ט"ז תמוז התשפ"ד
22.07.2024
בשורה נפלאה

מהדורה מפוארת של ספר "נזר ישראל" בהוצאת "אור לישרים-עוז והדר"

בשורה נפלאה ללומדי ההלכה ולמורי הוראה בהוצאת ספר "נזר ישראל" על הלכות שבת במהדורה מפוארת ע"י מכון "אור לישרים-עוז והדר" • הספר "נזר ישראל - ליקוטי רימ"א" אשר חיבר הגאון הנודע רבי ישראל מתתיהו אויערבאך זצ"ל, מגדולי הפוסקים בדורו, נחשב לאחד מספרי היסוד החשובים ללומדי ההלכה, וכעת זכה לצאת ברוב פאר והדר ובתוספת אלפי מקורות והערות

מהדורה מפוארת של ספר "נזר ישראל" בהוצאת "אור לישרים-עוז והדר"
ספר נזר ישראל צילום: באדיבות המצלם

מה נכבד היום ומה גדולה השעה, עם צאתו מחדש לאור עולם, במהדורה מפוארת, של הספר "נזר ישראל" – אשר נתחבר על ידי אחד מגדולי וחשובי הפוסקים בדור שלפני השואה, הגאון הגדול רבי ישראל מתתיהו אויערבאך זצ"ל, אב"ד בוסק וקהילות נוספות.

הגאון המחבר זצ"ל חילק בחכמתו את הספר לשנים: החלק העיקרי הוא "נזר ישראל" - תמצית ההלכות בלשון ברורה השווה לכל נפש, והחלק הנוסף הוא "ליקוטי רימ"א" - שבו הוא מרחיב ודן על פי המקורות. הספר סודר ע"י הגאון המחבר זצ"ל בסדר נפלא על פי נושאים בסדר א' ב'. כפי שהעיד על עצמו הגאון המחבר זצ"ל (וכפי שאף נקל לראות בלימוד בספר), הרי שהוא יגע יגיעות רבות מאד לסדר ולערוך את כל הלכות שבת החמורות בלשון קצרה ובשפה השווה לכל נפש. ואכן זכה הגאון המחבר זצ"ל להנחיל לבני דורו ולדורות הבאים מתנה טובה ונפלאה.

מאז צאת הספר "נזר ישראל" ועד היום היה זה אחד הספרים החשובים על שולחנם של מורי ההוראה ותלמידי החכמים, באשר הוא אחד הספרים היסודיים והמועילים ביותר על הלכות שבת, ודבריו הוזכרו בספרי ההלכה ושו"ת מגדולי ישראל אשר כיבדוהו עד מאד.

כעת יוצא הספר, כאמור, במהדורה מפוארת, מנוקד, בתיקון כל שגיאות והשמטות הדפוס, ובתוספת אלפי הערות וציונים, ע"י מכון "אור לישרים – עוז והדר", ביוזמת בן נינו הנגיד תומך תורה ומוקיר רבנן, הר"ר נחמן זאב אויערבאך הי"ו מארה"ב. לעת עתה יצא ח"א הכולל את הלכות שבת, ובע"ה בעתיד ייצא ח"ב הכולל את הלכות יו"ט וחוה"מ.

את הספר ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים וכן במרכז ההזמנות 1800-22-555-66.

הספר המפואר מעוטר במכתבי ברכה מגדולי וצדיקי דורנו אשר בירכו על היוזמה הנפלאה והמועילה.

"כי זה הספר סגולה וקדושה יש בו"

מדבריו של מרן אדמו"ר הצדיק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר הצדיק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א מכביר במכתב קדשו על גדלות המחבר זצ"ל, עליו הוא כותב, "הגאון הנודע חובר חברים מחוכם רבי ישראל מתתיהו אויערבאך זצ"ל חכם עדיף מנביא, הוא ניהו מגדולי רבותינו האחרונים שמגדולתו סחו כולם מאז ועד הנה".

כ"ק מרן אדמו"ר הצדיק שליט"א משבח במילים חמות ויקרות מעומק ליבו הטהור, את היוזם, הנגיד מו"ה נחמן זאב אויערבאך שליט"א, וקובע כי "בוודאי מן השמים זיכוהו לעסוק בדבר נשגב וקדוש כזה להחזיר עטרה ליושנה שיהיו יד הכל ממשמשין בספרים הקדושים הללו אשר אינם מצוים ביד הכל".

עוד הוא מוסיף כי ברכה גדולה יש בהבאת ספר זה לבית היהודי, ובלשונו הקדושה, "ואקרא לכל שומעי לקח תורה ואוהבי מקחו של צדיק, הביאו ברכה אל ביתכם כי זה הספר סגולה וקדושה יש בו, ברוכים אתם לה' עושה שמים וארץ אתם ונשיכם ובניכם אורך ימים ושנות חיים דשנים ורעננים לזכות לברכתו של אותו צדיק וקדוש שתגונן עליכם כל הימים בטוב הנראה והנגלה לעולמים".

