בית פורומים החרדים והאינטרנט

רבי אלחנן ווסרמן, על רבנים שאינם הגונים משורש עמלק- המעכבים את הגאולה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-10/11/2008 11:00 לינק ישיר 
רבי אלחנן ווסרמן, על רבנים שאינם הגונים משורש עמלק- המעכבים את הגאולה

מדברי רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד - תלמידו המובהק של ה"חפץ חיים" זצ"ל

מתוך הספר "דוגמאות לביאורי אגדות על דרך הפשט" סימן ט'
(מובא בקובץ הערות למסכת יבמות)

* רז"ל מסרו לנו מפתח לכל סיפורי התורה - "מעשה אבות סימן לבנים". וא"כ, גם מעשה עמלק סימן לזרעו. ונמצינו למדין מזה, כי העושים להכעיס הם מזרע עמלק. ושמעתי מהקדוש בעל "חפץ חיים" ז"ל אודות היעווסעקעס בזה הלשון: "ברור אצלי שהם מזרע עמלק". וז"ל הגר"א באבן שלמה, פרק חבלי משיח: הערב רב דבוקים מאד בישראל, וישראל לומדים ממעשיהן (כמ"ש 'ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם')... ואי אפשר להפריד הערב רב רק ע"י קושי הגלות. ה' מיני ערב רב יש בישראל וכו', ובעלי מחלוקת הם הגרועים מכולם והם הנקראים עמלקים, ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם וכו', עמלקים הם ראשי ישראל בגלות, ועליהם נאמר 'היו צריה לראש', וכל עזי פנים ורשעים בדור הם מגלגול נשמתן של הערב רב ובני קין וכו', וזה מרומז במ"ש 'וישם את השפחות וילדיהן ראשונה' - הם הערב רב שהם ראשי העם; 'ואת לאה וילדיה אחרונים' - הם העמי-ארצות הטובים שהם כפופים תחת הערב רב. 'ואת רחל ואת יוסף אחרונים' - אלו התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם וכו'.
והערב רב הם הגרועים מגוים!, שישראל נמשכין אחריהם שרואין שהשעה משחקת להם, וזהו סיבת אריכת הגלות, ע"ש.

* בימינו שהם עקבתא דמשיחא, אשר הכופרים הם מנהיגי הדור, ואינם מניחים לתלמידי חכמים להרים ראש זולתי למחניפיהם ומלחכי פינכא שלהם, ולוחמים עם התורה מלחמה גלויה ביד רמה; ולו היה אצלם שפה אחת ודברים אחדים, אז לא היה לנו תקומה מפניהם - אבל "חסדי ה' כי לא תמנו", שהטיל ערבוביא ביניהם שילחמו גם אלו נגד אלו, ובכ"ז, להלחם נגד התורה - מואב ומדין עושים שלום ביניהם. והנה כתוב "מלחמה לה' בעמלק מדור דור", והעידה התורה בזה כי המלחמה הזאת קיימת בכל הדורות עד בוא המשיח. אלא שבדורות הקודמין עת שלטון התורה בישראל, נהלו המלחמה זרע עמלק מאומות העולם. אבל מעת שפרקנו עול התורה ממנו, שרצו זרע עמלק בתוכנו, ונתרבו בינינו המומרים להכעיס כמו היעווסעקעס (משכילים, חקרנים, למיניהם) הנמצאים לא לבד במדינה האדומה (רוסיה) כי אם בכל תפוצות ישראל מקצה הארץ ועד קצה הארץ, וגם בארץ הקודש אשר המתייוונים שמה הן אותן היעווסעקעס בעצמן, ואין שום הבדל ביניהן... אבל הללו והללו נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחו מן העולם. וכ"כ גדלה עניות הדעת בימינו שחלק גדול מעמנו תומכים אותם בכספם לגדלם ולהחזיקם, ולא ידעו ולא יבינו דבר ה', "בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי און להשמדם עדי עד", ואז - אוי למחזיקיהם ולמחניפיהם.

* מה עלינו לעשות במצב כזה, אשר לא היה אצלנו מיום היות ישראל לגוי? האם עלינו להתיאש ולישב בחיבוק ידים עד אשר ירחמו מן השמים? חלילה להעלות כן על הדעת! ובשם הגאון בעל "נפש החיים" ז"ל, אומרים על סיום המשנה בסוף סוטה "ואנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים", אשר המשנה שם מודיעה אותנו את הקללות אשר תחולנה בעקבתא דמשיחא, ואמר הגאון, כי הדברים האחרונים שבמשנה זו גם הן קללה, והיא נוראה יותר מכל הקללות שלפניה. כי יראי ה' שיהיו בימים ההם יתיאשו וירפו ידיהם מללחום מלחמת ה', והיא טעות גדולה, והמקרא צווח "תנו עוז לאלקים"...

* וכדי להחליש כח השטן, דרוש שישראל ימסרו עצמן להריגה במלחמה ממש. ודוגמא לזה אנו רואין בימינו גזירות על ישראל בשתי מדינות שונות, כי גזירות האדומים הן מעשה שטן לרחק ישראל מאביהן שבשמים, ובמדינה אחרת היא להיפוך, לקרב בזרוע את הרחוקים. ושמעתי מפה קדוש בעל ה"חפץ חיים" בזה הלשון: "ישראל טעו בשעה שהתחילו הגזירות של מק"י, היו ישראל צריכים לצאת למלחמה עליהם במסירות נפש. אמת, היו נהרגים רבים מישראל, אבל כוחו של שטן היה נחלש. וכשלא נמצא מי שמסר נפשו במלחמה, נתחזקה מק"י יותר". ולפי זה, בימינו, אשר זרע עמלק מתגברים מאוד אצלנו, והדבר ברור כי הוא מעשה שטן - העצה האמיתית היא להלחם נגדם בזרוע ממש, במסירות נפש להריגה. אבל כמדומה כי לפי המצב כעת, קשה לקיים העצה הזאת בפועל.

* ואין לטעות בדברים אלו לאמר, כי כל הנגררים אחריהם מזרע עמלק הן. חלילה לומר כן. כי הדברים אמורים כאן רק על ראשיהם ומנהיגיהם, מוריהם ומדריכיהם, כתבניהם ודרשניהם - אלו הם מזרע עמלק העומדים בראש צבאותיהם להלחם נגד הקב"ה. אבל כל ההמון הנספח עליהם מזרע ישראל, הולכים אחריהם כבהמה בבקעה, כמו שכתב הגר"א.
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/2/2009 16:18 לינק ישיר 

בס"ד
אכן ישנם רבנים של הערב רב שהם מזרע עמלק שעושים מחלוקת שלא לשם שמים כמ"ש הגר"א ז"ל באבן שלמה פרק יא ובגנזי הגר"א עמוד רנזדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > החרדים והאינטרנט > רבי אלחנן ווסרמן, על רבנים שאינם הגונים משורש עמלק- המעכבים את הגאולה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר