בית פורומים עצור כאן חושבים

פרקי ביבי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-15/8/2012 23:47 לינק ישיר 
פרקי ביבי

פרקי ביבי:

ויהי בימי ראש הממשלה ביבי: בשנת ארבע למלכו ויאמר ביבי הן אני ואהוד ברק כאחים תאומים והמדינה בכיס שלנו: אמנם אני המפקד אני מספר אחד אני אנווט אני אקבע: יכשיר נא אהוד ברק את מגרון וגם יגן על מתנחלי חברון: ויחימוביץ אמרה ברק מפקדו של נתניהו וילך שבי אחרי משיחיות מסוכנת: ויזכור אטילה אשומפלבי את שנאת ביבי לתקשורת באמרו הם מה פה חה דים הם מה פה חה דים: ויכתוב שטנה על ביבי באמרו כרת ביבי ברית את העשירים ויזנח את מעמד המצוקה ואת ערי הפיתוח לא זכר וישב שאנן בקיסריה: ותטיל מיכאלה מימיה בטיבי ולא בושה: ותושבי הגוש לא הצביעו למען נתניהו:

ובימים ההם היו בארץ הפרשנים המה פרשני התקשורת: ויתנבא חנן קריסטל ויאמר ביבי וברק יתמודדו בבחירות הבאות: וכאשר דבר הנביא כן היה: וימלוך ביבי שנתיים ושנה וחצי מלך ברק: ויהיו הפרשנים מנבאים רעה לנתניהו ויוציאו דיבתו ויעפרו בעפר ויסקלו באבנים לאמור בית לו ברחביה ולבו אטום: ויאמרו הן ברק אובמה יחבוט בך כשק: ושמעון פרס אמר הפצצת הכור ענין נכבד וחשוב אבל הענין הוא העיתוי: ויאמר לו חנן כאשר עמדת לפני בן גוריון ואמרת לפניו חי ה' אם לא הביאותי לפניך כור להנדסת גלעינים ופיצוחים וישחק: אם לא תאמינו כי לא תיאמנו: ויאמר עליך רבין חתרן בלתי נלאה: ועתה הטוב ממך ביבי:
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/8/2012 23:48 לינק ישיר 

ביבי רבה

ר' דייר פתח לה מהכא: ויהי בימי ראש הממשלה ביבי, בימי שלשה מלכים הכתוב מדבר, מלכות ביבי הראשונה, מלכות אהוד ברק, ומלכות ביבי השניה, ואמאי קרי לה בימי ביבי, דיבר הכתוב בהווה. בשנת ארבע למלכו, תנא הוא מלוכתו השנית. תנא כל ימי ביבי במלכות שמונה, שלש במלכות ראשונה וחמש במלכות שניה, אמר ר' זיוואי לפיכך אתה מוצא בפרשתא זו ח' פעמים ביבי. אמר לי' ר' זילאי והא ג' פעמים נתניהו כתיב בה, א"ל אנא ביבי קאמינא. תנא הוא ביבי הוא נתניהו, ולמה נקרא שמו ביבי, מפני חיבתו, איכא דאמרי מפני זלזולו שכך היו עיתונאין שבאותו הדור מתקלסין בו בבתי תיאטראות וקירקסאות ואומרין ביבי ביבי. אר"ז כך עמדו ליצני הדור ואמרו ביבי מזגזג ואשתו מכוערת שבישראל, ובין שן לשן שבפיה כמלא רבקה של בקר.

הן אני ואהוד ברק כאחים תאומים, אתמהה והא כתיב ביבי וברק יתמודדו, ואר"ש כל היכא דכתיב יתמודדו בפלוגתא הכתוב מדבר, ומאי פלוגתא נוטריקון פשקוילא לגלוגא ואשמצתא, אר"ד לא קשיא כאן קודם שהשלימו כאן אחר שהשלימו, והתניא כל השלמה שאינה באותה המפלגה לא שמיה השלמה וסופה להתפרק, אין הכי נמי, ומנא לן דלא איתפרקא. והאמרי' כאחים תאומים, מה תאומים שאינם מתפרדים ואינם מתפרקים, אר"י פעמים שהתאומים מריבים ביניהם, אי נמי לא איתפרקה ממש אלא ברק הוא שלא נבחר עוד.

יכשיר נא אהוד ברק את מגרון, מאי מגרון מאחזא, ואמאי קרי ליה מגרון, דמגרוהו ישמעאלים. והא קי"ל אהוד ברק ממפלגת העבודה קא אתי, והעבודה ממפרקי מאחזים הוו, אר"נ כשחזר בו ברק מכל תורתו חזר בו, ואיכא דאמרי מזגזג הוה ולא אכפת ליה אלא כסא דידיה וולבו דנהגיה.

מתנחלי חברון, יתיב ר"ע וקא קשיא ליה, והא חברון פניוה פניוהי, אמר ליה ההוא מינאה, ודלמא קודם דפניוה, אר"ע גמירי דביבי במלכות ראשונה פינה חברון ופולמוס של וואי הוה התם. ואילו האי פרשתא במלכות שניה דביבי, אלא לעולם לא פניוה אלא מחיילי ואינשי דצבא, אבל מתנחלים קאו וקיימו. אמר ליה ההוא מינאה פוק תנא תני לברא דאי לא חיילי ואינשי דצבא מתנחלים היכי הוו קיימי ביני מליון ישמעאלים. ש"מ בחינם אמריתו אישמעאלים דרוצחים הוו, אלא צדיקי מעליי הוו. נתן בו ר"ע עיניו ונעשה גל של עצמות.

אני המפקד, רמי לי' ר"מ לר"ב והא כתיב ברק מפקדו של נתניהו, א"ל מעיקר כד הוו בסיירת הוה ברק מפקדו, כשעלו למלכות היה נתניהו מפקדו. אני אנווט אני אקבע, והא קי"ל אני אנווט רבין קאמר ליה, אה"נ רבין הוא דקאמר ליה, וכד מית רבין הוה ביבי אמר ליה תחתיו, א"נ ביבי לא הוה קאמר ליה, ונביא הוא דקא מתלוצץ ביה דבעל גאוה הוה ודיבר עתק כרבין, ולישנא קלילא נקט.

ויחימוביץ אמרה וכו', מאן יחימוביץ, אר"ש זו שלי יחימוביץ שלא היה רשע וצדוקי שלא היתה נשכרת לו באלף זוז להוציא דיבתם של פרושים רעה, וכשחזרה בתשובה היו הרשעים שוכרין אותה באלף זוז שתוציא דיבתן רעה ולא הסכימה.

אטילה אשומלפבי, רש ונמואל, חד אמר כתב טיפש היה וחד אמר כתב חכם היה, מ"ד טיפש היה, שטענות של הבל היה טוען כנגד המלכות, מ"ד חכם היה, שידע שעם שבשדות שוטים וכל מה שיאמר להם ירימו שיפולי גלימתם וירוצו אחריו בקוצים, אמר טרוחי מילתא למה לן, כל שעולה במקלדת נכתוב ודיים.

כרת ביבי ברית את העשירים, תנא שלשה בתים היו לו לנתניהו, וכל אחד ואחד שוה כנגד עשרה בתים של אדם מישראל, שלש חשבונות בנק היו לו לנתניהו, וכל אחד ואחד כנגד שבט שלם מישראל. קולמוס שלו מזהב, וכל סיגריה שבפיו משקלה זהב טהור. ביתו בקיסריה כדכתיב וישב שאנן בקיסריה, ומגוריו ברחביה דכתיב בית לו ברחביה, והיכן גר? בבית ראה"מ בעזה גר.

ויזנח את מעמד המצוקה, אר"צ עיקר אהבה של ביבי משכבת מצוקה באה לו, והא דכתיב ויזנח את מעמד המצוקה, שיקרא בעלמא הוא דהוו אמרי עליה, אי נמי חבובי הוו מחבבין ליה, ואיהו לא הוה יהיב להו זוזי וקצבאתא, כי היכי דייזלו לעבודתא ויהווי לו כספא טובא. מאי ערי הפיתוח, תנא ערים הנחשלות שאין בהם פיתוח, ואמאי קרי ליה ערי הפיתוח, משום דצריכי פיתוח ולשון נקיה נקט, אי נמי דפתיחי לכל מאן דבעי.

ותטיל מיכאלה מימיה, תנא לא מיכאלה שמה אלא אנסטסיה שמה, ולא שהטילה מימיה ממש, אלא דהוות משפרצת עליה ממים שבכוסה, והא אר"ח לאו אורח ארעה דאיתתא למישפרץ מיא בגברי, ואר"ז מיכאלה צדקת היתה. אמרי במערבא מיכאלה לא צדקת היתה אלא שלא התחברה לרשעים גמורים, והא דאשפרצה בטיבי דאיהו מחבל הוה ובעי למיקטל גברי יהודאי. תנא טיבי דוקטור לרפואת נשים הוה, ואמאי אזיל לכנישתא, דבעי למיקטל יהודאי.

ותושבי הגוש לא הצביעו, אר"ט, תושבי הגוש דמעיקרא, הא השתא בניצן הוו דיירי. מנא לן מדכתיב תושבי הגוש, ולא כתיב יושבי. וכל היכא דכתיב יושבי השתא הוא דקאמר. ומאי גוש, הוא גוש קטיף שבעזה. והכתיב ביתו בעזה, תנא לא עזה העיר אלא רחוב עזה. ולעולם בירושלים הוה. ומי גירשם, שרון גירשם, ולמה כתיב ויגרשם נתניהו, מתוך ששתק מעלה עליו הכתוב כאילו גירשם.

ויתנבא חנן קריסטל, חנן נביא שקר הוה, ומ"מ עלתה בידו שחכם עדיף מנביא.

וימלוך ביבי שנתיים וחצי, מלכות ראשונה, והתנא מלכות ראשונה שלש שנים, כיון שנפיק מב' ומחצה שלש קרי ליה.

הן ברק אובמה יחבוט בו כשק, מאי ברק אובמה, אילימא אהוד ברק, והא קתני כאחים תאומים, אלא ברק אובמה נשיא לאמריקה, ולא ברק שמו אלא חוסין שמו. תנא כושי היה, ושערו כצמר מקורזל של עזים, כיון שעלה למלכות מיד הלבינו שערותיו ונעשה כעור כקוף זה.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/8/2012 23:49 לינק ישיר 

לא כך

מי כתב את המקרא?

לא מה שחשבת!

מחקרים במקרא

במימון הקרן המרובעת למשולשים, בסיוע העמותה לפיתוח הפתיחות, ובמילגה מיוחדת של המכללה לכוללנות.

כשאנו ניגשים לחקור ברוח אובייקטיבית ופתוחה את פרקי ביבי, אנו חייבים להבין את הרקע ואת ההשתלשלות ההיסטורית כפי שהיא ידועה לנו ממקורות הרבה שנותחו ע"י המחקר זה יותר מאלף שנים. רק גישה חפשית ללא דעות קדומות תשפוך לנו אור יקרות על ההיסטוריה שלנו, ותגלה את דמותם האמיתית והברורה של אבותינו, באור חקירה מדעית משוחררת וקלילה.

כמובן שהדברים נכתבו בצורה איטית במשך דורות, כאשר בכל דור נוספו והשתנו דברים, כפי שכבר הוכיחו מחקרים רבים. בהתאם לכל הידוע לנו על התקופה ועל רוח הדברים. אין להבין את התוכן האמיתי והכוונה המקורית מבלי לדעת פרק או שניים באבולוציה של טקסטים, במגמות השונות שרחשו, בתנאים הקשים ששררו בין מלחמות ופיגועים תמידיים ואינסופיים, וכמובן המצב הטכני והכלכלי הירוד, הפרימיטיביות של מכשירי החשמל והתחבורה שדומה שגרמו יותר לתאונות מאשר לתועלת, על כל הגיחוך שבחיים המוזרים של אותם אנשים, שוטים שאיבדו את מדינתם בידיים, בהתאם לתרבות הכללית ששררה באירופה ובכל ארצות המערב שבסופו של דבר נמסרו ביודעין לרשות האיסלם, שהמשיך את המסורת הפרימיטיבית הקיימת.

בכל אופן הקטעים ששרדו מתאימים בהחלט, לאחר הניתוח הדקדקני והפרשנות המדעית החופשית, לידוע לנו על התקופה והמתרחש בה.

בפרק א' אנו קוראים "ויהי בימי ראש הממשלה ביבי", הפתיח כבר מלמד אותנו כי טקסט זה מקורו במפלגת הימין (Y), ההערצה חסרת הגבולות והיחוס של כל התקופה לימי ביבי, מבטאים זאת היטב, ומכאן ברור שכל הדיבורים על השמצות וכו' הם תוספות מאוחרות של מפלגת השמאל (S), למפלגות האלו מאפיינים סגנוניים ברורים כפי שכבר הראה אדולף גיטלר-שיקלגרובר בפירושו לפרקי ביבי, (ברלין 2941, הוצ' עם קופץ, עמ' 333.3 וראה גם הערה 22).

המשפט "הן אני ואהוד ברק כאחים תאומים" הוא חלק בלתי נפרד מהפתיח הימינאי, ובעיני החוקרים נחשב כמוסמך הרבה יותר מכל הטקסטים המספרים על מלחמה ביניהם, כולל זה שבסוף פרקנו. אם כי כיום נוטים לפרש את המשפט 'ביבי וברק יתמודדו', כמתכוין לכך שיתמודדו ביחד, במפלגה אחת, ולא פירש נגד מי. מה שתואם בהחלט לדוגמא של כתובת על חרס מירדן, מדינה הצמודה לישראל, משנת 1900, באותה התקופה פחות או יותר, בה גם שם המונח התמודדות מציין את המתמודדים בצד אחד (להשוואה זו ראה ג'ולי שטרייכר, 293, מינכן, עמ' 44, 9 שורות וחצי מלמטה, שלש מלים מימין, וראה גם הערה, ובהמלצת הפרופסורים בפתיחה. שים לב גם לתמונה היפה שעל הדש).

והמדינה בכיס שלנו, לפי ההמשך נראה לגרוס 'והמדינה בכשלון', שכן לא ברור מה ענין הכיס, בו היו מניחים פלאפון או כסף, כפי העולה מכתובות דומות באיזור המזרח התיכון. הפירוש המסרתי כמליצה נראה מאולץ ואפולוגטי.

אני המפקד, חכמינו כבר עמדו על הסתירה הבוטה בין הכתוב כאן ובין דברי יחימוביץ, לא נתעכב כאן על התירוצים הדחוקים והמגמתיים, אין ספק כי זה אחד ההבדלים בין S ל Y  מי היה מפקדו של מי, ברור שלצורך האדרתו של ביבי הוא היה צריך להיות המפקד. וכן המשפט אני אנווט, הרביני ביסודו, הונח כאן בטעות אנכרוניסטית בפיו של ביבי, מה שמלמד שהמחבר חי לפחות 447 שנים לאחר המאורעות, ומן הסתם התגורר בנפת יצהר בה היה מקובל לדבר כך כפי שעולה מגזיר עיתון שנמצא במזבלה האזורית רנתיס, שכפי שהוכיח הרמן גרינג היתה על קו הפינוי של יצהר, ראה אלברט שפייר ואריך היים טהרן 2033. וראה גם את ביקורתו המצויינת של פא תטוס מנאיביסטן.

הזכרת מגרון וחברון בעייתית ביותר, וכבר נכתבו על כך מחקרים רבים, ראה ביבליוגרפיה. לפי מסורות אחרות חברון פונתה בידי ביבי, אך סביר שזו השמצה שמפלגת S  טפלה עליו, שהרי הוא היה ממתנגדי הפינויים. בכל אופן כל עוד מתנחלי חברון קיימים הרי שחברון לא פונתה, ו'פולמוס של וואי' האגדי לא היה ולא נברא, ואם היה אין שום קשר לחברון או פינויה. הרעיון שברק יכול להכשיר את מגרון נוגד בהחלט את הידוע לנו שאך ורק בית המשפט עסק בהכשרת מאחזים, ומכאן שהמשפט כולו מפוקפק.

יחימוביץ היתה פרשנית רדיו ארסית שנהגה ללגלג על ביבי, והתפרסם מקרה בו הציעה לקרוא לכלב 'ביבי', מה שאומר שהגירסה 'מפקדו של נתניהו' שגויה בעליל, וצריך לגרוס ביבי. מיותר לציין שההשוואה האפולוגטית 'ביבי הוא נתניהו' הופרכה מזמן. נתניהו היה בעד פינויים, ביבי התנגד, נתניהו גר ברחביה, ביבי בקיסריה. נתניהו אוהב עשירים, ביבי נתמך משכבות מצוקה. ביבי בן זוג של ברק, נתניהו אוייב. כל ההשוואות ביניהם אינם אלא נסיונות נלעגים והרמוניסטיים המדברים על מלוכה שניה וראשונה ושאר בובקות (עברות יפה של המלה בובקעס). כן ברור שביבי הובס לאחר שנתיים וחצי, ואילו נתניהו עלה לשלטון רק אחרי תבוסתו של ברק, וייתכן גם שאדם בשם שרון כיהן ביניהם, כמובן שאין הכוונה לשרון הימני הקיצוני שכיהן כמה עשרות שנים קודם לכן כשר בטחון במלחמת לבנון, דמיון השם הוא מקרי בלבד. כשם שבאותם שנים כיהן הנשיא הרצוג, ששמו מקביל לשם הנשיא הראשון והרב הראשי הראשון וכן לשר בממשלת ברק. (כמו"כ האגדה שאשתו של ביבי מכוערת באופן מפלצתי, מוכיחה שמדובר באנשים שונים, שהרי מתמונתה של שרה נתניהו נראה שהיא אשה נאה סטנדרטית לגמרי).

אטילה אשומלפבי היא בהחלט דמות סמלית, אטילה כשמו של  אטילה ההוני, הכובש האכזר, שניכר שהכותב ממפלגת Y ניסה ליצור דמות דמונית בעלת שם מפחיד, כמו הצירוף שומלפבי שם שלא מתאים כלל למציאות הישראלית ואין לו שום מקבילה, וניכר שבא כדי להפחיד את השומע. במיוחד הביטוי המשובש הם מפחדים שנכתב בצורה מעוות ומסורסת, אולי זכר לכתיב המלא שבא במגילות ים המלח וכן יש מקבילות בפתק של מכולת שנמצא בדימונה (ראה: קנפלמכר, 2335).

מיכאלה שהטילה את מימיה, פרשה מבישה שהפרשנות האפולוגטית ניסתה לטייח, אכמ"ל, ראה בני בראון, דרום חוקר, ייתכן, ושאר מחקרים בענין. כמובן שטיבי הוא שם ישראלי מובהק, ואין טעם להתעכב על האגדות כי מדובר בערבי מחבל (?) אך רופא נשים (? מקצוע שכמובן היה אסור אצל הערבים) וגם חבר כנסת, ונראה כי מדובר בשיבוש של אגדה אחרת על 'בשארה' שהיה מרגל מחבל וח"כ, כשהשם בשארה הוא שם סמלי המסמל את בשאר אסאד האויב הנורא של ישראל שישב בעיר 'חאלב' ומכאן האיסור על 'בשר בחלב' שפוברק בערך באותו זמן, ואכמ"ל, ראה עוד במחקרה של ב. פלצנית סמדר שיר ודבורה עומר. כמו"כ מנוחה בקרמן ואריאלה סביר.

רצוי עוד לציין שתושבי הגוש הם בלי ספק תושבי הישוב 'גוש חלב' ישוב יהודי גדול ליד מירון, לפי רשימות שונות הישוב מנה כמה אלפי תושבים, לעומת מאות (!) ישובים קטנים יותר הידועים לנו, ואפילו מאיזורים מרכזיים ביותר, בפרט מירון, שהיתה מקום קדוש (בחלק מההזדמנויות דווח על חצי מליון איש במירון!!, וראה גם צפעון ידעון 2333 הערה 89) אין ספק שלישובים בסביבתה נודע מעמד מרכזי וחשוב שדעתם בעניני ההצבעה ענינה את הקורא. ראה עוד בענין שכנים למקום קדוש את מחקריו של הד"ר יוסי כדורי אבוחצירא. ומכאן שהידיעה שנתניהו גר בעזה בתקופה זו משובשת.

בכל אופן מענין מאד לראות את הכינוי המליצי לאהוד ברק 'ברק אובמה', נראה שיש כאן שריד לפתגם או ניב או ביטוי או מליצה או צירוף כדוגמת 'או ברק או במה' שקשור לבמה של מרכז הליכוד שברק היה בלי ספק חלק ממנו. והפירוש המסורתי המקשר את ארה"ב לענין תמוה, אין שום סבה שמעצמה כמו ארה"ב תתעניין באמת בקורה בישראל, ובודאי שלראה"מ של ארה"ב לא היה שם ישראלי כגון ברק, ובפרט האגדות הסותרות (אחת אומרת שהיה מוסלמי והשניה שהיה כושי..) מגוחכות. השיבוש ניכר גם באזכורו של שמעון פרס, שפרש מהפוליטיקה והפסיד בכל עימות עשרות שנים קודם לכן, הוא מתאים לימי בן גוריון כפי שמצוטט כאן בשם חנן, בן גוריון נפטר עשרות שנים קודם לכן, ועירוב פרשיות שנינו כאן (ראה ב. סתומי: "פרס ונערי בן גוריון"). המהתלה הקשורה בכור לגלעינים רק מראה את רמת הרצינות של הכותב, וכן אזכורו של רבין במקום הלא מתאים. ואולי יש קשר להפצצת הכור בעיראק.

נ.ב. לעורכים נא לשלוח כותרת לטמקא: "מחקר חדש מוכיח: בסבירות של 99% את המקרא כתב זנויל קנפמכר, המשב"ק של מאיר פורוש"

נתוקן על ידי ואמאי ב- 15/08/2012 23:52:10
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/8/2012 23:51 לינק ישיר 

עצכ"ח

ייתכן: מה באמת התרחש בכנסת ישראל על שפת ים התיכון?

לפי פרקי ביבי א' ביבי היה ראש הממשלה, ולפי פרקי ביבי ב' נתניהו היה ראש הממשלה. תקנו אותי אם אני טועה אבל נתניהו לא מוזכר כלל בפרקי ביבי, ובכלל הסתירות וריבוי הדוחקים שמעולם לא חשבו עליהם, מלמדים בבירור שמדובר בחיבור רשלני של קרעי מלים ואותיות אקראיות. המצאתי את הגלגל.

דייר: ומה חשבו האנשים שחיברו את האותיות?

ייתכן: רשלנות היא רשלנות היא רשלנות, ובכלל, תפסיק עם הירידות האישיות הקטנוניות.

מימוני: יש כאן כמה שאלות מתודיות:

א. האם תיתכן טעות בפרקי ביבי?

ב. האם יתכן שאין טעות בפרקי ביבי?

ג. האם ייתכן שלא יתכן שיש טעות בפרקי ביבי?

ד. האם לא ייתכן שכן לא יתכן שאין טעות בפרקי לא ביבי?

ה. האם ייתכן שאנו טועים בכך שאנו שואלים שאלה זו?

ו. או שמא איננו טועים בשאלינו שאלה זו?

ז. האם יתכן שיתכן טועה?

ח. האם דייר שדייר טועה?

ט. מה היא הדרך שבה אנו מחלקים כל דבר למליון סעיפים כדי שיהיה יותר ברור ופשוט?

י. מה היא השאלה העשירית שעדיין לא שאלתי?

אני מקוה שעכשיו הכל ברור ומובן.

בעל בעמיו: מה עם הנקודה הנפלאה של הרמב"ם?

ירוחם: מדוע הרבנים חושבים שהכל מותר להם, מה עם יראת שמים ויראת הוראה? ומה עם קידוש ה' וחילול ה'?

אמלשון: [תעזבו את הקטנוניות שבדיון, ותתחילו לדבר על פוליטיקל קורקט, אני אוהבת שמחמיאים לי, אבל אני לא מתכוונת מנקודת המבט הגדלולית של הפרספקטיבה, ראו כאן: רבי אביי בר נחמני והדף היומי כמסמלים את הפוליטיקל קורקט שבפרשנות אבסטרקטית ריאלית על פי שירתה של דליה רבין. עוד יוסף חי].

נ.ב. שכחתי את זה: [

Mabraham: צחקתי מאד, לדעתי אין הוכחה מן הדברים האמורים, כפי שטענתי בהודעה הקודמת. בסופו של דבר כ"ז ענין סינתטי ולא אנליטי.

בעל בעמיו: מה עם הנקודה הנפלאה של הרמב"ם? אה שאלתי כבר.

יהי אור: לדעתי יש כאן ו' מיותרת, מנהלים נא למחוק. לדעתי בכלל אין נפ"מ בכל הדיון, הכל תלוי בנקודת ההתבוננות הטהורה.

יתכן: לא הספקתי לקרוא. אבל כמדומני שתשובה לא נענתה כאן, נא לענות לשאלה. השאלה שלי היא: מפני מה אינכם מקבלים את ההנחות שלי ושלום, מה הבעיה? משכוני נפשין אדמר למה לכו?

מימוני: א. יתכן שיתכן צודק. ב. יתכן שבעל בעמיו צודק בבקשתו למחוק, אבל מן הצד השני ייתכן שהוא צודק גם בהערתו הכפולה. ג. יש לי כאן משהו שמתחלק לשמונה חלקים, בקרוב אמצא זמן להקליד, לפעמים אני מקליד וזה נמחק לי, אגב מגרד לי כעת ברגל השמאלית, ובאורח פלא הגירוד מתחלק לשמונה חלקים, ממש מעניין. ואגב המימונית אמרה לי שהיא מתכוננת כעת לשמחה הגדולה שמתקרבת ובאה לביתינו. אני עסוק, ביי.

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/8/2012 00:16 לינק ישיר 

לא יאומן. שגם אתה תצטרף לדעתו של שיבולאיו שהכל זה אוננות שכלית?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/8/2012 01:20 לינק ישיר 

שכחת להוסיף לדיון בעצכ"ח:

ואמאי: אני לא יודע מה אני עושה בפורום הזה שבו כולם בורים שמקשקשים במוח, ולמה אני טורח לכתוב פרודויות על טקסטים תנכיים, תלמודיים ואקדמיים בעבור אנשים שאינם ראויים לכך שאשתין לכיוונם.תוקן על ידי אגנוסטיק ב- 16/08/2012 01:37:39
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/8/2012 01:34 לינק ישיר 

ואמאי,
נהניתי.
אייקון עם זר פרחים (האייקונים לא עובדים אצלי).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/8/2012 02:06 לינק ישיר 

אהבתי.
סוף סוף טקסט שאני מזדהה איתו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/8/2012 02:51 לינק ישיר 
פרקי ביבי - נוסח ב

 

 ויהי בימי מלוך ברק אולמרט נתניהו מלך ישראל:  

הוא ברק הוא אולמרט הוא נתניהו. ברק על שום שהיה מבריק כדתניא נתניהו מבוגרי הרווארד היה. אולמרט על שום שמרטו העיתונאים את נוצותיו. ומה שמו אהוד נתניהו שמו. תניא תחילה היה נתניהו מפקד סיירת מטכ"ל וסופו שעישן סיגרים בלשכת ראש הממשלה וקנה בית יקר בירושלים.

כשאנו ניגשים לחקור ברוח אובייקטיבית קטע זה בפרקי ביבי, אנו חייבים להבין את הרקע ואת ההשתלשלות ההיסטורית כפי שהיא ידועה לנו ממקורות הרבה שנותחו ע"י המחקר זה יותר מאלף שנים. ברור לחלוטין כי המפרש במדרש התבלבל לחלוטין, וזיהה שלושה ראשי ממשלה שונים כאדם אחד. נקל להבין את מקור השגיאה שכן ראשי ממשלה אלו כיהנו בסמיכות רבה זה לזה (כפי שעולה מהחפירות הארכיאולוגיות בהן נמצאו כל הכרכים של דברי ימי הכנסת בשנים 1990 עד 2020). נוסף על כך לשניים מהם היה אותו שם פרטי (אהוד ברק ואהוד אולמרט), שניים מהם שירתו בסיירת מטכ"ל (ברק ונתניהו) ואף ברק וגם אחיו של נתניהו כיהנו כמפקדי היחידה. נוסף על כך גם נתניהו וגם אולמרט נודעו בחיבתם לסיגרים ולבתי יוקרה.

דיון בעצכ"ח

ואמאי: אין כל ספק שברק אולמרט ונתניהו הם אותו אדם ורק מי שלא מכיר את העולם התרבותי של תחילת המאה ה21 בישראל יכול לסבור אחרת ולהמציא דמויות שלא היו ולא נבראו בניגוד לעקרון התער של אוקהם.תוקן על ידי אגנוסטיק ב- 16/08/2012 02:52:50
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/8/2012 04:28 לינק ישיר 

ואמאי כתב:

מה שתואם בהחלט לדוגמא של כתובת על חרס מירדן
...
וכן יש מקבילות בפתק של מכולת שנמצא בדימונה


  
אגנוסטיק כתב:

כפי שעולה מהחפירות הארכיאולוגיות בהן נמצאו כל הכרכים של דברי ימי הכנסת בשנים 1990 עד 2020


אם כן, הכל קם ונופל על השאלה האם המידע החיצוני שלנו על אותה תקופה הוא חרס פה, פתק של מכולת שם, או שמא אוסף כתבים מסודר ושיטתי (ואולי גם רשמי)


תוקן על ידי 1עשהאל1 ב- 16/08/2012 04:28:36תוקן על ידי 1עשהאל1 ב- 16/08/2012 04:29:34
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/8/2012 08:08 לינק ישיר 

ולגבי דברי אגנוסטיק, ברור שזה חלק ממה שבאתי לומר, שדברי חז"ל נראים לא מבוססים, אא"כ הם באמת יודעים מה התרחש. אם אנחנו היינו חז"ל שחיים בזמן אולמרט ביבי וברק, מה שהיינו אומרים היה נכון, גם אם זה היה נראה למישהו בעוד אלפיים שנה מוזר (על סמך רשימת המכולת המבוססת הנ"ל וכן לוח גזר), כי המציאות מוזרה מעל לכל דמיון.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/8/2012 08:37 לינק ישיר 

ואמאי

גם אצלי האיקונים נמצאים, בינתים, בשטח האסור. אז טול לך זר איקונים ירוקים!

***
א. לא שיערתי שזה שאני מנסה לזהות הנחות יסוד זה דבר שגוי או מטריד.
ב. לא שיערתי שזה שאני מחלק נושא לתת פרקים זה דבר שגוי או מטריד.
ג. זה הכל

***
עשהאל

(ברוך הבא לפורום, אם עדיין לא איחלתי לך כזאת)

יפה כתבת!

***

מעל לכל, סבורני שלמרות הפרודיה, אפשר לראות את המאמץ הדרוש כדי ללמוד היסטוריה מתוך מקורות חלקיים. כאשר הטקסט ש"נחקר" מוכר לנו ומוכרים אלו שנזכרים בו, קל לצחוק על החוקרים שיהיו בעתיד. אבל זו באמת בעיה. ואמאי המחיש את כל הבעיות. חוסר היכרות עם הדמויות ועם אורח החיים, הזדקקות למקורות רחוקים בזמן ובמקום מפני שאין משהו אחר, העלאת השערות שיתכן שהן מסתברות אבל רק "ייתכנו", ועוד.

עם זאת, השאלה העיקרית לגבי הטקסט המקראי, או "התורה" בלשון חלקנו, היא עד כמה הוא הטקסט המקראי נכתב בסמוך לאירועים ובדייקנות. האם זה דומה ליצירה של ואמאי שנכתבת עכשו, בתקופה שבה הדברים מתרחשים, או לאחר זמן.

הפרודיה יכולה אם כן להוליך לניתוח של המתודולוגיה והפנומנולוגיה (אולי) של ניתוח טקסטים. זה מה שעושים, כמדומה, במדע הפילולוגיה. אני מזכיר כי טענתי שלי נגד מבקרי המקרא היא שהם חורגים מכללי הזהירות הפילולוגית המתבקשת. לגבי זה שהפילולוגים וההיסטוריונים מביעים השערות מנותקות (צריך לבאר מונח זה), זו בעיה שאי אפשר להתגבר עליה.

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("");
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/8/2012 09:39 לינק ישיר 

אגב, כבר היה כאן פעם אשכול דומה. מי שזוכר/מוצא שייתן לינק.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/8/2012 10:15 לינק ישיר 


ואמאי, אבל מאידך ישנה גם אפשרות שניה.
אמשיל אותה בדרכך כאן באשכול.


בעוד אלפיים חמש מאות שנה ימצא ספר הנקרא "העיתון האמיתי לשנת תשעב לבריאה" הוא יהיה מחולק לחמשה חומשים. משפחה, המודיע, יתד, הפלס, המבשר.

ארועי ליל כו אב תשעב יופיעו בצורה כזאת:

משפחה: ראש הישיבה מרן הגאון האדיר אהרון שטיינמן כינס את כל חברי מועצג"ת וכו' בטיכוס עצה איך לשלב את בחורי הישיבות בצה"ל, לאחר שנסיון טירפוד של הרב שמואל אוירבך נכשל.
המודיע: אין איזכור לכינוס בכל החומש, מלבד זה שהגאון שמואל אוירבך השתתף בכמה חתונות בצפון הארץ באותו לילה. בשולי הידיעה מופיעה הודעה על כינוס קרוב של מועצג"ת במספר חברים כפול ממועצג"ת הקודם (עקב צמיחה חרדית מוגברת).
יתד: מרן ראש הישיבה הגאון הגדול יזם כינוס חברי מועצג"ת וכו' בענין הפגיעה בעצמאות בני הישיבות, כל מי שקיבל זימון הגיע. השתתפו גאונים גדולים, גאונים אדירים, גאונים סתם, אך כולם חברי מועצג"ת.
הפלס: לאחר שיוזמת מרן ראש הישיבה הגאון הגדול שמואל אוירבך לכינוס מועצג"ת בענין גזירת יהרג ובל יעבור לא יצאה לפועל, התכנסו קבוצת משגיחים ומרביצי תורה בבית ראש הישיבה הגאון הגדול אהרון שטיינמן להתייעצות בעניני יעבור ואל יפלג.
המבשר: נערכה התכנסות מחאה של מייצגי בני הישיבות ברח' חזו"א ב"ב נגד הכוונה לגייס בני ישיבות ליחידות לא מומלצות, קטע הרחוב נסגר לשעה. עיתונאים שנכחו במקום סיפרו על נוכחות דלה של מייצגים ונוכחות גדולה של סקרנים.


כעת, מאחר שהספר הזה התקבל כעיתון אחד שנמסר מעיתונאי אחד אמין. אך הסתירות בפרטים רבים והעדויות בו מבלבלות על התוארים על הגזירה, על מועצג"ת, ועל מה לא.

יגיע מאמין מסורתי ויבנה תילי תילים של פלפולים ופרשנויות כדי ליישב את הכל. ואלף נפק"מ השקפתיים היוצאים מזה.
מולו יעמוד אדם ויאמר שעם כל הכבוד למסורת נראה לו בעליל שחמשת החומשים הללו לא יצאו מרועה אחד, ולא זו בלבד יש כאן כוונות ומגמות סותרות, ושינויי גישה מפליגים. הם נכתבו ע"י גופים אינטרסנטיים שונים. הוא יביא ראיה משינויי סיגנון, משנויי בטוי ולשון, מצורת עריכה וכו'.

במה תשכנע אדם שמסתפק בין שתי הפרשנויות לקבל את הגישה המסורתית ולא את הגישה החקרנית?תוקן על ידי מנחם_פיש ב- 16/08/2012 10:20:46
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/8/2012 10:21 לינק ישיר 

טולקין לא היה ולא נברא אלא משל היה


_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("");
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/8/2012 10:23 לינק ישיר 

והנה המקור שמואדיב הפנה אליו

לקוראי אנגלית בלבד.


תירגום חלקי מאד לקטעים בעברית בלינק לעיל.

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("");
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > פרקי ביבי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.