בית פורומים בחדרי חרדים

סקר: האם אתם עומדים בצפירה?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-9/5/2011 10:21 לינק ישיר 
סקר: האם אתם עומדים בצפירה?

אני למשל כשאני ברחוב אני עומד (כדי לא לפגוע ברגשות אחרים) אבל בבית לא ואתם?דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/5/2011 10:28 לינק ישיר 

תלוי היכן אני נמצא באותה דקה

אם אני במקלחת, אני עומד
אם אני בשירותים, אני יושבדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/5/2011 10:34 לינק ישיר 

זה מנהג הגויים נטו
ואין בזו שום ענין של התחשבות

הדבר אסורדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/5/2011 10:37 לינק ישיר 


אין בזה שום חוקות הגויים.
כפי שאין כך במצבות, ושאר כיבודי מתים. 

יראשמים כתב:


תשובה: אף אם אמרו ז"ל, שהאבל, שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו, שניה יוצא ואינו יושב במקומו; כמש"כ זה בהלכות הרי"ף ז"ל בפ' ואלו מגלחין, וכן הרמב"ם ז"ל (פ' ז' מהלכות אבל). נראה, דאפי' לבית הכנסת אינו יוצא בשבת ראשונה, מדקאמר, דבשבת שניה יוצא ואינו יושב במקומו; דאי בשוק, מאי יושב במקומו איכא? דאלמא, בשבת ראשונה אף לבית הכנסת אינו יוצא; וכן דקדק הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם. מ"מ יש מנהגות חלוקים בארצות בזה. כי בכל קטלוני"א אין נשמרין מזה, זולתי בחול, שמתפללין בבית האבל, אבל ביום השבת שחרית הולך לבית הכנסת, כיון שאין אבלות בשבת, ואינו יושב במקומו; כ"כ רבינו האיי גאון ורש"י; ושבת ראשונ' פירוש שבוע; וכן נהגו בזאת העיר. ויש נוהגין שלא לצאת לבית הכנסת בשבת ראשונה, אפילו ביום השבת; כמו שידעת מנהג בלנסי"אה. והרמב"ן ז"ל הביא ראיה לדעת רבינו האיי ז"ל, מהגדה שבפרקי רבי אליעזר, כמו שכתב בארוכה בספרו; וכתב בסוף דבריו: הרי הרוחנו בזה הענין, אע"פ שראוי לקצר מפני המנהגות המשתנים בכך. ובסרקסט' נוהגים האבלים כל שבעה, אפי' בשבת ראשונה ובימות החול, ללכת לבית הכנסת שחרית וערבית. ואחר התפלה, כשחוזרין לבתיהם עם רוב הקהל המלוים אותם, בכניסת החצר, המקוננת מעוררת לויתה ומתופפת בתוף שבידה, והנשים סופדות ומכות כף אל כף;
וכיון שעושין זה לכבוד המת, אין לבטל מנהגם. וכן יש לומר במנהג עירכם; כיון שאין הולכים לשוק לעסקיהם, אלא שהולכין לבית החיים, אם לספוד על המת או לאמר עליו ניחות נפשא, אין לבטל מנהגם, כיון שהוא לכבוד המת. שהרי אפי' להלין את מתו, שהוא אסור בלא תעשה מן התורה, אם הלינו לכבודו מותר. ואם מפני שעושין כן הישמעאלים, אין זו חוקה שיהא אסור משום: ובחוקותיהם לא תלכו. כדאמרינן בפ"ק דע"ז (יא): שורפין על המלכים, ואין בו משום דרכי האמורי; ומפרש התם, דשרפה לאו חוקה היא, אלא חשיבותא. וכן שורפין על הנשיאים מטתן וכלי תשמישן; ואע"פ שגם העובדי כוכבים עושין כן, לא נאסר משום דרכי האמורי; שאם באנו לומר כן, נאסור ההספד, מפני שהעובדי כוכבים ג"כ מספידין. ואע"פ ששנו בתוספתא בסנהדרין: כשם ששורפין על המלכים, כך שורפין על הנשיאים, אבל לא על ההדיוטות; כבר פירש הרמב"ן ז"ל הטעם בספרו: משום דאיכא יוהרא והשחתה. וכבר בקשתי ממך כמה פעמים לבל תדקדק לשנות מנהגיהם בדברים כאלה, אם תרצה לעמוד עמהם בשלום; ועוד, שלא יקבלו זה משום אדם. ואפי' בדבר שהוא אסור גמור, כל שאין מקבלין, אמרו ז"ל (שבת קמח:): מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין. 

