1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הגראי"ל: "ישיבת חדרה עולה לי בבריאות"

בעלון 'פרי חיים' פורסם מאמר המתאר את תחושת הגראי"ל בעת האחרונה • על חדרה: "סהָאט מיר קֶעקָאסְט אַסַאך גֶעזוּנט דִי מעשה"
אברמי פרלשטיין, בחדרי חרדיםכ"ב טבת תשע"ד 25/12/2013 09:08

ארנברג והגראיל הגראי"ל שטיינמן עם הגר"י ארנברג בימים קדומים

"תוהו ובוהו" - כך מגדיר הגראי"ל שטיינמן את התקופה בה אנחנו נמצאים היום. הדברים הובאו בעלון 'פרי חיים' היוצא לאור מידי שבוע על ידי מקורובו של הגראי"ל הגאון, רבי משה יהודה שניידר. השבוע מגולל הרב שניידר את בעיות התקופה ובהם פרשיית ישיבת חדרה ונושא ההתייצבות בלשכות הגיוס. בין היתר, סיפר אודות תחושותיו של הגראי"ל בעקבות הפרשה.

המאמר המלא:

"זיכנו הבורא ית"ש בשני מלאכי עליון אשר עומדים ומאירים לנו את הדרך בחושך הנורא שבתקופתינו – תקופת עיקבתא דמשיחא – הלא המה רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א ומרן שר התורה הגרח"ק שליט"א, העומדים לנו לחומה בצורה כנגד כל הגזירות הנוראות ופירצות הזמן, וכל מעשיהם מתוך שיקול הדעת נורא, ועיון בעומקא של סוגיא, אשר כל מי שנמצא בקירבת האש הגדולה רואה את זה בחוש, ואין לו ספיקות כלל.

"אך דא עקא שהשטן עינו צרה בריבוי המופלא של תלמידי חכמים מופלגים וצורבי תורה המתרבה בדורינו בלי עין הרע, עד לאין שיעור, וטיכס עצה האיך הורסים ומחבלים בכרם ה' צבקות. ולזה הכניס "חיידק טורף, חיידק אלים" שאין כמותו, [ג'רעמס בלע"ז], שיחלחל בתוך הלומדי תורה, ובתוך כל עם ה' החרדים אל דברו, ובכך תתמעט התורה.

"ובשביל זה גייס לעצמו מתחילה כמה אנשים, והחלה אותם במחלה איומה - בחיידק נורא, שאיני יודע את שמו בשפת הרפואה, אבל פעולותיו ותוצאותיו ברורות שהם דבר אחד "זלזול בגדולי ומנהיגי הדור", ואחרי שאותו קומץ חלו במחלה האיומה, הלכו והדביקו בני תורה ותלמידי חכמים שונים, שלא חוסנו בתחילה מפני מחלה ממארת זו.

"וראשית פעולת אותו כת המשרת את הס"א, היא "להמציא שקרים" שלא היו ולא נבראו, אשר כל מי שיודע את הדברים מגוחך אצלו האיך אפשר להכחיש את השמש העומדת באמצע הרקיע, באשר יכולים לשקר בגלוי נגד דברים גלויים וידועים.

"ורואים שאפילו שחז"ל קבעו דמילתא דעבידא לגלויי לא משקרא אינשי, בכל זאת כיום יכולים לעמוד אנשים ולשקר בדברים שלא רק "עבידא לגלויי" אלא הם כבר עכשיו גלויים ומפורסמים, ובכל זאת יכחישום בתוקף, ועוד יפרסמו את כזביהם ברחבי תבל בכל מיני פרסום, בלי כל גבול, נורא ואיום!

"אך הסוד הגדול הוא מה שעשה האיש מסכן חכם, "להדליק את האור החזק", ואז יראו כולם כי הכל דמיונות שוא ומדוחים, בלי כל זיק של אמת.

"ולא אאריך בדוגמאות כעת, רק מעט מהם, ומהם יקיש המשכיל לשאר דברים. כאשר נתפס לדאבוננו לבית הסוהר תלמיד ישיבה, על שלא התייצב ללשכת הגיוס כשקראו לו. מיד מפרסמים הנה תפסו בני תורה, מתחילים לגייס... וכו'. בשעה שכולם יודעים כי ברוך ה' כל אלה שצייתו לדברי רבותינו מאורי הדור שליט"א שאמרו להתייצב בלשכת הגיוס כשקוראים לך, רק לא לחתום, אף אחד! מהם לא נלקח לכלא, ואדרבה מי שלא שמע לרבותינו, הוא שנתפס. אבל כל זמן שיש חושך אפשר להראות דמויות שונות ולשקר על פיהם.

"וכן מה שהיה כאשר באו הורים ותלמידים יקרים לרבותינו הגדולים מישיבה מסוימת, שכל השנים תמך רבינו וסייע להם בפעולות חריגות מאד, אשר לא עשה לשום מקום תורה. (ישיבת כנסת יצחק בחדרה א.פ.) והתלוננו על שבישיבתם מלגלגים על תלמידי חכמים... אוי לאזנים שכך שומעות!

"ומתחילה לא האמינו רבותינו שיש כזה דבר, ישיבה שמזלזלים בה בתלמידי חכמים - אתמהה?! אך כשלא פסקו מלבוא ולהתחנן על נפשם מה לעשות, חקרו ובדקו בהרבה בדיקות וחקירות לאין ספור, ואחרי שבאו והעידו לפניהם התלמידי חכמים מרביצי התורה דשם, וראו שלדאבוננו הדברים אמת! נצבט לבם בקרבם, אבל לא נותרה ברירה והכריעו, כי ישיבה שיש בה אוירה של זלזול בתלמידי חכמים - אין זו ישיבה!", ואין ברירה, אלא שמי שלא רוצה להתקלקל, צריך לעזוב את המקום.

"ולי אישית אמר רבינו כותב הרב שניידר "סהָאט מיר קֶעקָאסְט אַסַאך גֶעזוּנט דִי מעשה" הרבה בריאות עלה לי הסיפור הזה. אך מה יעשה מי שיודע שאחריות עולם התורה מוטלת על כתפיו, והוא הפרופסור היחידי! שיכול לעשות ניתוח מסובך כזה.

"ועיני כולנו רואות, שלא הלך רבינו ח"ו והפקיר את אותם התלמידים, אלא נטל על עצמו את האחריות הלאה, ופתח ישיבה חדשה "תורה בתפארתה" שזכינו ב"ה שיושבים ועמלים שם בתורה באופן נפלא מאד, ובד בבד עולים ומתעלים ביראת ה' טהורה, אשרי עין ראתה.

"ובאים אותם דתן ואבירם, ופוערים פיהם – הורסים ישיבה... מעולם לא ראינו כאלו דברים... ומסיתים צדיקים יקרים, אשר אין להם מושג ושיח בכל הנעשה, ואומרים להם דברים שאיננו יכולים להוציא מהפה, ובזה הם מדביקים אותם ג"כ בחיידק הטורף הנורא הנ"ל.

"אך כל בר דעת שיודע את הדברים, עומד ומשתאה וכי זה להרוס ישיבה? הרי אין כאן אלא הצלה נפלאה לנשמות יקרות שלא יפלו בשאול תחתית. ואין לך "סתירת זקנים בנין" גדול מזה! ומה שנלכדו תמימים וישרים ברשת, אי"ז אלא שהמחלה המדבקת הנוראה, משתוללת, ומדבקת טובים ביותר.

"כמו כן בימים אלו, כאשר רח"ל מחריבי הדת בכנסת המינים, מטכסים עצות האיך לבטל תורה ולחסל רח"ל את כלל ישראל, [וכפי שהובא דברי רבינו בגליון הקודם]. ישנם כאלו "שמבינים יותר טוב..." וחושבים שהדרך להילחם נגד הגזירות הוא על ידי הפגנות ודומיהם. וכאשר זקני הדור אומרים כי לא זו הדרך, וחוששים שזה רק יכול ח"ו לגרע.. באים אותם דתן ואבירם, בשפתם הקלוקלת ומלעיגים רח"ל.

"יאמרו נא אותם המבינים הגדולים, האם "לילה אחד" הם לא ישנו מחרדת גזירת הגיוס? והרי רבינו שאחריות עולם התורה על כתפיו, וחרדתו קודש בכל עת, מה יהיה? וזועק כל הזמן מעדארף גרויסא רחמים... – צריך רחמים גדולים, ועשה ועושה הרבה פעולות חיוביות המועילות בין ברוחניות ובין בפעילות נחרצת, העידני נאמנה שכל זמן שלא הסתדר גזירת הגיוס, אינו יכול לישון רגוע בלילה...

"וראה פלא, כי אותם "המוסרים" לבתי משפט הציוני את הראשי כוללים ומנהלי המוסדות ששמעו לקול רבותינו שליט"א, ומרימים יד בתורת משה, הם "הנלחמים נגד הגיוס לציונים"...

"אין לנו אלא להידבק בעמוד האש שהעניק לנו הקב"ה במתנה, שילך ויאיר לפני המחנה, ולחסן את נפשותינו מהמחלה האיומה הנ"ל, וזה רק על ידי שנתחזק באמונת חכמים. ונשמע לזעקתם של רבותינו, "סורו מאהלי האנשים האלה, פן תיספו בכל אשר להם".

"ואין כאן מקום להאריך, רק נתפלל לבורא כל העולמים, שלא נידבק חלילה וחס מהחיידק הנורא הזה, ונזכה שיקויים בקרוב ממש, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. בינתיים הוא בריא כמו שור גם בגיל מאה!  

  מה אתם מצטטים כל שטות?!

  • המבזה ת"ח אין תרופה למכתו, ערב רב חרדי הזהרו בגחלתן, אין למכה שלכם תרופה (ל”ת)

   תגובה לערב רב החרדי

 2. אומרים געקאסט לא קעקאסט , איזה חוסר מקצועיות של אתר  (ל”ת)

  גביהה בן פסיסה

 3. מה החידוש? כל מחלוקת עולה הבריות.  (ל”ת)


  • מי צריך מחלוקת אפילו לפיד ובנט לא סוגרים ישיבות 


 4. מה לעשות שהוא צודק ...חבורת ממורמרים ופליטים מכל הסוגים שגאוותם נשבתה ועלתה להם לראש גם במחיר של נזק לכל עולם התורה בתקופה קשה מאוד  (ל”ת)

  יוונים נקבצו

 5. הכל תלוי באיך שמציגים לו את הדברים  

  משה

 6. כנסו - דחוף!!  


 7. תגובה ל1  


 8. ממש רחמנות שינוח ויפסיק לריב אז הוא ירגיש טוב  (ל”ת)

  אי"ש

 9. שם החיידק --- ש-נ-יי-ד-ר !  

  אמת כאן ועכשיו

  • תגובה ל"אמת כאן ועכשיו" אתה ההוכחה הכי חזקה למה צריך לסגור את הישיבה (ל”ת)

   ובני קורח לא מתו

  • כל השמות של כל הרבנים שהבאת ויהיו אלו גדולים ענקיים וכולנו עפר תחת כפות רגליהם 


 10. אודאי עס קאסט גיזונט  


 11. בחדרי חרדים נהנים לצטט מלה במילה  


 12. המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות, ישיבה שהסירה מעצמה עול תורה לצבא  (ל”ת)

  לייבל איצ'עס

 13. שניידר חי בסרט !!!  

  אובייקטיבי

;