1. עמוד הבית
  2. עסקים ונדל"ן
  3. טיפים על הדרך

חדלות? פירעון! האפשרות לדף חדש בחיי חייבים

רבים המקרים בארצנו בה אנשים שעבדו כל חייהם מוצאים עצמם מחוסרי כל או תחת חובות גבוהים מנשוא. נפגשנו עם עורך הדין אליהו עמר על מנת להבין מהן הזכויות שעומדות לראות החייבים וכדי ללמוד שישנה דרך החוצה מן החובות, והיא קלה משחשבנו.
כתבה אינפורמטיבית, ג' תמוז תשע"ז 27/06/2017 15:10

על הדרך על הדרך"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים", כך קובע התלמוד הבבלי. אותה חרב חדה היא מנת חלקם של אנשים רבים בארצנו. רבים המקרים בהם אדם מוצא עצמו חסר כל, מוקף בחובות גבוהים עד כדי חוסר יכולת להתמודד עם חובותיו לרבות רדיפות הנושים והליכי הוצאה לפועל הננקטים כנגדו, הגבלות שונות המוטלות עליו, באופן המונע מאותו אדם להתמודד עם המציאות הקשה ולנהל שיגרת חיים תקינה.

המצב שהיה בהליכי פשיטת רגל טרם הרפורמה

בעבר, עוד לפני שנכנסה לתוקף הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל, לא היו לוחות זמנים מוגדרים לניהול הליכי פשיטת רגל, לא היו מועדים שנקבעו מראש לבדיקת תביעות החוב של הנושים, הנושים לא היו יודעים מתי הם נפרעים מהחייב, והחייבים לא היו יודעים כמה זמן הם יהיו מצויים בהליך עד שיזכו לקבל ההפטר מחובותיהם.

הרפורמה בפשיטת רגל

בספטמבר 2013 נכנסה לתוקף הרפורמה ובמסגרתה, החל כונס הנכסים הרשמי להנהיג מתכונת עבודה חדשה בתחום פשיטות הרגל, אשר מטרתה הייתה לייעל את הליכי פשיטות הרגל ולמעשה לקדם את עניינם של החייבים אשר מעוניינים להסדיר את חובותיהם וכן לקדם את עניינם של הנושים אשר מעוניינים להיפרע מאותם חייבים. הרפורמה כוללת, בין היתר, לוחות זמנים מסודרים ומוגדרים מראש, כך שהן החייבים והן הנושים מקבלים פרספקטיבה כיצד יתנהל ההליך, מתי החייב יקבל הפטר מחובותיו ומתי הנושים יזכו להיפרע מאותם חייבים.

כידוע, הליך פשיטת רגל נועד להגשים שתי מטרות הסותרות את עצמן ואשר יש צורך לאזן ביניהן: האחת: להביא לכינוס נכסיו של החייב, ככל וקיימים ולחלקם בדרך שוויונית ויעילה בין נושיו. תכלית זו, נועדה לקדם את הגשמת זכות הקניין הנתונה לנושים. השניה (שאינה פחותה ממנה): להניח לחייב תם לב, שאינו יכול לשלם חובותיו לפתוח במצבו ובחלוף השנים, לפתוח דף חדש בחייו על - ידי קבלת צו הפטר מן החובות המעיקים על צווארו.

כיום, לאחר כניסתה של הרפורמה לתוקף, ישנם לוחות זמנים מוגדרים מראש אולם, גם כעת מתן ההפטר אינו הליך קצוב מראש ולמעשה מותאם הוא לכל חייב באופן פרטני ובהתאם לנסיבותיו. במסגרת הליך בקשת החייב לפשיטת רגל, מגיש החייב בקשתו שלאחריה ניתן כנגד החייב צו כינוס לנכסיו במסגרתו זוכה החייב להגנות בדבר נקיטת הליכים מפני נושיו ולמעשה אף נושה אינו יכול לנקוט בהליכים לגביית חוב ובתוך כך בית המשפט בתיק פשיטת הרגל פוסק לחייב צו תשלומים אותו משלם החייב לקופת הכינוס לטובת נושיו.

ההגבלות על חייב בפשיטת רגל

ברוב המקרים החייב אשר מגיע להליכי פשיטת רגל לאחר שננקטו כנגדו הליכי הוצאה לפועל, מגיע לשלב בו מוטלות עליו הגבלות בדבר חידוש רישיון נהיגה, עיקולי משכורת, צו עיכוב יציאה מהארץ וכיוצא בהן.

ביטול הגבלות בהליך פשיטת הרגלנכון וחשוב להדגיש, כי במסגרת הליכי פשיטת הרגל יבוטל העיקול שהוטל על משכורתו של החייב ואף בבקשה מתאימה לבית המשפט, ניתן לבטל את ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה, ויובהר, כי מאחר והמדובר בצרכים אקוטיים מבחינת החייב, הרי שלבקשות מסוג זה ניתנת עדיפות והחלטות ניתנות באופן מיידי.תביעות חוב במסגרת הליך פשיטת הרגל

במסגרת ההליך כידוע, מגישים נושי החייבים תביעות חוב במסגרתן הם מפרטים את שיעור החוב אותו חב להם החייב ומצרפים אסמכתאות לאישוש טענותיהם. בהתאם לרפורמה, בתוך 9 חודשים עד שנה ממועד צו הכינוס, על המנהל המיוחד לבדוק את תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב ולהחליט אם לאשרן באופן מלא או חלקי או לדחותן.

בדיקת תביעות החוב מגדירה למעשה את היקף החובות שעל החייב להתמודד עמו במסגרת הליך פשיטת הרגל ובאופן זה מספקת נתון חשוב המאפשר לבנות את תכנית הפירעון הראויה בנסיבות העניין.

חובת תום הלב והגשת תכנית פירעון

החייב אשר זוכה להגנות במסגרת הליך פשיטת הרגל מחויב כתנאי להותרתו בהליך לעמוד במבחן תום לב, הן באופן יצירת החובות והן באופן התנהלות בתיק פשיטת הרגל ובכלל זה שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד אשר מונה לנכסיו כאשר במידה והחייב פועל לעשות כן נסללת לו הדרך אל תכנית פירעון לצורך סיום דרכו בהליך בהפטר.

תכנית הפירעון כאמור לעיל, נגזרת בין היתר מנסיבותיו הספציפיות של התיק ובפרט מתוך היקף החובות של החייב לאחר שאלו נבדקו במסגרת הליך בדיקת תביעות החוב. בתוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על המנהל המיוחד להגיש תכנית הפירעון לכונס הרשמי ולקבל את אישורו להגשת חוות דעת לפי סעיף 18ד לפקודת פשיטת הרגל הכוללת בין היתר את ממצאי החקירה שניהל, ובכלל זה את הערכתו בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב, כן יחווה את דעתו בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב והאם על החייב לפרוע את חובותיו באמצעות נכסיו ו/או באמצעות תשלומים חודשיים בלבד.

תקופת הפירעון בתשלומים אמורה שלא לעלות על 4 שנים, למעט מאשר במקרים מיוחדים המצדיקים קביעת תכנית פירעון שתפרש על פני תקופה ארוכה יותר. למעשה, מטרתה של תכנית הפירעון היא לעשות איזון בין שתי מטרות הליך פשיטת הרגל כפי שפורטו לעיל.

עם זאת, ישנם מקרים במסגרת חוות דעתו של המנהל המיוחד שבהם הוא ממליץ על מתן הפטר לאלתר לחייב. בית המשפט יכול להחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות הדעת, על מתן הפטר לאלתר, מהטעם שאין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים, ובלבד שחלפו לפחות ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס.

כאמור לעיל, מטרת הרפורמה הייתה ליצור קווים מנחים ומסגרת זמנים ברורה על מנת לאפשר התנהלות יעילה הן לחייב והן לנושיו. אין ספק שהרפורמה בפשיטת רגל מאפשרת לחייב להבין טוב יותר כיצד יראה עתידו במסגרת הליך פשיטת הרגל , שכן טרם הרפורמה חייב שפתח בהליכי פשיטת רגל יכול היה לזהות את נקודת ההתחלה בהליך , אך לא יכול היה לצפות מתי יסיים את הליך פשיטת הרגל , שכן שלב הכרזת החייב כפושט רגל היה מנותק משלב ההפטר.

כיום, לאחר כניסתה של הרפורמה לתוקף, שלב הכרזת החייב כפושט רגל ושלב הפטרתו מחובותיו שלובים זה בזה באמצעות תכנית הפירעון המגדירה באלו תנאים יופטר החייב מחובותיו, ואולם, גם כיום במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל לא ניתן לזהות נקודת יציאה ברורה לחייב המצוי בהליך.

תכנית הפירעון הנה תכנית מוגדרת ומותאמת לכל חייב בנפרד, בהתאם למצבו ,ויכול שחייב אחד יסיים את הליך פשיטת הרגל מהר יותר מחייב אחר וישנם חייבים שתכנית הפירעון שלהם צפויה להגדיר תכנית תשלומים הנפרשת על פני תקופה ארוכה מ- 4 שנים.

משרד עו"ד עמר עזורה
מייצג מספר רב של לקוחות אשר פנו להליכי פשיטת רגל וסיימו ההליך בפרק זמן קצר, תוך מחיקת חלק הארי מחובותיהם ומתן תכנית פירעון נוחה וברת השגה ובכך זכו החייבים להפטר מכל חובותיהם שנוצרו עד למועד צו כינוס הנכסים:
• לקוח משרדנו התחיל חיים חדשים לאחר שהגיע למשרדנו עם חובות בסך של ובמסגרת הליכי פשיטת רגל סיים ההליך במתן צו הפטר ובתשלום בסך כולל של 250,000 שקל בלבד.

• לאחר הליך שיקום והבראה של לקוח משרדנו אשר הגיע עם חובות בסך של כ-3,000,000 שקל, נמחקו חובותיו במסגרת הסדר, זאת כנגד תשלום הסך של 324,500 שקל ב-80 תשלומים.

• כנגד לקוח משרדנו התנהלו תיקי הוצאה לפועל בגין חובות על סך של כ-4,500,000 שקל. במסגרת הליכי פשיטת רגל נסגר התיק בתשלום של 236,000 שקל כנגד מתן צו הפטר ובפרק זמן של 24 חודשים.

• לקוח משרדנו הגיע עם חובות בסך של כ-290,000 שקל. במסגרת הליכי פשיטת רגל סיים החייב ההליך במתן צו הפטר חלוט ובתשלום כולל ע"ס של 60,000 שקל.

• לקוחה במשרדנו הגיעה עם חובות בסך של כ-350,000 שקלים ובמסגרת הליכי פשיטת רגל סיימה ההליך במתן צו הפטר חלוט ובתשלום בסך כולל של 35,000 שקל.

• כנגד לקוח משרדנו התנהלו תיקי הוצל"פ בגין חובות ע"ס של כ- 1,500,000 שקל. במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן צו הפטר לחייב ובתשלום ע"ס כולל של 200,000 שקל.

• כנגד לקוח משרדנו התנהלו תיקי הוצל"פ בגין חובות ע"ס של כ- 300,000 שקלים. במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן צו הפטר לחייב ובתשלום ע"ס כולל של 15,000 שקל בלבד.

לפרטים נוספים פנו למשרד עורכי הדין עמר עזורה: 050-7362987

לפרטים >>>

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.