<--red alert-->
  1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

בבתי גדולי ישראל: כנס היסוד לישיבה הגדולה תפארת דוד

סיקור ותיעוד נרחב מכנס היסוד לישיבה הגדולה 'תפארת דוד' באשדוד בראשות האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו ובהכוונת הגאון רבי שלמה אנגלנדר ראש ישיבת 'בית שמעיה'. 'בחדרי חרדים' עם הדברים של גדולי ישראל במעמד כנסי היסוד במעונם

משה ויסברג, ט' אייר תשפ"א 21/04/2021 12:02

סיקור נרחב כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

מעמד מרגש בכנס היסוד, לישיבה הגדולה "תפארת דוד" באשדוד בראשות האדמו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו ובהכוונתו של הגאון רבי שלמה אנגלנדר ראש ישיבת "בית שמעיה", אשר התקיים במעונם של גדולי הדור בבית ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, ובבית שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בהשתתפות הרבנים הגאונים הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו, בניו הרבנים שליט"א, הגאון רבי שלמה אנגלנדר, הרה"ג רבי אבנר רווח שליט"א, וצוות הישיבה.

הכנס במעונו של הגרי"ג נפתח בדבריו של הגר"ש אנגלנדר אשר ציין כי יש ביקוש בציבור עמלי התורה להקמת ישיבה גדולה חדשה, רה"י הגרי"ג אדלשטיין אמר בכנס היסוד כי "כל ישיבה שמוקמת בכל עיר משפיעה קדושה וטהרה לכל העיר, ובסיעתא דישמיא גם ישיבת תפארת דוד תשפיע קדושה על העיר אשדוד ובפרט שהגאון שלמה אנגלנדר שרבות בשנים מגדל דורות של ת"ח לקח על עצמו את הכוונת רוח הישיבה, ובעז"ה תהיה סיעתא דישמיא גדולה לישיבה, לסיום אמר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו כי ללא ברכתם והסכמתם של גדולי הדור לא פותחים ישיבה, ולאחר ברכתו והסכמתו של רה"י נזכה בעז"ה לסיעתא דישמיא.

לאחר מכן עלו הרבנים  למעונו של שר התורה הגר"ח קניבסקי אשר בירך בסיעתא דישמיא את הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שיצליח בכל מוסדותיו וגם בעז"ה בהקמת הישיבה הגדולה תפארת דוד. במעמד התייעץ הגר"ש אנגלנדר עם שר התורה בנוגע לסדרי הישיבה, והגר"ח הביע את דעתו על סדרי הישיבה לפרטי פרטים.

מן המפורסמות רשת הכוללים של הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו אשר טובי האברכים לומדים ועמלים בתורה, וקהילות של בני תורה שכל מטרתם הוא עמלות וגדלות התורה.

כהמשך לרשת הכוללים עלה הביקוש בציבור לומדי התורה לפתיחת ישיבה גדולה אשר תהווה מקום גידול ללומדי ועמלי התורה.

הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו בחר להקים את הישיבה בעיר אשדוד במקום שבו מתקיים סניף של רשת הכוללים עם מאות אברכים עמלי התורה, וצוות הישיבה נבחר מתוך בכירי האברכים שבכולל זה.

לתפקיד ראש הישיבה מונה הרה"ג ר' אבנר רווח אשר נודע שמו לשם ולתהילה כת"ח מופלג בעיר אשדוד.

ההצלחה הגדולה של הישיבה היא שכבר בזמן הקיץ הקרוב קבעו את מקום לימודם בישיבה מעל  ל- 50 בחורים מטובי עולם הישיבות, וזה עוד לפני שהחל הרישום לשיעור א' לשנת תשפ"ב.

הגאון רבי שלמה אנגלנדר ראש ישיבת בית שמעיה לקח על עצמו את הכוונת רוח הישיבה, ואף שלח קבוצת תלמידים נבחרת אשר יתחילו את לימודם בזמן קיץ בישיבה החדשה תפארת דוד

הנהלת הישיבה בראשותו של הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שלקחה על עצמה את האחריות, שכל תלמיד הלומד בישיבה יעלה במעלות תורה ויראה מתוך הקפדה יתירה מסכנת הטכנולוגיה והשפעת הרחוב, וזאת בנוסף לכך שכל התלמידים מקבלים את כל התנאים הגשמיים שיוכלו ללמוד ולעמול בהשקט ובטח ללא שום הפרעות ובהרחבה בישוב הדעת.

בזמן קיץ הבעל"ט יתקיים בעז"ה רישום לשיעור א' לשנת תשפ"ב וכבר ניכר הביקוש והתעניינות בעולם ישיבות הקטנות אשר מתעניינים רבות בפרטי הפתיחה של הישיבה ודרך הקבלה לישיבה.

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י כנס יסוד ישיבת תפארת דוד בבתי גדו"י צילום: שוקי לרר

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. הרב פוזן אשרייך  (ל”ת)


;

התראות צבע אדום

<--red alert-->