תל אביב 27° באר שבע 28° חיפה 28° ירושלים 27°
כ"ב אדר א' התשפ"ד
02.03.2024
במישור ההתיישבותי ובמישור התעסוקתי

רשות מקרקעי ישראל בהטבות משמעותיות: זו האוכלוסייה שתהנה

אושרו היום 2 החלטות שיזמה רשות מקרקעי ישראל | האחת הוראת שנה המוגבלת לחמש שנים אשר מקנה הטבות במישור ההתיישבותי ובמישור התעסוקתי לאוכלוסיית קו העימות בגבול הדרום ובגבול הצפון והשנייה נוגעת לנושא דחיית תשלומים ליזמים שזכו במכרזים

קרקע
קרקע צילום: משרד השיכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה היום (רביעי) אושרו 2 החלטות שיזמה רשות מקרקעי ישראל האחת הוראת שנה המוגבלת לחמש שנים אשר מקנה הטבות במישור ההתיישבותי ובמישור התעסוקתי לאוכלוסיית קו העימות בגבול הדרום ובגבול הצפון והשנייה נוגעת לנושא דחיית תשלומים ליזמים שזכו במכרזים.

ביום 7.10.23 החלה מתקפת טרור רצחנית חסרת תקדים של החמאס על מדינת ישראל ועוד באותו יום הוכרז מצב מלחמה בישראל. מלחמה זאת הביאה לפינויים של אוכלוסיית קו העימות, הן בקו הגבול הצפוני והן בקו הגבול ברצועת עזה. כבר עתה ברור כי למלחמה זאת תהיה השפעה רבה על ההתיישבות באיזור קו העימות, אף מעבר להשפעה הברורה על יישובי העוטף שספגו אבדות קשות.

מטרתה של הוראת השעה, שיזמה רשות מקרקעי ישראל, היא לתת כלים לחיזוק יישובי קו העימות, בראייה ארוכת טווח, מתוך הבנת החשיבות הלאומית שבהתיישבות בחבלי ארץ אלו. ההוראה תתן מענה לצרכים המיוחדים של התושבים והישובים, שעברו טלטלה קשה, במגזר הכפרי והעירוני, באמצעות מדיניות קרקעית הוליסטית, הן בהיבטים התיישבותיים והן בהיבט ם כלכליים ותעסוקתיים.

שר הבינוי והשיכון הרב יצחק גולדקנופף יו"ר מועצת מקרקעי ישראל: "העברנו היום במועצה שורה של החלטות, במטרה להעניק כלים לחיזוק ישובי קו העימות, בראיה ארוכת טווח, מתוך הבנת החשיבות הלאומית של ההתיישבות בחבלי הארץ הללו. החלטות אלו יספקו מענה לצורכים הייחודים באיזורי קו העימות, הן בהיבט ההתיישבותי והן בהיבט הכלכלי והתעסוקתי, בשאיפה להביא מתיישבים נוספים להתגורר בחבלי ארץ הללו. בנוסף, העברנו החלטה חשובה מאד של דחיית תשלומים, כדי להקל על היזמים והקבלנים שזכו במרכזים האחרונים. אני מודה לחברי המועצה ולמנכ"ל רמ"י על ההירתמות המלאה, לטובת המטרה החשובה. יחד ננצח בעזרת השם".

 להלן סעיפי הוראת השעה שהתקבלה:

א. יוגדל שיעור בני המקום בהקצאות קרקע למגורים באזורי עדיפות לאומית בצפון ובדרום 

מועצת מקרעי ישראל החליטה כי היקף הקצאות קרקע לבני מקום באזורי קו עימות יורחב בבניה עצמית עד ל 60% מהמגרשים המוצעים לציבור באותו מועד. בבניה רוויה הוחלט להרחיב את היקף הקצאת הקרקע לבני מקום ל 60% בכל מתחם שיוקצה בבנייה רוויה במסלולי מחיר מופחת, ובשוק החופשי להרחיב ל 30% מכלל המגרשים המוצעים לציבור באותו מועד, לבני המקום.

ב. איוש נחלות פנויות במושבים

נחלות פנויות בישובי קו עימות ישווקו למומלצי האגודה, אשר האספה הכללית של הישוב אישרה להם לקבל נחלה. הנחלות באזור קו עימות יאוישו בפטור מתשלום. 

ג. יינתן פטור מתשלום בעת עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה במושב בקו העימות

המועצה אישרה כי חוכר במושב באזור קו עימות לא יידרש לשלם דמי חכירה בשיעור 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבנייה הבסיסי. יתרת הזכויות תהיה פטורה מתשלום. 

ד. עיגון הזכויות למגורים בקיבוצים בקו עימות- מתן פטור מתשלום

המועצה אישרה לפטור קיבוצים באזור קו עימות מתשלום דמי חכירה בשיעור 3.75 אחוז בעת רכישת זכויות חכירה על היקף בנייה בסיסי. גם יתרת הזכויות תהיה פטורה מתשלום. 

ה. קיבוצי קו עימות יוכלו לקבל זכויות בקרקע לבניית עד 50 דירות להשכרה למועמדים לקבלה לקיבוץ במקום 12 דירות כנהוג היום

מועצת מקרקעי ישראל אישרה לאפשר לישובים (קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים) ביישובי קו עימות רכישת זכויות בקרקע להקמת עד 50 יחידות דיור המיועדות לשכירות עבור מועמדים 

לקליטה בישוב. בנוסף אושר לאפשר הסבת מבנים קיימים למימוש למטרה זו כל זאת בכפוף לקבלת אישור ממוסדות התכנון. הוחלט כי תוגבל עד ל 5 שנים האפשרות להשכיר יחידה למשפחה בבתי האגודה.

ו. תותר הקמת מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים במושבים ובקיבוצים בקו עימות 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה להציב מבנים ארעיים ביישובי קו עימות ולהסב מבנים קיימים לטובת שיכון עובדים בחקלאות (ובכלל זה עובדים ישראלים) בשטחים צמודי דופן לשטחי המגורים, כל זאת בכפוף לאישור מוסדות התכנון. הוראת השעה תהיה בתוקף כשנתיים בלבד ככל שנוגעת לעובדים ישראליים.

ז. יינתן פטור מלא להקצאת קרקע לא חקלאית בחלקת המגורים במושב ים בקו העימות 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה כי קרקעות המשמשות לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים (פל"ח) (משרדים, מסעדות, ובתי קפה למשל) יוכלו ליהנות ממתן פטור מלא על תשלום דמי חכירה מהוונים בקו עימות.

ח. תוגדל מכסת הקרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישוב חקלאי

מועצת מקרקעי ישראל אישרה להגדיל עד ל 150 דונם נטו (במקום 120 הנהוג כיום) את מכסת התעסוקה לישובים חקלאיים בקו עימות, לאחר שיגיעו למיצוי המכסה המגיעה להם.  

ט. תוגדל מכסת הקרקע המוקצית למיזמי אנרגיה מתחדשת- סולארית בתחום משבצת חקלאית

מועצת מקרקעי ישראל אישרה כי ליישובים חקלאיים בקו העימות בצפון ובדרום תותר הקצאת שטח של עד 400 דונמים לישוב חקלאי למיזמים סולאריים (במקום 250 כנהוג היום), הישוב החקלאי לא ידרש להשיב קרקע חקלאית כתנאי להגדלת השטחים. ההחלטה כפופה לאישור מוסדות התכנון.

 י. אושרה אפשרות למיזמים משותפים למטרת מתקנים אגרו וולטאים (המשלבים חקלאות עם מתקנים סולאריים בדו שימוש)

מועצת מקרקעי ישראל אישרה כי בישובי קו עימות יתאפשר, בעת הקצאת קרקעות למיזם אגרו וולטאי (דו שימוש, למטרות חקלאות וסולארי) לממש את המכסה הקבועה לקרקע באמצעות הקמת מיזם משותף בין ישובים הסמוכים זה לזה - בהיקף של עד 1500 דונם. חילופי הקרקע בין הישוב המוביל לישובי המיזם יערכו בהתאם לחלקו של כל ישוב במיזם המשותף. 

יא. דחיית תשלומים ליזמים שזכו במכרזים:

מועצת מקרקעי ישראל אישררה את החלטת הנהלת רמ"י בדבר דחיית תשלומים והחליטה כדלהלן:

א. החלטה תחול על כלל שוברי התשלום לרשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון

ב. בהקצאות קרקע למגורים בבנייה רוויה ובבנייה נמוכה במרחבי תל אביב, מרכז, וירושלים, תינתן לחוכר האפשרות לדחות את שוברי התשלום בגין הקרקע והוצאות הפיתוח הכללי עד ליום 15.12.2023 ללא ריבית והצמדה. 

ג. בהקצאות קרקע למגורים בבנייה רוויה ובבנייה נמוכה במרחבי חיפה, צפון, ודרום, וכן בבנייה עצמית בכל מרחבי הרשות, תינתן לחוכר האפשרות לדחות את שוברי התשלום בגין הקרקע והוצאות הפיתוח הכללי עד ליום ה-24.01.2024 ללא ריבית והצמדה.

ד. בכל יתר הקצאות הקרקע שאינן למגורים תינתן לחוכר האפשרות לדחות את שוברי התשלום בגין הקרקע והוצאות הפיתוח הכללי עד ליום ה- 30.11.2023 ללא ריבית והצמדה.

מטרת הדחייה הינה מתן פרק זמן לזוכים כדי להתמודד עם המצב שנוצר לאחרונה כדי להשלים את התשלומים בפרק הזמן שניתן להם.

 

 

 

 

 

 

קרקעות

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }} | {{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }} | {{ reply.date_parsed }}
טען עוד