בית פורומים עצור כאן חושבים

רשימת מחייבי/שוללי החקירה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/8/2011 00:26 לינק ישיר 
רשימת מחייבי/שוללי החקירה

כמדומה שהוויכוח היסודי ביותר שעומד בבסיסו של הפורום הזה הוא האם ועד כמה ניתן לנו רשות לחשוב ולעיין בעצמנו. לוויכוח הזה למעשה יש שם מקובל במחשבת ישראל, והוא המחלוקת על החקירה לעומת האמונה התמימה או הפשוטה.

הטענה הנשמעת ע"פ רוב בדורות האחרונים הוא כי "נמנו וגמרו" שהעיקר כשיטת האמונה התמימה. הלכתי לבדוק טענה זו ולסדר במספרים. ומצאתי שאם נמנה נמצא להיפך. בפרט אם נצרף את השכל המוכח שמשהו אחר אין לו פשט כלל.

התנצלות: יש כמה חסרונות ברשימות כאלה. א'-שכן לא כל הדעות נמצאים בקצווה אחת, ויש קשת שלמה של דעות הנעות בין הקצוות וכל מה שביניהם. בכל זאת סדרתי את הדעות בשתי רשימות, שאחת תכלול את כל אלו שניתן לשים ברשימה זו, והשנית להיפך. לא עסקתי כאן להגדיר את השאלה בדיוק שכן זה ענין לדיון ארוך. ולא שמתי כאן אלא השמות והמספרים לבד.

ב'- שכמו שכתב החזון איש, יש הרבה חכמים שלא נודע לנו שעתם. לא מניתי אלא אלה שמצאתי בהם התייחסות מפורשת לנושא. אע"פ שיש עוד רבים שמתוך הגישה שלהם ברור ששייכים באחת הרשימות. כמו האבן עזרא והרלב"ג, שבוודאי נמצאים בקבוצה הראשונה, אלא שלפי שלא מצאתי אצלם בינתיים לשון מפורש לא מניתים.

ההפתעות העקריות ברשימה ראשונה נמצאים מסתמא בכמות ספרי החסידות שהכנסתי בו. אני מצרף לינק למקום שבו העלתי אותם בלשונם המלא. [ועוד כמה ליקוטים השייכים לזה]

ליקוט מספרי חסידות וקבלה על אמונה וחקירה

===

א'-רשימת המחייבים לחקור בעקרי הדת

1.     הרס"ג בהקדמה לס' אמונות ודעות פרק ו' כתב כי אנחנו מחוייבים לחקור על אמיתת כל עקרי הדת . וזה לשני סיבות. א' כדי שיתאמת לנו משכלנו מה שקבלנו מהנביאים. ב' כדי שנשיב לכל טוען עלינו באמונתנו. 

2.     הרמב"ם ס"ל שעיקר מצוות האמונה היא לחקור ולדעת הכרח אמונתנו מדרך השכל. כמפורט במאמר מצוות האמונה תירוץ ד' לר"מ. וס"ל שזהו המדרגה העליונה לאדם וביאר זאת בהרבה מקומות בספריו.

3.     בחובת הלבבות בהקדמה ובשער היחוד פרק ג' כתב כי כל מה שיכול לעמוד על העיון בזה מדרך השכל מחוייב לעשות כן, ואם יתעלם מזה ייענש. והוכיח זאת מן השכל ומן הכתוב ומן הקבלה.

4.     הרשב"א במאמר על האמונה שנדפס בשו"ת הרשב"א מהדורת =חלק=. ולאחרונה בספר בפני עצמו. הביא פסוק וידעת היום לחייב את החקירה באמיתת האמונה.

5.     הכוזרי מאמר ה' אמנם שם את החקירה במדרגה שלמטה מהמאמין "בטבע". אבל מאשרו מטעם ודע מה שתשיב.

6.     בספר החינוך מצווה כ"ה כתב כי היודע הראיות והמופתים מקיים מצוות האמונה מן המובחר

7.     בעל העקידה, עקדת יצחק פרשת לך לך שער ט"ז מאריך לבאר יתרון המאמין [היוודע] מחקירת שכלו על המאמין ממסורת אבותיו.

8.     וכ"כ המהרש"ל בביאורו על הסמ"ג מצווה ב' [=יש להעתיק במאמר מצוות האמונה בס"ד=] שאין אדם יוצא ידי חיוב האמונה אלא כשידע גם המופת לזה בדרך הראיות.

9.     וכ"כ בשל"ה הק' [נעתק בשלמותו בליקוט]

10.                        הבעש"ט [מובא בליקוט]

11.                        המגיד [מובא בליקוט]

12.                        דגל מחנה אפרים [שם]

13.                        מנחם ציון [שם]

14.                        קדושת לוי [שם]

15.                        עבודת ישראל [שם]

16.                        אור המאיר [בשם המגיד]

17.                        דברת שלמה [בשם המגיד]

18.                        מהרצ"ה מזידיטשוב [בסו"מ וע"ט

19.                        ערבי נחל [שם]

ב-רשימת לב טוב של השוללים

הרשימה המקיפה ביותר של שוללי החקירה שאני מכיר נמצא בספר חובת הלבבות ע"פ לךב טוב בהקדמה לשער היחוד [כנימוק על שלא פירש את השער בכלל]. אעתיק את הרשימה שלו, ואעיר מה שיש להעיר עליו. למעשה אם נצרף את עקרי הערותי לא יישאר לנו  אלא שלש או ארבע ברשימה זו.  

1.     שו"ת הריב"ש סי' מ"ה. זה למעשה הראשון היחיד [אם הריב"ש ייחשב בכלל הראשונים] שיש ברשימה הזו בכלל. עיקר התשובה הוא נגד לימוד ספרי החכמות החיצוניות. אין בדבריו התייחסות ישירה אל החקירה באמיתת הבורא בעצם.

2.     משנת חכמים להר' משה חגיז [מי זה?] במעלה הכ"ג אמונת חכמים. מחדש שמעלת המאמין העיוור [כלשונו שם] חזקה מהמאמין ע"פ שכלו.

3.     חסד לאברהם לר' אברהם אזולאי בהקדמה. אין שם שלילת החקירה כלל, אלא החידוש שאין צורך לחקירה לזכות לחיי העוה"ב [ושלא כקיצוניות דעת הרמב"ם.]

4.     שו"ת חוות יאיר סי' ר"י, ובסי' רי"ט. מוכיח מדברי המו"נ שהחקירה אינה מוכרחת לשלימות האמונה ואינה חיוב על כל אחד ואחד [ומשווה שכמו"כ לימוד הקבלה-ודלא כדעת המקובלים]

5.     הגר"א-לשונו ביו"ד קע"ט [למה אינו מביא הלשון בהל' ת"ת?] עליות אליהו דף י"ב ע"ב, אבן שלמה פרק י"א, אורחות חיים, כתר ראש, –בכל אלו ההתייחסות ללימוד הפילוסופיה כחכמה. לא לחקירת אמיתת הבורא. כמו כן, הגר"א בעצמו מציג את הקבלה כהפתרון המלא והשלם לכל שאלה. מי יתן ונבין איך. הגר"א בוודאי לא בין אלה שמסבירים את זה.

6.     שו"ת נודע ביהודה מדו"ק או"ח סי' ל"ה- ממליץ לבע"ת ללמוד חוה"ל משער היחוד ואילך. אין בכך אפילו רמז כמעט לדעתו של הנודע ביהודה כלפי החקירה בכללות, אלא הדרכה פרטית לאות בע"ת שילמד ספרי מוסר ויגיד תהלים כו'. ופשוט ששער היחוד אינו ספר מוסר [לפחות בהסתכלות הנו"ב]

7.     מגדל עוז להריעב"ץ אוצר הטוב. ידוע דרך היעב"ץ לכתוב כל דבר בחריפות ומליצות מוגזמת. וגם נגד גדולי הקדמונים [וכבר הוכיחו הבן איש חי ע"ז] לכן אי אפשר ללמוד מלשונות והתבטאויות פרטיות שלו. שייתכן שבמקום אחר כותב בדיוק להיפך. כתב שאין אנחנו צריכים למופת. ושיש אולי מעלה בדרך הזה אבל באותו מקום כותב שמה שאין השכל מחייבו למה נאמינו.

8.     הר' נחמן מברסלב. בפרט בחיי מוהר"ן חלק להתרחק מחקירות, ובשיחות הר"ן בכמה מקומות. לכאורה התנגדותו של מהר"ן לחקירות אינו צריך לפנים, בכל זאת נראה שהתייחסותו באמת מורכבת יותר. א'- שכן הר"ן בעצמו מעיד על עצמו שעיין בספרים הללו, ובליקוטי מהר"ן תורה ס"ד מסביר את הסיבה שהצדיק הגדול צריך לעיין בהם. לפי הדרכתו בעצמו שכל אחד חייב לשאוף להיות צדיק . ברור שהחיוב הזה נופל על כל אחד. ב'-למעשה ר' נחמן מתמודד ביותר עם השאלות הקשות. ונותן לכל אחד ההדרכה, לפחות במישור הפסיכולוגי, להתמודד איתם. ולדעתו הוא נותן להם הפתרון היותר שרשי שאפשר. להציג אותו כשולל כל מחשבה ולהטיל יראה על החשיבה, הוא מעוות בהחלט. [ואכן אני לא פוטר כאן את ר' נתן מנטילת חלק בעיוות הזה ואכמ"ל] מי שתמים ולא חושב בכלל, אינו מדבר על זה בכלל. ריבוי הדבור בנושא מעיד על התמודדות. וגם התמודדות שכלית.

9.     מהרצ"ה מזידיטשוב. יש כאן ציטוט חלקי של דבריו, הקושיא על החוה"ל בהשמטת התירוץ. לפי התירוץ יוצא שחוב גמור לחקור על מציאות הבורא. וכבר מניתיו למעלה אצל המחייבים. [ואין האשם במלקט שכן מאריך מאד בהקדמות עלומות עד שמגיע למסקנא]

10.                בעל בני יששכר, בהוספות מהרצ"א לספר סו"מ וע"ט. בבני יששכר בכ"מ, בספר מעין גנים. התנגדותו אכן נחרצת וגורפת. אבל כולו מכוון למעשה נגד תנועת ההשכלה. ואין סיבה אחרת להתנגדותו [וגם בזה הוא קיצוני יותר על המדה שהתוו רוב מנהיגי אותו הדור]   והוא בעצמו מתיר לעיין בספרי גדולי ישראל שכתבו בזה בספרו על המצוות מ"ע י"א.

11.            נתיב מצוותיך למהרי"א מקאמרנא. המעיין בפנים יראה שאינו שולל את החקירה בעצמה אלא אדרבה מחייבה, אלא ששולל את הדרך הפילוסופי ואומר שהנכון הוא הדרך הקבלי.

12.            ספר הברית. אכן מתנגד. אך לא מפיו אנו חיים. [הספר הוא ספר מדע –כשם שהמדע שלו ברובו שגוי, כך כו']

13.            פת לחם על החוה"ל שער הבחינה-כתב שיתכנו מכשולות בדרך שער היחוד. וכי מי אמר שאינו כן? ואעפ"כ החובה לחקור. והוא בעצמו לא הניח מלפרש [וכמובן מללמוד] את שער היחוד.

14.            מנחת שמואל למה"ר שמואל אבד"ק דאהלינוב תלמיד ה גר"ח מוולוזין [מישהו שמע פעם עליו?] מאמר עצה טובה אות ז'. מייעץ שלא ללמוד שום ספר העוסק באמונות ודעות אלא לסמוך על קבלת אבות.

15.            שומר אמונים להר"א ראטה מאמר הגאולה פרק ב' כותב שקבלה מתלמידי הבעש"ט שלא להסתכל בשום ראיות על האמונה. מרשימת ספרי החסידות ברשימה הקודמת אני משאיר לכל אחד להסיק לבד את המסקנא היותר מסתברת על דעתם בנושא. [אמנם הוא הי' תלמידו של נכדי הבני יששכר ולא פלא שכותב כך]

16.            ואלה שלא הביא שם-ספר אור החיים לר' יוסף יעבץ. ופלא בעיני שלא הביאו. אך ספר זה כולו נגד אנשים כמעט רפורמיים, שתלו בכל המצוות משלים, וכמעט שלא קיימו מצוות בכלל

17.            צמח צדק. בכמה מקומות כתב שבאמונה יותר טוב לסמוך על האמונה הפשוטה. אבל הוא בעצמו כתב ספר החקירה שכולו מופתים על חדוש העולם וענינים אלו. וכתב שמי שנבוך יותר טוב לו לעיין בהמופתים. וכמדומה שהגדה זו כוללת את כולנו, וא"כ יש לנו היתר של הצ"צ לחקור. בהגהותיו על התניא פי"ח מתלבט מאד באשר למשמעות האמונה למע' מטו"ד מהו דהלא אמונה הוא אמת.

18.            אני מוסיף כאן עוד מ"מ חשוב מן הראשונים שיש לכלול בצד הזה, אע"פ שקשה למנותו כאן. והוא בפסקי ריא"ז למס' סנהדרין תחלת פרק חלק. שבו כתב שהאדם לא נברא לחקור ביסודות כלל, ואפילו לא לדעת שאין השי"ת גוף וכיו"ב, אלא לירא ממנו ולקיים מצוותיו.

 

סיכום: מבחינה מספרית קשה להתווכח, אע"פ שלמעשה יש יותר ברשימה הראשונה. אבל מבחינת רוב בנין. הנצחון המוחלט נמצא עם הקבוצה הראשונה. רוב הראשונים וגדולי האחרונים נמצאים בצד הזה.

הרשימה כמובן אינה גמורה, וכל מי שיש לו מה להוסיף או לחלוק מוזמן לעשותו כאן. דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 00:35 לינק ישיר 

נהנתי מן הסדר. מה עם החזו"א? ר"א לפיאן?

ואולי הדעה השתנתה מזמן הראשונים לזמן האחרונים, בגלל שנתברר שבעצם אין אפשרות להוכיח?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 00:40 לינק ישיר 

אם יש לך ציטוט או מראה מקום של החזון איש או ר"א לופיאן תביא. כל זמן שאין לשון מפורש הכל נשאר בגדר השערות . [על החזון איש ודרכו באמונה ובטחון כתבתי באיזה אשכול כאן לא זוכר איפה] 

למעשה גם בדורנו ממש רוב הרבנים סוברים שמציאות הבורא [ואולי היהדות בכללה] מוכחת משכל, הרי כל קושיית הרב שך על מושג אמונה באבי עזרי היא שלכאורה האמונה הוא מושכל ראשון דא"א לבירה בלא מנהיג, [ועל מסקנתו דנתי כבר באשכול האם אמונה יכולה להיות ידיעה] וזו הרי מה שמכונה הראיה מן התכנון. אלא שלא זכתה לניסוח הפילוסופי. אבל שרש השכל אחד הוא. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 01:18 לינק ישיר 

ועל מסקנתו של הרב שך, כבר דנו וכבר הבעתי את דעתי כי מצד הטוענים להוכחה שכלית, אפשר לקפוץ ישר להוכחת ההתגלות. אין שום צורך להתעכב על ראיות למתכנן תבוני.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 01:50 לינק ישיר 

מעולם לא הבנתי את הוויכוח בין שוללי החקירה לבין מחייביה, אם הנושא מדוע בוחר האדם להיות דתי, אין ספק שיש צורך בחקירה שהרי מפני מה הוא דתי. ואם הנושא הוא כיצד מקיימים את מצוות אמונה (להסוברים שאכן ישנה מצווה כזו) אזי הנידון הוא בגדרי מצוות אמונה (ולא האם יש צורך בחקירה) וסביר מאוד שאם באמת משוכנע האדם באמונתו ללא חקירה (אם אין זה הרגשת סרק) הרי שהוא מאמין. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/8/2011 01:51 לינק ישיר 

ואולי הנידון הוא האם אמונה ללא חקירה היא הרגשת סרק, הייתכן ?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/8/2011 01:54 לינק ישיר 

לפי מרבית הנמצאים ברשימה הראשונה, לא יוצאים ידי מצוות אמונה, לפחות לא יוצאים בשלימות הראוי. אלא אם כן חוקרים ולא מספיק סתם להיות משוכנע. 
[וזו תשובה גם לאלי, ששאלתו חורגת מנושא האשכול. אם יש מצווה לחקור אודות המתכנן התבוני אז חייבים לחקור]דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 09:27 לינק ישיר 

לא הוגדר כאן מהי חקירה.
האם הכוונה שמתחילים מאפס ומוכנים לקבל כל מסקנה ? פשוט לי שלא לזה התכוונו ראשונים ואחרונים.
האם הכוונה שאחרי שהמסקנות ידועות יש כעת מצווה לחפש ולראות אותן בתוך המציאות ? כך נראה לי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/8/2011 09:37 לינק ישיר 


שותפ,

ראה כדבריך הצודקים כאן:

ראיה וראיה : על שיטות הכוזרי והרמב"ם בדרכים לאמונה
מחבר שילת, הרב יצחק
בתוך מעליות כ"ה (תשס"ה)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/8/2011 09:47 לינק ישיר 


קישור למאמר:

http://www.ybm.org.il/hebrew/LessonArticle.aspx?item=2994דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/8/2011 11:17 לינק ישיר 

שותף
תוכל להסביר לי איזה מין הוכחה או בירור הוא זה אם המסקנא כבר סומנה מראש?
נכון שמדובר כאן ממי שכבר קיבל חינוך לאמונה וממילא אינו מתחיל מאפס. אבל חקירה הוא חקירה. אין מנוס מזה. ההנחה הוא שאם האמונה היא אמת אין מצב שמישהו יגיע למסקנא הפוכה אלא אם כן יטעה טעות לוגית. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 11:29 לינק ישיר 

יהיאור כתב:
שותף
תוכל להסביר לי איזה מין הוכחה או בירור הוא זה אם המסקנא כבר סומנה מראש?
נכון שמדובר כאן ממי שכבר קיבל חינוך לאמונה וממילא אינו מתחיל מאפס. אבל חקירה הוא חקירה. אין מנוס מזה. ההנחה הוא שאם האמונה היא אמת אין מצב שמישהו יגיע למסקנא הפוכה אלא אם כן יטעה טעות לוגית. 
אפשר לראות שאלו שנמצאים בצד החקירה יגיעו למסקנות מחודשות יותר, גם אם אלו נמצאים בתוך תחום המסורה והאמונה. [או שאנחנו כוללים אותם בתחום הזה לפי שאדם גדול אמרם] משא"כ בעלי דעת האמונה פשוטה לא יגיעו מעולם למסקנות כאלו מתוך לימוד התורה בלבד. הרי לך שהחקירה בהכרח היא חקירה כפשוטה. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 12:32 לינק ישיר 


ראו מחלוקת הרמב"ם ורבינו יונה בפירוש המשנה באבות "הוי שקד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס" ואפיקורס שבלב בכלל ...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/8/2011 12:45 לינק ישיר 

יהיאור

משה חגיז היה מגדולי רודפי השבתאים, בן דורו של ר' יעקב עמדין. נלחם עד חרמה בנחמיה חיון והרמח"ל (בין היתר). אביו או סבו היה מרבני ירושלים בזמן שבתאי צבי.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/8/2011 12:48 לינק ישיר 

 

כפי שרמז פותח האשכול, יש לא מעט שדעתם אינה חד משמעית. יתירה מכך, לעתים היא אפילו סתירתית לכאורה.

לדוגמא הרשב"א המצוטט כאן כמחייב חקירה שולל בחריפות את הרציונליזם של התורה. ראה שו"ת הרשב"א ח"א סימנים תיד – תיח. בסימן תטו מופיע חרם על לימודי פילוסופיה לפני גיל עשרים וחמש. אם כי אין בכך משום סתירה, אלא עמדה מורכבת דו ערכית הנובעת בין השאר מהסכנה בעיסוק המוני בפילוסופיה.

הספורנו בפרשת ואתחנן מציג אף הוא עמדה מורכבת. על הפסוק רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח (דברים ד ט) כתב "אף על פי שאמרתי שראוי שתהיו נחשבים חכמים בעיני האומות" (כפי שהוא הסביר על הפסוק כי היא חכמתכם ובינתכם "בה תשיבו לאפיקורוס במופתים שכליים")"השמר לך מדעות אותם הטועים המכחישים מציאות האל יתברך ויכלתו והשגחתו וחשבו הם להביא על כל זה ראיות שכליות".

לכאורה יש להבחין בין מי שדגלו בפילוסופיה דוגמת הרמב"ם, לבין מי שהתחשבו בפילוסופיה או התייחסו אליה.

בהכללה גסה ניתן לומר כי יש כאן כמה שיטות. א. הרמב"ם ודעימיה שראו בפילוסופיה כלי ראוי והכרחי עד כדי התאמת התורה אליה. ב. הרשב"א וסייעתו התחשבו בפילוסופיה אך התאימוה לתורה ובמקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב התורה מכרעת. ג. רס"ג בטעם השני ודעימיה  (דוגמת הספורנו שציטטתי) העושים שימוש בפילוסופיה כדי להשיב לאפיקורוס. ד. רבים אחרים ובעיקר המקורות החסידיים שצוטטו שאמונתם אינה תלוית חקירה כלל, אך רותמים את הפילוסופיה  כחומר ביד היוצר עד כמה שניתן. במידת הצורך לא יהססו לבטלה מכל וכל.

החלוקה אינה שיטתית מספיק ויש גם הרבה הממזגים כמה שיטות ובתוך השיטות יש רצף ארוך כפי שציין פותח האשכול, אך היא משקפת בתמצית את הזרמים העיקריים בסוגיה.

התנגדותו  של ר' יוסף יעבץ ל"תורת המשלים" מובעת בחריפות מאות שנים קודם לכן בשו"ת הרשב"א בתשובות שהזכרתי ובפירושי ההגדות ועוד.

הרב שך היה מצטט תדיר את דבריו כי בתקופתו, תקופת גלות ספרד, האליטות שעסקו בפילוסופיה זנחו את הדת ודווקא פשוטי עם שאמונתם הייתה תמימה מסרו נפשם על קידוש ה'. כפי שציין פותח האשכול, את ביקורתו על אי קיום מצוות כתוצאה מעיסוק בפילוסופיה.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/8/2011 12:49 לינק ישיר 

 

השאלה החשובה יותר היא, הן אמנם ברמה המחקרית יש בהחלט חשיבות לבירור דעתם של חכמי ישראל, אך האם למי שמצדד בחקירה מחמת הכרעת שכלו, יש משמעות לברר את דעת חכמי ישראל דווקא בשאלה? הלא הוא הדבר אשר עומד במבחן החקירה והביקורת ומה יתרון לדעת רוב חכמי ישראל.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > רשימת מחייבי/שוללי החקירה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.