בית פורומים ספרים וסופרים

ספר האשכול של הרב הצב"א

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-7/7/2009 16:40 לינק ישיר 

 

אתנחתא. למרות שהנושא אינו חדש, מ"מ לדעתי עדיין לא נידון בצורה הראויה והמקיפה, ועכ"פ בפורום זה לא דנו בו מעולם, ובקשתי לדעת אם יש מחקרים וממצאים חדשים בנושא, וחכמי הפורם יחכימונו, ותודה על ההפניות.

 

נישטאיך. יש"כ על המאמר. אולי תמצא גם את המאמר של ת"ש ושכמ"ה.

 

לעצם הענין. אפרש את שיחתי. כל בר בי רב דכמה יומין אשר לומד תורת רבותינו הראשונים גם הנד"מ יודע כי בכל הראשו' [ולא רק ברבינו דוד] ניתן למצוא פעמים רבות אשר האחרונים זכו לכוון לדבריהם, [בפרט האחרונים שמזמן רבינו הגר"א והלאה], וכבר האריכו בזה כמה וכמה [ובפרט הר"ד מצגר בכ"מ], ולפלא היה אם לא נמצא כן.

אלא שיש הבדל בין תירוצים על קושיות קלאסיות לבין דברים מחודשים שהתחדשו בבית מדרשם של רבותינו האחרונים ומוזר למצוא התיחסות בודדת בספר אחד לענין כזה עם דברי האחרונים שדנו בזה.

 

מאז נתקלתי לראשונה בילדותי בשאלת ספר האשכול ואחר אשר קראתי את ד' אלבק – צדקת הצדיק – כופר האשכול – והמבוא לספר האשכול בהוצ' נכדי הצב"א [כמדומה ע"י מכון הרי פישל ומ"מ אינו מצוי כלל וצ"ע], היה נראה בעיני כי בעצם טענותיו של אלבק הופרכו, היות והוא התבסס על שינויים מכת"י כרמולי, וזה הוכח כנראה שלא מכת"י זה כתב הרב הצב"א את ספרו, וע"כ דזה מהדורה אחרת של ספר האשכול או ספר מאוחר יותר שהתבסס על האשכול. והטענות על דברי אחרונים המשוקעים בתוכו אינם ראיות וכמש"כ לעיל כי כן מצוי בכל הראשונים הנד"מ, אלא שמחמת עננת הערר שהוציא אלבק נתקבלו הדברים כאן, אך בהפרכם אין מקום לחשד.

 

אך לאחרונה נתקלתי מספר פעמים בדברים מחודשים ואולי ניתן לומר אף מוזרים שנמצאו באחרונים, והפלא ופלא גם בספר האשכול וזה עורר בליבי חשד.

ואציין דבר אחד לשבר את אזני הקורא:

בגמ' חולין ע"ד ע"א "הושיט את ידו למעי בהמה ושחט בן ט' חי" וכו', הספק בגמ' הוא מצד דין בן פקועה ופלוגתא דר"מ ורבנן כמו שמבואר שם וכתבו כל הראשונים. אמנם הלבוש בסוף סי' י"ד מביא את הגמ' וכותב טעם חדש שלא מהני השחיטה מדין חלדה. כמובן זה דין משונה ותמוה מגמ' ומסברא. וכ' הש"ך ע"ז "ובעט"ז לא ידע מקור הדין ולכן כ' הטעם משום חלדה וסוגיא דהתם לא אזלא כלל לפי"ז וכו' וכבר השיגו הלחם חמודות וכו'", וכ"כ עוד אחרונים. והט"ז בסי' כ"ד כ' טעם אמאי אינו חלדה והש"ך בנקדות הכסף סי' כ"ד כתב עוד ג' סיבות עי"ש.

והנה בספר האשכול ח"ג הל' שחיטת חולין עמוד 25 "וקצת ראיה שכל שאינו מהודק בצואר אי שחט תחתוהי לא מקרי חלדה מדאי' בהמקשה בעי ר"ה וכו' אבל במעי אמו לא שריא שחיטה פי' להתירו כשנולד אח"כ, א"ד אפי' לרבנן ד' סימנים אכשר ביה רחמנא, ואס"ד אפי' מכסה מרופה על הצואר ושחט תחתיו מקרי חלדה, מאי קא מבעי ליה  הרי הולד נתכסה מרחם אמו והוי חלדה.... [ולאו ראיה] שאני רחם אמו דהוי כביתו של ולד וכשוחט בדיר הבהמה דלא שייך חלדה, א"נ למאי דלא אפשיט הכא אם תחת מטלית ועור חלדה הויא קמבעי' ליה, את"ל משום חלדה ליכא אי הוי שחיטה במעי אמו, א"נ למ"ד תחת העור כשרה קא מבעי' ליה". 

והם הם הטעמים דכתבו האחרונים הנ"ל [למעט טעם א' של הש"ך שלא ברור כונתו ולכן לא נעתק באשכול].

 

וע"כ כיון שעדיין לדעתי קשה לחשוד ברב הצב"א שיזייף כך. וגם אין שום סיבה שיעשה כך [אם כת"י כרמולי היה לפניו] לכן מסתבר שנכשל ע"י אחרים אלא ששאלת גיל הכת"י עדיין קשה. [לכאורה גם לד' הרב (פרופ') הבלין שזוייף אחרי הב"י היינו שגיל הכת"י היה בזמן הרב הצב"א בן 300 שנה בערך. האם זה מתאים לתיאורו של הרב הצב"א של כת"י מתפורר בלה מיושן?].
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2009 17:41 לינק ישיר 

שו"ר שאת עיקר דברי כבר רמז בקוצר הלץ (?) במובאה האחרונה.
קמ"ל. יש"כ על הודעתך הראשונה.
להודעתך השניה. חושבני כי כל דמיון בין האנשים המפוקפקים שאול לוין ופרידלנדר לבין הרב הצב"א חוטא לאמת. קשה להניח שרב מכובד שהקדיש את כל ימיו לחיזוק התורה והדת יזייף סתם כך ספר בלי שום סיבה בעוד שיש בפניו כת"י אמיתי להדפיסו. [הנימוקים שטען אלבק הם מגוחכים כמש"כ ב"צדקת הצדיק" שאת הזלזול בו אינני מבין].דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2009 19:22 לינק ישיר 

"בעוד שיש בפניו כת"י אמיתי" -- לאיזה כת"י הכוונה? אף אחד לא הכיר כת"י כזה!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2009 19:31 לינק ישיר 

[בעוניי אין בביתי לא לחם ולא שלמה בשאלת ספר האשכול ואוכל רק לציין לאשכול (במובנו הווירטואלי) שם העירו מעט בעניין זה (וכן בחוסר התועלת שבפסיכולגיית הזייפנים) ומן הסתם לזה כיוון אתנחתא באומרו שהנושא נידוש כאן (ולפ"ז יש לתקן בדבריו: מליץ-היכני. ולא מליץ/היכני. ודו"ק)]

תוקן על ידי אלייעזר ב- 07/07/2009 19:29:30
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/7/2009 19:38 לינק ישיר 

פסיכולוגיית הזייפנים נדונה גם אצל י' דן ב'תולדות תורת הסוד העברית' חלק א' בדיון על הספרות הפסאודו-אפיגרפית של ימי בית שני (כמדומני פרק ב').דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/7/2009 19:43 לינק ישיר 

אליהוא
יש לך מקור לכך שהרצב"א היה רב מכובד וכו'?
לי זכור כי התלונן מרה על שלא קראוהו לתורה בהלברשטט בתואר "מורנו" באשר לא הוכתר רשמית כרב [ותודה מראש למשיב אבדה שיזכירני המקור לעובדה זו]. ושמא תיסכולו הובילו לשטות זו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 00:30 לינק ישיר 

תודה למי שהעמידני על טעותי ושלח לי באישי כי המקום בו לא נקרא רצב"א "מורנו" הוא פרנקפורט ולא עירו הלברשטט. המקור הוא בשו"ת מנחם משיב לר"מ קירשנבוים רבה האחרון של פרנקפורט והובא בסופרים וספרים חלק תשובות. [מחמת באג, משבצת התגובה אינה מקבלת העתקה, ולכן איני מביא דבריו בשלמותם.]
התנצלותי לכל מוקירי ונכדי הרצב"א.   דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 13:37 לינק ישיר 

קמ"ל. כונתי לכת"י כרמולי שהיה לפניו לכל הדעות.
צלצח. ראה בקובץ המעיין י"ג מעמ' 20 והלאה.
ובתוך הדברים מביאים מהגאון ר' דוד מקארלין אשר כתב בספרו שו"ת "שאילת דוד" אשר
בסוף ספר "פסקי הלכות" ח"א שו"ת הלכוח מקואות סימו ד' " ועתה הנני להעתיק
לו דברי האשכול כאשר הם בלא הגהות בעל נחל אשכול שהרב הגאון בעל נחל אשכול
לא הכניס דבריו בשום מקום לתוך דברי האשכול כי היה רב מובהק גאון בדורו ותמים
ביראת ד' ", ולא עיינתי עדיין בפנים אם כן הוא שם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 14:08 לינק ישיר 

על דברי השאילת דוד מעיר ומעיר הרב זוין: "לא ידע הגאון, כי לא בלבד שעתידים להאשים את את הרב בעל ה'נחל' שהכניס דבריו לתוך דברי 'האשכול', אלא שגם כל עיקרה של הלכה זו שעסוק בה, הלכות מקואות, איננה, לפי הערעורים, במציאות כלל ב'אשכול' האמיתי".
כת"י כרמולי אינו יכול לשמש כמקור למהדורת הרצב"א שהרי אין בו הלכות מקואות ועוד!
רק כת"י "נעלם ומסתורי" רואה ואינו נראה שימש ליסוד מהדורת הרצב"א.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 14:58 לינק ישיר 

שוב, דברי לא הובנו כהלכה, לא כתבתי שכ"י כרמולי שימש יסוד למהדורת הצב"א, אלא שכיון שהיה לפניו כת"י כרמולי, מה ראה לשטות זו לזייף מעצמו ספר אשכול אחר?, אלא שכעת עלה בדעתי שיתכן שהתחיל במלאכת הזיוף קודם שידע ממציאות הכת"י, ואח"כ חס על עמלו, ושיבץ את ד' הכ"י במקומם. אלא שעדיין קשה בעיני לתלות בהרב הצב"א זיוף כזה. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 15:02 לינק ישיר 

אגב, אם כבר הוזכר הרב זוין, ראוי לציין לדבריו בספרו המועדים בהלכה [ע' קנ"ח במהדורת תשט"ו] הערה 14 "וראה באשכול הוצאת הר"צ אוורבוך ז"ל (בהוצ' אלבק אין בכלל הל' חנוכה) ע' 19 "ורב אחא גרס לא היה בו להדליק אפילו יום אחד", אגב אם תתברר נכונתה של אחת הגרסאות [שבשאילתות] אפשר יהיה להשתמש בה בתורת הערה נוספת להדיון על זהות ה"אשכול" של הרצ"א.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 16:10 לינק ישיר 

כנראה שאינך מבין על מה מדובר.
זיופו של האשכול נעשה על יסוד כת"י כרמולי: הנאמר בכת"י עבר הרחבה והשלמה בתוספת מרובה על העיקר.
הלכות נדה ומקוואות ועירובין ומליחה, ועוד ועודאינם נמצאים כל עיקר ב'אשכול' המקורי.
ועל כן איך יכול כת"י כרמולי להוכיח שהספר לא זויף?!
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 16:32 לינק ישיר 

שוב, הצב"א לא הדפיס את כל החלקים שישנם בכת"י כרמולי, ולכן תמוה למה יעדיף להמציא הל' מקואות, במקום להדפיס מכת"י אמיתי הלכות אחרות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/7/2009 21:22 לינק ישיר 

פלא בעיני שדנים על שאלות פסיכולוגיות, בזמן שהמציאות היא שאין שום כתב יד בעולם שאפשר לייחס אותו לאשכול הצבא"י. אין אדם אחד בעולם שטען שראה את הכת"י הזה (מלבד הצב"א), ולכן מגוחך לטעון להתגלות של כתב יד שהופיע לפתע בבית הצב"א מבלי שאף אחד בעולם יודע מהיכן הגיע, אם היה בספריה מסויימת, אם מוזכר אצל חוקרי כתבים קדמונים כמו החיד"א, או אצל מאן דהוא, לפחות אחד. וגם אצל הצב"א אין אדם שראה את הכת"י לא בחייו ולא אחר מותו. ומיד לאחר ההעתקה וההדפסה הכתב נעלם ואיננו, פשוט התנדף. צריכים להוכיח שהיה כתב יד, ולא להוכיח שהיה זיוף.
הטיעון החזק ביותר של 'צדקת הצדיק' הוא: שמסתמא גנזו את הכתב יד בקברו יחד עם כל חדושיו.. ובקיצור הכל סוד צבא"ידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/7/2009 14:46 לינק ישיר 


השאלה אם זה שייך לאשכול על האשכול או לאשכול על חיפוש ספרים?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > ספר האשכול של הרב הצב"א
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.