1. עמוד הבית
 2. דעות
 3. צוריאל קריספל

חרבו של אלי ישי - באה בליבו • טור לוחמני

צוריאל קריספל פורס, בדרכו התורנית אך התקיפה - את סיפורי של אלי ישי בבית מרן • וחושף: מה אמר לו הגר"ע זצ"ל על ישי?
צוריאל קריספל, י"ז טבת תשע"ה 08/01/2015 01:38

דעות בשישי (1)

"וילך איש מבית לוי", להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא, שהלך בעצת בתו.

"תנא, עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר - לשווא אנו עמלין, עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן, אמרה לו בתו, אבא, גזירתך קשה יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא, (רש"י מפרש, שנולדים ומתים, אך חוזרים וחיים לעולם הבא, אתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא, שכיון שאינם נולדים, אינם באים לעולם הבא)

"פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספר אינה מתקיימת, ואתה צדיק ודאי שגזירתך מתקיימת שנאמר ותגזר אומר ויקם לך (איוב כב) עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו נשותיהן". (סוטה יב.)

עצתה של מרים היא שעמדה, לדעת ה"חפץ חיים" (עה"ת), מאחורי הולדתו של משה רבנו מושיען של ישראל, גם חזקיהו המלך, לא רצה לישא אישה לפי שראה ברוח הקודש שייוולד לו בן רשע, מנשה, עד שאמר לו ישעיהו הנביא, "בהדי כבשי רחמנא למה לך", כלומר, אל לך לחשוב חשבונות במקום שיש ציווי השי"ת, ומאחר שהנך מחוייב לקיים מצות פריה ורביה, עליך להסתלק מכל החשבונות, ולקיים את המצווה!

שמע חזקיהו לדברי הנביא, נשא אישה, והוליד את יאשיהו המלך שעליו נאמר "לא קם כמוהו ואחריו לא יהיה".

מכאן אפשר ללמוד על כל ענייני האדם וחובותיו, אין לו לאדם רשות לנתחם ולפרשם בהגיון ובשכל, ולקיימן על פי הרגש האנושי, ואפילו משיקולים לשם שמים יש להיזהר ביותר כי האדם יראה לעיניים, ואינו יכול לצפות למרחוק.

בהמשך הפרשה אנו לומדים עד כמה קצר שכל אנוש מהבין, וכי "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", הגאון רבי יעקב קנייבסקי זצ"ל בספרו "ברכת פרץ" מביא את דברי חז"ל במסכת סוטה (י"ב) שגזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" שגזר פרעה הייתה עפ"י דברי אצטגניניו שאמרו לו שמושיען של ישראל עתיד ללקות במים, מתוך הפחד הגדול שהאיש יקום ויציל את ישראל, גזר פרעה להשליך את כל הבנים ליאור.

חששו של פרעה הביא לכך שגזר גם על הזכרים מבני עמו, כדאיתא שם בגמרא, והסוף היה, שלא רק הצליח להשליך את משה ליאור ולהורגו, אלא בת פרעה בעצמה היא היא שהצילה אותו, ולא די בזה, אלא פרעה בכבודו ובעצמו גדל אותו בתוך ביתו, וע"י מה הגיע משה לבית המלך? ע"י אותה גזירה עצמה שגזר פרעה "היאורה תשליכוהו", מכח הגזירה החביאתו אמו, ועי"ז מצאה אותו בת פרעה ולקחה אותו לביתה וגידלה אותו כבן.

העניין הזה בא ללמדנו, שכל מעשה אנוש ותחבולותיו, לא יועילו להזיז אפילו זיז כלשהוא ממה שנגזר בשמיים, זולת בתשובה, תפילה, וצדקה שמעבירין את רוע הגזירה, ולא עוד, אלא שאותן פעולות שעושה האדם למען השגת רצונותיו ומאווייו, יכולות הן להפוך בגזירת הבורא ולהיות הן בעצמן הסיבה לתוצאה ההפוכה לגמרי אם יגזור כך הבורא, ולהיפך מרצונותיו של האדם הפועל להשיגן.

ישנם מקרים שאמנם לא נגזר עליו הדבר, ובכל זאת מניחים לאדם להצליח במעשיו, אלא, שלעומת ההצלחה, יפסיד כמות ההנאה שאליה ממש הוא שואף במקום אחר, ממה שהיה ראוי לו, כי לא תועיל לו שום השתדלות לשנות ואפילו בכי הוא זה ממה שנגזר עליו.

כך אף אמרו חז"ל במסכת יומא (ל"ה) "אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו אפילו כמלוא נימה".

אלי ישי עשה הכל כדי להשמיץ את מייסד התנועה
כמה מוסר השכל יש ללמוד מהנאמר לעיל, וכמה אקטואליים הדברים מתמיד.

אלי ישי שגדל על ברכיו של רבי אריה דרעי שייסד, הקים, וחולל את המהפכה הגדולה בכל קנה מידה כשליחו של מרן זיע"א, ובעוד בהיותו משמש כעוזרו ויד ימינו של רבי אריה דרעי החל לחתור תחת מעמדו כיו"ר התנועה בהבאשת ריחו של רבי אריה אצל מרן זיע"א.

השכם והערב דאג לשלוח באופן יזום ורצוף למרן שיספרו לו כמה אריה דרעי לא שומע בקולו של מרן, וכמה עצמאי הוא ואינו מבצע את החלטותיו של מרן חלילה, ומאידך, דאג להעביר מסרים למרן הן באמצעות אנשים קרובים ורחוקים שילחשו על אזנו של הרב כמה טוב ומטיב הוא אלי ישי וכמה הוא נכנע ומתבטל בפני מרן זיע"א, עד שמרן התבטא פעם בפניי ואמר לי בזו הלשון, "אלי ישי עניו מאוד, הוא לא מספר לאף אחד מה הוא עושה. רק לי".

ההצלחה המסחררת אליה הוביל רבי אריה את תנועת ש"ס בבחירות האחרונות טרם פרישתו, למרות התמורות והמהמורת אותן חוותה התנועה - הישג מרשים ללא ספק בדוגמת 17 המנדטים, תוצאה שהייתה צריכה למנף את התנועה לגבהים, לצערנו נוצלה ע"י אלי ישי לחבור לראש הממשלה דאז אהוד ברק, כדי שהלה יציב תנאי למרן - ש"ס לא תיכנס לממשלה עד שלא יודח ממנה מיסד התנועה אריה דרעי.

כנ"ל, וכמעשהו בראשונה כך לאחר מכן ולאורך כל 13 השנים שאריה נעדר מכל שליטה או גישה לכל מה שקורה בתנועה, ואלי ישי שלט בתנועה שלטון יחיד וללא גבולות - ולא ניכנס כרגע לדיון ב"הישגיו" הרבים כיו"ר התנועה בתקופה זו - לאורך כל אותן 13 שנים, מה שהנחה אותו היה לבצע סיכול ממוקד כנגד אריה דרעי בראש ובראשונה.

אך לא רק כנגדו, אלא כנגד כמעט כל מי שהיה מזוהה איתו, תוך שהוא דואג הן באופן ישיר והן באופן עקיף להבאיש את ריחם בפני ובאזני מרן זיע"א, ותוך שהוא ממדר את מרן מהציבור הרחב שמא חלילה יוכל לשמוע גם דעה או פן אחר לדברים.

ומי שחשב שאלו דברי בדותא או דמיון פורח של מאן דהוא, קיבל קבל עם ועולם טעימה קלה ומרה עם פרסומה של הקלטת האיומה, בה עושי דברו משמיעים ומקריאים באזני מרן ככל העולה על ליבם ולשונם הרעה כדי ל"הוציא" את האמירה הרצויה מבחינתם מפי קודשו של מרן ולתעד זאת ליום פקודה, ומחשש שיגיע היום ומרן יקיים את הבטחתו לרבי אריה להחזיר לו את ה"פקדון".

אך "יושב בשמים ישחק למו" ו"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", וכבר אמרו חז"ל, "אפילו ריש גרגותא, מן שמיא קא מכרזו עליה" (אפילו ראש שואבי המים מהשמיים מכריזים על כהונתו), ולא לעולם חוסן, והפה שאסר הוא הפה שהתיר, ומרן לא עזב אותנו לאנחות עד שלא סידר את העניין וקבל עם ועולם ובמו פיו הקדוש, דאג בטרם לכתו להצביע ולהורות על איך רצונו לראות את תנועת ש"ס מכורתו הן בפן הרוחני והן בפן הפוליטי.

כל התכנונים במחשכים, וההקלטות בסתר ובגלוי שהוכנו מראש ע"י בעלי עניין, לא הועילו ולא יועילו במאומה, וכמעשה פרעה בזמנו הרצון להשמיד את מנהיגם של ישראל לא רק שלא עלה בידו, אלא הוא הוא זה שבפועל היה האחראי הישיר לצמיחתו ולשגשוגו.

זכותו של מרן תעמוד לנו ללא ספק וממקום שבתו במרומים יעמוד לימין התנועה הקדושה ושליחיה, ו"גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן".

ללא ספק נזכה כולנו לראות בשגשוגה של התנועה הקדושה ובהצלחתה, אם רק נשכיל לקיים בנו את ה"ועשית ככל אשר יורוך" ולקיים את צוואתו כפשוטה ולא התחכמויות ואינטריגות חלילה, וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות, אכי"ר.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. מה קרה בעיר אלעד לפני כשבע שנים....  

  אלעדי ותיק

  • כל בוחרי שס יודעים את מה שכתבת . וכל המזרוחניקים העמלקים רועדים מהאריה כי הם עם העכבר ישו (ל”ת)

   אלי ישי נער הגבעות

  • החוזרים בתשובה עשו רק טוב לחילונים ורע לחרדים. 

   שריר

  • אריה ישוב ודברים יסתדרו (ל”ת)


  • לקיים מה שנאמר, חרבם תבוא בליבם,ישי מספיק ביזית את מרן,לך הביתה (ל”ת)


  • מי אתה צוריאל -שיש עליך כ'כ הרבה ביקורת ציבורית-לדבר על אחרים ? ובעיקר!!!-אתה מלעיז על ישי כי כולם יודעים שלא הוא שהדליף!!!!!!!!! (ל”ת)

   אבסורד

  • מוסר 

   צדק

  • ======= מי שבאמת פוגע במורנו ורבינו מלכא קדישא ============== 

   יוסי

  • קריספל ,גם הדברים שאתה ממציא על אחרים יכולים לפעול באופן כזה : "חרבו של קריספל באה בליבו" וימים יגידו... (ל”ת)

   מוסר רק לאחרים

 2. נו באמת  

  תושב אלעד

  • זהירות . המזרוחניקים מרוב פחד מהאריה מתחילים להשפריץ הפרשות בכל אתר ואתר די ישו העכבר ביה (ל”ת)

   שס זה דרך חיים של היהודים

  • חרבם תבוא בליבם (ל”ת)


  • מה הקשר בין תומכי ישי לבין שגיאות כתיב (ל”ת)


 3. הרב אינו מקנא מתלמידו אמרו חכמינו אבל דרקי הוא רב טבחים כמו קדפי וצאוססקו וכמוך זבלון 1 מויסר ושטינקר ברמה של דשא  (ל”ת)


 4. מלחמות דרעי ואלי ישי מעניינות אותי כשלג דאשתקד, מפריע לי שהוא מזלזל באינטלגנציה שלי ושל כמותי, הוא חושב שאנחנו חמורים טפשים, מי שמתפטר באמת עושה זאת ב  


  • כל מילה בסלע, מצטרף לדברים (ל”ת)


  • גמני מצטרף (ל”ת)

   ושוב מצטרף

  • אידיוט תפסיק להשפריץ את ההפרשות שלך בכל האתרים . אתה מסריח אותם . איףףףףך (ל”ת)

   מזרוחניקים מסרוחניקים

 5. אתה כלבון זבלון אתה בעצמך יצאת נגד מרן ע''ה באלעד חתיכת אינטרסנט הציבור לא טיפש ויקיא אותך בקרוב יאלה לך תתקין מזגנים  (ל”ת)


  • תגובה 

   גח

 6. כל ילד יודע שה''איש'' הזה נואף גדול מקומו בכלא רשע מרושע שתמות אמן  (ל”ת)


 7. לפי הפרצוף שלך מורשת מרן דרקי היא הדגל שלך. מורשת מרן ע''ה מענינית אותך כשלג דאשתקד  (ל”ת)

  רק הרב מזוז יטפל בך חלאה

 8. כל מילה זהב כל הכבוד, אבל בדבריך אין שום חידוש לשסניקים ותיקים שיודעים  

  שסניק ותיק

  • מוחמד מספיק להציף את האתר (ל”ת)


  • כל מילה שקר וכזב, אבל אין שום חידוש לשסניקים ותיקים שיודעים 

   שסניק וותיק -שקרן וותיק אולי

  • 8 אתה צודק בכל מילה (ל”ת)


  • ספר לי על הנזק שהוא יעשה לחינוך ילדכם החצופים ומנבלי הפה,אני גר ליד בית כנסת ענק של ספרדים חרדים וכל 

   אוי וויי

 9. מרן  


 10. חולה נפש אל תטמא לנו את התורה  (ל”ת)

  צוריאל הדביל

 11. "רב" קריספל שקרן!!!!! ומשכין מחלוקת!!! קורע את העם!!!!= מחלוקת= קורח= תתבייש לך!!  (ל”ת)


 12. אלי ישי עדיף מדרעי!  

  בן ציון

 13. צוריאל אתה מגעיל... איכסה  (ל”ת)

  איכפתי

 14. אלי ישי נאמן  

  מצטט את מרן

 15. שבבניק חצוף  (ל”ת)


 16. דיייייייייייייייייייייייי נגמרו הימים שיכלתם לעבוד עלינו, היופ הכל נגיש בלחיצת כפתור חתיכת רשע טמא  (ל”ת)

  חבר אתה לאיש משחית הרשע דרעי

 17. נו נו זה החברים של הרשע דרעי, התפוח לא נפל רחוק מהעץ  (ל”ת)

  עוד ג'וב ועוד ג'וב ועוד שחיתות

 18. זה לא ההוא שהיה מתקין מזגנים באלעד?  (ל”ת)

  מוטי

 19. לא שכחתי שגם אתה ציערת את מרן מאז אני שומר ממך מרחק רשע מרושע!  (ל”ת)


 20. אני קורא את הטור שכתבת.. ומרגיש איכס בלב.  

  אפרים

 21. אך איך אפשר להביא כתבה שכולה לשון הרע בסגנון פאשקוויל? אין גבולות?  (ל”ת)

  איני צד במחלוקת

 22. ''''''''''שימו לב חברים , יש פה מגיב ערבי בתשלום "התנזים" אשר מציף את האתר נגד ישי''''''''''  (ל”ת)


 23. הנוכל והרשע דרעקי לא העביר משכורת למטקבקים העילגים שלו  (ל”ת)

  מה יהיה?

 24. מרן זצ"ל: דרעי עצמאי, לא שומע לי, רשע  (ל”ת)


 25. שונאי מרן להתפגר בשקט ולאט עם הרשע דרעקי  (ל”ת)


 26. סליחה אבא, כמה הרשע דרעי ציער אותך  (ל”ת)

  דוד יוסף

 27. לא הבנתי מה לא ברור, אנו תלמידי מרן לא נתקרב למי שציער את מרן במשך שנים! ומרן אמר עליו רשע ועוד ועוד!  (ל”ת)

  נציג תלמידי מרן

 28. ''''''''תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, אריה מכלוף דרעקי מערב עיתונים וערוצי רדיו לתעמולת בחירות בניגוד לחוק''''''  (ל”ת)


 29. מרן העיד עדות אופי, והוא מספר מציאות  


 30. ציטוט מדברי קודשו של מרן זיע"א:  


 31. הנוכל מכלוף דרעי מגייס משרדי יח"צ ומנסה בכח להדחיק את דברי מרן הברורים כנגדו.  (ל”ת)

  יהודה אחמד אזרד

 32. עוד כולם יוכחו לדעת שישי הוא גדול הנוכלים שקם למזרחיים . גם על מזוז הוא עושה סיבוב  (ל”ת)

  שמעון

 33. ויפתח את פי האתון  (ל”ת)

  מאיר

 34. נו לאן ירדתם . הוא שילם על הכתבה ? המלצה תורידו את הכתבה  (ל”ת)

  לא שסניק

 35. עוד יחצן של דרעי  


 36. עליך - קריספל - נאמר : נבל ברשות התורה  

  רובי

 37. אני יכול להרגיע אותך חתיכת שב"בניק קרימינל מופרע, לך תעשן נובלס ותירגע  

  זכינו ללימוד תורה של מטורף

 38. סוף סוף מישהו אומר  

  את זה

 39. שימו לב  

  יוסי

 40. כמה אפשר לזלזל במרן גאון העולם. אשר כל רז לא נסתר ממנו ושפתיו ברור מיללו. ואצבעותיו כתבו בכל ספריו. עד שיבוא האדם הזה ויכפיש אותו כאילו הוא מוסת. עפ&q  

  שומר על כבוד מרן

 41. אלי ישי נאמן מרן לא יעזור סיפורי נוכלים שיצאו נגד מרן בחייו דרעי קריספל ואזרד  (ל”ת)


 42. כולך תרתי דסתרי אחד גדול.  

  יאללה תזרום הלאה.

 43. קריספל "חושף" מה אמר לו מרן.  

  עד מהימן

 44. וזה 10 ( מאסירייה ) הפותחת של ש"ס , כמה מח"כ של ש"ס ישבו בכלא?  (ל”ת)

  רק לא ש"ס

 45. קריספל לך לבכות אצל המרןדרעי זה המרן שלך לא נורא עוד חודשיים תתחיל לחשוב על עתידך הפוליטי כי שס כנראה לא תשאר על המפה  (ל”ת)


 46. לא אבזבז זמני בקריאת שקריך. לא מבין למה נותנים לך בימה. שר"י  (ל”ת)

  אביחיל גרינולד

 47. כל הכבוד על המאמר  (ל”ת)

  משה

 48. כשאתה תחטוף את הבעיטה מאריה  

  דודילה

 49. מאמר נפלא ביותר , רבי צוריאל חזק וברוך !!!  (ל”ת)

  שלמה

 50. בושה  

  אנונימית

 51. רשע עפ"ל וכי מרן הוא חברך מי אתה שתפרשן את מחשבות ודיברי מרן?  (ל”ת)

  יצחק

 52. נא להסיר את התמונה. אסור להסתכל בפניו של אדם רשע.  (ל”ת)

  שלמה

 53. צוריאל אשריך! תמשיך כך האמת כואבת לאנשים מסויימים!  (ל”ת)

  יוני

 54. כל אחד יבוא ויספר מה מרן אמר לו. תוכיחו!  

  שסניקית לשעבר

 55. למה היית צריך לתת לנו רפש לפני שבת. תסתום כבר.  (ל”ת)

  לשון הרע נטו

 56. בעצם אתה מגלה לנו שכל הלוחשים באוזניו של מר"ן הם סיבבו אותו בכחש ובכזב. אז גם אתה מודה לרב אמנון יצחק  (ל”ת)

  מוזר

 57. תחרות מתלהמים  

  אלעדיק

 58. ר' צוריאל אשריך בן תורה אמיתי ששומע לדעת תורה ולא מתחנף לאשכנזים ביחד עם ר' אריה תחזירו בעז"ה עטרה ליושנה  (ל”ת)

  אלעדי

 59. עברנו את אמסלם ואמנון יצחק, נעבור גם את אלי ישי  (ל”ת)


 60. צוריאל שעשה קמפיין כשמרן הגיע לאלעד והפעיל רמקולים שיצביעו לו ומרן יצא נגדו במכתב!!!  

  אלעדי

 61. צורי אתה כ"כ טיפש  

  קצת הגיון

 62. די נמאסת !  

  מיכאל

 63. צורי,אתה איש בזוי,תפסיק להחניף לרשע והמושחת דרעי-השררה והכסף משגעים אותך.  (ל”ת)

  ישראל

 64. אלי ישי תחזור למוסך  (ל”ת)


 65. ניכרים דברי אמת סופו של ישי הוכיח על תחילתו  (ל”ת)

  האגו של ישיו

 66. לאחרונה אני מתחיל להבין מה הכוונה חסיד שוטה. היינו אריה דרעי.  

  שסניק לשעבר

 67. דרעי מפחד!  


 68. מי אתה קריספל?  

  מאור הלוי

 69. מסכים עם כל מילה  (ל”ת)

  מסכים

 70. אוי אתה תמים והזוי  

  שימי

 71. השמצעעעעעה  

  אריאל

 72. אריה דרעי פושע  

  אחד שיודע משהו וחצי

 73. חנפנות דוחה!  

  שמעון

 74. אלי יש ועוצמה יהודית=7 מנדטים!!  (ל”ת)

  אברהם

  • מוסר 

   צדק

 75. אם החליטו בשביל מרן, אז גם אין תוקף להחלטת מרן להחזיר את דרעי לשס  (ל”ת)


 76. צוריאל לא אשם שהוא צודק! האמת נאמרה רק דרעי  (ל”ת)

  גרמני

 77. 17 מנדטים היו בגלל שבבחירות ההם היה בחירה ישירה לראשות הממשלה!  

  נתי

 78. עליך נאמר אין אדם רואה אלא את נגעי עצמו  


 79. שאלה של אשכנזי ניטרלי: איך ב"חדרי חרדים", נותן במה  

  זלמן

 80. מחלוקת  

  אריה וישי

 81. לטעמי יש אנשים ששוכחים לקחת את התרופות היומיות שלהם  

  קורא

 82. חזקיהו לא הוליד את יאשיהו -  

  מורה לתנ"ך

 83. קריספל  

  יכג

;