בית פורומים עצור כאן חושבים

היזק וגניבה בדברים אסורים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-10/12/2010 10:46 לינק ישיר 

 

מי קובע אם הדבר אסור – מן הסתם לא גרע מלגרום לאחר לעשות מעשה שלדעתך אסור ולדעתו מותר, וכמדומני שלגבי סחורה בשביעית פסק גרשז"א שאין לפנ"ע אם הסוחר סומך על היתר מכירה. השבועונים הנמכרים בק"ס גרועים יותר?

אמנם אין מי שיכול להתוות גבול חד, אבל המעה רחוק מלהחיות באזור הגבול

 

הרבנים והעלונים שלכם – צמחוניים, דנו רק בגזל ה"עובר עבירה" עצמו

אני ראיתי בעלון מעשה ברב פלוני שראה כי בגנו של אלמוני יש עצים ובחורים ובתולות מוצאים בהם מיסתור – הלך אותו רב וקצץ את עציו של אלמוני, שלכל הדעות לא עווה מאומה.

הצד היחיד להיתר הוא שעצם היות האדם בשכנותו של רב אלמוני הוא כלגור בתוך זוטו של ים

אה, נזכרתי, כמדומני שהלכה מפורשת שנטיעת עצים וכו' הינה רק מסביב לעיר, ואולי לזה כיוון כבוד הרב
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/12/2010 11:07 לינק ישיר 

ת"ש מניין לנרצע שכלו לו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת וחבל ועשה בו חבורה שהוא פטור ת"ל (במדבר לה, לא) לא תקחו כופר לשוב לא תקחו כופר לשב הכא במאי עסקינן בעבדא גנבא עד האידנא לא גנב והשתא גנב עד האידנא הוה אימתיה דרביה עליה השתא לית ליה אימתא דרביה עליה ר"נ בר יצחק אמר בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד האידנא היתירא והשתא איסורא  רש"י על אתר מסביר "איסורא - ורשאי להלקותו ולהפרישו דהאי דינא לאו לנפשיה הוא"  על סוגיא זו כבר מקשים ר"א וסרמן ואחרים [ ברכת אברהם] הרי בכל עשיית דין יש אפרושי מאיסורא גזל ולכאורה יהיה מותר לכל אחד לעשות דין כדי להפריש מאיסור גזל.


בכל מקרה משמע שלהכות אדם מותר כדי להפרישו מאיסור! ועל זה יש "ים של שלמה" מפורסם שכה דבריו: 
מכאן הביא הגאון מהריי"א בתרומת הדשן סימן רי"ח, שמותר אדם להכות את אשתו שהיא מקללת אביה ואמה, מחמת שעוברת על דת, ועביד דינא לשמים, ואין צריך להביאה לב"ד. כמו גבי נרצע. ולאו דוקא כה"ג, אלא כל מה שהיא עושה כנגד דת תורה אלהית. מכה אותה עד שתצא נפשה. אפילו עוברת במצוה שב ואל תעשה. ומ"מ אל ימהר בהכאה. אם לא בתוכחה גמורה מקודם, ורואה שאינה נשמעת. ולאו דוקא הרב לעבדו, ובעל לאשתו. ה"ה כל בר ישראל יכול להכות חבירו, כדי לאפרושי מאיסורא. וכן [הבאתי] לקמן סי' כ"ז פסק הרא"ש (סימן י"ג) להדיא שמותר. וכן איתא בערכין (ט"ז ע"ב) יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כו'. אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה.ודוקא באדם מוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמים עשה, והוא אדם חשוב ומופלג, אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה,  דא"כ לא שבקת חי לכל בריה. וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין, או לאדם חשוב, שראוי להיות דבריו נשמעים ג"כ לפי שעה, מותר להכות חבירו, ולהפרישו מאיסורא. והכל לפי ראות עיני הדיין.ודוקא לאפרושי משארי איסורא, דבינו לשמים. אבל מה שבין אדם לחבירו, כגון אחד שהכה חבירו. שמותר לכל אדם, אפי' איש פשוט, להציל אחיו, ויכול להכות המכה, כדי להציל המוכה כמו שאפרש לקמן".
הרב יעקב אפשטיין סובר טוען שלא מצא היתר לפגוע ברכוש הזולת עי'  חבל נחלתו ד' http://he.wikisource.org/wiki/חבל_נחלתו_ד_נז .
בכל מקרה לדברי הרב יעקב אפשטיין יוצא שאילו היה האברך החשוב מכה את בעל החנות עד צאת נשמתו אז זה היה בסדר אבל לקחת לו את השבועונים ולזרוק זה אסור? אני חושב שיש עוד מקום לעיין בענין ויתכן שאין בזה איסור גזל.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/12/2010 11:31 לינק ישיר 

תלמיד
האיסור לגדל עצים בעיר חל על ירושליים בין החומות

הרב הזה למד מאן מלכי? רבנן- ומלך פורץ גדר ואין מוחים בידו.


תוקן על ידי ירוחםשמ ב- 10/12/2010 11:33:32
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/12/2010 12:11 לינק ישיר 

חימאייר, עד שאתה הולך לגרש"ז, כלך לך לקצוה"ח ונתיה"מ ומשובב בסי' ג והדברים עתיקים. אמנם אני כבר הזכרתי את דין כפייה על המצוות, ושאלתי מה דין הגזל. ומה שענית "עד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו", כלשון הרמב"ן הידועה, הרי הוא יכול לקקחת לי את זה ולשלם, ולכן הקו"ח מהכאה אינו בהכרח נכון.
אמנם יש לפלפל שהרי גם בהכאה הוא יכול להכות ולשלם, אבל שם אין זה פיצוי ממשי להכאה, ופשוט.
וכל זה אם אכן מדובר באיסור כחזיר וכדו', שהצדוקים מודים בו. אבל כאן שאני, וכנ"ל בדבריי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/12/2010 12:15 לינק ישיר 

מרחביה,
אכן היה  נדמה לי שכבר הזכרתי את המעשה. המשגיח אכן שילם.

תלמיד טועה,
איסור דרבנן שאני, שהרי הנתיה"מ בסי' רלד כבר כתב שעבירת דרבנן בשוגג אינה עבירה, וממילא יש מקום לומר שהמכשיל אינו עובר בלפני עיוור כשהנכשל שוגג.
ולגבי עצם הדין של הכשלה בדבר שלדעתי מותר ולדעתך אסור, ראה דיון מעניין במאמרי ב'המעין', שם הבאתי מהריטב"א שהדבר אסור אלא אם הנכשל יודע. והראיתי שם שאין בזה גדרי 'לפני עיוור', שהרי בפני עיוור רגיל גם אם הנכשל יודע המכשיל עובר איסור (כמו בנזיר שאני שמושיט לו יין בתרי עברי דנהרא, והוא מחליט לשתות את האיסור ביד רמה, שודאי עברתי איסור בהושטה).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/12/2010 12:39 לינק ישיר 

הרב מיכי,
אין ספק שכאן שאני. רק שהדיון נראה שהוא על העיקרון.
עדיין מעניין לחשוב אם תתבע אותו לדין תורה על כך שהוא גזל, והוא יטען מחד כסברת הרמב"ן שהזכרת

"עד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו" ומאידך "קים לי ששבועונים הרי הם איסור תורה ממש"  או "לדידי ספר חול הוא כספרי מינות נושרים מחיקו" האם יחייב אותו בית הדין לשלם?
אתה צודק שהקל וחומר מהכאת הוא לא פשוט שהרי "מציל עצמו בממון חברו חייב לשלם" ואולי הדבר תלוי בשאלה האם יש לההרג ולא לעבור בגזל [ רש"י בבא קמא ס: ד"ה ויצילה והירושלמי גם] ויש מהראשונים שמשמע מהם שיש לעבור ולא להרוג באיסור גזל [תוס' ורא"ש בבא קמא שם] , ובהחלט יתכן שהשאלה היא מה חמור יותר הריגה או גזלה? הכאה או גזלה?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/12/2010 13:34 לינק ישיר 

רבי מיכי
ניסיתי להניח שעלונין אסורין
אבל לא חשבתי שזה יותר מאיסור דרבנן
מחילה על קלות דעתידדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > היזק וגניבה בדברים אסורים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 סך הכל 2 דפים.

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים. קטגוריית אקטואליה וחדשות: עשרות פורומים הכוללים חדשות נעייס, מה קורה בחצרות חסידים, חדשות מחסידויות שונות בארץ ובעולם, דיונים בנושאי אקטואליה, פוליטיקה, בטחון ועוד.