ט"ז סיון התשפ"ד
22.06.2024

מגדל סיימה את שנת 2011 ברווח של כ-297 מיליון ש"ח

זאת לעומת רווח בסך כ-782 מיליון ש"ח אשתקד • סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - כ-139 מיליארד ש"ח • החברה רשמה גידול של כ-11% במכירות חדשות ביטוח חיים ובריאות

מגדל סיימה את שנת 2011 ברווח של  כ-297 מיליון ש"ח

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, רשמה בשנת 2011 רווח לתקופה של כ- 297 מיליון ש"ח, לעומת כ-782 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח לתקופה בכ-14 מיליון ש"ח, לעומת כ-188 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לתקופה של קבוצת מגדל (הכולל את תוצאות דוח רווח והפסד ואת השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) הסתכם בשנת 2011 בכ-46 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לתקופה של כ-810 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הכולל לתקופה בסך כ-66 מיליון ש"ח, לעומת כ-240 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה ברווח הכולל לתקופה נבעה בעיקרה מהירידה בהכנסות מהשקעות שהושפעה מהירידות בשוקי ההון. כתוצאה מהירידות בשוקי ההון לא נגבו דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים אשר שווקו עד שנת 2004. אומדן יתרת דמי הניהול שהחברה לא תוכל לגבות עד להשגת תשואות ריאליות חיוביות מצטברות למבוטחי הפוליסות המשתפות ברווחים, מסתכם ליום 31.12.2011 לסך של כ- 357 מיליון ש"ח לפני מס וירד במועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים לסך של כ- 100 מיליון ש"ח (לפני מס).

במהלך השנה הכריזו וחילקו מגדל אחזקות ומגדל ביטוח דיבידנדים בסך כ-150 מיליון ש"ח וכ- 146 מיליון ש"ח, בהתאמה. לאחר תאריך המאזן הכריזו מגדל אחזקות ומגדל ביטוח על דיבידנדים בסך כ-150 מיליון ש"ח וכ-220 מיליון ש"ח, בהתאמה.

ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 31.12.2011 - כ- 4.538 מיליארד ש"ח. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2011 מסתכם בכ- 448 מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן, בינואר 2012, מגדל ביטוח השלימה הנפקה פרטית של כתבי התחייבות (בדירוגAa2 ) בהיקף של כ- 500 מיליון ש"ח, אשר תמורתה הוכרה ע"י המפקח על הביטוח כהון משני מורכב. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש בהתחשב בגיוס האמור ולאחר הדיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן מסתכם בכ- 948 מיליון ש"ח. סה"כ הפרמיות ודמי הגמולים בשנת 2011, הסתכמו בכ- 14.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 13.2 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 10%.

בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה וגמל) הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס (כולל השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בשנת 2011 בכ- 143 מיליון ש"ח, לעומת כ- 842 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הכולל לתקופה בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח בסך כ- 105 מיליון ש"ח, לעומת כ- 289 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בענף ביטוח חיים - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס של כ- 56 מיליון ש"ח, לעומת כ- 772 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס בביטוח חיים בסך כ- 84 מיליון ש"ח, לעומת כ- 273 מיליון ש"ח אשתקד.

כאמור, הירידה ברווח הכולל לתקופה בשנת 2011 וברבעון הרביעי של השנה, נובעת בעיקרה מאי גביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים אשר שווקו עד שנת 2004, בעיקר כתוצאה מירידות השערים בשוקי ההון. כאמור, אומדן יתרת דמי הניהול שהחברה לא תוכל לגבות עד להשגת תשואות ריאליות חיוביות מצטברות למבוטחי הפוליסות המשתפות ברווחים עד ליום 31.12.2011 מסתכם לסך של כ- 357 מיליון ש"ח לפני מס וירד במועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים לסך של כ- 100 מיליון ש"ח (לפני מס). זאת לעומת שנת 2010 בה הושגה תשואה ריאלית גבוהה יחסית בפוליסות המשתפות ברווחים, ולפיכך נגבו דמי ניהול משתנים בסך כ- 449 מיליון ש"ח (לפני מס), מזה כ- 212 מיליון ש"ח (לפני מס) במהלך הרבעון הרביעי של 2010.

בהשקעות העומדות כנגד התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה חלה ירידה במרווח הפיננסי בשל קיטון בתשואות בהשקעות החופשיות. הפרמיות שהורווחו בענף ביטוח חיים בשנת 2011 הסתכמו בכ- 6.847 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 6.245 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 10%, בעיקר כתוצאה מעליה במכירות החדשות, לרבות בפרמיות החד פעמיות בניכוי ביטולים אשר נותרו ברמה דומה לאשתקד. שיעור הפדיונות מהרזרבות נשמר ברמה דומה לרמתו אשתקד, כ- 2.4% (כ- 2.2% אשתקד).

בפעילות הפנסיה - המשיכה מגמת ההתרחבות, דמי הגמולים בשנת 2011 הסתכמו בכ- 3.919 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 3.418 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 15%. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 27.2 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 24.4 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2010, גידול של כ- 11%. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מפעילות הפנסיה של הקבוצה הסתכם בשנת 2011 בכ- 66 מיליון ש"ח לעומת כ- 59 מיליון ש"ח אשתקד, כתוצאה מגידול בדמי הניהול הנובע מהמשך הצמיחה בדמי הגמולים ובהיקף הנכסים המנוהלים אשר קוזזה בחלקה מעליה בעמלות ובהוצאות.

בפעילות הגמל - סך דמי הגמולים שנגבו בשנת 2011 הסתכמו בכ- 1.689 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.627 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 4%. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 13.6 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 14.3 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2010, ירידה של כ- 5%. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מפעילות הגמל הסתכם בשנת 2011 בכ- 21 מיליון ש"ח, לעומת כ- 11 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה ברווח נובעת בעיקרה מירידה בהוצאות הנהלה וכלליות, אשר קוזזה בחלקה בשל ירידה קלה בשיעור דמי הניהול הממוצעים.

בביטוח בריאות - גידול של כ- 11% בפרמיות שהורווחו לכדי כ- 615 מיליון ש"ח לעומת כ- 556 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מביטוחי בריאות ירד מכ- 84 מיליון ש"ח בשנת 2010 לכדי כ- 28 מיליון ש"ח בשנת 2011 בעיקר כתוצאה מהירידה בהכנסות מהשקעות. ברווח החיתומי חלה הרעה בביטוח סיעודי ובמוצרי בריאות אחרים בעיקר בשל עליה בתביעות, לעומת שיפור ברווח בביטוח הוצאות רפואיות.

בביטוח כללי - נרשם הפסד כולל לתקופה לפני מס בשנת 2011 בסך כ- 96 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ- 118 מיליון ש"ח אשתקד. המעבר מרווח כולל לתקופה לפני מס להפסד כולל לתקופה בשנת 2011 נובע בעיקר מהירידה בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד העתודות. בתוצאות החיתומיות חלה הרעה משמעותית בענף רכב רכוש, כתוצאה מעליה בתביעות ושחיקת מחירים, ובענפי החבויות. הפרמיה ברוטו בביטוח כללי הסתכמה בכ- 1.446 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 3% לעומת אשתקד.

בתחום השירותים הפיננסיים (באמצעות מגדל שוקי הון) - הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס של הקבוצה, בשנת 2011, בכ- 20 מיליון ש"ח לעומת כ- 72 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסות הן מההשקעות העצמיות והן מדמי הניהול בקרנות הנאמנות, אשר הושפעו, בין השאר, מהירידות שחלו בשוקי ההון.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - ביטוח, פנסיה, גמל ושירותים פיננסים, הסתכם ב- 31.12.2011 בכ- 139 מיליארד ש"ח לעומת כ- 134 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2010. הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים הושפע בעיקרו מהצבירה השוטפת נטו של פרמיות הביטוח ודמי הגמולים אשר קוזזה בשל התשואות השליליות בשוקי ההון.

מהדוחות הכספיים של מגדל אחזקות עולה עוד, בין השאר, כי: דיבידנד - במהלך השנה הכריזו וחילקו מגדל אחזקות ומגדל ביטוח דיבידנדים בסך כ- 150 מיליון ש"ח וכ- 146 מיליון ש"ח, בהתאמה. לאחר תאריך המאזן הכריזו מגדל אחזקות ומגדל ביטוח על דיבידנדים בסך כ- 150 מיליון ש"ח וכ- 220 מיליון ש"ח, בהתאמה. ההון העצמי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 31.12.2011 מסתכם בכ- 4.538 מיליארד ש"ח לעומת כ- 4.635 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2010.

עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2011 מסתכם בכ- 448 מיליון ש"ח. לאחר תאריך המאזן, בינואר 2012, מגדל ביטוח השלימה הנפקה פרטית של כתבי התחייבות (בדירוגAa2 ) בהיקף של כ- 500 מיליון ש"ח, אשר תמורתה הוכרה ע"י המפקח על הביטוח כהון משני מורכב. עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש בהתחשב בגיוס האמור ולאחר הדיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן מסתכם בכ- 728 מיליון ש"ח. סך התחייבויות ביטוחיות ליום 31.12.2011 מסתכמות בכ- 78.7 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 4% לעומת 31.12.2010. סך התחייבויות בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה ליום 31.12.2011 מסתכמות בכ- 51.4 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 3% לעומת 31.12.2010.

סך התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה ליום 31.12.11 מסתכמות בכ- 27.3 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 4% לעומת 31.12.2010. סה"כ הפרמיות שהורווחו מביטוח חיים, ביטוח בריאות ומביטוח כללי הגיע לכ- 8.9 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 8.2 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 9%.

למדור פתרונות ביטוח בחסות מגדל לחצו כאן
חברת ביטוח מגדל דוחות כספיים

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד