בית פורומים ספרים וסופרים

סדר 'תיקון טעות' ע"י מי שאינו טועה לעולם

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/8/2008 09:42 לינק ישיר 
סדר 'תיקון טעות' ע"י מי שאינו טועה לעולם

 

סדר 'תיקון טעות' ע"י מי שאינו טועה לעולם

כיוון שהענין בנושא הזה הוא לגופו של דבר, אין צורך לציין ולזהות את בעל הדברים,
ואקוה שנוכל לדון בגוף הנושא, כתרגיל בחשיבה לוגית
היינו האם בדברים המצוטטים, אכן נפלה טעות מלכתחילה,
והאם התיקון הראוי לכאורה הוא, לחזור ולומר
שאין מקום לדברים שנתבססו על הטעות,
או שמא לפי הניסיון לתרץ ולהצדיק את הטעות בכל אופן ובכל מחיר [הגיוני],
נראה שבעל הדברים אינו מוכן לקבל אפשרות של טעות,
ויהא ההסבר מה שיהיה.

והרי הציטוט:

 א. במשנה האחרונה דמסכת שבת (קנז, א) איתא: ... ובגמרא שם (בסיום המסכת): ...

אבל בתלמוד ירושלמי מובא רק סיום דברי המשנה "מדבריהן למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת'', ולא מובא הסיפור שבסיום הגמרא (דתלמוד בבלי) ...

 ובנוגע לעניננו - אפשר לבאר בפשטות שמזה שבתלמוד ירושלמי לא הובא הענין

המבואר בסיום הגמרא דתלמוד בבלי

אין להוכיח שבענין זה ישנה מחלוקת בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי,

כי מצינו כמה וכמה ענינים בתלמוד בבלי שאינם מובאים בתלמוד ירושלמי,

וזאת גם בנוגע לענינים שבהם אין מחלוקת כלל בין הבבלי לירושלמי.

      ... אבל אעפ''כ,

בנוגע לעניננו – יש לומר שבענין זה ישנה מחלוקת בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי,

כי בסוגיא שבתלמוד בבלי ישנם כמה ענינים הדורשים ביאור (כדלקמן)

ורק ע''פ הביאור שהירושלמי פליג על שיטת הבבלי,

יובנו ענינים הנ''ל לדעת הירושלמי.

 נתבאר ... שבדברי המשנה "מדבריהם למדנו שפוקקין

ומודדין וקושרין בשבת'' ישנה פלוגתא בין הבבלי לירושלמי:

לדעת הבבלי מותרת רק "מדידה דמצוה'', כמפורש בגמרא "אימר דאמרי רבנן מדידה דמצוה, דלאו מצוה מי אמור'' (כנ''ל).

ובנוגע לדעת הירושלמי - הנה מאחר שבירושלמי לא מובא סיפור הנ''ל,

צריך לומר שלדעת הירושלמי "פוקקין ומודדין וקושרין בשבת'' גם שלא לצורך מצוה.    

וכפי שנתבאר בארוכה שעפ''ז אפשר לבאר כמה קושיות שישנם בסוגיא זו - שאין דרך לבארם אלא לשיטת הירושלמי (ע''פ האמור שהירושלמי פליג על שיטת הבבלי).

  'תיקון הטעות'

ושאלו על זה: ... ובנוגע לעניננו –

"בסדר מועד חסרה הגמרא לארבעה פרקים האחרונים במסכת שבת",  וא''כ, כיצד אפשר להוכיח שהירושלמי פליג על דברי הבבלי מזה שבירושלמי לא מובא סיפור הנ''ל שבבבלי – הרי בירושלמי חסרה כל הגמרא דארבעה הפרקים האחרונים דמסכת שבת?!         

... ובנוגע לעניננו - היות שישנם כמה קושיות על הסוגיא שבבלי (כנ''ל בארוכה). הנה כדי לתרץ קושיות אלו לדעת הירושלמי (עכ''פ). מסתבר לומר שהירושלמי פליג על דברי הבבלי.
תוקן על ידי הצפן ב- 08/08/2008 9:46:38
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/8/2008 12:12 לינק ישיר 

אתה מניח הנחה שהיתה טעות וכשהעמידו אותו על הטעות לא חזר בו, וכי אתה באמת חושב שהוא לא ידע שאין ירושלמי על ארבעה פרקים אחרונים של שבת? זה שטות לחשוב כך.

אלא זה היה דרכו באמירת ההדרן היה אומר בתחילה חלק מההדרן, ואח"כ היה נותן לשואלים לשאול את שאלותיהם, ובשבוע שלאחרי זה היה עונה על השאלות ומסיים את ההדרן.

עכ"פ בנוגע לעניננו נקודת הדבר היא כזאת: יש לנו בבלי וירושלמי, והבבלי מחדש דבר מסויים האם בהכרח שגם הירושלמי סובר כך, ודאי שלא, ובפרט כשדברי הבבלי מוקשים, ומובא בתור סיפור שקרא עם האמוריים של בבל, ואינו מתאים בהכרח עם הפשט הפשוט של המשנה.

ובענין זה יש נקודה נוספת, והוא נרמז בקטעים שלא הבאת, חלק מדברי המשנה הובאו בירושלמי במקומות אחרים, וביניהם בענין הפרת נדרים שלא לצורך השבת, שבירושמי נדרים מובא שמותר להפר נדרים אף שלא לצורך השבת, אף שבמשנה מפורש שמתירים נדרים לצורך השבת דוקא. ואם כן אם להפר נדרים שמובא במשנה מתירים לצורך השבת מובא בירושלמי שמפירים אף שלא לצורך השבת, הרי כל שכן לגבי מדידה וקשירה שמובא במשנה סתם שמותר, ודאי שלדעת הירושלמי יהיה מותר גם שלא לצורך מצוה.

ופה אני רוצה להוסיף נקודה נוספת שנוגעת לאמונת צדיקים ואיני יודע עד כמה הדבר מפותח אצלך, כשהרבי עשה את ההדרנים, בחלק מההדרנים ראו במוחש שהרבי בא לתקן ענינים מסויימים, למשל ישנו סיום על מסכת סוכה בענין מרים בת בילגא, וכל ההדרן מדבר במעלתה הגדולה, אף שבפשטות הדברים היא מצטיירת בגמרא באור שלילי ביותר, אבל השומעים באותו זמן הרגישו שהרבי מתקן את נשמתה, וכך בכל הדרן והדרן. זכורני הדרן שנאמר בו' תשרי תשל"ד וכל ההדרן נסב על גבול ארץ ישראל הצפוני, נדמה לי שזה היה במסכת חלה לגבי הפרשת חלה בסוריא, לאחר שפרצה מלחמת יוה"כ הבינו הכל מה היתה מטרת ההדרן והזכרת סוריה בה.

וכך ניתן להסתכל על "ההתעקשות" כביכול של הרבי לומר שלדעת הירושלמי מודדין וקושרין אף שלא לצורך מצוה. וד"ל.  דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/8/2008 12:41 לינק ישיר 

צריך לשנות את הכותרת ל"סדר תיקון נשמות באמצעות אמירת שטויות"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/8/2008 12:46 לינק ישיר 

בכתביו של הר"ר נתן מברסלב מספר על נסיעתו בספינה לא"י עם שניים מחוגו של הגר"א, ודיבר אתם על אמונת צדיקים.
לדבריו הוא חשב שלכל הפחות יש להם אמונה ברבם, אך א' מהם אמר לו: מה שייך אמונה באדם? זה כמו לומר שיש לי אמונה בארון (שאפע)...
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/8/2008 22:51 לינק ישיר 

י_לבנוני כתב:
בכתביו של הר"ר נתן מברסלב מספר על נסיעתו בספינה לא"י עם שניים מחוגו של הגר"א, ודיבר אתם על אמונת צדיקים.
לדבריו הוא חשב שלכל הפחות יש להם אמונה ברבם, אך א' מהם אמר לו: מה שייך אמונה באדם? זה כמו לומר שיש לי אמונה בארון (שאפע)...מה הקשר?
מישהו הבין את זה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/8/2008 01:39 לינק ישיר 

אפרש שיחתו של לבנוני, אם לליטווקעס אין אמונת חכמים כלל, זו הסיבה שהם לא מבינים שלרבי היתה כוונה מיוחדת בביאור הנ"ל, ולא היו מקשים קושיות.

אך מכיון שהסיפור שלבנוני הביא הוא מצוץ מן האצבע, וגם אם היה, לא הובנה כוונת תלמידי הגר"א [שלכל ליטווק היא פשוטה, אין אמונה באדם, אלא בתורתו אותה למד וקיים], ממילא הדרה קושיא לדוכתה, ואידך זיל גמור.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/8/2008 20:10 לינק ישיר 

>>הסיפור שלבנוני הביא הוא מצוץ מן האצבע<<
מצוץ מן האצבע של לבנוני, או שר' נתן הוא זה שמצץ מאצבעו ובדה את הסיפור דבדידיה הווה עובדא?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/8/2008 20:49 לינק ישיר 

למאי נפק"מ מי מצץ?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/8/2008 01:16 לינק ישיר 

אם אתה מאשים את לבנוני, הרי שהוא יכול להוכיח את דבריו.
ואם אתה מאשים את ר' נתן בבדיית שקרים, הרי שאתה מחוצף.
ומה שמאשימים גם אותי בחוצפה, זה כמובן לא מצדיק אותך.


תוקן על ידי י_לבנוני ב- 12/08/2008 1:19:08
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/8/2008 11:59 לינק ישיר 

http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2461368&forum_id=1364דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/8/2008 12:23 לינק ישיר 

הצפן,
אפשר לינק לדברים שהבאת לעיל מהרבי מחב"ד זי"ע?
זה מתורת מנחם ? יש את התשובה כאן ברשת בשלימות ?
צריך לראות את כל ה"רעייד".  ואם אכן יש לך צע"ג על דברי הרבי, בהחלט מקובל ויישר כח.
לא חסרים צע"ג על גדולי ישראל מכל הדורות.
נשארים בצע"ג והגדול בתורה נשאר גדול בתורה, ופשוט.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/8/2008 19:01 לינק ישיר 

 תוקן על ידי דיסקקשיח ב- 13/08/2008 19:01:42
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/8/2008 18:16 לינק ישיר 

לא אוכל לתת לינק, לפי שלא מצאתי את השיחה באתר הספריה של ליובאביטש, והיא מובאת כאן באדיבות תוכנת אוצר החכמה.
להלן השיחה המשולשת [י' בשבט, ש"ק י"ג בשבט, ט"ו בשבט], שהייתה בראשונה 'הדרן' לסיום מסכת שבת ליארצייט של הרבי הריי"צ נבג"מ, ובהמשכה 'הסברים' לקושיות ששאלו על ההדרן.

לצערי ההדבקה לא הצליחה. תוקןעלידיהצפןב-17/08/200818:22:49

 

 תוקן על ידי הצפן ב- 17/08/2008 18:24:08
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/8/2008 18:20 לינק ישיר 

 

 

   

file:///C:/DOCUME~1/Owner/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif" width="554" v:shapes="_x0000_i1025" alt="" />

 

 תוקן על ידי הצפן ב- 17/08/2008 18:29:48
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/8/2008 18:38 לינק ישיר 

אם לא הצלחתי להעתיק את כל השיחות, לכל הפחות אציין מראה מקום למציאתה,
הייתה זו שיחת-'הדרן' לסיום מסכת שבת
בהתוועדות ביאהרצייט של הרבי הריי"צ נבג"מ,
י' בשבט, תשמ"ב,
והמשכה בש"ק פ' בשלח, י"ג בשבט תשמ"ב,
והמשך נוסף בט"ו בשבט אותה שנה.

השיחות נדפסו בספר 'פלפול התמימים', כרך ד, כפר חב"ד תשמ"ב.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/8/2008 19:11 לינק ישיר 

"הרב הגדול ר' יהושע העשיל לוין שנתפרסם בספרו עליות אליהו, אמרו עליו חכמי הדור, אילו נתן כחו לתורה כשם שהוא נותן כחו כדי שיקראוהו גאון היה נעשה גאון".
אילו היה הצפן מקדיש זמנו לתורה כשם שהקדישו לחיפוש השיחות, העתקתן והדבקתן, היה יכול לעשות סיום מסכת בכל אחד מתשעת הימים...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > סדר 'תיקון טעות' ע"י מי שאינו טועה לעולם
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.