בית פורומים בחדרי חרדים

גדוה"ת ממשיכי דרך רבותינו זיע"א במחאה אדירה כנגד מפלגת ג'

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-15/9/2019 09:08 לינק ישיר 
גדוה"ת ממשיכי דרך רבותינו זיע"א במחאה אדירה כנגד מפלגת ג'

Inline image


להתנתק מהם ומהמונם לגמרי!!!דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 09:15 לינק ישיר 

אבל לא מממונם


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 13:44 לינק ישיר 
מיהם גדוליך? והיכן הם קנו את תואריהם?

אפשר את שמותיהם של רבנים אשר תומכים בעמדתכם?

תוקן על ידי ben_nahum ב- 15/09/2019 11:43:51
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 15:29 לינק ישיר 

הענין הוכרע בכל התוקף ע"י מרן החזו"א, מרן הגרי"ז, מרן הקה"י, מרן האבי עזרי, וכל שאר גדולי ישראל האמיתיים

ופורץ גדר ישכנו נחשדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 15:38 לינק ישיר 

אח"כ אל תשאלו למה לא עוזרים לכם ואל תתקשרו ללשכות החכי"ם בבקשה... תצלצלו לאפשטיין....דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2019 15:42 לינק ישיר 

אךטובוחסד כתב:
אח"כ אל תשאלו למה לא עוזרים לכם ואל תתקשרו ללשכות החכי"ם בבקשה... תצלצלו לאפשטיין....


כבר שנים שאף אחד לא מצפה מהם לעזרה
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 15:49 לינק ישיר 

כשהאדמו"ר מסטמאר יוצא 'מקופח' מוויכוח הלכתי טהור, מתוך אהבה רבה, עם ידידו וחברותא מנוער, גאב"ד טשאובה (נפטר בשנת תש"מ):

ויכוח הלכתי סוער ומרתק בין כ"ק הגה"צ גאב"ד טשאבא זצוק"ל עם ידידו וריעו כ"ק אדמו"ר בעל הויואל משה מסאטמאר זצוק"לבענין ההשתתפות בבחירות*(נרשם בפקודת קודשו של גאב"ד טשאבא זצוק"ל ע"י תלמידו הרב יצחק פרידמן)


האדמו"ר מסאטמר:  איך אתם משתתפים בבחירות, הרי גורמים בכך שהנציגים החרדים מתחברים לרשעים?

גאב"ד טשאבא:  מצוה לשמוע בדברי חכמים – והלכה כרבים!

!אדמו"ר מסאטמר:  הרי אני ביררתי בספר והם רק חתמו!

גאב"ד טשאבא:  דבר זה הוא הלכה פסוקה שכבר ביררו אותו גדולי תלמידי מרן החתם סופר (בשנת תרכ"ט). וידוע ומפורסם שהגאונים הק' המהר"ם שי"ק, רבי אברהם שאג, הכתב סופר, המחנה חיים, מהר"י אסאד ועוד זי"ע, ישבו בעצמם (בשנת תרכ"ט) בקונגרס הרפורמי (שרובם הניכר היו מינים ואפיקורסים), כדי להגן על הדת (שלא יחריבו הרפורמים ח"ו את קהילות החרדים ע"י חוקי הקונגרס שלהם). וביררו היטיב הלכה למעשה שאין בכך משום התחברות לרשעים כלל, אלא יש בכך משום מלחמת ה' להצלת הדת, וטוב וישר לעשות כן. וכמבואר כל זה היטיב בשו"ת מהר"מ שיק (או"ח סי' שט). ומועצת גדולי התורה סמכו על פסק הלכה הנ"ל, כפי שסיפר לי ידי"נ הגה"ק עקיבא סופר גאב"ד פרשבורג זצ"ל. ודוקא כת"ר מתנגד לדעת תורתם של תלמידי מרן החתם סופר זי"ע, היתכן???ומורנו, רבנו הגה"ק בעל הזכרון יהודה אב"ד סאטמאר זי"ע (תלמיד הכתב סופר), אמר לי שדברי המהר"ם שיק בענין ישיבתם בקונגרס, נכתבו באופן מיוחד, כדי להוציא מליבן של קנטרנים שהיו בדור ההוא – שמטרתם היתה לבזות גדולי הדור ולהתככד בקלונם באיצטלא דקנאות שלא יתחברו לרשעים , כביכול – (והדבר מורגש היטיב למעיין בלשון המהר"ם שיק שם). ומן הסתם כת"ר יודע זאת, ואיך בכל זאת העלים פסקם הבהיר בספרו ויואל משה? הלזה בירור יקרא – כשהעיקר חסר מן הספר?!

אדמו"ר מסאטמר:  הלוא לבסוף יצאו מהקונגרס הרפורמים, כי לא רצו לישיב עמהם.

גאב"ד טשאבא:  מה שיצאו אח"כ מהקונגרס לא היה מחמת שום איסור בכך, שהרי מתחילה ישבו עימהם וביררו קודם להלכה שאין שום איסור בכך! (וידוע, דכל מה שיצאו היה כדי למנוע מהרוב הרפורמי לכפות דעתם על המיעוט החרדי. ויציאתם היתה במטרה להשיג אוטונומיה נפרדת לחרדים בממשלה, מה שנודע אחר כך בשם חוק הקהילות הנפרדות).

אדמו"ר מסאטמר:  אין לדמות נציגים שהם גדולי תורה לנציגים פשוטים.

גאב"ד טשאבא:  וכי ב' תורות יש בישראל?! וגם רוב נציגי החרדים בקונגרס לא היו גדולי תורה, כידוע... ועוד, הרי כת"ר התיר לנציגים פשוטים לישיב עם רשעים בעיריות בא"י!

אדמו"ר מסאטמר:  אם כן מדוע אסרו גדולי ישראל לישיב בוועד הלאומי?

גאב"ד טשאבא:  ומדוע אסרו הרבנים מלפנים לנשים לבחור ועתה כת"ר מתיר לנשים להצביע – גם בארצה"ב וגם בעיריות בא"י?

אדמו"ר מסאטמר:  יש חילוק גדול בזה, משום שהוועד הלאומי היה גם קהילה, ובבחירות לקהילה אין להם שום תוקף אם אינם עפ"י דין תורה (ובחירת והצבעת נשים אסורה בקהילה עפ"י דין תורה). משא"כ בבחירות כלליות אין בכך שום נפ"מ.

גאב"ד טשאבא:  יפה אמר! וזהו באמת (מלבד שאר טעמים) החילוק בין הכנסת לוועד הלאומי. שהכנסת הוא רק מוסד מנהל , ולא קהילה כלל.

אדמו"ר מסאטמר:  מי התיר לנציגי אגו"י לישיב בכנסת שהיא ערכאות שדנים בה בחוקי עכו"ם, הרי אסור לילך לדון בערכאות – כמבואר ברמב"ם?

גאב"ד טשאבא:  הרי באותה הלכה עצמה כתב הרמב"ם דהאיסור הוא רק לדון בפניהם בסתם, אבל במקום שיש גבר אלים שאינו ציית לדינא, כתב הרמב"ם במפורש, דבכדי להציל ממונו מן האלים מותר ברשות בי"ד לילך לתבוע אך בערכאות. ובארץ ישראל צריך להציל מן האלימים לא רק ממונות הנגנבים בדינא דגזלנותא, אלא בעיקר נפשות! שלא ילכדו ברשת הכפירה . ויש בזה רשות וציווי בי"ד של מועצת גדולי התורה, ואין חשש איסור בזה כלל!

אדמו"ר מסאטמר:  מי התיר לנציגי אגו"י לומר בכנסת פעם בארבע שנים שהם מתחייבים לשמור אמונים למדינת ישראל וחוקיה, שזה ממש כמודה בעבודה זרה שלהם, וקי"ל בשו"ע (יו"ד סי' קנ"ז) שאסור לומר בפיו שהוא עכו"ם, ורק ללבוש מלבוש עכו"ם להטעותם כדי להפטר מהמכס מותר, אבל כשאומר בפיו ממש – נראה כמודה בעבו"ז ואסור ביהרג ואל יעבור, דהוה אביזרייהו דעבודה זרה?

גאב"ד טשאבא:  הרי הרמ"א כותב שם דאע"פ שאסור לומר בפיו שהוא עכו"ם מ"מ מותר לומר להם לשון המשתמע לתרי אפי, והם יטעו לחשבו לעכו"ם, והוא – לבו לשמים. וכן הורה זקן – החזו"א זצ"ל – בזה (לר' זלמן ינקלביץ), שיכוונו  להתחייב לשמור אמונים לארץ ישראל, ולחוקיה – שהם המצוות התלויות בארץ!ומותר מכל שכן בנידון דידן, שהרי להבריח המכס הוא רק ענין ממונות, וכאן בדיני נפשות עסקינן.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 16:08 לינק ישיר 

הוויכוח לא היה האם להצביע למפלגת מזרחי שנותנת ידה לשמד של רבבותדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 16:11 לינק ישיר 

יוחנןש

מעניין מאוד

איפה המקור? נמצא בדפוס באיזשהו מקום?

דרך אגב, הרב מטשאבא היה חסיד של מהר"א מבעלזא.

עוד משהו מעניין ששמעתי לאחרונה,

להרב שמרלר מציריך שנפטר לפני כשנה הוצע בזמנו להיות ראב"ד של העדה החרדית, והוא סירב. סיבת סירובו, היותו תלמיד של הגאון מטשעבין שהורה להשתתף בבחירות, ולכן אינו יכול לאוסרן.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2019 16:36 לינק ישיר 

חבורת ליצים


https://www.kikar.co.il/abroad/330783.htmlדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 18:08 לינק ישיר 
מצדרביעי

ערלכער_ייד כתב:
הענין הוכרע בכל התוקף ע"י מרן החזו"א, מרן הגרי"ז, מרן הקה"י, מרן האבי עזרי, וכל שאר גדולי ישראל האמיתיים

ופורץ גדר ישכנו נחש


בקיצור, נהייתם ממש "מזרוחניקים", משתמשים רק ברבנים שכבר לא בין החיים...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 18:31 לינק ישיר 
כאחל

ben_nahum כתב:
אפשר את שמותיהם של רבנים אשר תומכים בעמדתכם?

תוקן על ידי ben_nahum ב- 15/09/2019 11:43:51
בחומר האיסור להשתתף בבחירות לכנסת המינים ובעיקר הדבר כבר נתבאר להלכה שכל הנכנס להיות חבר הכנסת עובר על הרבה איסורים נוראים שכל אחד ואחד מהם הוא ביהרג ואל יעבור על הכניסה ועל השבועה ועל ההשתתפות ועל הע"ז ועל המינות וכל המסתעף וגם מבלעדי האיסורים הנ"ל גם על עיקר המלוכה לפני הזמן כבר ארי' שאג הוא המהר"ל ז"ל מי לא יירא במה שנתן עליו משפט חרוץ של שמד להיות נהרג ע"ז ר"ל אף בכל מיני עינויים קשים כשמד ממש, וק"ו ב"ב של ק"ו כשנתוספו ע"ז עוד כל אלה האיסורים הנוראים שהבאתי למעלה, וכ"ז ברור להלכה לאמיתה של תורה למבקשי האמת. ('ויואל משה' - עמוד קמ"ד)


על ההשתתפות גם כל ההולכים אל הבחירות נעשין שותפין לכל האיסורים של יהרג ואל יעבור, גם בעצם פעולת הבחירה כבר הוא מודה בע"ז הטמאה הלזו ומעתה נוכל להבין חומר האיסור לילך אל הבחירות, שמלבד שעוברים בזה על לפני עור על כל העבירות שעושין חברי הכנסת, כי אי אפשר להם להיות חברי הכנסת אלא ע"י קולות הבוחרים, והמה באי כוחם של הבוחרים, א"כ הבוחרים המה המביאים והגורמים לכל האיסורים שיש בהם ע"ז ומינות והעברה על השבועה לפני הקץ וכל המסתעף מאלה, אבל גם בזה עצמו שהולך אל הבחירות לשלוח באי כח אל השררה הטמאה הלזו בזה עצמו הוא מודה בע"ז הטמאה הלזו ונעשה ג"כ שותף באמצעות באי כוחו אשר המה יושבים שמה במקום הטמא, ומי לא יירא לנפשו להיות מודה בע"ז ולהשתתף באיסורין חמורים כאלה שחמורים מכל התורה כולה, והוא שורש פורה ראש ולענה של כל פירצות הדור בעוה"ר ע"י האמונה בהניאוץ הגדול והנורא הנעשה ע"י מנאצי השי"ת ותורתו הקדושה בכח מלכות של מינות ר"ל המעכבת גאולתינו ופדות נפשינו מגלות המר והנמהר ברוחניות ובגשמיות וכל מיני צרות צרורות הנמשכין מזה השם ישמרנו. ('ויואל משה' - עמוד קמ"ד)

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2019 18:36 לינק ישיר 

יחיד ורבים הלכה כרבים


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/9/2019 18:55 לינק ישיר 

יש לי חבר שמצביע ג' רק בגלל ר' יואליש טיילבוים שאסר את הבחירותדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/9/2019 20:35 לינק ישיר 
כאחל

בןיהודה כתב:
יש לי חבר שמצביע ג' רק בגלל ר' יואליש טיילבוים שאסר את הבחירותאשריהם לאלו שהם עפר תחת כפות רגליהם של רבותינו ז"ל ושותים בצמא את דבריהם, ואוי להם לאלו שדת הציונות היא תורתם והשקפה טהורה של תורתינו הקדושה שווה להם פחות מקלפת השום.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/9/2019 13:52 לינק ישיר 
רבני בתי כנסת שמוזכרים בפשקוויל מתו זמן רב לפני שחלק מרבני פלג חומץ בן יין נולדו, כך שלא נראה שר' אפשטיין והשאר תומכים בר' פץ.

כאחל כתב:
אפשר את שמותיהם של רבנים אשר תומכים בעמדתכם?

תוקן על ידי ben_nahum ב- 15/09/2019 11:43:51
בחומר האיסור להשתתף בבחירות לכנסת המינים ובעיקר הדבר כבר נתבאר להלכה שכל הנכנס להיות חבר הכנסת עובר על הרבה איסורים נוראים שכל אחד ואחד מהם הוא ביהרג ואל יעבור על הכניסה ועל השבועה ועל ההשתתפות ועל הע"ז ועל המינות וכל המסתעף וגם מבלעדי האיסורים הנ"ל גם על עיקר המלוכה לפני הזמן כבר ארי' שאג הוא המהר"ל ז"ל מי לא יירא במה שנתן עליו משפט חרוץ של שמד להיות נהרג ע"ז ר"ל אף בכל מיני עינויים קשים כשמד ממש, וק"ו ב"ב של ק"ו כשנתוספו ע"ז עוד כל אלה האיסורים הנוראים שהבאתי למעלה, וכ"ז ברור להלכה לאמיתה של תורה למבקשי האמת. ('ויואל משה' - עמוד קמ"ד)


על ההשתתפות גם כל ההולכים אל הבחירות נעשין שותפין לכל האיסורים של יהרג ואל יעבור, גם בעצם פעולת הבחירה כבר הוא מודה בע"ז הטמאה הלזו ומעתה נוכל להבין חומר האיסור לילך אל הבחירות, שמלבד שעוברים בזה על לפני עור על כל העבירות שעושין חברי הכנסת, כי אי אפשר להם להיות חברי הכנסת אלא ע"י קולות הבוחרים, והמה באי כוחם של הבוחרים, א"כ הבוחרים המה המביאים והגורמים לכל האיסורים שיש בהם ע"ז ומינות והעברה על השבועה לפני הקץ וכל המסתעף מאלה, אבל גם בזה עצמו שהולך אל הבחירות לשלוח באי כח אל השררה הטמאה הלזו בזה עצמו הוא מודה בע"ז הטמאה הלזו ונעשה ג"כ שותף באמצעות באי כוחו אשר המה יושבים שמה במקום הטמא, ומי לא יירא לנפשו להיות מודה בע"ז ולהשתתף באיסורין חמורים כאלה שחמורים מכל התורה כולה, והוא שורש פורה ראש ולענה של כל פירצות הדור בעוה"ר ע"י האמונה בהניאוץ הגדול והנורא הנעשה ע"י מנאצי השי"ת ותורתו הקדושה בכח מלכות של מינות ר"ל המעכבת גאולתינו ופדות נפשינו מגלות המר והנמהר ברוחניות ובגשמיות וכל מיני צרות צרורות הנמשכין מזה השם ישמרנו. ('ויואל משה' - עמוד קמ"ד)

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > גדוה"ת ממשיכי דרך רבותינו זיע"א במחאה אדירה כנגד מפלגת ג'
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.