1. עמוד הבית
  2. בריאות
  3. חדשות בריאות
  4. בטיחות ובריאות בעבודה

'ותסמכנו לשלום': כך שומרים על בטיחות העובדים

מיליוני ישראלים נתונים בסכנות בטיחות בעבודה אולם הממונים על הבטיחות פועלים לאכוף את כללי הבטיחות ולשמור על בטיחותם ובריאותם של העובדים • מהו גהותן ומי הוא ממונה בטיחות? • כל זאת ועוד מסבירים מומחי המוסד לבטיחות ולגהות
בשיתוף המוסד לבטיחות וגהות , כ"ז חשון תשע"ז 28/11/2016 09:30

בטיחות וגהות (1) ממונה בטיחות באתר בנייה (באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות)

מיליוני ישראלים המתפרנסים מענף התעשייה, הבניה, החקלאות כמו גם שאר התעשיות ובהן ההיי טק, מצויים מידי יום בסכנה בטיחותית בעבודתם, כאשר על כתפיהם של ממוני הבטיחות בעבודה מונחת אחריות כבדה, לפעול לשמור על בריאותם של העובדים.

מי אמור לדאוג לבטיחות ובריאות העובד בסביבת עבודתו?

בכל מקום עבודה, החל מענף הבניה, המשך בתעשייה, בחקלאות, בענף ההיי-טק, ואפילו בעבודה משרדית ישנם סיכונים בטיחותיים ובריאותיים לעובד. אז מי אמור לדאוג לבטיחות ובריאות

העובד בסביבת עבודתו?

במוסד לבטיחות ולגהות אומרים כי: "מערך הבטיחות במקום עבודה מתבסס על 2 גורמים מקצועיים עיקריים שהם: הממונה על הבטיחות נאמן הבטיחות ובנוסף, גורם שבדרך כלל חיצוני למקום העבודה ומגיע ממקום מוסמך כמו המוסד לבטיחות ולגהות המייעץ בהקשר לשמירת בריאות העובדים ומניעת מחלות מקצוע – גהותן גורמים אלה, משמשים למעשה גורמי מפתח באיתור, ההערכה והטיפול בגורמי הסיכון המצויים במקום עבודה וככאלה הם משמשים זרוע ביצועית של הנהלת מקום העבודה או במילים אחרות "העיניים של הבטיחות והבריאות התעסוקתית."

מי צריך למנות ממונה על הבטיחות?

חובת מינוי ממונה על הבטיחות חלה על כל מקום עבודה שמועסקים אצלו 50 עובדים לפחות. כמו-כן על מבצע בניה – המעסיק בעצמו או באמצעות קבלני משנה 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו-זמנית ועל מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי שיש למנות בו ממונה בטיחות.

למה צריך ממונה בטיחות?

תפקיד ממונה הבטיחות הוא: לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות, ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים רבים הקשורים לבטיחות ובריאות העובד בסביבת העבודה.

פעולות שמבצע הממונה לדוגמא: לאתר מפגעי בטיחות וגהות ולהודיע עליהם למעביד. לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה. לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות. לוודא ביצוע הוראות תוכנית הבטיחות והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעה ולוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות ולקחי תאונות ומחלות מקצוע. לרכז המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה למחלות מקצוע. להכין הוראות בטיחות וגהות לפרסמן ולעדכנן.
להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על הפרתן. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על מצב התקני הבטיחות והגהות, ציוד מגן, כלי עבודה וציוד החייב בבדיקות תקופתיות. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות במקומות שנדרש. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות כנדרש, לתעדן ולהביא לידיעת המעביד והעובדים כולל השלכות וצעדים שיש לנקוט לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות בהעסקת קבלני חוץ. בין היתר, הממונה חייב לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות ולמסור את כל המידע הנחוץ לפעולתה. הוא מוסמך להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו ו/או בריאותו של עובד ולדווח מייד למעביד. הוא חייב לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום. הממונה מוסמך להיכנס לכל מקום בו מועסקים עובדים כדי לבדוק את סידורי בטיחות והגיהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידיו האמורים.

מי צריך נאמן בטיחות?

במפעל שבו יש מעל 25 עובדים, נדרש המעסיק למנות ועדת בטיחות ונאמני בטיחות, וזאת בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א-1960.
במקום בו פועלת ועדת בטיחות, חבריה הם נאמני הבטיחות במפעל. במקום בו אין ועדת בטיחות, ימונו נאמני בטיחות על ידי ועד העובדים (אם קיים) או יבחרו על ידי העובדים עצמם, באסיפה מיוחדת שתכונס בסיוע מדריך מן המוסד לבטיחות וגהות. בעת מינוי או בחירה של נאמני בטיחות יש להביא בחשבון את ערנותם והבנתם לנושאי הבטיחות בעבודה. המינוי הוא לתקופה של שלוש שנים, לאחר מכן ניתן לבוחרם או למנותם מחדש.

נאמני הבטיחות נדרשים לעבור הכשרה במוסד או אצל אדם המאושר על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, או במוסד לבטיחות ולגיהות. וע"פ תקנה 4 לנאמן חייב להיות ותק במפעל ובמקצוע ו - ערנות והבנה לבטיחות בעבודה

מה תפקידו של נאמן בטיחות?

לייעץ למעסיק ולפעול בנושאים הבאים:
לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם; להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות; להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; לעיין בכל מסמך הנוגע לבטיחות וגהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק; להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

חובות המעסיק ע"פ חוק הם: לתת לנאמן את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו; לעודד את הנאמן בפעולותיו ו- לנקוט אמצעים מתאימים לתיקון ליקויים עליהם מסר לו הנאמן. בנוסף, נאסר על המעסיק לפגוע בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה או לפטרו בשל פעילותו כנאמן.

מדוע צריך גהותן?

עובדים נפגעים יותר ממחלות מקצוע מאשר מתאונות, אולם בעוד ובתאונות הקשר בין הגורם לתוצאה הוא ברור, במחלות המקצוע אין הדבר פשוט. הבריאות התעסוקתית עוסקת באיתור בעיות בתחום הרפואה הקשורות לחשיפה לגורמים שונים כימיים, פיזיקאליים, ביולוגים וארגונומיים במסגרת העבודה. משום כך חשוב לאבחן מחלות מקצוע, לאתר עובדים אשר קיימת לגביהם אינדיקציה להתחלת נזק כתוצאה מעבודתם, ולהציע דרכים למניעת התפתחות מחלה. במקרים מסויימים, יש צורך בהרחקה של עובד מהעבודה על מנת לשמור על בריאותו.כאן נכנס תפקידו של הגהותן.

גיהותנים מציגים מיכשור המסייע לשמירת בריאות העובד ומניעת מחלות מקצוע (באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות )

מיהו גהותן?

אדם המתמחה בזיהוי, מדידה וניטור של חשיפות עובדים לגורמי סיכון פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים וארגונומים במקום העבודה, ומספק פתרונות לצמצום החשיפה או נזקיה. עליו להיות בעל רקע בהנדסה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה.

איך דואגים לכשירותם של בעלי התפקידים?

בעלי התפקידים השונים המוזכרים לעיל, מחויבים לשמור על כשירותם כחלק משגרת יומם ואופי תפקידם. חלקם – כמו ממוני הבטיחות – אף מחויבים על-פי חוק לחדש כשירותם מידי 3 שנים ולמלא בשנים אלה מכסה (24 יום) של ימי כשירות בהם לומדים ומתעדכנים בנושאים הרלוונטיים לתפקידם.

ממונה בטיחות במפעל קבוצת פז (באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות)

המוסד לבטיחות ולגהות מוסמך ע"י הרגולטור להכשיר בעלי תפקידים אלו ואף להעביר לבעלי התפקידים ימי כשירות, הדרכות והכשרות בהתאם לנדרש לחוק. אך המוס"ל אינו מסתפק בזה, הוא מציע גם הדרכות העשרה שאינם פורמאליים. בנוסף, פוגשים מדריכי המוס"ל גם את בעלי התפקידים בשטח, במקום עבודתם חונכים ומלווים אותם גם בסביבה ה"אמיתית" במהלך תפקידם ולא רק בכיתה.
המוס"ל אף מציע "מוצרים משלימים" לבעלי התפקידים השונים כגון: ספריה דיגיטלית לספרות מקצועית, חנות מקוונת בה ניתן לרכוש אמצעי בטיחות שונים כגון: כרזות, שלטים, מדבקות ופרסומים, ולאחרונה אף הושקה אפליקציה מתקדמת המאפשרת שליחת שאילתות היישר מהשטח למרכז מידע של המוס"ל.


בשיתוף המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס"ל) שהינו גוף ציבורי לאומי, מטרתו היא להטמיע תרבות של בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית, בסביבת העבודה. המוס"ל מעניק סל שירותים, ללא תשלום, לטובת העובד והמעסיק (שירותים משלימים מוצעים בעלות ללא רווח). כמו כן, במוס"ל עוסקים בפעולות מניעה, הסברה, הדרכה ומחקר.

לכל שאלה בנושא בטיחות ובריאות בעבודה ניתן לפנות למרכז המידע בטלפון 9214*, באמצעות אתר האינטרנט, בפייסבוק או באפליקציה בנייד.


הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. אין אדם קונה דעתו בפת לחמו  

    חיים

;