליו, אף על פי כן יתנהג במדת עוני כאומרם (אבות ו, ד) כך היא דרכה של תורה וגו'.

'ואת עמלנו', על דרך אומרם (ברכות יז.) אשרי מי שעמלו בתורה וגו', ומה גם בדורות האחרונים שרב עמלם להוציא לאור משפט אחד והלכה אחת, 'ואת לחצנו', כי כל הנסמך לתורה רבו לוחציו, ועיני כל אליו ישברו.

 

 

 

 

פרק כו פסוק ח

 

 

ואומרו 'ויוציאנו ה' ממצרים', זו הצלת יצר הרע וכוחותיו המצירים אותנו, כי הוא המציל מיצר הרע, כאומרם ז"ל (סוכה נב.) שלולי שה' עוזר לאדם כנגד יצר הרע אין אדם שליט להנצל ממנו, דכתיב 'צופה רשע' זה יצר הרע, 'לצדיק ומבקש להמיתו, ה' לא יעזבנו בידו'.


פרק כו פסוק טז

 

 

 

 

 

וכי היום הוא מצוה והלא כבר צוה בהר סיני, ורש"י ז"ל פירש בכל יום יהיו בעיניך חדשים.

ונראה שכונת הכתוב היא על זה הדרך, לפי שכל התורה צוה אותה ה' בהר סיני, בין דברים שיש בהם קום עשה באותו זמן, בין דברים שאינם בקום עשה אלא לאחר זמן, כאותם האמורים בפרשה זאת ביכורים ומעשרות שאינם נוהגים אלא בארץ, וצוה ה' אותם הגם שלא היה זמנם, מטעם כדי ללמוד אותם ולקבל שכר על קבלתם. ואמר להם משה כי הן היום מצוה אותם לעשות החוקים האלה, שהם ביכורים ומעשרות, שעד היום נצטוו ללמוד דיניהם לבד, והיום הזה מצווה אותם לעשות כי הגיעו לארץ, ותיבת 'היום' לאו דוקא, אלא זכר זמן המוכן בשם היום הזה.

 


פרק כח פסוק י

 

 

 

ואומרו 'וראו כל עמי הארץ וגו'', גם זה הוא מכוון כנגד שמירת מצות לא תעשה, כי כל זמן שהאדם שומר עצמו מהעבירות אין צלם אלקים עובר מעל פניו, וכל הנבראים אדם ובהמה מזדעזעים ממנו, מה שאין כן המתעב מעשיו מעבירים ממנו הצלם, וכמאמר קין (בראשית ד, יד) 'והיה כל מוצאי וגו''.


דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/9/2020 23:12 לינק ישיר 
אעירה

הדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/9/2019 15:54 לינק ישיר 

הדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/9/2019 08:17 לינק ישיר 
אעירה

הדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/8/2018 20:03 לינק ישיר 

הדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/9/2017 07:39 לינק ישיר 

vדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/9/2017 07:30 לינק ישיר 

עוד על מעלת הלימוד בספר אור החיים הקדוש

מסוגל ליראת שמים

כתב מהר"י גרינוולד מפאפא בהסכמה לספר אור הבהיר, שהלימוד בספר אור החיים הקדוש מסוגל ליראת שמים, ובספר בקדושה של מעלה כתב וז"ל, ידוע כי האדמו"ר ר' יעקב יוסף מסקוירא המליץ למחנכים ומדריכים שיתעסקו עם הצריכים חיזוק שיהגו עמהם בספר אור החיים הקדוש ובאורו יראו אור.

 

מסוגל לטהרת הנשמה

בספר דברי דוד כתב הרה"ק ר' דוד משה מטשורטקוב זי"ע סיפר שאביו האדמו"ר הק' מרוז'ין אמר כמו שבדורות הראשונים היה הזוה"ק מסוגל לטהרת הנשמה, כן בזמן הזה מסוגל לימוד האוה"ח הקדוש על התורה לטהר את הנשמה וסיים ומעת ששמענו זאת מאבי אדמו"ר מרוז'ין נעשה אצלי כחיוב ללמוד בכל שבוע את האור החיים הקדוש על התורה וכ"כ הרה"ק ר' אברהם מסלונים בעל יסוד העבודה בבאר אברהם (דף שלה) וז"ל הזוה"ק ואור החיים הם מאירים עיני ונשמת האדם וכ"כ בספר סגולת משה בריש סדרו ובספר נר ישראל ח"ד (דף קכ"ו)

לימוד בסדר אחרי וקדושים סגולה שלא יפטר בלא תשובה

בספר קיימו וקבלו ח"ב (דף רנ"ו ע"ב) כתב הגה"צ רבי חיים הלברשטאם זצוק"ל דומ"צ דסאטמער נכדו של הדברי חיים מצאנז אמר, שמקובל בידו מצדיקי אמת שיש סגולה שלא למות בלא תשובה ללמוד פירוש אור החיים הקדוש בפרשיות אחרי וקדושים.

מסוגל להנצל בעת צרה

כתב הגר"ח פלאג'י בספרו כף החיים (סימן ל"א אות נ"ה) בשם החיד"א בספרו שם הגדולים שכתב דראה בצרות פולין שנגלה בהקיץ רבינו מהר"מ אלשיך לחכם אחד להצילו מתוך ההפיכה מחמת שהיה לומד תמיד דרשותיו והוסיף ע"ז מהרח"פ ומעין כיו"ב נגלה אלי בחלום על ס' או"ח להרה"ק מוהר"ח בן עטר זיע"א וע"ע להגר"ח פלאג'י בספרו נפש כל חי מערכת ח' אות פ' ובשו"ת לב חיים (ח"ב דף קנ"ג ע"ג) ולהגרי"ח סופר בספרו תוספת חיים (עמ' כ"ז ועמ' ל"ז) ובהקדמת שו"ת סמיכה לחיים.

סגולה לעושר ושנות חיים

רבינו בסוף ספרו כתב וז"ל, בפירושי תשים בינותיך במראה מקום תן עינים ויאירו דברי באור החיים, ואז תושע מאלוקי השמים "ברוב עושר ושנות חיים" ברכות יחולו על ראשך כאשר תאוה גם נפשך, והובא גם בספר סגולת משה בראש ספרו.

סגולה לרפואה

בספר אמרי פנחס מקוריץ (שנת תשמ"ח) עניני לימוד תורה אות נח' ועב' כתב וז"ל פעם אחת חלה בנו וקיבל על עצמו ללמוד כל יום דף אור החיים בחומשים הגדולים דפוס זאלקאו.

מסוגל לשמירה בבית

בספר אוצר יד החיים דף שכ"ו הביא משם ספר עדן ציון שספר אור החיים הוא שמירה בבית והלימוד בו סגולה לנשמה כמו זוה"ק יען שהיה נשמת משיח בדורו כמו רשב"י בדורו.

סגולה לבנים

הרה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא זיע"א הראה להגאון ר' דוד שפרבר ז"ל בעל אפרקסתא דעניא מאמר אחד מספר אור החיים הקדוש ואמר לו כי לימוד מאמר זה מסוגל לבנים וכשיתמיד ללמוד מאמר זה בודאי יוושע בזש"ק (כי הגה"ק מדרשוב מתחילה לא היו לו בנים) וכן עשה ולמד כל שבוע זה המאמר ונושע, ואחרי תקופה ארוכה שכח את מאמר האוה"ח הקדוש ושאל את בעל החקל יצחק מה הוא המאמר שהוא סגולה לבנים והשיב לו החקל יצחק שמעולם לא שמע שנתן אביו סגולה כזו וכנראה שהיתה סגולה מיוחדת לו לאותו שעה ולאותו ענין כן סיפר הגה"צ ר' יעקב בן ציון רוטנר ז"ל אב"ד חליסה ששמע כן מפי בעל העובדה ובספר יד אוה"ח דף נ"ג הערה מ' הוסיף שהלימוד בספר אור החיים הק' מסוגל לזש"ק כיון שבעל אור החיים לא היו לו בנים וכל כוחו טמון בספרו אור החיים הקדוש וע"ע בזה להגאון ר' ראובן מרגליות בהקדמת ספרו תולדות רבינו האוה"ח הקדוש שהביא בזה כמה עדויות.

 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/9/2016 17:01 לינק ישיר 

הדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/9/2016 06:27 לינק ישיר 

mדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/9/2016 11:54 לינק ישיר 

מדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/9/2014 21:16 לינק ישיר 

ליל שנידדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/9/2014 14:18 לינק ישיר 

אדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/9/2014 22:10 לינק ישיר 

שבוע טובדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/9/2014 12:11 לינק ישיר 

על המילים : "בכל הטוב", אומר האור החיים, משהו מדהים:
ואין טוב אלא תורה שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות וערבות טיב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא ייחשב בעינהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. (פרק כ"ו, ח' ד"ה ואמר לך לשלול זולתו)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/9/2014 08:22 לינק ישיר 

בפרשה הקודמת לגבי "ושם לה עלילות דברים" הרי שיש אור החיים מפחיד ע"כ - לא מומלץ לאלו שיצאו לעבוד...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/9/2014 08:03 לינק ישיר 

ודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אור החיים לפרשת כי תבא שווה לכל נפש
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר