בית פורומים עצור כאן חושבים

אשכול השאלות על ברסלב, והרשות לשאול

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-26/5/2006 13:41 לינק ישיר 

רוני,
אכן חמור וע"ז נכנסת אלינו בדלת האחורית (ושמא כבר בדלת הקידמית).

בר נגר,
שני ציטוטים הספיקו לי ללמוד על הכלל.

אם זאת אני אשמור את עצתו של מיימוני שיש גם פרי מתחת לקליפות. למה לי קרא, סברא הוא– בבא קמא מודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2006 15:19 לינק ישיר 

קודם כל אף אחד לא הביא את תמצית שיטת ברסלב לא ציטוט פה ציטוט שם אלא תפיסת עולם ובעיקר הנהגות היוצאות למעשה והשוני בין שיטה זו לדרך התורה אשתדל לאסוף מידע כזה ולהגיב עליו

בב"מ נזכר אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אי אפשר לקרוא צדיק לאחד שעובר על פסוק מן התורה ולא תונו איש את אמיתו ויראת מאלוהיך

ע' נפש החיים (פרקים ט' אם אני לא טועה) בענין ההתקשרות לצדיק ועפ"ז כל האומר הרני מקשר הוא עובד ע"ז זרה וכל המטיף לכך מסית ומדיח (לא אכנס להבאת הדברים ודיון בם אלא אם כן יהא נצרך יש לציין שכל דבריו פשוטים בסברא)

רימון מצא וכו' נכתב בגמ' דהוא רק אר"מ אבל אחר כל הלומד דבר אחד מן המגוש חיב מיתה

על רגשות אין אני רואה אפילו צורך להגיב למה לך תורה? תעשה מה שאתה מרגיש?

אין דבר נעלה באדם כי אם השכל שהוא הרוחני והזך ביותר ובו אדם ניבדל מן הבהמה ודומה לבוראו כל הרוצה לבזות או לבטל דבר זה חוטא לבני אדם ולאלוהים חטא כגודל השכל.

שבת שלום

"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההו יהיה ה' אחד ושמו אחד תוקן על ידי - נערגבעות - 26/05/2006 15:23:37דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/5/2006 05:56 לינק ישיר 

בר נגר

אין זה האשכול לדיון זה אבל פטור בלא כלום א"א וע"כ אשיב זה פעם האחרון על סדר דבריך.

א. מה ענין שמיטה אצל הר סיני. השוואה זו היא דמגוגיה זולה ומילתה אמורה בתגובתי הראשונה.
ב. אכן כך מי שאומר שהוא עצמות ומהות הוא ע"ז, אשר על כן לא זה הוא מה שנאמר שם. אלא שלהבנת הנקרא שם צריכים להבין חסידות וע"כ נאמר מי שרוצה לטעות וכהווארט הידוע שרוצה לטעות וד"ל.
ג. אינך יודע אם המקובלים קבלו את דברי הריעב"ץ?! וכי בשופטני עסקינן?! דבר פשוט הוא שלא קבלו שהרי הם מקבלים כל הזהר כולה כתורה למשה מסיני!
ד. יש הבדל גדול בין תפיסת אדם כאלוקה לתפיסת אדם כאלקות שהרי המציאות האמיתית של העולם הוא האלקות המחי' אותו. וזוהי יחוד הוי' האמיתי שאין עוד מציאות עצמאית (ואשר על כן מציאות אמיתית) מלבדו.

דא"ג קושית הריעב"ץ על הזוהר אפשר להקשות גם על פסוק מפורש. שהרי במשנה תורה שמשה מפי עצמו אמרה בפרשת והי' אם שמוע אומר ונתתי עשב! וכי משה נותן עשב? אלא שאם מבינים פנימיות הענין שמפי עצמו אמרה, יובן זה ג"כ. ועד"ז נתרץ בנידונינו.
ולנדון הירושלמי לפני כן מדובר על "דיינים" המתמנים בכסף ועליהם נאמר אלקי זהב ואלקי כסף ואחר ענין זה מדובר אם ממנין זקנים בחו"ל. מהקשר הענינים משמע דמדובר על מעלת ר' יצחק בר' לעזר עיי"ש ופשוט הוא. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/5/2006 14:44 לינק ישיר 

סאניטש,
א. התנצלת על שאתה חוטא ב"חטא" הציטוט,

שפתי הלובאוויטשער ברור מיללו על "נשיא הדור" שהוא עצמות ומהות שהונח בגוף, אין כאן ענין לחסידות ולא לפלפולים, זו עבודה זרה כפשוטה. המנהיג היהודי האחרון לפני "נשיא דורנו" שהעלה מילים כאלו על דל שפתיו הינו ישו.
ב. גם המקדמים את הזוהר ומיחסים אותו לרשב"י מודים בעל כרחם כי הושתלו בו קטעים רבים מאוחרים, שהרי הזוהר מצטט מסכתות בתלמוד בבלי ומביא מנהגים מאוחרים. ראה למשל 'קדמות הזוהר' לרד"ל. היעב"ץ טוען כי קטע זה הינו מן המאוחרים והוא שיבוש חמור ואסור לאמרו, האם אתה יכול להפנותני לדעה החולקת מלבד אותו "עצמות ומהות המלובש בגוף"   נקודה שניה בדברי היעב"ץ היא הפירוש שמפרש את הקטע שהכוונה בו "את" לרבות צדיקים כרשב"י, ולא חלילה כדעת המינים (שרבינו היעב"ץ צפה את התהוותם בדורות הבאים, כמו שהבאתי משמו), האם אתה יכול להפנותני וכו'?
ג. בנוגע לפסוק ונתתי מטר וכו' ( למה דילגת עד העשב?) לא עלה על דעת איש מישראל אפילו פשוט שבפשוטים לפרשו כאילו משה אומר ח"ו על האלהות שבו שתיתן מטר, וכך כ' הרמב"ן ויקרא י"ח ב': וטעם דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם, כאילו הוא אומר "ואמרת אליהם בשמי אני ה' אלהיכם", וכן קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם (להלן יט ב) ואפשר כי הטעם, כי בצאת משה מלפני השם בלא מסוה ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה, איננו צריך לומר להם "כה אמר ה'" כי ידוע להם כי רוחו ידבר בו ומלתו על לשונו, לא ידבר מעצמו:

וכן במקומות רבים במשנה תורה כך ידבר, כמו והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום, ונתתי מטר ארצכם, ונתתי עשב בשדך (דברים יא יג טו), ואין משה הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות ומצמיח עשב בשדה אלא ה' יתברך. וכן ולא נתן ה' לכם לב לדעת, ואולך אתכם במדבר, לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני ה' אלהיכם (שם כט ג ה):
ד. אחר העיון בירושלמי שם פשוט וברור שכונתו לדרוש הפסוק ולומר כי אותם שממנים לגדולה את שאינם ראוים בעבור בצע כסף הרי הם כהולכים אחר אלוהי זהב וכסף, והרי "ה' בהיכל קדשו" ואיך אפשר להניחו וללכת אחרי אלוהים אחרים?! וכן בנמשל הרי ריב"א דורש בקיסרין, ובמקום חכמי הדור הלומדים תורה לשמה שם מצוי ה' לכו ובקשוהו משם. והנדבק בחכמים האמיתיים ולומד מהם התורה הרי הוא חשוב כנדבק בה'. ע"כ לשון רבינו הרמב"ן.
ועיין בספר הנדפס בסוף הירו' "מתורתן של ראשונים" שכתב כי ט"ס הוא בירו' והנוסחא האמיתית היא כבמדרש שוח"ט שמואל פ"ז, ולפי"ז אין כלל מקום לפירוש המינין.
וכן בבבלי סנהדרין ז' ע"ב דרשו בדומה לזה ועיין שם במהרש"א וקבל ממנו האמת, ואל תקרב אל פתח ביתה של מינות כי כל באיה לא ישובון.  

ג. החילוק המפולפל בין 'אלוה' ל'אלהות' היה מעלה גיחוך על שפתי אלמלא היה המדובר בנושא עצוב כ"כ. כשאדם מגדיר את עצמו "עצמות ומהות שנתלבש בגוף" זה לא יחוס אלהות לעצמו? כשרוצה לקרוא לעצמו "האדון ה' אי"ז יחוס אלהות? כשמביא ראיה לעצמו מ"ונתתי עשב" אי"ז יחוס אלהות?
ד. הרחקת האלהות מכל נברא, דומם צומח חי או מדבר, היא היא היסוד הראשון של היהדות. וזה פשוט בלתי נתפס שיש צורך להתוכח על דבר כ"כ בסיסי. עצם הכיוון שאפשר להביא ראיות ממקורות היהדות לאמונה זרה שכזו הוא מגוחך לחלוטין. ההשקפה אותה מבטאים הרמב"ן והיעב"ץ הנ"ל שאין שום תחילת הו"א למושג כזה ביהדות, השקפה זו כה מושרשת ביהדות עד שחוץ מישו שחידש דת לעצמו לא נמצא בעמנו מי שיעלה על דל שפתיו דברים נוראים אלו. אין שום ספק כי אם היו הדברים נאמרים בדורות קודמים היו האומרים מנודים בתכלית ההרחקה והמיאוס אצל כל אשר בשם ישראל יכונה.


(קעלעמר   )
   תוקן על ידי - בר_נגר - 28/05/2006 14:48:13 תוקן על ידי - מנהלי_משנה - 28/05/2006 16:32:14דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/5/2006 15:26 לינק ישיר 

אני לא מבין על מה השצף והקצף...

והרי כבר רבינו אמר שכל העולם יחלקו עליו...

ועוד אמר, שכל מחלוקת שעושים עליו, רק מראה את גדולתו... (וכמו בכל דבר, כידוע)

תהיו רגועים...
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/5/2006 16:10 לינק ישיר 

בראש ובראשונה אמחה על "בעל פעור"
 שפער פיו בקדוש ישראל..וד"ל
מעבר לכך יש בידי את ההקלטה מדברי הר' קעניג בל"ג בעומר ובמוצאי התענית שעשו על הדברים הנוראים ולהוי ידוע שהר' וואזנר לא מוזכר שם ולו ברמז. אי לזאת אין טעם בפרסום הטלפון של בית ההוראה שלו ושל הר' קליין.
כל מה שאמר מוה"ר קעניג שליט"א הוא סיפור של בחור שבא לשאול את הר' וייס על תפילין אם להניחם ואמר לו לא להניחם כיוון שהסופר שכתב אותם דיבר על הבעש"ט
אז בן יעקב.אנא הצמד לעובדות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/5/2006 17:06 לינק ישיר 

הדיון על  דברי הרבי מחב"ד על עצומ"ה וכו'  אינו ממין האשכול ומקומו
בשו"ת בנושאים הקשורים לחב"ד [ווטו להלבן]
http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=965071
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/5/2006 01:28 לינק ישיר 

סיון תתט"ז,  
זה עתה הלכתי לפוש קמעא ברח' רשב"ם, שם נשארו אחרוני האינטלקטואלים הרדיקליים שמפקפקים בחיוב הדבקות בצדיק כפשוטו, ויש מהם שאומרים דילמא אין להדבק בעצמות הצדיק אלא די ללמוד מתורתיו, ואפי' אם לומד מקור מהש"ס אם הצדיק דיבר מזה אז גם יש התעוררות. טוב שיש עוד חרדים שמבינים עניין. אבא שלי סיפר לי שלפני כיובל כשהמניה של ברסלב רק החלה לעלות,  היו לחלק מהחושבים טענות על "ליטאים חרדיבנים", הוא אומר שאם הייתי מכיר מי הם היו זה היה מצחיק אותי. הם אפילו לא עשו מדורות של ספרים חיצוניים ברחובות, ואם מישהו היה זורק מורה נבוכים למדורה הם אפילו היו מוחים על שריפת האזכרות שבו.
מה קרה לאותם אנשים? למה הם לא פצו פה כשהמרידה נגד השכל האנושי הנכבד שנתן לנו הבוי"ת נעשתה בצורה בוטה וולגארית כ"כ, וחדרה לכל שכבות הציבור? איך הם הניחו למאסות של בעלי-תשובה לקדש אומן וקברים? או כל נושר שני ופרחח נכנס תחת כנפי השכינה?

אבא אמר: עזוב מה שהיה, בוא נלמד קצת תורה מליקוטי הלכות חלק חושן משפט:
כל שחבתי באחריותו הכשרתי את נזקו. 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/5/2006 11:35 לינק ישיר 

לב העברי
אמן יהא שמיה רבה (רבך, רבינו..) מבורך. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/5/2006 18:32 לינק ישיר 


לא מבין את המסר
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/5/2006 15:11 לינק ישיר 


הויכוח פה מתחיל להדרדר לרמה של הויכוח בבחדרי חרדים.

צ'וטנג "מרגיש" שר' נחמן צודק, למרות שהוא לא הסביר בדיוק מה הוא בדיוק אומר, למעט הסבר כללי שיכול לתאר כל תיאוריה שממוקמת ימינה מהמורה נבוכים.

עוד שני חסידי ברסלב טורחים למנוע כל דיון ענייני.

עוד ניק חושב שכאן אשכול התגובות של בי"ד הרב וואזנר או מודיעין 144 של בזק.


ואני נשאר תוהה:

למישהו יש הסבר הגיוני לשטפון המגלומניה המתואר בהודעה הפותחת?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/6/2006 23:57 לינק ישיר 

מצורף קובץ

בחדרי חרדים > נפטר ממציא הסיסמה נ נח נחמ נחמ נחמן מאומן
http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1945090 בברכה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/6/2006 01:13 לינק ישיר 

לב העברי כתב:
מה קרה לאותם אנשים? למה הם לא פצו פה כשהמרידה נגד השכל האנושי הנכבד שנתן לנו הבוי"ת נעשתה בצורה בוטה וולגארית כ"כ, וחדרה לכל שכבות הציבור? איך הם הניחו למאסות של בעלי-תשובה לקדש אומן וקברים?

מר העברי, אינני מבין לאיזה עולם מתייחסת הטרוניה שלך.

כאשר יורד גשם בגבעתיים, האם בני ברק סובלת מחרבוני קיץ ?

אנחנו עומדים בעידן הטמטום. בצד החילוני, יש ערוץ 2, אודטה, מכון הקבלה ואילון הגרפולוג. בצד החרדי חוגגים עם תיקון הנפטרים, קברי צדיקים, ברסלב וח"י רוטל. מה בדיוק אמור לחסן אתכם מפני המגפה?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/6/2006 12:56 לינק ישיר 

יבוסי,
מילא הדתיים תמיד נטו להאמין בכל מיני דברים, אבל החילונים הנאורים, תוצר עידן ההשכלה?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/6/2006 14:45 לינק ישיר 

יבוסי,
אינני מצפה שהציבור הדתי יהיה חסין מתופעות עולמיות. אני מצפה שלא יהיה אדיש להרס שהן גורמות.

בזה אני רואה הבדל גדול בין הצפיה שלי מחילוני לדתי בעניין האחריות לצביון הכללי של האמונים על דרכיו. אסביר זאת בדוגמא:
דיברו בפורום הרבה על התשובה המטופשת בפיות אנ"ש כשתופסים גנב (או סוחר סמים...) חרדי, "אם הוא גנב אז הוא לא חרדי."

למה כשתופסים גנב חילוני, איננו מצפים לתשובה כלשהי מהחילוני שהתישב לידינו באוטובוס?תוקן על ידי - לבהעיברי - 12/06/2006 14:50:37דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > אשכול השאלות על ברסלב, והרשות לשאול
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 ... 9 10 11 לדף הבא סך הכל 11 דפים.