באדיבות המצלםהגאון רבי מרדכי טולדנוצילום: באדיבות המצלם

"והעמיד תלמידי חכמים שעמלו ויגעו לברר דבריו ולבארם"

מדבריו של ראב"ד ירושלים

מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א

כ"ק ראב"ד ירושלים מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א, משבח בדבריו את הוצאת הספר במהדורה המפוארת, וכותב כי זהו זיכוי הרבים בהדפסת ספרו של הגאון הנודע אשר היה מגדולי התורה בגליציה, באותיות מאירות עיניים, עם הגהות ותיקונים והוספות.

ואף הוא משבח את יוזם הספר במהדורתו החדשה והמפוארת, "איש יקר ונעלה מוהר"ר נחמן זאב אויערבאך שליט"א נכדו של המחבר, שנטל על עצמו לההדיר ספרי זקנו... והעמיד תלמידי חכמים שעמלו ויגעו לברר דבריו ולבארם, והוא זיכוי הרבים".

באדיבות המצלםהגאון רבי חיים שלום סגלצילום: באדיבות המצלם

"הלכות שבת קודש בשפה ברורה, דבר נאה ומתקבל"

מדבריו של מרן אדמו"ר הצדיק רבי רבי רפאל אביחצירא שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר הצדיק רבי רפאל אביחצירא שליט"א, משבח את יוזמי הוצאת הספר במהדורתו המפוארת, וכותב כי "זהו יומא טבא לרבנן אשר נשאם ליבם, אלו ידידים חביבים הכינו וערכו על שולחן מלכים סדר נאה, כסדר הלכות שבת קודש על סעיפיו בירורי הלכה בשפה ברורה, דבר נאה ומתקבל".

עוד משבח כ"ק מרן אדמו"ר הצדיק שליט"א במילים נישאות ומרוממות להפליא, את גדלות הגאון המחבר זצ"ל, עליו הוא כותב במליצות קדשו, "הרב המופלא הצדיק החסיד הרב הגאון רבי ישראל מתתיהו אויערבאך זצוק"ל הארץ האירה מכבודו... כבר נודע גדולתו ובקיאותו ותורתו הבהירה אשר האיר בכתביו המזהירים, עדיו בחותמיו זכין לו רבנן קדישי, אלה ראשי עליונים למעלה, הרבנים הגאונים המובהקים... זכין ליה להראות את יקר תפארת גדולתו והוד מעלתו".

באדיבות המצלםהגאון רבי ישראל שניאור עם בן נינו של הרב המחברצילום: באדיבות המצלם

פסקי ה"נזר ישראל" מוזכרים אלפי פעמים בספרי גדולי ישראל!

מדבריו של גאון ישראל שר התורה ועמוד ההוראה

הגאון האדיר רבי ישראל שניאור שליט"א

גאון ישראל שר התורה ועמוד ההוראה, הגאון האדיר רבי ישראל שניאור שליט"א, מציין בדברי ברכתו, כי "מזה זמן רב אומר אני בלבי מתי יגיע זמן צאתם של ספרים נפלאים אלו באופן נאה ושלם כראוי להם, באשר תועלתם מרובה".

שר התורה שליט"א מדגיש בדבריו כי ראוי להודיע בשער בת רבים, אשר ספר נכבד וחשוב זה, מלבד זאת שהוא מוזכר ומובא פעמים רבות בספרי השו"ת וההלכה מקרב הפוסקים ומורי ההוראה מהדור האחרון, הרי שכבר בתקופת דורו של המחבר הגה"ק זצ"ל ובתקופה הסמוכה שלאחר מכן, היה ספר זה רגיל על שולחנם של רבים מחשובי הפוסקים ומורי ההוראה, והוא מוזכר בספריהם כמקור וסמך לפסקי הלכה רבים שנידונו בספריהם. וכאן מפליא לעשות שר התורה שליט"א ומרחיב היריעה למעלה מי"ב עמודים, בהביאו אלפי מקומות (!) שבהם הביאו גדולי ישראל הנודעים והמפורסמים את פסקי ה"נזר ישראל" [ובהם הגאון הקדוש מרן רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל בספרו הידוע "משנה ברורה" אשר מסתמך על דבריו כמה פעמים], וכל זאת באופן מסודר להפליא לפי סדר הזמנים והמחברים דבר דבור על אופנו, ובכך מראה שר התורה שליט"א עד כמה ספר זה היה חשוב ומקובל כבר בעיני גדולי ישראל בדורו של המחבר ובדור שאחריו. ובדרך הילוכו אגב שיטפיה מעיר כמה וכמה הארות יקרות ונדירות בדברי הגאון המחבר זצ"ל. ואף הוא מסיים בדברי ברכה חמים ליוזם הספר, רבי נחמן זאב שליט"א, שיזכה להמשיך ולהוציא עוד ספרים מתורת זקנו הגה"ק זצ"ל לתועלת כלל ישראל בכלל והמתעסקים בהוראה בפרט.

נזר ישראל אור לישרים עוז והדר

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד