1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

הרבי הפוסק מבני ברק שמקל רק השנה בהלכות פסח

האדמו"ר משאץ שנודע כפוסק הלכות גדול וכתלמיד מורו ורבו הגר"ש וואזנר זצ"ל, נשא דברים בדרשת שבת הגדול ולמרות שמחמיר כל השנה, הפעם, בגלל המגיפה המתפשטת, הורה להקל. הרבי מביא עדויות של אברכים שמספרים כי העצבים בבית גורמים ללחץ גדול וצריך לתת את הדעת להקל כמו בשעת מלחמה • 'בחדרי חרדים' ליקט את פסקי ההלכה העיקריים מניקוי הבית ועד עישון סיגריות

משה ויסברג, ח' ניסן תש"פ 02/04/2020 14:19

מקטניות ועד עישון סיגריות האדמו"ר משאץ האדמו"ר משאץ צילום: שוקי לרר

האדמו"ר משאץ מאדמו"רי העיר בני ברק, שנחשב לפוסק הלכות בהיותו מורה צדק שהוסמך על ידי מרן פוסק הדור בעל ה'שבט הלוי' הגר"ש וואזנר זצ"ל, ידוע בחומרותיו בפסיקת הלכות כפי שקיבל מרבו. 

הרבי שחיבר את הספר 'בתים לבדים', ונחשב לפוסק בכיר בדורנו, ידוע כאמור בהחמרותיו ובגדרים וסייגים רבים. כעת ערב פסח שיצא בתוך דרמת התפשטות נגיף הקורונה, הוציא האדמו"ר ליקוט הלכות רלוונטיות לקראת חג הפסח ובהם הוראות שעה שאפשר להקל בהם.

בחוברת שיצאה לאור על ידי מכון 'מי"ם אדירים' של מרכז מוסדות שאץ, נרשמו ההלכות וכן הובאה דרשת שבת הגדול מוקדמת אותה נשא האדמו"ר בשידור חי והביא את הלכות החג שאפשר להקל בהן בצל הקורונה. 

בדבריו אמר האדמו"ר "בשנים כתיקונם היתה תקופה זו רועשת וגועשת בכל מיני וסוגי הכנות לחג ופעולות רוחניות אחרות. כולם באים והולכים. זה לקניות וזה להכשרת כלים, זה לשאיבת מים שלנו וזה לאפיית מצות, זה לתפילה וזה חוזר ממנה וכו'. אבל השנה כולנו נמצאים בתקופה של ספק סכנת מגפה אשר על כן נאסר עלינו לצאת מן הבית וכו'. אבל שלומי אמוני ישראל ומשפחותיהם אינם מוותרים. בנות ישראל הכשרות אינן מוותרות על ביעור החמץ והכנת הבית לחג כמידי שנה בשנה, עכ"פ כמיטב יכולתן בהתאם לנתונים הקיימים. בני ישראל אינם מוותרים על כל מה שמוטל עליהם בהקשר להכנות לחג המתקרב לטובה. מצות, יין, ביגוד וכל הנוגע למצות ליל התקדש חג".

"השנה לאור המצב יתכנו שינוים במקצת מהנהוג בבתי ישראל בשנים כתיקונם. הן בהכנת הבית וביעור החמץ, הן בהכשרת המטבח וכלים והן במאכלים מסוימים שבעבר לא היו נאכלים והשנה עלול להשתנות בכורח המציאות. באופן כללי נמצא הציבור במתח אימים. הן משום דאגת בריאות של ההורים עצמם, הן משום דאגת בריאות הילדים שלא ידבקו במחלה, והן דאגת בריאות הוריהם המבוגרים שהם בקבוצת סיכון גבוה. ההורים עסוקים עם הילדים בשונה משנים אחרות כי כל בתי החינוך סגורים, ועוד ועוד. לפיכך נראה שכורח המציאות מחייב להתאים הליכות והכנות לפסח עפ"י שו"ע ולא למסורת וחומרות שרגילים להן בשאר השנים. ח"ו להבין מדברינו כעין נימה של זלזול בחומרות לפסח ומסורת אבות שעליהם חל הדין של הדין של שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. כוונתנו אך ורק שבשנה כזו ניתן וצריך להקל כמצב מלחמה ח"ו".ץ

האדמו"ר אף מספר "אם בשעת הכתיבה הסתפקתי אם צדקתי בכל הכתוב כאן, אנה ה' לידי אות מן השמים, ב"ה. בשעת הכתיבה היתה לי שיחה עם אברך ששפך את לבו ואמר שהמצב בארץ ובעולם מדאיג את אשתו בצורה יוצאת מן הכלל, וביחד עם לחץ ההכנות לפסח קשה לה מדי. "אשתי מרוטת עצבים ונפשה מתנודדת אנה ואנה כמטוטלת". אלה הם דבריו ואין מה להוסיף על מילים קשות אלה, כי אם לתת את הדעת שהיא איננה יחידה אלא שאחרים ואחרות אינם מגלים מצפוני לבם מלבא לפומי לא גליא, וח"ו ה"י עלול להיות מעוות לא יוכל לתקון אם תהיה התפוצצות מערכת העצבים של מי מהן או מהם. הרי הפוסקים כבר הכריעו בכמה פרטי מצות וחיובים שבאופן כללי ירדה חולשה לעולם ובאמת אין יכולותינו כיכולות דורות עברו, פשוט שה"ה גם לגבי חובת ביעור חמץ, מכ"ש מתח ממושך שהינו הרת אסון".

ביעור חמץ

השנה לא הכל מתאפשר כי בתי החינוך סגורים וכל הילדים בלע"ה, הקטנים עם הגדולים, בבית ודורשים תשומת לב ההורים, אוכל ושתיה, כביסות, להעסיקם ועוד. אי לכך, השנה יספיק נקיון רגיל ושטיפה רגילה, להוציא כל החמצים וספק תערובת חמץ, לסמן את הארונות ושאר המקומות שבהם יאוחסנו כל המוצרים וכלים שאין משתמשים בהם בפסח. אי"ה במועד אחר כשיתאפשר יבוא התור של נקיון החלונות והתריסים, עליית הגג (בוידם), קומה עליונה של ארונות בגדים שידי הילדים אינן מגיעות לשם להחביא את ממתקיהם ודומיהם, ציפויי הקיר בחדרי נוחיות ואמבטיה ועוד.

בכלל הלכות ביעור חמץ אין חיוב הלכתי לגרד את המרצפות והחריצים שביניהם מספק שמא נשאר פירור חמץ בחריץ, כי מרוב השטיפות ודריכות שדורכים עליהם נתבטלו מדין אוכל, ובמקומות כאלו גם אין חיוב בדיקה
ילקוטים, תיקי אוכל, תיקי עבודה, כיסים וקפלי בגדים יש לנקותם ולמכרם בתוך כלל המכירה לעכו"ם בערבי פסחים. 

רכב

אם בדעתו להשתמש בו בחוה"מ יש לנקותו ולבדוק בו בליל י"ד אך ורק עם פנס, לא עם נר אלא. אין בדעתו להשתמש בו בחוה"מ יש לנקותו נקיון רגיל ולמכרו בתוך כלל המכירה לעכו"ם בערבי פסחים 

מכירת חמץ

מכירת חמץ. בחוצות פורסם שאפשר למכור חמץ דרך טלפון, פקס, דואר אלקטרוני או דרך כל סוג תקשורת. 

המבודד בשבת הגדול

המבודד שאינו יוצא מחדרו ואינו משתתף בסעודות עם בני משפחתו, חייב להדליק נרות בחדרו אעפ"י שאשתו מדליקה בבית. מ"מ, כיון שעשן הנרות ושריפת החמצן בחדרו אינו מעלה לחשש קורונה שעיקר הסכנה בריאות, לפיכך נראה לסמוך אמאן דס"ל שיוצאים יד"ח נרות שבת גם בתאורה חש-מלית, כי סוף סוף מאירה וגם על ידה לא יכשל בעץ ואבן. כשמדליקה, יאמר לכבוד שבת קודש אבל לא יברך.

ערב פסח

חובה על כל בית אב לדאוג שבני הבית יקיימו כל מצות הלילה. אין סברא שהחומרות במצות ביעור חמץ תהיינה על חשבון מצות ליל התקדש חג שנשים חייבות בכולן כאנשים. לפיכך, בפרט השנה, יש לעשות כל טצדקי שהקטנים עם הגדולים, אנשים נשים וטף, ינוחו כדי שיוכלו לקיים מצות הלילה בערנות ובשים לב ולא כמנמנם, ואבות יקיימו מצות והגדת לבנך כדבעי.

תענית בכורים ערב פסח

בכורים צמים ערב פסח, אלא א"כ הזדמן לו להשתתף בסעודת מצוה כגון ברית מילה או סיום מסכת כי אז פוטרת המצוה מלצום. בכור שלא השתתף בסיום מסכת או סעודת מצוה אחרת אבל התענית גורמת לו כאבי ראשו או חולשה כללית, או אם התענית תגרום שלא יוכל לקיים מצות הלילה כתיקונן, טוב יעשה כשלא לצום אעפ"י שלא השתתף בסעודת מצוה

המבודד בליל פסח

הנמצא בבידוד מספק שמא נדבק במחלה, כ"ש המבודד שאובחן כחולה במחלת קורונה, אסור לצאת מהחדר. בשום פנים ואופן אין היתר לצאת ולהשתתף בשולחן הסדר ככל השנים וח"ו להדביק אחרים במחלה מסוכנת כקורונה. וכאמור, המזלזל באיסור זה כמוהו כרודף אחרי חברו להרגו. 

הקטנים השואלים מה נשתנה, אם ניתן עדיף שיעמדו מעבר לדלת, ישאלו ארבעת הקושיות בקול ואביהם יענם בקול ויקיים בזה מצות והגדת לבנך. לא ניתן לעשות כך, ישאל הבן את אמו או אחיו ואחותו הגדולים, והאב המבודד ישאל את עצמו מה נשתנה עם כל סדר הגדה של פסח.

המבודד שמרגיש תסמין מתסמיני המחלה יזמין אמבולנס מיד בלי שהיות כלל ובלי חשבון של מצות הלילה כדין כל פיקו"נ או ספקו. ספק פיקוח נפש דוחה כל המצות שבתורה, פרט לשלשת המצות החמורות. בשום אופן אין מצות הלילה דוחה פיקוח נפש או ספקו.

רכב פרטי שהנהג מוגן כראוי מלהדבק במחלה וביכלתו להגיע למוסד רפואי הקרוב לפני האמבולנס, חייב להסיעו מכח מצות לא תעמוד על דם רעך. רכב פרטי שהנהג אינו מוגן כראוי אינו חייב להסיעו. גם בספק שמא ידבק ממנו אינו חייב להסיעו. 

המבודד, לפני הופעת המחלה או בהחלמתו אחריה, שקשה לו לשתות יין כמנהגו כל השנים, ישתה ד' כוסות מיץ ענבים. במקום הצורך ישתה בשיעור של 86 גרם/מ"ל ולא יחמיר על עצמו, כ"ש לא על אחרים, לשתות בשיעור הגדול של 150 גרם/מ"ל כמנהגו, מ"מ ראוי ונכון שג' ת"ח יתירו את נדרו בפתח חרטה. בשבת ויו"ט מותר לשקול את המצה ולמדוד את כוסו אם מכילים השיעור.

המבודד, לפני הופעת המחלה או בהחלמתו אחריה, שעקב חולשתו נרדם עד אחרי חצות הלילה, לכתחילה לא יברך ברכת אכילת מצה בכזית הראשו]. י"א שמותר לברך ברכת המצה אף לאחר חצות כי לדעתם זמן אכילת מצה עד עלות השחר. למעשה לא יברך כי בכולא תלמודא נקטינן ספק ברכות להקל.

מאכל ומשתה בפסח

שום. ישנם נוהגין לא לאכול שום[כה] בפסח משום חשש קטניות[כו]. השנה שרבים שותים מי שום מבושל לרפואה, בעיקר לרפואת מחלת קורונה או כאמצעי מניעה מלחלות ממנה, מותר לשתות מים אלה אחרי סינון, בכלים מיוחדים ולא בכלי פסח, ככל רפואה שאין תענוג בשתייתו, בפרט רפואה למחלה מסוכנת כקורונה.

בהכנת מי שריית השום ליומיים או יותר, לכתחילה יש לבשלם או להכניסם לתוך כלי ראשון אעפ"י שאינו עומד על האש כדי שלא יהיו בחשש הסכנה של שום קלוף שעבר עליו הלילה. עכ"פ יש לדקדק לשפוך עליהם מים רותחים מכלי ראשון ולהוסיף קצת מלח או סוכר בכמות שנותן טעם.

מותר לשתות מי שריית שום בשבת לרפואה או למניעת התפרצות המחלה.

קפה

ישנם נוהגין לא לשתות קפה בפסח משום חשש קטניות הרגיל כל השנה לשתותו ובלעדיו אין דעתם מיושבת עליהם, מותר לשתותו בכלים מיוחדים ולא בכלי פסח.

משקאות

הנוהגים בשנים כתיקונם שבפסח אין שותים קולה או סודה או שאר המשקאות המשווקים אעפ"י שיוצרו בהכשר קפדני, השנה מותר אם מרגיש צורך בזה.

קטניות

בני אשכנז הרגילים לאכול גרעינים לסוגיהם ומיניהם בשמותיהם השונים, גם השנה אין לאכלם בפסח כי אין היתר קטניות לבני אשכנז אפי' בהתרת נדרים. אם אכילתם ימנע מחלת נפש, יפנה למורה הוראה מובהק.
כלים חד פעמיים. מותר לכתחילה להשתמש בכלים חד פעמיים שנארזו בהשגחה קפדנית גם בלי התרת נדרים.

עישון סיגריות

המעשן כל השנה, ולמעשנים ידוע שקשה מאד בלי סיגריה וזו יעילה להרגעת עצבים מתוחים, כ"ש השנה מותר לו לעשן. ליתר שאת וחומרה יש לעשן עם פיה באופן שאינו מכניס עצם הסיגריה בפה. בשום אופן אין להבין מדברינו המלצה כלשהי לעשן כי צעקות הרופאים עד כמה סיגריה מזיקה לבריאות ידועה, אבל הרגיל בה מכבר שאני. ועוד, דברינו אינה כוללת סיגריה אלקטרונית עד שיתברר כשרות הטיפות המהוות את העשן. כך או כך אסור לעשן סיגריה אלקטרונית ביו"ט.

מצות

אם עקב המצב אינו יכול להשיג מהמצות המהודרות שרגיל בהם כל השנים, יקח מצות אחרות שגם הם נאפו ונארזו בהשגחה קפדנית ואחראית, ומהיות טוב יתיר נדרו לפני שלושה.

תפלה

במצב הנוכחי בשעת כתיבת שורות אלה כל בתי הכנסת בעירנו סגורים ואסור לצאת מהבית מחשש הדבקות במחלה מסוכנת כקורונה. לפיכך, למרות אי הנעימות וקושי הרוחני שבגזרה זו חייבים כולם להתפלל ביחידות ובשום אופן לא להתקהל. המתאספים להתפלל בציבור למרות האיסור והסכנה יש לדון בהם מדין מצוה הבאה בעבירה. בני אשכנז הנוהגין כמנהג ספרד ואומרים הלל בליל פסח בביהכנ"ס בציבור בברכה תחילה וסוף. גם כשמתפללים ביחידות אומרים הלל בברכה תחילה וסוף כבשאר השנים הטובות לברכה.

התרת נדרים

המשנה בפסח זה ממנהגיו בשאר השנים ומקיל בפרטים מסוימים בעקבות המצב אבל כוונתו לחזור אי"ה ולנהוג כמנהגיו הקודמים וכמו שקיבל ממסורת אבות, יש להחמיר להתיר נדרו לפני שלשה ת"ח עם פתח חרטה.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. כי מה ה' דורש מעמך? עשות משפט? לא. הצנע לכת? לא...  

  שריר

 2. הוא סתם מחמירן גדול גם במה שמובא כאן והאמת שאינו יודע מה זה כוחא דהיתירא  (ל”ת)


 3. כל אחד נזכר לי שהוא פוסק בכיר ותלמיד של הרב ואזנר  

  בוקר טוב

 4. וואוו אפשר לשתות קולה...  

  אחד העם

 5. סוגרים בתי כנסיות ולא סופרים  


 6. על איזה קולות אתם מדברים בכלל? לא לשתות קפה כשר לפסח?  (ל”ת)

  חננאל

 7. אדמו"ר כותב ל'חסידים'!! לא לליטאים/ספרדים/דתיים!  

  לא מבין את המגיבים

 8. מתוך ה"קולות" כביכול אתה למד על החומרות המופרכות  


 9. עישון