בית פורומים ספרים וסופרים

"החלום שראה ר' יהודה החסיד"

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-2/9/2008 13:23 לינק ישיר 
"החלום שראה ר' יהודה החסיד"

בדרשות מרן הב"י (אבות פ"ג) מבאר את לשון המשנה "דין וחשבון" (הכיצד קודם הדין לחשבון): הוא, ששואלים לאדם כל הדינים, והוא בפיו ובשפתיו חותך הדין ואומר כך וכך הוא הדין שיתחייב העושה, ואח"כ אומר לו זכור אתה מעשיך כשעשית כך וכך, וא"כ כמשפטיך אתה חרצת. הרי שהדין הוא קודם, והבעל דין בעצמו הוא גוזר הדין. חפש על החלום שראה ר' יהודה החסיד ז"ל. עכ"ל.
לאיזה חלום כוונתו?
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 13:50 לינק ישיר 

(כמדומני החיד"א טוען, שדרשות מהר"י קארו לא חיברם הב"י)
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 14:28 לינק ישיר 

נראה שבלבל שני דברים שבאו בסמיכות באו"ז:

ספר אור זרוע ח"ד פסקי עבודה זרה סימן ר

ואני המחבר שמעתי מפי הקדוש רבי' יהודה חסיד זצ"ל שאמר בלשון הזה שכל מי שיאכל בלבוטא לא יזכה לאכול לויתן. ולמעשה שנשאל אמר וכן שמעתי על האמת שרבי' אפרים בר יצחק זצ"ל מריגנשבורק פעם אחת התיר אותם ובו בלילה הביאו לפניו בחלום קערה מליאה שרצים לאוכלם וכעס על המביא. ואמר לו למה אתה כועס הלא אתה הוא המתיר.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 14:37 לינק ישיר 


לבית יוסף לא היה ספר אור זרוע.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 14:42 לינק ישיר 

פרוטגורס: כ"כ החיד"א בשה"ג (מערכת ספרים): דרשות מרן הקדוש מוהר"י קארו זצ"ל שמעתי שנדפסו מחדש עתה בעיר שאלוניקי יע"א ועדיין לא זכינו לאורם. עכ"ל.
כוונתו לס' אור צדיקים הנדפס בשאלוניקי תקנ"ט. ואין כאן שום ערעור או פקפוק.
וראה בספרו של מ' בניהו 'יוסף בחירי', עמ' קסח בהע', שכנראה יש מחכמי זמננו שמפקפקים בייחוס הספר למרן הב"י.

צלצח: ה'צושטעל' מוצלח. אם לא נמצא משהו אחר ללא בלבול, נאמץ את השערתך. תודה.

רזייא: אולי נמצא גם באו"ז הקצר? אולי ראה בספרים אחרים שמביאים את הענין הנ"ל מהאו"ז?

[את השורה האחרונה כתבתי לפני שראיתי את דבריו של צלצח שקדמני].

שוב ראיתי שמביאים את הענין הנ"ל מהגהות אשרי מס' ע"ז סי' מא. אך האם נזכר שם ר"י החסיד?!

[שוב עלי להודיע שהדברים עלו לפני דבריו הברורים יותר של צלצח].תוקן על ידי י_לבנוני ב- 02/09/2008 15:07:53
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 14:43 לינק ישיר 

צודק רזיא לכאורה. אכן או"ז לא נדפס לפני תרכ"ב ותפוצתו בכ"י היתה מזערית. אך כמדו' שהסיפור מובא בעוד כמה מקורות, [ואולי באו"ז הקצר].

עדכון ההודעה:

הנה מצאתי משהו:

הגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ב

רשב"ם כתב בשם רבינו שלמה דהיינו דג טהור שקורין בורביט"א ור' יהודה חסיד אמר כל מי שיאכל בורבוטא לא יזכה לאכול לויתן ופעם א' התירו רבינו אפרים ואמרו לו בחלום שהתיר שרצים וחזר בו ואסרו וכל הפוסק מלאכלו ינוחו ברכות על ראשו.תוקן על ידי צלצח ב- 02/09/2008 14:55:36
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:02 לינק ישיר 


כפי הנראה גם סיפור החלום על ר' אפרים, מפי ר' יהודה החסיד הוא.תוקן על ידי רזייא ב- 02/09/2008 15:02:52
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:09 לינק ישיר 

רזיא,
אכן כן יכול להשתמע מהג' אשרי, שכנראה זה המקור שעמד לפני הב"י. אך מדברי האו"ז [תלמיד ריה"ח] לא משמע כן. [אחר המלה "אמר" יש להציב נקודה. לאמור "ולמעשה שנשאל אמר". ואח"כ ממשיך המחבר "וכן  שמעתי..."]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:11 לינק ישיר 

לפי הנוסח של הגהות אשרי, אין בו כל ענין לדברי הב"י בדרשותיו.
אך מוכח עכ"פ שהסיפור התגלגל בוואריאציות שונות, ויכול להיות שהגיע אל הב"י בצורה שבה הוא מופיע באו"ז הארוך.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:14 לינק ישיר 

כלום לא הובא פירוש או כיו"ב  בלקוטי מהר"ן על שם הבעש"ט?


