ט"ז תמוז התשפ"ד
22.07.2024
פנייה לרבנים, עסקנים ובעלי השפעה

מתוך בית החולים: הרבי מספר על ההרהורים בעניין המחלוקת

הרבי מויז'ניץ לונדון, השוהה בביה"ח בעקבות מחלתו, פרסם מכתב על מעלת השלום ל"כל עם ישראל", בעקבות כך ש"המצב איום ונורא, עד כדי כך שרואים כאלו שבמקום לשמוח בשמחתם של יהודים אחרים הם שמחים בצרתם". הרבי ציין כי חשב על היוזמה בביה"ח ואף התייעץ עם גדו"י

מתוך בית החולים: הרבי מספר על ההרהורים בעניין המחלוקת
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון צילום: באדיבות המצלם

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, השוהה בבית חולים בבריטניה לצורך סדרת טיפולים רפואיים, פרסם מכתב ל"כל עם ישראל", בו הוא מבקש לנקוט בדרכי שלום ולהרבות אחווה בין חלקי העם.

במכתב, שהגיע לידי 'בחדרי חרדים', הרבי ציין כי חשב על היוזמה במהלך שהותו בבית החולים ואף התייעץ עם גדולי ישראל האם לפרסם את המכתב. זאת, בעקבות כך ש"המצב של שלום ואחדות בזמנינו הוא איום ונורא, ופוחת והולך, עד כדי כך שלצערנו הרב אנו רואים במציאות שיש כאלו שבמקום לשמוח בשמחתם של יהודים אחרים הם שמחים בצרתם, ולפעמים נכשלים להגיע לבחינת איש את רעהו חיים בלעו, ומתחלל שם שמים ברבים".

האדמו"ר אף פנה "לבעלי השפעה כמו רבנים ודרשנים וגם נגידים ועסקנים, להרבות בהפצת דיבורים ‏על גודל גנות המחלוקת ומעלת השלום".

הרבי פתח את המכתב עם ההתלבטויות טרם העלאת העניין בפני הציבור: "הנני בזה לעורר בעניין הנחיצות להרבות בזמנינו במצות הבאת שלום, שהייתי מסופק אם ראוי שאכתוב על זה, אבל עכשיו בהיותי בבית החולים התבוננתי בגודל האחריות של כל מי שיש בידו לעורר על כך, ודיברתי עם גדולי ישראל, ובאנו למסקנא לכתוב בזה לכל ישראל, בשם כל ישראל, שכולם רוצים בשלום. ואין במכתב זה סרך לשון הרע. ואף שיש שיסתכלו על זה כדבר תמוה, הרי מוטב שיהיה שוטה כל ימיו וכו'".

‏"וביותר ראוי לזרז על זה עכשיו בתקופתנו כשרואים סימנים של עיקבתא דמשיחא, כי ידוע מספרים הקדושים, שכבר עברו כמה זמנים שהיו מסוגלים ומוכנים לגאולה, אלא שהצליח מעשה שטן לעכב הגאולה על ידי ריבוי מחלוקת ושנאת חינם שרק ‏בגללה נחרבה בית מקדשינו. הנה תודה להשי"ת כי אכשר דרא להיות מעלין בקודש בריבוי הפצת תורה וצדקה ושאר מצוות, אולם המצב של שלום ואחדות בזמנינו הוא איום ונורא, ופוחת והולך, עד כדי כך שלצערנו הרב אנו רואים במציאות שיש כאלו שבמקום לשמוח בשמחתם של יהודים אחרים הם שמחים בצרתם, ולפעמים נכשלים להגיע לבחינת איש את רעהו חיים בלעו, ומתחלל שם שמים ברבים", כתב הרבי.

האדמו"ר הוסיף כי "‏בזמן כזה מצוה גדולה לכל אחד, וביותר לבעלי השפעה כמו רבנים ודרשנים וגם נגידים ועסקנים, להרבות בהפצת דיבורים ‏על גודל גנות המחלוקת ומעלת השלום, שיש על זה הרבה מאמרי חז"ל. וכן להשתדל במעשה, לקיים הפסוק בקש שלום ‏ורדפהו, ואז נדברו יראי ד' איש אל רעהו, להרעיש עולמות לחפש עצות לפעול בזה בכח הרבים, ותשועה ברוב יועץ.

לדבריו, "‏אף במחלוקות גדולות שנראה כאילו אי אפשר לבטלם, כבר הוכיחה המציאות שהבא לטהר מסייעים אותו מן השמים, ואין ‏לך דבר העומד בפני הרצון, וליכא נהורא אלא דנפיק מגו חשוכא. ‏בדרך כלל לא נחוץ כסף רב לקיום מצוה זו, אלא צריכים רק להתבונן לשנות מהלך המחשבה. ‏דבר זה שייך אצל כל שלושת סוגי המחלוקת המצויות, כדלהלן:

א) שנאת חינם:

‏רוב המחלוקות באות משנאת חינם ממש, שבנויות על שמועות או דמיונות שוא, וקשורות לכבוד המדומה או שאר דברים ‏של מה בכך. הרבה פעמים כשמתחילים לדבר בין הצדדים, רואים תיכף שהכל אחיזת עיניים ממש, ואין כאן לא דובים ולא יער, אלא כל המחלוקת מתפוצץ ומתבטל כמו "בלון" גדול שעשו בו חור קטן. ואף אם באמת פגע אחד בהשני במשהו, כשמתבוננים רואים שאפשר להסתכל בעין טובה וללמד זכות, ושכדאי לוותר ולמחול. וכבר אמר זקה"ק בעל אהבת ישראל זי"ע שעלינו להרבות "אהבת חינם" כדי לזכות לגאולה.

‏ב) דיני ממונות:

‏כשיש סכסוך בגלל ויכוח בענייני ממונות, צריך כל יהודי להתבונן בעצמו ולהסביר לאחרים, שאין לבוא מזה לשנאה ומחלוקת. הרי כל אחד רוצה רק כסף ששייך אליו, ולא כסף ששייך לאחר, וכיון שטבע כל אדם שיש לו נגיעה לראות טובת עצמו, עליהם ‏לילך ביחד לבית דין לשאול למי שייך הכסף לפי דין תורה, ואז עליהם לציית להפסק כמו שמצייתים לפסק בהלכות טריפות, בלי להתרעם על שום אחד, ובלי לחפש היתרים וכדו'. וגם באופן שבאמת גרם לו השני שיפסיד ממון, כדאי להיות נוח להתפייס ולמחול, שאין מרוויחים כלום ממה שמחזיקים במחלוקת לאורך ימים.

‏ג) לשם שמים:

‏כשיש בין יהודים מאמינים מחלוקת לשם שמים, בהלכה או השקפה וכדו', הרי כך הוא דרכה של תורה, וכל הש"ס מלא עם מחלוקות. אך אין סיבה שחילוקי הדעות יצטרך להביא לפירוד לבבות, אלא ראוי שאף ישתדכו ביניהם, כדרך שמצינו אצל בית שמאי ובית הלל. וכבר פירש זקה"ק בעל אהבת שלום זי"ע מה שאומר הקב"ה "קשה עלי פרידתכם", שקשה בעיניו כשנגרם פירוד לבבות ע"י מה שנחלקים עליו מהו רצונו.

‏האדמו"ר המשיך וכתב כי "בהבאת שלום מקיימים גם מצות גמילת חסדים, כי נאמנים עלינו דברי חז"ל שאין דבר טוב יוצא מתוך מריבה. גם אלו המעורבים במחלוקת, רוצים בפנימיות לבם שיהיה שלום, אלא שנפלו לזה בטעות, ויש להם קשיים לצאת מזה כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. והניסיון מוכיח, שאלו שהתגברו על ניסיונות המחלוקת המצויות אצל כל משפחה, רוקדים משמחה, ‏וזה טובה גדולה בשבילם גם בגשמיות".

‏הרבי הסביר כי אשרי חלקם של גדולי ישראל הפועלים למען השלום: "אשרי חלקם של הזוכים להיות להם חלק בזה, ובמיוחד עיני העדה שהם תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם, שזה זכות ‏גדול לעצמם ולאבותיהם בזה ובבא, כי הבאת שלום הוא מהדברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו ‏לעולם הבא. ושמעתי לאחרונה, שכ"ק אאמו"ר זי"ע אמר פעם לאדם חשוב שהצליח לעשות שלום גדול, שהוא מקנא בהעולם ‏הבא שיקבל בשביל זה. ‏גם יש להם זכיה מיוחדת שמקרבים הגאולה. ואפשר להמליץ עליהם המאמר ששמעתי מפי הרה"ק מסאטמאר זי"ע בנוגע לעניין אחר, שכשיבוא משיח יראה באצבעו שאלו היהודים קירבו הגאולה".

‏"ויהי רצון שבזכות זה יזכו לכל הברכות, שלא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. ונזכה לרפואות וישועות בחודש אשר ישועות בו מקיפות, וכמרומז בתיבות 'עושה שלום ובורא את הכל', אשר 'בורא' הוא משורש לשון בריאות, ‏שהעושה שלום יכול להשפיע בזה שלימות הבריאות לכולנו. וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות במהרה בימינו אמן", לשון המכתב.

כזכור, לפני כחודשיים דווח כי האדמו"ר מויז'ניץ לונדון נכנס לבית החולים באנגליה שם יעבור טיפולים בחודשים הקרובים לאחר שאובן כחולה ב- Primary CNS lymphoma (PCNSL). הרופאים אופטימיים מאוד כי לאחר הטיפולים הרבי יבריא בעז"ה.

הציבור נקרא להתפלל עבור האדמו"ר רבי דוד בן סימא מירל לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

מכתב השלום של האדמו"ר מויז'ניץ לונדון.

ויז'ניץ לונדון שלום

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 11 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד