בית פורומים עצור כאן חושבים

נטילת ידיים של שחרית לרמב"מיסטים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-6/11/2008 10:19 לינק ישיר 
הערת תיקון

באשכול זה הוסברו דברי הרמב"ם לפי הרדב"ז,  כי יש חובת נטילת ידים בכלי ובברכה רק בתפילת שחרית, והראיה ממניין הרמב"ם לברכות שמברכים בכל יום בהלכות תפילה פרק ז' הל' יד', ושם נזכרה רק נטילה אחת לתפילה, ולא נמנו נטילת ידים למנחה וערבית.

לאחר שעיינתי בספרו של הרב יוסף שבח על מנהגי התפילה, נוכחתי לראות כי שיטת הרדב"ז יחידאית ותמוהה, כי הרמב"ם בהלכות המפורטות לא חילק בין התפילות, ומניין לנו להמציא כי לדעתו רק בתפילת שחרית צריך ליטול ידים, בנוסף גם בתלמוד אין חילוק בין הנטילות. 

נמצא כי לפי הרמב"ם יש חובת נטילת ידים בברכה לכל התפילות, שחרית מנחה וערבית, ומה שכינה הרמב"ם את נטילת הידים בלשון "רחיצה" כי הרמב"ם מעדיף את לשון המקרא, ובמקרא מצאנו רחיצה ולא נטילה. 

וכמובן אין לדייק ממניין הברכות בהלכות תפילה פרק ז' הל' יד', כי שם קיצר הרמב"ם מאוד, ואת ההלכה יש ללמוד מהמקור העיקרי שלה.  

ופשוט.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/11/2008 11:51 לינק ישיר 

דרו"ח,

מצד אחד קשים דבריך להולמם כי דרך הרמב"ם להסתמך על מקורו שהוא התלמוד ובמס' ברכות ס: שם המקור לברכה זו, מדובר בפעילות הבוקר של האדם על כל ברכותיה בהזדמנן ועוד שכך מעתיקן הרמב"ם בפ"ז ה"ד ברשימת פעילות הבוקר. יתר על כן  הרמב"ם אינו מזכיר תפילת שחרית בהקשר הנטילה אלא "כשנוטל ידיו" [וכד' הגמרא "כי משי ידיה"] שהוא דבר טבעי לריענון הבוקרי א"כ לא רק שחידוש הוא להוסיף נטילה לתפילות האחרות אלא אין שום סיבה לכך ואכן כסוף דבריך ש"יש ללמוד מהמקור העיקרי".

אך לגבי דחיית ראיית הרדב"ז מהשמטת הרמב"ם שם הי"ד במניין הברכות מתקבלת מסקנתך אם כי לא מפני ש"קיצר מאד" שהרי הוא מונה את הברכות במספר ואינו חוסך מלהדגיש בק"ש שחרית וגם ערבית, אלא מאחר וכוונתו להגיע למאה, ניתן להסביר שהעדיף להגיע למספר המדוייק ומהברכות המפורשתו להדיא בתושב"פ.

(אגב, רגילים לייחס את חובת מאת הברכות לתקנת דהמע"ה בעקבות המגפה שקטלה מאה נפשות בכל יום המוזכרת במדרש רבה פרשת קורח ונדמה שכן העתיק הטור, אך ממבטו של הרמב"ם שמקורותיו בתלמוד ברייתא מפורשת היא במנחות מ"ג: "חייב אדם לברך..." ללא אזכור תקנת דהמע"ה. אם כי אין זה סותר שהמקור לברייתא היתה תקנת דהמע"ה והסמיכה ר"מ על "אל תקרי מה אלא מאה" ודברי תורה עשירים במק"א, כתבתי אך בהקשר דיוק המקור להרמב"ם.)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/11/2008 12:12 לינק ישיר 

ווטו

הרמב"ם בהלכות תפילה כתב

ד,ב  טהרת הידיים כיצד:  רוחץ ידיו במים עד הפרק, ואחר כך יתפלל. 
ד,ג ...במה דברים אמורים, שאינו מטהר לתפילה אלא ידיו בלבד--בשאר תפילות, חוץ מתפילת שחרית; אבל בשחרית--רוחץ פניו ידיו ורגליו, ואחר כך יתפלל.  ואם היה רחוק מן המים--מקנח ידיו בלבד, ומתפלל.

ובהלכות ברכות כתב הרמב"ם

ו,ב  כל הנוטל ידיו--בין לאכילה, בין לקרית שמע, בין לתפילה--מברך בתחילה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים:  שזו מצות חכמים היא שנצטווינו בתורה לשמוע מהן, שנאמר "על פי התורה אשר יורוך" (דברים יז,יא).  ומים אחרונים--אין מברכין עליהן, שאינן אלא מפני הסכנה; ולפיכך חייב אדם להיזהר בהן יתר.

משתמע שאין לחלק בין התפילות, ובכולם צריך נטילת ידים בכלי ובברכה, ואין ללמוד ממניין מאה ברכות כי הוא אינו המקור העיקרי.

***תוקן על ידי דרום_חוקר ב- 06/11/2008 12:11:08
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/11/2008 12:48 לינק ישיר 

דרו"ח,

לולא דבריו בפ"ד מהלכות תפילה מדבריו בהל' ברכות שכ' "לתפילה" כמובן שאין הוכחה כי הם נסובים הרי על הנטילה המחויבת וע"ז נטוש ויכוחנו, אלא שאתה צירפת את מובאתך מפ"ד מהל' תפילה לדבריו בפ"ז שם הנזכרים למעלה והבה נעיין במקור לראות האם המובאות קרבות זו אל זו.

המקור לרחיצה שבפ"ד מהלכות תפילה [הכוללת בשחרית גם פניו ידיו ורגליו] הוא התלמוד ברכות ט"ו. שם הנושא הוא ההיטהר מטומאה ולכלוך [ותרנגולות] ואינו קשור להתרעננות של פעילות הבוקר [שאינה אלא על הידיים הפעילות כמאמרם "כי משי ידיה"] שרק עליה אמרו שיברך על נט"י. לכן אדרבה "ממקום שבאת" אין סיבה לחדש החלת הברכה שנאמרה לגבי נטילה בוקרית גם על רחיצה לטוהר התפילה. כן מסתבר ששוני הלשון אינו מקרי אלא ענייני כי ההיטהר מוזכר בתורה בלשון רחיצה כדבריך למעלה, ואילו נטילה היא לשון הרמה שזו התקדשות מעבר להיטהרות [וכטבילת החסידים גם ללא טו"ק].דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/11/2008 16:37 לינק ישיר 

האם התימנים נהגו ליטול רגליים בבוקר?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/11/2008 22:49 לינק ישיר 

אלדד

יהודי תימן לא נהגו כהרמב"ם בזה, והם לא נהגו לרחוץ את רגליהם לתפילת שחרית.
 
יש רשימה של דברים בהם לא נהגו יהודי תימן כהרמב"ם (18 דברים), וגם דבר זה נמנה עמהם.

את רשימת השינויים הביא הרב קאפח, בהקדמה לרי"ף בחולין עם פירוש לאחד מקדמוני תימן.

***

כדברי הרמב"ם כתבו רס"ג ורב עמרם גאון בסידוריהם, וכך היתה גיר' הרמב"ם בתלמוד במסכת ברכות, ומקורו פשוט וברור, ואין צורך למצוא לרמב"ם מקור מדיוק, כאשר מקורו תלמוד ערוך בגירסתו.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/11/2008 23:17 לינק ישיר 

היכן נמצאת הרשימה של הרב קאפח? לא הבנתי. הרב קאפח כתב הקדמה לריף?

האם הרב קאפח דבק ברשימה הזו או עשה כדברי הרמבם?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/11/2008 23:36 לינק ישיר 

אלדד

הרב קאפח ההדיר לפני הרבה שנים את הרי"ף למסכת חולין, עם פירוש לאחד מקדמוני תימן, והוא ערך הקדמה ארוכה לאותו ספר, ובהקדמה הוא סוקר רשימה של דברים בהם לא נהגו יהודי תימן כהרמב"ם. 

***

אמנם שאלת על מנהג הרב קאפח, ואני אשיב לך על מנהג הרמבמיסטים תלמידי הרב קאפח. 

הרמבמיסטים ביסודם לא מחבבים מנהגים, כי מנהג נוצר מהמון העם ולא מהלמדנים, ולכן כל מנהג שתמצא הוכחה ברורה שההלכה התלמודית הרמבמית שונה ממנו, גם אם נהגו כך כל הדורות שקדמו להם, מהרגע שהם מצאו כתוב ברמב"ם, הם יעדיפו את הרמב"ם על פני מנהג אבותיהם. 

וכך אני סובר.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/11/2008 06:57 לינק ישיר 

שלו' לכבוד החוקר מדרום שליט"א

לפי דבריך האחרונים הרי כן היה על התימנים לרחוץ רגליהם בבוקר וא"כ למה נמצא נוהג זה ברשימה או שמא הרשימה היא על מה שהשתרש אצלם בטעות גם לפי דעתם?

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-10/11/2008 08:45 לינק ישיר 

שלום לכבוד חסיד_דינגה הי"ו

יהודי תימן שמרנים הם, ומנהגיהם מנהגי גאונים, וכיוון שאותם גאונים קדמו לרמב"ם, לא היה בכוחו לשנות כלום ממה שאחוז בידיהם.

אבל הם לא ראו באותם מנהגים סודות גנוזים מגנזי מרומים, אלא מנהג, ולפיכך כל מי שרצה להיטהר ולהתקדש לפני ה' ע"י רחיצת פניו ידיו ורגליו עשה כרצונו, ואין פוצה פה ומצפצף.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/11/2008 14:33 לינק ישיר 

בגלל שלא היה מי ששינה את מנהגו - לא היה פוצה פה ומצפצף. בכל הדברים שהדרדעים כן שינו מהמנהג יהדות תימן בהחלט פתחה את פיה ולא רק ציפצפה אלא הרבה יותר מכך. הוקיעה לגמרי את המודרנים ומנהגיהם - הגם שהדרדעים ראו את עצמם כמשמרים וכו'.

האם הדרדעים או חלקם נהגו/נוהגים לרחוץ רגליים בבוקר לפני שחרית?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/11/2008 15:51 לינק ישיר 

עדות הרשב"ץ (בדרך אגב) לרחיצת רגלים לתפילה:

http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=223372&whichpage=2&forum_id=1364#R_13
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/11/2008 15:02 לינק ישיר 

במובאה הנ"ל מדובר על השפעה של האיסלאם על מנהגי הקהילות הסמוכות אליו? או שככה הבנתי בטעות.

שאלתי האם יש היום מי שנוהגים ליטול רגליים בבוקר? רבנים? קהילות?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/11/2008 15:24 לינק ישיר 

להיפך, על מנהגים ששאל האיסלאם מן היהדות.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/11/2008 07:04 לינק ישיר 

קליקלס

בראשית אתייחס לסגנונך שמזכיר לי את סגנון הסוטה שהיה מטריד את החברים בפרטי, על אף שלהוא היתה זיקה חבדית, ובדבריך נשמע זילזול בהם, הסגנון דומה.

שנית מעניין שהצבת אתגר למימוני והוא לא השיב על דבריך.

לעצם הענין
יש לי חבר הטוען ששפה היא כמו שמדברים אותה, ואף שכללי הדקדוק שונים, וכמו למשל שאם אחד ישאל מה שלומך, שי"ן בשוא נע, מ"ם בשוא נע, יחשב לתמהוני. ולכן אם כך מדברים, כך היא השפה, וגמרנו.

ואני טוען שדת היא כמו שעושים אותה, ולא כמו שהיא באמת  וזה מתייחס גם לניאורמבמיסטים, אמת ויציב דלהרמב"ם אין ליטול ידים שחרית, אבל כך הם גדלו, וזה דת בשבילם, והמשיח יכול לבוא ולקחת את הקוזקים לירושלים מצדם.
קראתי בפורם באישהוא מקום שאחד שאל את ר' שלמה פישר על כך שהקבלה בעמינו היא תורה חדשה, והשיב לו שגם תחיית המתים היא תורה חדשה. ולכן גם על הרמבמיסטים להפנים דכיום היהדות היא חלק בלתי נפרד מהקבלה, ואם אחד יבוא לבית כנסת ולא יגידו בריך שמיה, או ילבשו תפלין בקדושת כתר של ר"ח, וכו' ירגיש די לא בנוח.
ואין ספור הלכות נובעות מכך שהדת היא אצלינו פוקולור, ואחת הדוגמאות שכבר כתבתי עליה בעבר בפורום זה, הוא מצות התכלת, שכיום ידוע לנו בבירור שזה התכלת, ואף אחד לא מצא תירוץ הולם מדוע לא להשתמש בזה, וגם לא שמעתי מפוסקי הדור שאפי' יתייחסו לעניין, ומדוע? מפני שהאבא שלהם לא עשה כן.
מזכיר לי את המרוקאי שלא עישר מפני שהאבא שלו במרוקו היה רב גדול ואף פעם לא עישר.
לסיכום כולנו מסורתים ותינוקות שנשבו, גם הניאורמבמסטים והמימונים למינהם.. (כל זה בקיצור נמרץ ואקוה שהצלחתי להעביר את המסר)
ובבקשה אל תיקח מאיתנו את המסורת שעליה גדלנו..
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > נטילת ידיים של שחרית לרמב"מיסטים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 7 8 9 10 לדף הבא סך הכל 10 דפים.

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים. קטגוריית אקטואליה וחדשות: עשרות פורומים הכוללים חדשות נעייס, מה קורה בחצרות חסידים, חדשות מחסידויות שונות בארץ ובעולם, דיונים בנושאי אקטואליה, פוליטיקה, בטחון ועוד.