י"ד אייר התשפ"ד
22.05.2024

חרבו של אלי ישי - באה בליבו • טור לוחמני

צוריאל קריספל פורס, בדרכו התורנית אך התקיפה - את סיפורי של אלי ישי בבית מרן • וחושף: מה אמר לו הגר"ע זצ"ל על ישי?

חרבו של אלי ישי - באה בליבו • טור לוחמני

"וילך איש מבית לוי", להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא, שהלך בעצת בתו.

"תנא, עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר - לשווא אנו עמלין, עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן, אמרה לו בתו, אבא, גזירתך קשה יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא, (רש"י מפרש, שנולדים ומתים, אך חוזרים וחיים לעולם הבא, אתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא, שכיון שאינם נולדים, אינם באים לעולם הבא)

"פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספר אינה מתקיימת, ואתה צדיק ודאי שגזירתך מתקיימת שנאמר ותגזר אומר ויקם לך (איוב כב) עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו נשותיהן". (סוטה יב.)

עצתה של מרים היא שעמדה, לדעת ה"חפץ חיים" (עה"ת), מאחורי הולדתו של משה רבנו מושיען של ישראל, גם חזקיהו המלך, לא רצה לישא אישה לפי שראה ברוח הקודש שייוולד לו בן רשע, מנשה, עד שאמר לו ישעיהו הנביא, "בהדי כבשי רחמנא למה לך", כלומר, אל לך לחשוב חשבונות במקום שיש ציווי השי"ת, ומאחר שהנך מחוייב לקיים מצות פריה ורביה, עליך להסתלק מכל החשבונות, ולקיים את המצווה!

שמע חזקיהו לדברי הנביא, נשא אישה, והוליד את יאשיהו המלך שעליו נאמר "לא קם כמוהו ואחריו לא יהיה".

מכאן אפשר ללמוד על כל ענייני האדם וחובותיו, אין לו לאדם רשות לנתחם ולפרשם בהגיון ובשכל, ולקיימן על פי הרגש האנושי, ואפילו משיקולים לשם שמים יש להיזהר ביותר כי האדם יראה לעיניים, ואינו יכול לצפות למרחוק.

בהמשך הפרשה אנו לומדים עד כמה קצר שכל אנוש מהבין, וכי "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", הגאון רבי יעקב קנייבסקי זצ"ל בספרו "ברכת פרץ" מביא את דברי חז"ל במסכת סוטה (י"ב) שגזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" שגזר פרעה הייתה עפ"י דברי אצטגניניו שאמרו לו שמושיען של ישראל עתיד ללקות במים, מתוך הפחד הגדול שהאיש יקום ויציל את ישראל, גזר פרעה להשליך את כל הבנים ליאור.

חששו של פרעה הביא לכך שגזר גם על הזכרים מבני עמו, כדאיתא שם בגמרא, והסוף היה, שלא רק הצליח להשליך את משה ליאור ולהורגו, אלא בת פרעה בעצמה היא היא שהצילה אותו, ולא די בזה, אלא פרעה בכבודו ובעצמו גדל אותו בתוך ביתו, וע"י מה הגיע משה לבית המלך? ע"י אותה גזירה עצמה שגזר פרעה "היאורה תשליכוהו", מכח הגזירה החביאתו אמו, ועי"ז מצאה אותו בת פרעה ולקחה אותו לביתה וגידלה אותו כבן.

העניין הזה בא ללמדנו, שכל מעשה אנוש ותחבולותיו, לא יועילו להזיז אפילו זיז כלשהוא ממה שנגזר בשמיים, זולת בתשובה, תפילה, וצדקה שמעבירין את רוע הגזירה, ולא עוד, אלא שאותן פעולות שעושה האדם למען השגת רצונותיו ומאווייו, יכולות הן להפוך בגזירת הבורא ולהיות הן בעצמן הסיבה לתוצאה ההפוכה לגמרי אם יגזור כך הבורא, ולהיפך מרצונותיו של האדם הפועל להשיגן.

ישנם מקרים שאמנם לא נגזר עליו הדבר, ובכל זאת מניחים לאדם להצליח במעשיו, אלא, שלעומת ההצלחה, יפסיד כמות ההנאה שאליה ממש הוא שואף במקום אחר, ממה שהיה ראוי לו, כי לא תועיל לו שום השתדלות לשנות ואפילו בכי הוא זה ממה שנגזר עליו.

כך אף אמרו חז"ל במסכת יומא (ל"ה) "אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו אפילו כמלוא נימה".

אלי ישי עשה הכל כדי להשמיץ את מייסד התנועה
כמה מוסר השכל יש ללמוד מהנאמר לעיל, וכמה אקטואליים הדברים מתמיד.

אלי ישי שגדל על ברכיו של רבי אריה דרעי שייסד, הקים, וחולל את המהפכה הגדולה בכל קנה מידה כשליחו של מרן זיע"א, ובעוד בהיותו משמש כעוזרו ויד ימינו של רבי אריה דרעי החל לחתור תחת מעמדו כיו"ר התנועה בהבאשת ריחו של רבי אריה אצל מרן זיע"א.

השכם והערב דאג לשלוח באופן יזום ורצוף למרן שיספרו לו כמה אריה דרעי לא שומע בקולו של מרן, וכמה עצמאי הוא ואינו מבצע את החלטותיו של מרן חלילה, ומאידך, דאג להעביר מסרים למרן הן באמצעות אנשים קרובים ורחוקים שילחשו על אזנו של הרב כמה טוב ומטיב הוא אלי ישי וכמה הוא נכנע ומתבטל בפני מרן זיע"א, עד שמרן התבטא פעם בפניי ואמר לי בזו הלשון, "אלי ישי עניו מאוד, הוא לא מספר לאף אחד מה הוא עושה. רק לי".

ההצלחה המסחררת אליה הוביל רבי אריה את תנועת ש"ס בבחירות האחרונות טרם פרישתו, למרות התמורות והמהמורת אותן חוותה התנועה - הישג מרשים ללא ספק בדוגמת 17 המנדטים, תוצאה שהייתה צריכה למנף את התנועה לגבהים, לצערנו נוצלה ע"י אלי ישי לחבור לראש הממשלה דאז אהוד ברק, כדי שהלה יציב תנאי למרן - ש"ס לא תיכנס לממשלה עד שלא יודח ממנה מיסד התנועה אריה דרעי.

כנ"ל, וכמעשהו בראשונה כך לאחר מכן ולאורך כל 13 השנים שאריה נעדר מכל שליטה או גישה לכל מה שקורה בתנועה, ואלי ישי שלט בתנועה שלטון יחיד וללא גבולות - ולא ניכנס כרגע לדיון ב"הישגיו" הרבים כיו"ר התנועה בתקופה זו - לאורך כל אותן 13 שנים, מה שהנחה אותו היה לבצע סיכול ממוקד כנגד אריה דרעי בראש ובראשונה.

אך לא רק כנגדו, אלא כנגד כמעט כל מי שהיה מזוהה איתו, תוך שהוא דואג הן באופן ישיר והן באופן עקיף להבאיש את ריחם בפני ובאזני מרן זיע"א, ותוך שהוא ממדר את מרן מהציבור הרחב שמא חלילה יוכל לשמוע גם דעה או פן אחר לדברים.

ומי שחשב שאלו דברי בדותא או דמיון פורח של מאן דהוא, קיבל קבל עם ועולם טעימה קלה ומרה עם פרסומה של הקלטת האיומה, בה עושי דברו משמיעים ומקריאים באזני מרן ככל העולה על ליבם ולשונם הרעה כדי ל"הוציא" את האמירה הרצויה מבחינתם מפי קודשו של מרן ולתעד זאת ליום פקודה, ומחשש שיגיע היום ומרן יקיים את הבטחתו לרבי אריה להחזיר לו את ה"פקדון".

אך "יושב בשמים ישחק למו" ו"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", וכבר אמרו חז"ל, "אפילו ריש גרגותא, מן שמיא קא מכרזו עליה" (אפילו ראש שואבי המים מהשמיים מכריזים על כהונתו), ולא לעולם חוסן, והפה שאסר הוא הפה שהתיר, ומרן לא עזב אותנו לאנחות עד שלא סידר את העניין וקבל עם ועולם ובמו פיו הקדוש, דאג בטרם לכתו להצביע ולהורות על איך רצונו לראות את תנועת ש"ס מכורתו הן בפן הרוחני והן בפן הפוליטי.

כל התכנונים במחשכים, וההקלטות בסתר ובגלוי שהוכנו מראש ע"י בעלי עניין, לא הועילו ולא יועילו במאומה, וכמעשה פרעה בזמנו הרצון להשמיד את מנהיגם של ישראל לא רק שלא עלה בידו, אלא הוא הוא זה שבפועל היה האחראי הישיר לצמיחתו ולשגשוגו.

זכותו של מרן תעמוד לנו ללא ספק וממקום שבתו במרומים יעמוד לימין התנועה הקדושה ושליחיה, ו"גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן".

ללא ספק נזכה כולנו לראות בשגשוגה של התנועה הקדושה ובהצלחתה, אם רק נשכיל לקיים בנו את ה"ועשית ככל אשר יורוך" ולקיים את צוואתו כפשוטה ולא התחכמויות ואינטריגות חלילה, וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות, אכי"ר.
קריספל טור מחשבות פרשנות בחירות

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 103 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד