1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

האם ימונה לרבה של בני ברק? הכירו; 'הממשיך' של זקן רבני תימן

בפרק השישי בסדרת 'הממשיכים' ב'בחדרי חרדים', הצצה לדמותו של הגאון רבי עמרם קורח - בנו ממשיך דרכו וממלא מקומו של אביו הדגול, הגאון רבי שלמה קורח רבה הראשי של בני ברק וראש רבני תימן, שלמד בישיבות ליטאיות ומחבר ספרים רבים • התקווה; שימונה לרב העיר

משה ויסברג, י"ט ניסן תשע"ט 24/04/2019 17:22

פה מפיק מרגליות ומחבר ספרים נפלאים הגאון הרב עמרם קורח הגאון הרב עמרם קורח צילום: יהודה פרקוביץ

כחצי שנה חלפה לה מאז פטירתו של הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, אשר כיהן ברמה כרבה של העיר בני ברק קרוב ליובל שנים, וחיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה, וביניהם נודעת סדרת הספרים 'עריכת שולחן' ועוד ספרים רבים וחשובים.

לבבות שבורים רבים אשר ממאנים להתנחם, הותיר אחריו הרב זצ"ל עם פטירתו לאחר חצי שנה שסבל מייסורים קשים ונוראים, אלפים רבים שלמדו ממנו את דרך הלימוד עדיין כואבים ודואבים, קהילות שלימות ונכבדות מכל החוגים והמגזרים שנהנו הימנו עצה ותושייה, המונים ששיעוריו ושיחותיו הייחודיות שינו את חייהם לחלוטין, וסתם 'עמך' בית ישראל שהתרוממו לפסגות בזכותו, חשים עדיין את החלל העצום ואת הכאב העצום עם הסתלקותו לשמי מרומים של הרב שהיה עובד ה' באמת בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו.

נושא דברים במעמד אביו הגר"ש זצ"ל. צילום: יעקב כהן 

אך ברוך ה' כי לא השבית גואל, תלמידיו ושומעי לקחו הרבים בכל רחבי הארץ והעולם מתנחמים בנחמה הגדולה, כי הותיר להם ה' לפליטה את בנו ממשיך דרכו וממלא מקומו, חריף ובקי שקדן גדול ומתמיד עצום, הגאון רבי עמרם קורח, אשר כבר פקיע שמיה בעולם התורה כמחבר חיבורים רבים בכל מקצועות התורה, וחיבורים רבים עמו בכתובים.

כאשר עתה הוא מכהן פאר מזה כמה וכמה שנים כרבה של קהילת 'תורת חיים' ספרדים ביתר עילית, מקהילות הספרדים הגדולה בעיר, כן לאחר פטירתו אביו הדגול התמנה לעמוד בנשיאות המוסדות והמכון "שפתי מלך" להוצאת כתבי אביו ובהנהגת בית המדרש המרכזי לקהילות קודש תימן של אביו בבני ברק. הגר"ע גם נודע כפה מפיק מרגליות, ובשיעוריו ושיחותיו המאלפות המתקיימות בקביעות בעיר בני ברק ובביתר עילית משתתפים אף רבנים ואברכים חשובים היושבים מרותקים למוצא פיו.

הוא חיבר את הספרים 'שינון התוספות' ד' כרכים. וכן חיבר את הספרים 'פלאי התביר' חמשה חלקים. ו'עוטה אורה' ששה חלקים. והינם בכתבי יד לבקשת אביו זצ"ל, להקדים להוציא את ספרי האב, מדין כיבוד הורים.

הגאון רבי עמרם כבר מוכר עוד מלפני שנים רבות בקרב תלמידיו הרבים של אביו כבנו יחידו מחמד עינו, וכיד ימינו בהוצאת ספריו, וכן בדרך לימודו הייחודית הדומה לדרך הלימוד שהיה מנחיל אביו רבי שלמה, ואכן מרבית ספרי הרב זצ"ל שיצאו לאור עד כה, ראו אור בפיקוחו ובעריכתו שלו. ואף בחלק מספרי אביו הרב זצ"ל נערך מבוא מקיף על ידו.

בצעירותו עם חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. צילום: באדיבות המצלם

בערוב ימיו של אביו מינה הגר"ש זצ"ל את בנו רבי עמרם, לממשיך דרכו בהנהגה והלכה, ובכל הוצאת חיבוריו, ועל כך יעיד המכתב הבא שכתב בתקופת חוליו, וז"ל: "לק"י. ח"י באייר התשע"ח, ל"ד למטמונים. לכבוד ידיד נפשי, ידיד עלומים הגאון, כבוד שם תורתו, מורנו ורבנו שלמה מחפוד שליט"א, שלומך ישגה לעולמים, בזה באתי במטותא מינך כי תעשה הכל, כדי שיבחרו בבני הגאון רבי עמרם שליט"א לממשיך דרכי כרב העיר בני ברק, אשר מנעוריו ועד היום שוקד על דלתות התורה יומם ולילה, כפי שהעידו וראו גדולי הרבנים על חיבוריו בהסכמותיהם, וגם עמו עוד בכתובים חיבורים רבים, העומדים לצאת לאור בכל מקצועות התורה. והיום הוא מכהן כרב קהילה גדולה וחשובה, קהילת קודש הספרדים תורת חיים בביתר עילית. וכבוד תורתו יודע כי הוא ראוי, ולמעלה מן הראוי, ואם כבוד תורתו ימצא בכתב ידי הסכמה על אחרים, תדע כי בעורמה נטלו חולשת זקנותי, להכחישני בנימוקים שלא היו ולא נבראו. ועל כן הם בטלים ומבוטלים לא שרירין ולא קיימין. חזי דעלך קא סמיכנא. ממני מוקירו מלב ונפש. שלמה קורח. עד כאן". מכתב זה הוקרא במסע הלוויה ע"י הגאון רבי רצון ערוסי ובמעמד גדולי ישראל.

הגר"ש קורח זצ"ל למד אצל גדולי ראשי הישיבות בארץ ובחו"ל, ומרבותיו המובהקים נמנים, מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל בישיבת פוניבז', ומרן הגר"א קוטלר זצ"ל בישיבת לייקווד. כבר בצעירותו בלט הרב בהתמדתו המיוחדת בעמקות ובחדות תפיסה.

הגר"ע קורח עם הראש"ל הגר"י יוסף. צילום: באדיבות המצלם

במקביל לשקידתו בסוגיות הש"ס, הוא הוסיף להשתלם בלימודי רבנות ודיינות, ואף קיבל סמיכה מראש הישיבה שלו, הגאון רבי ברוך יצחק לוין זצ"ל, (וכן מהגאון רבי אברהם נשר, ומהרב הראשי לישראל הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן זצ"ל). לאחר תקופה קצרה נתמנה לרבה של הקהילה התימנית בבני ברק, ולימים עלה לשמש כחבר הרבנות בבני ברק, ולאחר מכן כרבה הראשי של העיר בני ברק, כאשר בתפקיד זה כיהן ברמה קרוב ליובל שנים. דגל לילך בדרכי נועם ולהרבות השלום, גם במקום שמחמת כן היה צריך להיות מהנעלבים ואינם עולבים.

הגר"ש קורח אף סיפר לשאלת אחד מתלמידיו: בשעתו, כשנתמניתי לרבה של בני ברק, מרן הרב מפוניבז' הוא זה שתמך בי ועודד והמריץ אותי מאד לבחור בתפקיד זה. ואף הוא שלח שיעזרו לי בתפקידי, וחלקם היו לימים מגדולי ראשי הישיבות, כמו הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל, הגר"צ דרבקין שליט"א ועוד. אמנם מרן הגראמ"מ שך זצ"ל לא התערב כלל בנושא זה, אולם לאחר כמה שנים אף הוא שלח אלי שליחים ועוד.

ואכן, כן כתב הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל רבה של ראש העין ומגדולי רבני תימן, במכתב ניחומים שכתב ממיטת חליו: אזכרה ימים מקדם, בזמן שנבחר לכהן פאר בני ברק ת"ו, שמרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל תמך בו, ואמר שרק הוא יבחר כרב העיר בני ברק. ע"כ. כמו כן, בהקרנה מיוחדת שהוקרנה בעצרת השלושים לזכרו של רבי שלמה זצ"ל, נראה הגר"ע בסיס זצ"ל מעיד על דברים אלו, ומכתיר קבל עם ועולם את הגאון רבי עמרם לבנו ממשיך דרכו וממלא מקומו של אביו הרב זצ"ל ברבנות העיר בני ברק.

בכתבי יד השאיר הרב זצ"ל חיבורים רבים, מהם חיבורו הגדול 'חיי שלמה' על כל הש"ס, וכן ספרים על התורה 'חכמה קדומה' - פשט וסוד על התורה ג' חלקים. 'הקבלה בדברי חז"ל', ועוד. דבר שהיסב לו עוגמת נפש שלא ראו אור בחייו. בטרם פטירתו ביקש מבנו ממשיך דרכו הגאון רבי עמרם, 'תיזהר שלא תרד לטמיון כל עבודתי' - חיבוריו. ואכן בנו הבטיח לו שבתוך השנה יצאו מספר ספרים. ואכן כפי שידוע לנו מזמן פטירת הרב זצ"ל, יושב בנו יומם וליל, ובקרוב ממש אי"ה יצאו לאור שלושה חלקים על התורה, והקבלה בדברי חז"ל.

בעצרת השלושים לאביו הגר"ש קורח זצ"ל. צילום: יעקב כהן 

במסע הלוויה אמר בנו ה'ממשיך' הגאון רבי עמרם: "כשהיינו מצלצלים אל אבי מורי זצ"ל, והיינו מבקשים לבוא לבקרו, היה אומר חבל על הזמן אל תבואו לבקר, עד שתבואו שעה וחצי הלוך שעה וחצי חזור, ביטול תורה.. אל תבוא חבל על הזמן שלי ושלך. בתיאום מראש היה מאד קשה לבוא לבקר את אבא, רק בהפתעה היינו באים ויושבים ומשוחחים בדברי תורה והלכה. אבא היה איש מהיר במלאכתו בתורה, הוא היה לומד כמו כמה וכמה אנשים, אני לא אומר גוזמא. אני הגהתי איתו את הספרים, הייתי מביא לו מסכתות קידושין גיטין, מסכתות מורכבות, תוך שבוע היה מחזיר לי את הכל מלא הערות כתובות. הוא היה משקיע יום ולילה בלימוד התורה ובעמלה ללא הפוגות. והיה מבין כל דבר לעומק ממש".

"אבא בכל החיים לימד אותנו, לתפוס את העיקר עיקר ואת הטפל טפל, שלא יתחלף. גם בחוליו נשא את זה בדומיה, אחרי שקיבל את ההחלטה שהוא לא מטפל בשום דבר, הווא קיבל את ההחלטה  הזאת בגבורה גדולה. ואכן הוא אף פעם בתקופה הזאת לא אמר שום דבר לא התלונן. הוא רק אמר פעמים רבות, אין לי טענות, אין לי טרוניות, אני מקבל את הכל באהבה", סיפר הגר"ע.

בהסכמות שניתנו לספריו של בנו מ"מ הגר"ע, אנו מוצאים את הסכמתן של הגאון הצדיק רבי בנימין זילבר זצ"ל שכותב 'ובמכירו קאמינא שאין לו אלא ארבע אמות של הלכה'. וכן הסכמת האדמו"ר מערלוי זצ"ל. וכן הסכמת הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל, וראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, והגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל, ועוד.

