בית פורומים בחדרי חרדים

בבוקרו של יום: האדמו"ר מאמשינוב קידש את הלבנה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-23/8/2011 02:24 לינק ישיר 

פורסטמן,
הנה באגרות משה כוונתי מודגשת יותר.


שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן מז

 

וראיתי בסימן תכ"ו סעי' א' לענין ברכת הלבנה בחכמת שלמה שעל מש"כ המג"א מהשל"ה דברכת הלבנה הוא מ"ע שהז"ג שלכן הן פטורות מדינא ואע"ג דהן מקיימות כל מ"ע שהז"ג לא מקיימי מצוה זו מפני שהן גרמו פגם הלבנה שג"כ הקשה דאין להחשיב ברכת הלבנה בכלל מצוה שהז"ג דמה שהוא רק פעם אחת בחדש הוא מחמת שלא שייכא יותר דלא מתחדשת רק פעם אחת והוא כפרי חדש שלא מתחדש אלא פעם אחת בשנה ולא נחשב זמן גרמא, וקושיא זו לא קשה דזמן גרמא סברי שנחשב אף שהוא מחמת דליכא המציאות לזה, ול"ד לפרי חדש שליכא זמן מיוחד לכל הפירות דיש שנגמרים בזמן זה ויש בזמן זה עיין בב"ב דף כ"ח ע"א בשדה אילן דענבים בפרק אחד וזיתים בפרק אחר ותאנה בפרק אחר וכולן בשנה אחת, ובגינה דהיא בבית השלחין שעושה פירות תדיר יש פירות שנגמרין בהרבה זמנים שבכל יום בשנה שייך שיגמרו איזה פירות דהרי תלוי מתי נזרעו דאפשר ליזרע בכל יום מהשנה וממילא נגמרו כשבא הזמן שצריך מזריעה עד שיצמחו עד שיהיו ראויין ליתלש ג"כ בכל יום מהשנה וכן הרבה מיני פירות יש שנמצא שליכא זמן לברכת שהחיינו דפירות, אבל באיכא זמן קבוע אף שהוא מצד דליכא המציאות נמי נחשב זמן גרמא. וגם הא חג הפסח דמה שנצטוינו לחוג בט"ו בניסן משום דלא שייך ביום אחר מהשנה, וכן פורים וחנוכה ומ"מ הם בדין זמן גרמא ומה שחייבות נשים הוא מחדושא דקרא, ובפורים הוצרך ריב"ל במגילה דף ד' ע"א לומר בטעם חיובן בקריאת המגילה משום שאף הן היו באותו הנס, וכמו כן אמר ריב"ל בשבת דף כ"ג ע"א מטעם שאף הן היו באותו הנס, אף דלא היו שייכי ביום אחר מהשנה, ולכן לא מובן כלל קושיתו, אבל מה שכתבתי שכל חיוב הברכות הוא ענין חיוב אחד שתיקנו אנשי כה"ג הוא טעם נכון.

 

ומסתבר לע"ד דברכת קדוש הלבנה הוא תקנה מיוחדת שאינה על ההנאה ולא מצד דבר שלא מצוי ועניני חדושים שרואין דהא הרבה פעמים מברכין כשליכא אף עשרים יום משבירך בחדש שלפניה, והא דאיתא ברמ"א בעת שהלבנה זורחת ונהנין מאורה והוא ממס' סופרים הוא רק להדורא בעלמא, דהא להרמב"ם פ"י מברכות הט"ז אם אפשר לו לכוין בשעת המולד ממש דהוא בחדושה עדיף אף שאינה מאירה ובעה"ש מדייק גם מלשון רש"י דכתב בסנהדרין דף מ"א ע"ב ד"ה עד כמה מברכין, אם לא בירך היום יברך למחר, שכוונתו היום הוא בשעת חדושה והוא דיוק ברור אלא הוא רק להדור בעלמא שירגיש יותר במה שנתחדשה, אלא שהוא משום דנחשב בזה כקבלת פני אביהן שבשמים, מטעם שמרגיש בזה בבריאת השי"ת את העולם בזה שאיזו ימים לא ראוה כאילו אינה בעולם וחוזרת ליראות או מטעמים אחרים, ולכן אינה מכלל תקנת הברכות אלא תקנה חדשה שלכן כיון שהוא רק בשעת חדושה הוא מ"ע שהזמן גרמא שלכן פטורות הנשים. ונראה דטעם זה הוא כמפורש בגמ' דעל מה שאמר ר' אחא בסנהדרין מ"ב ע"א דנוסח הברכה הוא ברוך מחדש חדשים השיב ר' אשי האי נשי דידן נמי מברכי שלכאורה תמוה מ"ש מחדש חדשים דהיו מברכות הנשים מברכה ארוכה דמברכינן כדר' יהודה, אבל הוא משום דברכת מחדש חדשים הוא שייך לברך מצד הראיה כשאר ברכות הראיה שא"כ הוא בכלל תקנת אנשי כנה"ג חיוב הברכות על כל דבר שאין לפטור הנשים אבל ברכה הארוכה שמברכינן כדא"ר יהודה הוא ענין אחר שתיקנו על היכר שאיכא יותר מזה שהשי"ת ברא את עולמו שלכן הוא כקבלת פני השכינה ואינה מכלל תקנת כל ענין חיוב הברכות שלכן פטירי נשים מפטור דזמן גרמא, דמש"כ המג"א בתחלת הסימן דלישנא בעלמא נקט וכוונתו ע"ה כדפי' במחצה"ש לא נכון כלל דע"ה אין עושין מעצמן כלום אלא מתפללין ומברכין כמו ששומעין מן החכמים ואם לא שמעו נוסח ברכה ע"ז לא יברכו כלל.

 תוקן על ידי יראשמים ב- 23/08/2011 02:26:09
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 02:59 לינק ישיר 

יראשמים

אם רואים את הלבנה בבוקר זה ברור שזה לא בחידושה ואין מה לברך עליה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/8/2011 11:57 לינק ישיר 

אני לא מבין את כל "החכמים" שחושבים שהם יודעים יותר וצדיקים יותר מהאדמו"ר מאמשינוב.

האדמו"ר כידוע לכולם ועל כך אין חולק הוא למדן אדיר הבקיא בשו"ע ונושאי כליו.
האדמו"ר ירא שמים אמיתי צדיק וקדוש, וגם על כך לא נראה לי שיש חולק.

גם אני לא מבין את פשר מנהגיו, אבל אני גם מודע לערך עצמי, כך שזו חוצפה אדירה לחשוב שאני מבין יותר ממנו ויודע יותר טוב ממנו איך הוא צריך לנהוג....

בכלל אצלנו מקובל לזלזל במנהגי עדות/חסידויות אחרות. האם הרבנים שלהם לא יודעים את מה שאתה יודע? מי החליט שאתה צודק והם לא???דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 12:41 לינק ישיר 

הבעיה שלך מתחילה שאתה מתבסס על "כידוע לכולם", ואחרים מעדיפים להתבסס על הידוע לשו"ע ושאר הפוסקים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 12:58 לינק ישיר 

אנילדודי20 כתב:
לץ

התכוונתי לכותב הידיעהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/8/2011 12:58 לינק ישיר 

אני בכלל חושב, שהסיפורים שהאדמו"ר מתפלל שעות רבות הם סיפורי מעשיות,ואין לכך ראיות:הרי האדמו"ר מתפלל כל השנה בלי מניין, ואיש אינו יודע כמה זמן הוא מתפלל,ובאיזה שעה התפילה.אולי אנשים מסיקים מזה שלומר מזל טוב לוקח לאדמו"ר מספר דקות,על אחת כמה וכמה.לעצם העניין:לא מתקבל על הדעת שהאדמ"ר בדיליי של שבועות,אלא, אם כן יש באמשינוב איחור רציני במולד.ואז צריך לאשפז את חסידי אמשינוב במחלקה סגורה.כי הם בדו שזה היה קידוש לבנה ולא התאווררות גרידא.אל תסיקו מדברי שאני מזלזל באמשינוער רבי ח"ו מדובר ברבי גדול-מאוד!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 13:02 לינק ישיר 

לך תגע

אתה צודק

באמת מדובר בברכת החמה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/8/2011 13:11 לינק ישיר 

פורסט,דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 13:49 לינק ישיר 

אני_תפוח
נראה לך שהאדמו"ר מאמשינוב לא יודע מה כתוב בשו"ע?

אתה באמת מאמין שאתה בקיא יותר ממנו בשו"ע ובשאר הפוסקים?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 14:10 לינק ישיר 

הלבנה, כידוע לכולם, זורחת בלילה... ("ואת המאור הקטון לממשלת הלילה..")דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 14:25 לינק ישיר 

forestman כתב:
קרויצפלד יש הבדל גדול בין אוכל אפיקומן לאחר חצות ואוכל אפיקומן למחרת בבוקר. על "אור" הלבנה ביום אין מה לברך (אולי ברכת החמה).


לא הבנת כלל את כוונתי.
הבאתי דוגמא שמדובר בצדיק שתתפלא לשמוע מבין משהו בהלכה, ואף מקפיד על הסמוכים לו שלא ינהגו כמוהו, לגבי התנהגותו שלו עצמו, אין לי ככל הנראה הבנה בה, וזה גם לא מטריד אותי כלל.
כדי למתוח ביקורת ולשפוט, צריך להיות יותר חכם ויותר מבין מהמושמץ. אני מקווה שאין כאן מישהו שחושב את עצמו יותר מהצדיק הזה, ובעצם, לא בטוח...

הכלל שצריך לזכור הוא:

את הגהינום שאנו נקבל - נקבל רק על מה שאנחנו עשינו, לא על מה שאחרים עושים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 14:36 לינק ישיר 

קרוצפלד טעות בידך "ראה אדם עושה עברה ולא מיחה בו נתפס באותו עון"דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/8/2011 14:56 לינק ישיר 

קרוצפלד,אתה כותב ש"כדי למתוח ביקורת ולשפוט צריך להיות יותר חכם ומבין מהמושמץ" אני חושב שגם להבין ולומר שהוא צדיק  צריך להיות צדיק גדול ממנו הלא כן. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 15:43 לינק ישיר 

לך תדע - לא!

מספיק שאני עומד מלמטה למטה, למתבונן בעבודת ה' שלו כדי להבין שאני ממש לא במדרגה שלו.

דורוס, הבנתי את עניין המחאה. האדמו"ר מאמשינוב קורא את הפורום, ומקבל את המחאה כנגד מעשיו...

הרבה זמן לא צחקתי ככה....

ובאמת, לפי דעתי, העבירות הגדולות ביותר של צדיקי הדור הן המצוות הגדולת ביותר של גולשי הפורום.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/8/2011 17:00 לינק ישיר 


אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבינו ע"ה ושלא תהא תורה אחרת ולא תהא מוחלפת מאת הבורא ית"ש.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > בבוקרו של יום: האדמו"ר מאמשינוב קידש את הלבנה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.