שו"ת הריב"ש סימן קנחדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 10:38 לינק ישיר 

תמיד חשדתי שהדביל לא גבר..דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 10:39 לינק ישיר 

שאלה

אלו גויים עומדים בצפירה ביום הזכרון שלהם?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 10:40 לינק ישיר 

אתמול בשעת הצפירה 'עמדתי' במזור.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/5/2011 10:40 לינק ישיר 

עומדת .
בזמן הצפירה אני תמיד מחוץ לבית .דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 10:49 לינק ישיר 

מאור_עינים כתב:
זה מנהג הגויים נטו
ואין בזו שום ענין של התחשבות

הדבר אסור


מנהג גויים הוא דבר שאין בו טעם ואז כשאתה עושה אותו ניכר שזה מנהג גויים, אבל דבר שיש בו טעם
לא שייך בו מנהג גויים וכבר התירו מסמר הצלוב בזמן הגמרא כי באותו זמן האמינו באמת שיש בו משום
רפואה ו"כל שיש בו משום רפואה אין בו משום חוקות האמורי", ולכן אותו דבר במקרה שלנו, הצפירה היא
לעורר את האנשים לחשוב על הנופלים שמסרו נפשם למעננו (כמו למשל תקיעת השופר בימי תענית שבאה
לעורר את האנשים לפשפש במעשיהם) ואם נוח לך תקרא תהילים בזמן שאתה עומד.
וכן כתב המהרי"ק, הביאו בבית יוסף בהלכות חוקות העכו"ם.


הבית יוסף הביא את דברי מהרי"ק.1 השאלה שהובאה בפני מהריק היתה אם מותר לרופאים יהודיים ללבוש בגד מסוים שנהגו ללבשו כנראה הרופאים הנכריים:

על דבר הקפ"א אשר כתבתם, והיא ארוכה עד לארץ, הולכת פנים ואחור, ופתוחה מן הצדדין… ועמעמו עליה קצת אנשים לפי דבריכם, באמרם היות בזה משום 'ובחקותיהם לא תלֵכו'.

וכתב המהרי"ק שבשני תנאים יש איסור חוקות העכו"ם: או שזה דבר שאין בו טעם, או שזה אסור משום שחץ ופריצות. וז"ל מהרי"ק סימן פח:

לע"ד נראה דדבר (א) פשוט דלא לאסור משום חק אלא בא' משני חלקים האחד הוא הדבר אשר אין טעמו נגלה כדמשמע לשון חק. וכדפי' רש"י בפי' חומש בפרש' קדושי' וז"ל חקים אלו גזרו' המלך שאין להם טעם לדבר עכ"ל. והרמב"ן כתב וז"ל החקי' הם גזרו' המלך אשר יחוק במלכותו בלי שיגל' תועלת' להם עכ"ל. הרי שהושוו שניה' דלשון חק משמע דבר אשר טעמו נעלם אלא שרש"י תפס בלשונו כאלו אין בו טעם כלל לא נסתר ולא נגלה והרמב"ן תפס עליו בכך ואמר שיש טעם אלא שאין נגלה ובכיוצא בזה הוא שהזכיר' תור' שלא לילך בחקותיה' דכיון שהוא עוש' דבר משונה אשר אין בו טעם נגל' אלא שהם נוהגי' כן אז נרא' ודאי כנמשך אחריה' ומודה להם דאל"כ למה יעשה כדברים התמוהים האלה...

וענין השני יש לאסור משום חקו' הגוים לפי הנז' לע"ד הוא הדבר אשר שייך בו נדנוד פריצת גדר הצניעו' והענו' ינהגו בו הגוים גם זה אסור ואם הלכ' בתנא דבריית' דספרי דקתני שלא תאמר הואיל ויוצאין בארגמן אף אני יוצא בארגמן וכו'. הואיל ויוצאין בקלוסין אף אני וכו' שדברו' הללו דברי שחץ וגאוה הם ולא באל' חלק יעקב אלא דברי ישראל ודרכם להיות' צנועי' וענוים ירשו ארץ ולא לפנות אל רהבי' ואף גם זאת נרא' דהיינו דווק' כשהוא עושה כדי להדמות אליהם ולא לתועל' ידוע' כדמשמע הלשון דקאמר שלא תאמר הואיל והם יוצאי' וכו'. ולא קאמר סתם שלא יצא בארגמן או בקלוסן כמו שהם יוצאי' אלא ודאי נרא' דלא שייך לאסו' משום הולך אחר חקותיה' אלא היכ' שהדברי' מראים שהישראל מתדמה אליה' כגון שעושה מעש' התמיה אשר אין לתלות טעם בעשייתן אלא מפני חקם כדפי' לעיל לתלו' וכן האומר הואיל והן יוצאין וכו' שהוא מכוין להתדמו' אליה' כדפי' אבל בענין אחר לא. וכ"ש בלבישת הקאפ"א שאין איסור בדבר. ופשיטא דלא דמי לאותן השנוין בתוספ' שהרי טעם לבישתה ידוע בסימן היותם ממשיגים בחכמ' ההיא ואין לתלות לבישתה כ"א לתועלת הנמשך ממנו הן מחמת הכבו' הן מחמת ריוח ממון שמתוך כך יצא לו שם באות' חכמ' ומאן דכאיב ליה כיבא ליזיל לוותיה ובכה"ג לא שייך לאסור מאחר שהדבר מוכיח שאין מתכוין להתדמו' אליה' וגם הם לא הנהיגו זאת אלא לכבוד' ולתועלת' וכדפי'.

ואשר נשענו האוסרי' על דברי רבי' משה שכ' שיהיה הישראל מובדל מהם במלבושיו ושאר מעשיו וכו' אין משם ראיי' כלל דפשיטא דר' משה לא חייב להשתנות מן הגוי עכ"פ מדכתב אח"כ וז"ל לא ילבש במלבוש המיוחד להם ולמה לו לומר המיוחד להם לימא לא ילבוש במלבוש הדומה למלבוש' אלא ודאי דלא נאסר אלא במלבוש שכבר נתייחד אליהם ופרשו הישראלים ממנו משום צניעות וכדפי' רש"י בפ' בן סורר ומורה אי משום טעם אחר ודין הוא התם שיאסר דכיון שנתייחד להן ...אבל הקאפ"א הזאת שלא נתייחד' לכלל אומתן אלא לחכמי' מפני חכמתן ואין שום נכרי רשאי לישאנה אם לא יהיה חכם וגם אינה נוהגת בכל חכמי דתן כמו שהעיד הרב מסיר ליאון יצ"ו וגם שמעתי כי בצרפת אין נושאין אות' אפי' חכמי' פשיטא ופשיט' דאין זו מלבוש המיוחד להם מאחר שלא נתייחד אלא לחכמי' וכדפירש' ויפה כתבתם שאם כן הוא שיצטרך הישראל לשנו' מלבושיו ממלבושי הגוים עכ"פ א"כ אין אדם צדיק בארץ ודור שכולו חייב הוא זה שאין אדם בדור הזה שלא ילבש לבוש הדומי' ללבוש זקניה' או ללבוש ילדיהן והיאך יפצה אדם פה מצפנף לאסור מה שנהגו כל ישראל בפומבי לכל הפחות היה להם לירא ולומר אם אין ישראל נביאי' בני נביאי' הם וק"ו בן ק"ו שיש להם על מי יסמכו מתוך דברי רבותינו ז"ל ואין הישראל מחוייב להשתנו' מן הגוי כלל ועיקר רק שלא יהא מלבוש מיוחד להם.

1 ר' יוסף קולון , מגדולי המשיבים באיטליה במאה הט"ו.


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 14:35 לינק ישיר 

הדביל כתב:
תלוי היכן אני נמצא באותה דקה

אם אני במקלחת, אני עומד
אם אני בשירותים, אני יושב

אני מבקש רק שתשים מטהר אויר (כי במקלחת אתה בטח לא כותב בפורום)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/5/2011 14:46 לינק ישיר 

עומד !דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 14:47 לינק ישיר 

תלוי איפה נמצאים.

מה שכן מנצלת את זה לדקת תפילה שהמון מעמ"י אינם מדברים לשוה"ר בדקה זו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/5/2011 19:08 לינק ישיר 

קוק כתב:
שאלה

אלו גויים עומדים בצפירה ביום הזכרון שלהם?


דקת דומיה נהוגה בכל העולם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 19:23 לינק ישיר 

אני בהחלט עומד בזמן הצפירה ומחשב וזוכה בכל שניה במצווה של קידוש ה'..דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/5/2011 19:23 לינק ישיר 


איןחקר, התשובה הנכונה יותר, למשל: הטרול קוק. ולכן צריך להבדל ממנו וממנהגיו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/5/2011 19:45 לינק ישיר 

לא עומד !

הגם שאצלנו אין צפירה , אך כשהיתי בארץ לפני 3 שנים היתי בבני ברק ברחוב ( לא סמטה אבל גם לא ראשי ) כווולם הלכו .

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > סקר: האם אתם עומדים בצפירה?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.