1. עמוד הבית
  2. משפט ופלילים
  3. פלילים

הוועדה דחתה סופית את בקשת נתניהו

הוועדה למתן היתרים דחתה הבוקר סופית את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבלת מימון הגנתו • 'בחדרי חרדים' עם הפרטים המלאים

אלי שלזינגר, כ"א סיון תשע"ט 24/06/2019 11:37

לא יהיה מימון נתניהו נתניהו צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90

הוועדה דחתה הבוקר (שני) סופית את בקשת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לקבל היתר אישי לחריגה מהכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, לקבלת תרומות למימון הגנתו המשפטית.

הבקשה נדחתה לאחר שראש הממשלה לא עמד בהתחייבות שנמסרה בשמו בבג"ץ להמציא לוועדה לבקשתה כל פרטים שיתבקשו על ידה לצורך דיון משלים בבקשה, שכבר נדחתה פעמיים.

"לא נמסרה לוועדה תמונת המצב שהתבקשה בנוגע לרכושו של ראש הממשלה בארץ ובחו"ל, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל (מזומנים, אג"ח, נדל"ן וכיוצ"ב) ולא ניתן מידע מפורט לגבי יחסיו עם המממנים הפוטנציאליים ומענה לשאלה מדוע הוא נזקק לתרומתם" נכתב.

הוועדה פנתה לעו"ד עמית חדד בא כוחו של ראש הממשלה במכתב ב-15 באפריל, בו נדרשו המידע והמענה לתשובות, אך בא כוח ראש הממשלה לא השיב לגופו של עניין. אחרי חילופי דברים נוספים, מהם עלה כי בניגוד להצהרה בבג"ץ, באי כוח ראש הממשלה אינם מוכנים למסור מידע כתנאי לקיום קיום הדיון המשלים, הודיעה ביום 19 במאי הוועדה שאם תוך שבוע בקשותיה לא יענו - תידחה הבקשה סופית.

נוכח הודעה על חילופי עורכי דין ומתוך התחשבות בראש הממשלה ניתנה לו, לבקשתו, ביום 23 במאי, דחייה של 30 יום. עברו עוד 30 ימים מיום 23 במאי ומאומה לא השתנה - לא הגיע המידע הנדרש, כמתחייב בהתאם לפסיקת בג"ץ ולמרות ההתראה שניתנה על ידי הוועדה.

בערבו של יום האתמול, הגיעה בקשה של בא כוחו של ראש הממשלה להקפיא ל-30 יום את פנייתו של ראש הממשלה. בקשה זו, המוגשת ברגע האחרון, איננה מקובלת על הוועדה. לפיכך, נידחות כל בקשות ראש הממשלה לקבלת היתר באופן סופי.

הבקשה המקורית של ראש הממשלה לאפשר לו לקבל סיוע במימון הוצאותיו המשפטיות משני תושבי חוץ בעלי אמצעים, בן דודו, מר נתן מיליקובסקי ומי שהוצג כחברו הקרוב, מר ספנסר פרטרידג', הוגשה ביום 2 ביולי 2018.

ביום 29 בנובמבר 2018 דחתה הוועדה לראשונה את הבקשה. זאת, על בסיס החלטות קודמות של הוועדה, בהרכבים שונים לאורך השנים, שבאף אחת מהן לא ניתן היתר למימון הוצאות משפט לשר מכהן, ועל בסיס עקרונות שנקבעו במקרים דומים.

נקבע כי: "מימון הוצאות משפט איננו מסוג העניינים בהם מוצדק ליתן היתר אישי לחריגה מהכללים, וכי, ככלל, לא מדובר בסוג העניינים 'שהוא מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית.' ..כפי שנקבע בעבר, נדרשות נסיבות אישיות ייחודיות וכבדות משקל ביותר כדי לחרוג מכך. נסיבות כאלה כלל לא הוצגו בפני הוועדה....מימון הוצאות משפט הנובעות מחקירה פלילית, הכוללת חשש למעשים פליליים בקשר עם בעלי הון שונים, לא ראוי שייעשה בידי בעלי הון. 'מצב של גביר המשלם כספים לנושא משרה ציבורית, יש להימנע ממנו הן מהותית והן בשל מראית העין...".

ביום 7 בינואר 2019 הוגשה "בקשה נוספת ומחודשת לקבלת סיוע במימון הוצאות הגנה" מטעם ראש ממשלה. בקשה זו התייחסה לגיוס מימון משני התורמים הפוטנציאלים האמורים בסכום כולל של 2,000,000$. בבקשה זו נמסר לראשונה לוועדה כי ראש הממשלה כבר קיבל 300,000$ ממר מיליקובסקי וכן חליפות וסיגרים ממר פרטרידג', ללא היתר כנדרש.

ביום 20 בפברואר 2019 נדחתה הבקשה הנוספת. נקבע, בהתבסס על עקרון סופיות ההחלטות הקבוע בכללים וכן בהתבסס על החלטות קודמות של הוועדה, כי על ראש הממשלה למצות את השימוש בהונו שלו תחילה, בטרם יפנה לבקש תרומות.

"בטרם יפנה שר לנדבת תרומתם של בעלי הון, עליו למצות את יכולותיו ממשאביו והונו העצמי." כפי שהחליטה הוועדה בעבר, ניתן לסטות מן העיקרון הגלום בכללים במקרה בו מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת...".

בנסיבות בהן הוכח להנחת דעת הוועדה שהמבקש אינו מסוגל לממן... ממקורותיו הכספיים." הוועדה עמדה על כך שמהחלטה קודמת בעניינו של המבקש עולה כי בינו ובין מר מיליקובסקי התקיימו גם יחסים עסקיים שבאו לידי ביטוי בהחזקות בשותפות שהחזיקה בחלקים ניכרים מתאגיד תעשייתי העוסק בתוספי פלדה, שלא הוזכרו בבקשות.

הוועדה ציינה כי גם בבקשה זו, כמו בעת הדיון בבקשה המקורית, לא סיפק ראש הממשלה מענה מספיק לשאלות שנשאלו ולא חשף את פרטי הונו כפי שהתבקש. נקבע, כי על ראש הממשלה להשיב את 300,000$ שקיבל ממר מיליקובסקי, וכי עליו להחזיר את החליפות למר פרטרידג' או להחזיר לו את שווי החליפות או לשלם את שווין למטרה ראויה שתיקבע.

בהחלטה הסופית, מדגישה הוועדה שלא די בדיון עקרוני או תיאורטי - על מנת לאפשר לשקול חריגה מהכללים הדיון חייב להיות דיון עובדתי פרטני בהסתמך על מידע, נתונים ואסמכתאות ראויות. לשם כך ביקשה הוועדה, מהשלבים המוקדמים ביותר של הדיון בבקשה זו, לקבל מידע מפורט ומענה לשאלותיה. ואולם ראש הממשלה לא נענה, עד עצם היום הזה, לאף אחת מבקשות הוועדה.

מאז ההתחייבות שניתנה בבג"ץ פנתה הוועדה לבאי כוחו של ראש הממשלה מספר פעמים וביקשה את הפרטים הדרושים כדי שניתן יהיה לקיים דיון משלים, אולם התברר, כי ראש הממשלה איננו מסכים למסור את המידע שהתבקש על מצב רכושו הנוכחי, והוא מבקש להציג את הסתייגותו בישיבה מקדמית שהוא מבקש לכנס תחילה למטרה זו.

הדברים אינם מתיישבים עם ההתחייבות האמורה בבית המשפט העליון ולא עם מה שניתן היה לצפות ממי שמבקש לקבל היתר אישי חריג, כאשר לפי הכללים אין הוא זכאי לקבל מימון באמצעות תרומות כלל וכאשר הבקשה כבר נדונה ונדחתה פעמיים. לכאורה – נוצר רושם שבעוד שבפי באי כוחו של ראש הממשלה אמירות בדבר דחיפות העניין, ההתנהלות כל כולה אומרת סחבת.

בא כוח ראש הממשלה הודיע ביום 6 במאי 2019 כי הבקשה לא תתייחס לאותו חלק מן הבקשה הנוגע לבן הדוד מר מיליקובסקי, וכי "אפשר שיוצג בפני הוועדה ....גם תורם נוסף אחר". לגבי מר ספנסר פרטרידג' קבעה הוועדה כי "הקשר בין המבקש ומר פרטרידג' נוצר, לפי הבקשה, לפני כ-19 שנה..., דהיינו בשנת 1999 או 2000.

בתקופה זו המבקש היה בשלהי תקופת כהונתו כראש ממשלה בקדנציה הראשונה, או כמי שפרש מהפוליטיקה ונמצא בעמדת המתנה לחזור לשלטון. באותה העת היה כבר מר פרטרידג' איש עסקים ובעל הון.... חזקה היא, שחברות כזו נוצרה על בסיס אינטרסים הדדיים". הדברים בכללותם מחייבים בדיקה מפורטת על בסיס מידע מלא, נתונים ואסמכתאות. ככל שיוצג תורם נוסף אחר, יחולו אותם כללים ויידרש אותו פירוט שיאפשר בדיקה הולמת לשם קבלת החלטה ראויה.

בא כוחו של ראש הממשלה הודיע ביום 22 במאי 2019: "למיטב ידיעתי, ראש הממשלה בוחן מספר אפשרויות העומדות לרשותו בסוגיית מימון הגנתו המשפטית." עד כה לא הוצגה לוועדה אפשרות אחרת כל שהיא. ברור כי על כל אפשרות חלים, בשינויים המחויבים, אותם כללים ואותם עקרונות, שנועדו להבטיח את טוהר המידות, מניעת חשש לניגוד עניינים ואי פגיעה באמון הציבור בנבחריו. ככל שתובא בפני הוועדה בקשה חדשה לחריגה מהנהוג או מהמקובל או הכוללת רכיב של קבלת טובת הנאה למבקש, תעמוד הוועדה על פירוט המידע והנתונים.

הוועדה מציינת, למען הסר ספק, כי החלטות הוועדה מיום 20 בפברואר 2019 בעניין 300,000$ ובעניין החליפות בעינן עומדות. על כל הנוגעים בדבר לגרום לכך שראש הממשלה ימלא, בתוך זמן סביר, החלטות אלה. 

בתגובה להודעת ועדת ההיתרים, מטעם ראש הממשלה נמסר: "לועדת ההיתרים יש תפקיד אחד בלבד- לקבוע האם קיים חשש לניגוד עניינים בבקשת ראש הממשלה למימון הוצאות הגנתו המשפטית מספנסר פרטבריג׳ שלעסקיו אין שום זיקה לישראל. בדיקה פשוטה מביאה למסקנה שאין שום ניגוד עניינים. כאן היה אמור להסתיים תפקידה של הועדה".

"חבל שהועדה נכנסה לתחומים לא לה, ניצלה את מעמדה כדי להערים קשיים חסרי תקדים על ראש הממשלה ולמנוע ממנו את הזכות הבסיסית להגן עם עצמו בהליך המשפטי. אירועים כאלה פוגעים באמון הציבור במערכת".

"המידע שביקשה הועדה נמצא אצל מבקר המדינה והגורמים המוסמכים על פי חוק- וועדת ההיתרים אינה חלק מהגורמים המוסמכים לעיין בחומר זה. אין הסבר לדרישות הועדה שנעשות ללא סמכות או למניעיה שמסכלים כל דרך אפשרית בה ראש הממשלה יכול להגן על עצמו".

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;