בית פורומים ספרים וסופרים

"מפיהם" - רשמי שיחות עם גדולי ישראל

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/1/2009 20:24 לינק ישיר 

מתפעל

אמת בפיך.

ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק נד

 

אלא שמפני היות השכליות אשר בתורה מקובלות בלתי מבוארות בדרכי העיון, נמצא בספרי הנביאים ודברי חכמים, שמשימים ידיעת התורה מין אחד, והחכמה הגמורה מין אחר, החכמה ההיא הגמורה היא אשר התבאר בה במופת מה שלמדנוהו מן התורה ע"ד הקבלה מן השכליות ההם, וכל מה שתמצא בספרים מהגדלת החכמה וחשיבותה ומיעוט קוניה, לא רבים יחכמו, והחכמה מאין תמצא, וכיוצא באלו הפסוקים הרבה, כלם יורו על החכמה ההיא אשר תלמדנו המופת על דעות התורה. ואמנם בדברי החכמים ז"ל הוא גם כן הרבה מאד, ר"ל שגם הם משימים ידיעת התורה מין אחד וישימו החכמה מין אחר, אמרו ז"ל על מרע"ה, אב בתורה, אב בחכמה, אב בנביאים, ובא בשלמה ויחכם מכל אדם, אמרו ולא ממשה, כי הוא רוצה באמרו מכל האדם מכל אנשי דורו, ומפני זה תמצא שהוא זוכר הימן וכלכל ודרדע בני מחול, החכמים המפורסמים אז. וזכרו החכמים ז"ל ג"כ שהאדם נתבע בידיעת התורה תחלה, ואח"כ הוא נתבע בחכמה, ואח"כ הוא נתבע במה שראוי עליו מתלמודה של תורה, ר"ל להוציא ממנו מה שראוי לעשות, וכן ראוי שיהיה הסדר, שיודעו הדעות ההם תחלה ע"ד קבלה, ואח"כ יתבארו במופת, ואח"כ ידוקדקו המעשים המטיבים דרכי האדם, וזה לשונם ז"ל, בהיות האדם נתבע על אלו הענינים הג' על הסדר הזה, אמרו כשאדם נכנס לדין, תחלה אומרים לו קבעת עתים לתורה פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר. הנה התבאר לך שידיעת התורה אצלם מין אחד, והחכמה מין אחר, והוא לאמת דעות התורה בעיון האמתי.

 

 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2009 20:58 לינק ישיר 

 אגב שהבאתי דברי הרמב"ם הללו.
מבואר בדבריו שכוונת חז"ל באמרם על משה 'אב בחכמה' הוא לחכמת התורה, והוקשה לו על זה ממה שאמרו על שלמה 'ויחכם מכל אדם', ותירץ שכוונת 'מכל אדם' לאנשי דורו.

והנה ראשית מבואר בדבריו שמה שנאמר על שלמה 'ויחכם מכל אדם' הכוונה לחכמת התורה, ולפי דעתו יש מקום לעיין אם אכן שלמה המלך ידע גם שאר החכמות, וודאי שאין מקור לכך שהיה חכם מכל האדם אף בשאר החכמות.

ועיין בהקדמת הרמב"ן לפירושו על התורה:
ושלמה המלך שנתן לו אלהים החכמה והמדע הכל מן התורה הי' לו וממנה למד עד סוף כל התולדות ואפי' כחות העשבים וסגולתם עד שכתב בהם אפי' ספר רפואות וכענין שכתוב וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר וראיתי הספר המתורגם הנקרא חוכמתא רבתא דשלמה וכתוב בו וכו'. יאמר כי לא מדבר תהיה תולדת מיוחדת למלך או לשליט אחד הוא ביאת כל איש בעולם ויציאה שוה לכולם. וכו'. ואמר שהאלהים הוא הנותן דעת שאין בו שקר לידע איך קם העולם ומעשה המזלות הראש והסוף ואמצעות הזמנים ואלכסונות הזנבות ואיך יעשו הזמנים מרוצת השמים וקביעות הכוכבי' לחות הבהמות וחמת החיות תוקף הרוחות ומחשבות אדם יחסי האילנות וכחות השרשים כל דבר מכוסה וכל דבר מגולה ידעתי וכל זה ידע בתורה והכל מצא בה בפירושיה בדקדוקיה ואותיותיה ובקוציה כאשר הזכרתי. וכן אמר בו הכתוב ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם כלומר שהי' בקי מהם בקסמים ובנחשים שזו היא חכמתם שנאמר כי מלאו מקדם ועוננים כפלשתים וכך אמרו מה היתה חכמתן של בני קדם שהיו יודעים וערומים בטייר. ומכל חכמת מצרים שהיה בקי בכשפים שהיא חכמת מצרים. ובטבע הצומח כידוע מספר העבודה המצרית שהיו בקיאין מאד בענין הזריעות וההרכבה במינין. וכך אמרו אפי' פלפלין נטע שלמה בארץ ישראל וכיצד היה נוטען אלא שלמה חכם היה והיה יודע עיקר משתיתו של עולם למה מציון מכלל יופי אלהים הופיע מציון נשתכלל כל העולם כולו כיצד למה נקראת אבן שתיה שממנה נשתת העולם והיה שלמה יודע איזהו גיד שהוא הולך לכוש ונטע עליו פלפלין ומיד היו עושין פירות שכן הוא אומר ונטעתי בהם עץ כל פרי.
וזכורני שראיתי בפורום כלשהוא שפלפלו בזה.

עוד מבואר בדבריו שכוונת הפסוק 'ויחכם מכל אדם' הוא רק שחכם מבני דורו ולא מכל האדם, ולפי"ז מיושב מה שהקשה הגרי"ז על דברי הרמב"ם בהל' תשובה שכתב שמלך המשיח יהיה חכם משלמה, והקשה הגרי"ז מהפסוק ויחכם מכל אדם' ולפי מה שהבאתי מדבריו במורה קושיא מעיקרא ליתא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/10/2009 12:56 לינק ישיר 

הודעה של *נישטאיך*

מקומן של הנשים בעת ההקפות בשמחת תורה -צנזורה

the Seforim blog: Woman, Simchas Torah & Censorship


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > "מפיהם" - רשמי שיחות עם גדולי ישראל
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 סך הכל 4 דפים.