רבי עמרם (53) נולד בשנת תשכ"ו, ולמד בת"ת תשב"ר - 'חזון איש' בבני ברק, ובזכרון מאיר. ולאחר מכן למד בישיבת 'אור ישראל', בראשות הגאון רבי יעקב ניימן זצ"ל – ששם אף למד אביו הגר"ש זצ"ל. וכן בישיבת 'נחלת יעקב' בראשות הגאון רבי אברהם יצחק ברזל, ואביו הגאון רבי עזרא ברזל זצ"ל. ולכולם זכורה שקידתו העצומה בעמלה של תורה.

בילדותו עם הגר"י ניימן זצ"ל ראש ישיבת אור ישראל. צילום: באדיבות המצלם

כשהגיע לנישואיו נשא את בתו של הגאון רבי יצחק שרבאני זצ"ל, בנו של הגאון רבי יוסף חיים שרבאני זצ"ל מגדולי שקדני ירושלים, שזכה ששני חתניו הינם הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, וחתנו הנוסף הוא הגאון רבי שבתי אטון זצ"ל ראש ישיבת ראשית חכמה. ומעליהם הסבא קדישא רבי יהושע שרבני זצ"ל, תלמיד הבן איש חי זצ"ל – שכאשר עלה לארץ ליווהו הבן איש חי, וקרא עליו "ארי עלה מבבל".

דודו של הגאון רבי עמרם, הגאון הצדיק רבי ראובן שרבאני זצ"ל (אשר נודע כבעל יסורים גדול, צדיק ופרוש), חצי שנה קודם פטירתו בא לדרוש בבית הכנסת 'תורת חיים' בראשות הגאון רבי עמרם, כאשר בדבריו הפתיע את השומעים באומרו, כי רבם נקרא עם - רם, פירושו רם על עם, וכן אמר השכינה נמצאת בתוך הראש שלו.

הגר"י צובירי זצ"ל מגדולי רבני תימן בדור האחרון מלביש את הגר"ע בבגדי חתן. צילום: באדיבות המצלם

כך שזכות אבות כפולה מלווה את בנו, כאשר מאידך גיסא משפחת קורח הנכבדה והמפורסמת לשם טוב ולתהילה, הינה משפחה אשר מאות בשנים אבותיה וצאצאיה ידועים ומפורסמים מגדולי החכמים בגולת תימן, ובראשם נודע ומפורסם הסבא הגאון רבי עמרם קורח זצ"ל, זך השכל והרעיון, ורבה הראשי האחרון של יהדות תימן. ולמעלה בקודש, אביו הגאון רבי יחיא קורח זצ"ל, מחבר הספרים 'משכיל דורש', 'ומרפא לשון', ועוד.

התלמידים מציינים את הרבנית אסתר קורח ע"ה אשת חבר לאביו הגר"ש זצ"ל, אשר היא דור שישי לרש"ש הקדוש זיע"א, גדול חכמי המקובלים בדורות האחרונים. ואף גם זאת ראוי להצטרף לזכות אבות גדולה ועצומה שמלווה את המשפחה בכל צעד ושעל, כאשר הגאון רבי עמרם שליט"א נמנה כנין ונכד - דור שביעי למקובל האלוקי רבינו הרש"ש הקדוש זיע"א.

לסיום אומרים התלמידים ומקווים כי אכן הרב ייבחר לרבנות בני ברק "וכבר אמרו חז"ל 'זכות אבות מסייעתן', וכן אמרו, 'תורה מחזרת לאכסניא שלה'. בתפילה שאכן נראה את בנו ממלא מקומו, ויקוים בו 'תחת אבותיך יהיו בניך'. ושלא יבוש המעין ולא יקצץ האילן. וכל המסייעים לעשות רצון צדיק יזכו במידה כנגד מידה להמשכיות שבניהם יהיו אחריהם, ולא חלילה להיפך. וכפי שאיפתו וחזונו של אביו זצ"ל, אשר ראה בעין קודשו את בנו יחידו הולך בדרכו, מתקיימת, וכבר הוכתר במסע הלוויה לממשיך דרכו וממלא מקומו על ידי גדולי ישראל והרבנים".

הגר"ע קורח במסע הלווית אביו זצ"ל בירושלים. צילום: שלומי טריכטרעוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. ברא כרעא דאבוה  

    יוסף

;