1. עמוד הבית
 2. חדשות
 3. ביטחון

מסקנות הוועדה: גיוס החרדים כשל; עמותות אזרחיות יגייסו חרדים

צוות הבדיקה שמינה הרמטכ"ל אביב כוכבי בכדי לבדוק את הכשלים בנתוני גיוס החרדים בצה"ל מצביע על התנהלות שמוגדרת בניגוד לחוק "באופן מודע, מכוון ושיטתי" • בין המלצות הוועדה: להוריד באופן הדרגתי את גיל הפטור ואולי אף לבטלו • "הצבא התנהל כמו שטיבל חרדי"

אלי שלזינגר, כ"ה שבט תש"פ 20/02/2020 17:00

החלטות דרמטיות דוד כהן,פלאש 90 דוד כהן,פלאש 90

האם זויפו נתוני הגיוס של חרדים לצה"ל? על הנושא הזה ישבו ודנו צוות הבדיקה שמינה הרמטכ"ל. המסקנה: הגורמים בצה"ל הגדירו "חרדים" בפרשנות מרחיבה שחורגת מהגדרת החוק, באופן מודע, מכוון ושיטתי. בנוסף, נמצאו תקלות בספירה שנבעו מרשלנות מקצועית חמורה. צוות הבדיקה מצביע בכך על כשל מערכתי, מקצועי ופיקודי חמור.

צוות הבדיקה בראשות אלוף (מיל׳) רוני נומה בחודשיים האחרונים, בסיוע יהודה משי זהב יו"ר זק"א וגב' מלכה פיוטרקובסקי, בדקו במהלך החודשיים האחרונים את נתוני גיוס החרדים. לאחר שקיבל את מסקנות הדו"ח, אמר הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי כי מדובר ב"אירוע חריג מאוד בו נפל כשל מערכתי, פיקודי ומקצועי חמור".

ממצאי צוות הבדיקה העלה, כי מספר המתגייסים החרדים לצה"ל בשנים 2018-2014 לא עמד ביעדי הגיוס; ספירת הנתונים נערכה על ידי הגורמים המקצועיים באגף כוח האדם בפרשנות מרחיבה, שחרגה מהגדרות החוק, באופן מודע, מכוון ושיטתי. בנוסף, נמצאו אי דיוקים ושגיאות מקצועיות, שנבעו מרשלנות מקצועית חמורה.

הצוות קבע, כי האחריות הכוללת לכשלים בספירה ובדיווח הנתונים מוטלת על הגורמים השונים באגף כוח האדם - הכשל המקצועי ממוקד במדור שילוב חרדים (שהפך בהמשך למנהלת החרדים), והכשל הפיקודי ברמות הבכירות, אשר גילו קשב נמוך ובקרה לא מספקת.

בעקבות כך, החליט הרמטכ"ל כוכבי על מסקנות אישיות: ראש אגף כוח האדם האלוף מוטי אלמוז יינזף פיקודית בשל אחריותו הפיקודית הכוללת לליקויים המקצועיים. ראש חטיבת כוח האדם הקודם תת-אלוף ערן שני (בחופשת פרישה) יינזף פיקודית בשל אחריותו הכוללת והיעדר חניכה ובקרה פרטניים למעשי פקודיו.

בנוסף, ראש ענף תכנון כוח אדם הקודם (אלוף-משנה) יינזף פיקודית וקידומו יעוכב בשנה נוספת מעבר לפרק הזמן המוגדר במדיניות כוח האדם של צה"ל. כל זאת בשל אחריותו הפיקודית הישירה על מדור חרדים והיעדר חניכה ובקרה לנושא, חרף רגישותו ו"נורות האזהרה", שנדלקו ביחס לפערים אפשריים.

ראש מדור חרדים לשעבר, רב-סרן בדימוס אמיר וקנין, לגביו הממצאים מצדיקים צעדים פיקודיים משמעותיים בשל אחריותו הישירה, אך בשל היותו משוחרר מצה"ל ופטור משירות מילואים, לא ניתן לנקוט צעדים כלפיו. היועצת משפטית לחטיבת כוח האדם - תזומן לשיחה פיקודית כיוון שלא פעלה לוודא כי פסיקת בג"ץ משנת 2017 מוכרת למפקדים ומיושמת הלכה למעשה.

צוות הבדיקה המליץ לצה"ל להקים באכ"א מנגנון ספירה מקצועי ושיטתי, דבר שלא היה עד כה, שתועבר ממנהלת חרדים לענף כוח אדם סדיר באכ"א.

צוות הבדיקה מצביע על צורך דחוף בהקמת מאגר מידע דיגיטלי אחוד במשרד הביטחון, בו ירוכז המידע מצה"ל וממשרדי הממשלה הרלוונטיים - בדגש על משרד החינוך ומשרד הכלכלה - ביחס לנתוני המתגייסים החרדים, עליו יתבסס תהליך ספירת המתגייסים החרדים.

מאחר שתהליך הספירה והדיווח הינו תהליך בין-משרדי, צוות הבדיקה רואה צורך בהקמת ועדה מקצועית משותפת של משרד הביטחון, צה"ל ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, שתפקידה יהיה להכין את הדיווחים הנדרשים בחוק ולבצע בקרה על הליך הספירה.

לאור מורכבות הגדרת "חרדי" הקיימת היום בחוק, צוות הבדיקה ממליץ לבחון גיבוש הצעה לתיקון הקריטריונים להגדרת "חרדי" שתיכלל בהצעת חוק הגיוס החדש. יש להעיר, כי צוות הבדיקה לא דן לעומק בסוגיה זו לאור העובדה שהיא חורגת מתפקידי הצוות כפי שהוגדרו, ולכן אין ביכולתנו להמליץ המלצה קונקרטית ביחס לתיקון ההגדרה הרצוי. צוות הבדיקה ממליץ לכלול, בנוסף להגדרה פורמלית העוסקת ברקע החינוכי של המלש"ב, גם קריטריונים מהותיים ביחס לאורח חייו של המלש"ב בעת הגיוס.

בכפוף לכך, כל עוד הגדרת מיהו "חרדי" בחוק לא משתנה, צוות הבדיקה סבור כי על צה"ל לערוך את הספירה של מספר המתגייסים המוגדרים כתלמידי הישיבות הגבוהות החרדיות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים לפי מסדי הנתונים הקיימים בצה"ל בלבד, ובמקביל לקבל ממשרד החינוך פלט של המתגייסים העומדים בהגדרת "חרדי" בהתאם להגדרת החוק. אנו ממליצים לצה"ל להקפיא את הספירה לפי המנגנון הקיים עד ליישום ההמלצות שפורטו לעיל לעניין מנגנון הספירה. כמו כן, ככל שצה"ל מבקש לדווח או לפרסם נתונים על אוכלוסיות נוספות מרקע חרדי שהתגייסו לצה"ל שאינן כלולות בהגדרה המדויקת של "חרדי" בחוק, יש לעשות כן תוך הפרדה ברורה, בשקיפות ותוך פירוט הקריטריונים לכך.

במסגרת דיוני צוות הבדיקה, עלתה סוגיית גיל הפטור שעומד כיום על גיל 24, ומידת השפעתו על היקפי הגיוס ועל שילוב בני המגזר החרדי בשוק התעסוקה. בפני הוועדה נשמעו דעות שונות ומגוונות בסוגיה זו ואלה התרשמו כי מדובר בסוגיה מהותית בגיבוש האסטרטגיה. "אנו ממליצים להוריד באופן הדרגתי את גיל הפטור, כך שישרת את האסטרטגיה הלאומית שתסוכם. בנוסף, לאור הממצא המצביע על כך שהצבת יעדים לא הובילה בהכרח להגדלת היקפי הגיוס, יש להגדיר מנגנונים אחרים לכך".

בנוסף, צוות הבדיקה מוצא כי יש צורך מובהק להגדיר את שיתופי הפעולה עם עמותות אזרחיות העוסקות בסוגיית עידוד גיוס וליווי מתגייסים חרדים, ובמקביל להסדיר את פעילותן בפקודות ובנהלים. צוות הבדיקה ממליץ להגדיר כי העיסוק בעידוד גיוס בקרב האוכלוסייה החרדית לא ייעשה על ידי חיילים אלא ע"י גורמים אזרחיים המופעלים על ידי משרד הביטחון בלבד.

צוות הבדיקה נחשף במהלך עבודתו למערכת קשרי גומלין מורכבת ורגישה בין אנשי צבא לגורמים אזרחיים ופוליטיים. יחד עם זאת, מתוך הכרה והבנה כי לא ניתן למנוע לחלוטין "חיכוך" של אנשי צבא עם גורמים אזרחיים ופוליטיים בעלי עניין - אנו ממליצים כי עיקר העיסוק בסוגיה זו יהיה באחריות משרד הביטחון. לאור המאפיינים הייחודיים והמורכבים של סוגיית גיוס החרדים, יש לוודא כי מערכות קשרים אלו מתקיימות ברמות בכירות ביותר ומדווחות על פי נהלים ברורים וקשיחים.

אלוף (מיל׳) רוני נומה שעמד בראש הוועדה, אמר כי "הדו"ח הוא חמור בכל מדד ובכל קריטריון. תחושת הזיוף מורגשת, עם זאת - אין זיוף ואין שקר". הוא מדביר כי הדברים נעשו "ללא כוונת זדון" וכי מדובר בשרשרת של כשלים שהביאו לתוצאה האמורה שנתוני הגיוס של החרדים רחוקים מהאמת.

"הצבא התנהל כמו שטיבל חרדי" אומר חבר ועדת צוות הבדיקה יהודה משי זהב, כשהוא מעביר ביקורת על ההתנהלות בצה"ל. הוא העביר גם ביקורת על בג"צ שקבע את ההגדרה מי הוא חרדי. "לא הצליחו לגייס אפילו ישיבע בוחער אחד" הוא אומר, וממליץ לבטל את גיל הפטור לחלוטין.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. תכל'ס, מה הולך להיות??  

  שי

 2. תכל'ס, מה הולך להיות??  

  שי

 3. ברור  


 4. חסרים נושרים למלא מכסה אחת? חסר איזה מוטיוציה?  

  תתבישו

 5. כל מי שיכול שילך לשרת לא קשור דתי לא דתי  (ל”ת)

  קדימה לצבא

 6. בנות משרתות בקרבי!בנות משרתות בסייבר!ואתה גבר,לא יכול?  

  לא ככה?

 7. לכו תשרתו עם תשלומי משפחה עם מקצוע  (ל”ת)

  אל תעצבנו

 8. יושב על הברזלים?לא עובד? לך תתגייס ותהיה בנאדם תוך כמה שנים.  (ל”ת)

  שבבניק?

 9. תעשו אתם את השינוי אל תחכו שהמזרוחניקים יתגייסו במקומכם די לבלוף הלימוד  (ל”ת)

  רק אתם יכולים

 10. הפסיקו להתעלם מכל מדינת ישראל אל תתעלמו מרצון העם שתתגייסו לאלתר!!!!!  (ל”ת)

  עד מתי?

 11. יש גויים יש דתיים יש חרדים אבל רובם ככולם מתגיסים.עם סים או בלי.  

  דין גהנום בפנים

;