תוקן על ידי אתנחתא ב- 02/09/2008 15:14:03
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:24 לינק ישיר 


צלצח, כמדומה  שלדבריך יש משפט מיותר באו"ז. לדעתי יש לגרוס: אני המחבר שמעתי מפי הקדוש רבי' יהודה חסיד זצ"ל שאמר בלשון הזה, שכל מי שיאכל בלבוטא לא יזכה לאכול לויתן. ולמעשה שנשאל אמר [ר"י החסיד] - וכן שמעתי [אני המחבר] על האמת - שרבי' אפרים בר יצחק זצ"ל..

לבנוני, פסקי האו"ז על ע"ז הוא הארוך? כמדומני שהוא הקצר...
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:27 לינק ישיר 

בלקוטי שיחות ח"ב עמ' 1207 הביא מלקוטי מהר"ן בשם הבעש"ט על המשנה "ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו", ובזה מפרש בלקו"ש שם את המשנה "דין וחשבון".
בס' 'תולדות יעקב יוסף' פ' אמור (ד"ה וכך הוא עניני עוה"ז) כתב בזה"ל: כמו שכתבו המפרשים במשחז"ל דין וחשבון, כמו שהוא פוסק הדין לאחרים כך צריך ליתן חשבון על מעשיו. עכ"ל.
אך התוי"י לא יכול היה להתכוין לדרשות הב"י שעדיין לא נדפסו בזמנו.

תוקן על ידי י_לבנוני ב- 02/09/2008 15:27:13
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:31 לינק ישיר תוקן על ידי י_לבנוני ב- 02/09/2008 15:32:10
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 15:49 לינק ישיר 

רזיא
המשפט "ולמעשה שנשאל אמר" אינו מיותר. מטרתו להודיע שאמר זאת הלכה למעשה ולא כדרשה או בדרך מוסר [כגון שראוי ליר"ש לפרוש מאכילת דג מפוקפק זה]. וכמה פעמים מצינו שאו"ז מדגיש שהדברים שהביא נאמרו בתורת הלכה למעשה.
ואת ר' אפרים בר' יצחק מביא האו"ז עשרות פעמים ללא תיווכו של ריה"ח.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 16:04 לינק ישיר 


ומהו  וכן שמעתי "על האמת"? על שמועת אמת אומרים "ומעשה ברבי..." "וכן היה מעשה" וכדו'.
להנ"ל, כונתו כי כשם ששמע מר"י חסיד, שמע ונתאמת לו מעוד מקור...

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2008 16:05 לינק ישיר 

אי"ז צורת כתיבה מקובלת, לכתוב מה אמר, ורק אח"כ, ולמעשה שנשאל אמר, הרבה יותר מסתבר דקאי אלהבא. ושכתבת שא"צ לתיווכו של ר"י החסיד. הלא ענית בעצמך, שבא להדגיש שזה הלכה למעשה לסמוך על מעשה זה.
[ומן הענין להביא כאן את דברי הנודע ביהודה יו"ד מהדו"ת סי' ל':
ועל מה שכתבתי לפרש כוונת הפ"ח שכתב ואפשר דמענין אחר נתאמת להם לבעלי התוספות דכוונתו דאפשר שנתאמת להם בפועל שראו בשעה שנצוד הברבוטא שמשיר קשקשיו בשעה שעולה מן המים. על זה הקשה מעלתו וז"ל אם כן למה נתגלה לר' אפרים בחלום לאוסרו כמו שהביא בהגהת אשרי במסכת ע"ז והא עדות בעלי תוספות בודאי אמת שראו בעיניהם עכ"ל כבוד מעלתו. אני אומר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין ומעולם לא שמעתי להוכיח דין מבעל החלומות הזה וחלומות שוא ידברון. ואם שרבינו אפרים ז"ל היה צדיק וחסיד גדול והיה חושש לחלומו שנאמר לו בחלום שהתיר השרץ והיה חושש פן יש ממש בדבר והיה תולה זה על שהתיר דג ברבוטא מ"מ אם היה מתאמת לר' אפרים שיש לדג זה קשקשים כמו שנתאמת הדבר לבעלי התוספות היה תולה פתרון חלומו על ענין אחר שהיה מתיר והיה חושש לו אבל להביא ראיה מחלום יעוף הבל הוא אין בו ממש. ואני שואל למעלתו למה לא בא בעל החלום הזה לשאר בעלי התוס' ולר"ת ולגדולי הפוסקים אשר התירו ברבוטא ולגלות להם להיות נראה מה יהיה חלומותיו (ויעיין במסכת סנהדרין, וכן פסק הרמ"א בי"ד ס"ס רנ"ט בא לו בעל חלום ואמר כך וכך מעות הן ושל מעשר הן זה היה מעשה ואמרו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין):
וכבר היה אשכול על עניין מעין זה, בשם פסיקת הלכה ע"פ סודות].

נכתב קודם שראיתי את דיוקו של רזיא, וכעת איני אלא כמוסיף לדבריו].

 תוקן על ידי ספרא ב- 02/09/2008 16:06:49
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > "החלום שראה ר' יהודה החסיד"
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.