בית פורומים ספרים וסופרים

לפנות ערב ולפנות משמע שכן היה דרכו בכל ערב

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-25/10/2010 20:51 לינק ישיר 
לפנות ערב ולפנות משמע שכן היה דרכו בכל ערב

בתוספות ע"ז ז ע"ב כתב
לפנות ערב ולפנות משמע שכן היה דרכו בכל ערב
מי יודע להסביר כיצד המילה לפנות משמע שכן היה דרכודווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/10/2010 22:52 לינק ישיר 

כי אם לא כן מה משמיענו במה שאומר "לפנות ערב", אלא ודאי שזה הזמן שהיה קבוע לו לתפלה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/10/2010 06:37 לינק ישיר 

לפרש את הדברים תוקדם כאן הצעת הסוגיא: נחלקו תנאים אם שאילת צרכי קודם לתפילת הקבע או שתפילת הקבע קודמת שאילת צרכים: "ר' אליעזר אומר שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל שנאמר (תהלים קב, א) תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו וגו' אין שיחה אלא תפלה שנאמר (בראשית כד, סג) ויצא יצחק לשוח בשדה"

ובתוספות שם כתבו: "תימה דבפרק תפלת השחר (ברכות דף כו:) אמרינן יצחק קבע תפלת מנחה דכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה ואין שיחה אלא תפלה דכתיב אשפוך לפניו שיחי וי"ל דתרוייהו איצטריך דתרוייהו מלמדים זה את זה דאי מקרא דיצחק הוה אמינא שיצא בשדה לדבר עם שום אדם ולא לתפלה תלמוד לומר אשפוך לפניו שיחי אלמא לשון תפלה הוא ואי מאשפוך לפניו שיחי הוה אמינא דלשון תפלה הוא אכן אינו תפלה קבוע ת"ל קרא דיצחק דכתיב ביה לפנות ערב ולפנות משמע שכן היה דרכו בכל ערב והיינו תפלת מנחה"

כדברי מאחרישבת נראה בתוספותיו של רבינו אלחנן זל"ש: "מדכתיב לפנות ערב ש"מ דלקבוע אותה שעה לתפלה כתביה''.
בריטב"א שם כתב באופ"א ולחיבת החידוש אעתיק לשונו: "דהא ודאי תפלת יצחק מסתמא תפלת מנחה קבועה היתה וצרכי רבים ולא שאלת צרכיו כי לא היה הוא צריך לשום דבר וגם תפלת החסידים לעולם על הרבים היא ולא על עצמם כנ"ל" וכעי"ז כתב גם בספר מושב זקנים עה"פ "ויצא יצחק לשוח בשדה" (בראשית כד סג).
ובספר סדר יעקב עמ"ס ע"ז (מהדו"ח ירושלים תשנ"ה) הק' שהרי היה ליצחק להתפלל על זיווגו. ועל זאת יתפלל כל חסיד. והביא שאכן בפירוש הרוקח עה"ת (מהד קלוגמאנן ב"ב תשס"א עמ' קצג) כתב שיצחק יצא להתפל על זיווגו. (וכ"כ גם באחד מקבצי פירוש התוספות לתורה. ראו תוספות השלם מהד' גליס בראשית שם אות א).
אלא שכאורה מן הסוגיא עצמה עולה שיצחק התפלל תפילת קבע שהרי אמרו שם כי תפילת העני - שאילת צרכים - קודמת לשיחה – שיחתו של יצחק- שהיא תפילת קבע. וצ"ע.


תירוצים נוספים לקושיית תוספות ראו בספר
שמע שלמה עה"ת. ובספר עבודת עבודה עמ"ס ע"ז.תוקן על ידי אלייעזר ב- 29/10/2010 06:39:49
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > לפנות ערב ולפנות משמע שכן היה דרכו בכל ערב
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר