י"א סיון התשפ"ד
17.06.2024

הלכה שבועית: איסור יחוד במקום פתוח שאין בו עוברים ושבים

הלכה שבועית בדין איסור יחוד במקום פתוח שאין בו עוברים ושבים | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

הלכה שבועית: איסור יחוד במקום פתוח שאין בו עוברים ושבים
צילום מסך עלון שבועי צילום: באדיבות המצלם

איסור יחוד במקום פתוח שאין בו עוברים ושבים

נושאי השיעור

פתח פתוח לרה''ר • דלת מוגפת ולא נעולה • יחוד בבתים שלנו • טכנאי בבית • אפשרות לבקש מהשכנים שיכנסו לבית • חדר יחוד לחתן וכלה • כיסוי ראש לכלה אחר חדר יחוד • מצלמות אבטחה להינצל מאיסור יחוד • ילד עם אמו חורגת • יחוד במקום פתוח • יחוד בבית הקברות • יחוד במושבים בלילה • איש ואשה בשני רחובות • מהו יסלקנה לצדדים • אשה בחדר בלא ידיעת הטכנאי • מדוע אביי לא חשש ליחוד כמלוא עיניו • מונית בעיר ומחוץ לעיר • זוג בפגישה ובעלה לא בעיר בלא ידיעתם

פתח פתוח

בשבוע שעבר ראינו יסוד בהלכות יחוד מהגמ' בקידושין (פא.) שאומרת שאם יש פתח פתוח לרה''ר אין חוששין משום יחוד. וביארנו על פי הראשונים שבמקום שיש פתח פתוח לרה''ר לא שייך יחוד כלל. וביארנו דשם יחוד היינו על מקום המיוחד לאיש ולאשה שאין אנשים מצויים שם, אבל מקום שהרבים מצויים שם או שיכולים להיכנס לשם בכל עת או אם רואים אותם, זה לא נקרא מקום מיוחד לו ולה ומעיקרא לא שייך בזה איסור יחוד.

בדלת מוגפת

וכן ראינו בשו''ת הרשב''א שדן גבי מקום שהדלת מוגפת, ואנשים יכולים להיכנס שם בכל עת, האם שייך בזה איסור יחוד, והשיב לא שייך במקום כזה יחוד. וביארנו ע''פ הגמ' בסוכה שצריך מקום שיש שכיחות שיכנסו שם אנשים, אבל במקום שאין שכיחות שיכנסו לשם אנשים כגון בגג מקום שאין רגילות אנשים להיכנס לשם חוששים בזה משום יחוד. 

בבתים שלנו

לכן היום בבתים שלנו, אם הדלת מוגפת ולא נעולה, כיון שאין שכיחות שיכנסו לשם אנשים (כגון שאין בני הבית שצריכים להגיע) במקום כזה כל הבית כולו אסור משום יחוד דאין דרך שכנים או חברים לפתוח דלת בלי רשות ולהיכנס.

בחדרים הפנימים שייך יחוד

בבתים שיש דרך ששכנים נכנסים ויוצאים בלי רשות, במקום כזה אין חשש יחוד דוקא במרכז הבית במקומות שיש דרך שיכנסו לשם ולכן אם האיש והאשה נמצאים בסלון אינם חוששים משום יחוד, אבל אם האיש והאישה נמצאים בחדרים הפנימים של הבית ששם אין דרך בשום אופן שיכנסו לשם, בזה אף אם דלת הבית פתוחה לא יועיל כלל, וחוששין בזה משום יחוד.

טכנאי

ולפי'''ז ביארנו שאם בא טכנאי על מנת לתקן איזה חפץ שבתוך החדרים בבית, כגון במכונת כביסה או בכל מקום שאינו נראה מפתח הבית, צריך לחשוש מאיסור יחוד כיון שכל מקום שאין מצב שכיח שמישהו יכנס לשם והם נמצאים שם הוי יחוד.

תעמוד בפתח הבית

ועל כן אם אין ברירה והגיע טכנאי לבית, צריכה האשה לעמוד ממול הדלת באופן שיראו אותה עוברים ושבים ובכך תנצל מאיסור יחוד.

דלת נעולה יש יחוד

עוד הבאנו את דברי הרשב''א בתשובה שאמר שכל האיסור הוא דוקא במקום נעול שאין אפשרות להיכנס לשם, או במקום שהדלת נעולה ואין דרך שנכנסים לשם אנשים, אבל במקום שהדלת מוגפת אלא שכל מי שרוצה נכנס ויוצא לשם, בזה לא שייך איסור יחוד.

ליצור מצב שיציל מיחוד

ולפי דבריו אמרנו שאפשר גם ליצור מצב שיציל את האשה מאיסור יחוד, באופן שיאפשר לאחד השכנים להיכנס לביתו בכל עת על ידי נתינת מפתח ויסביר לשכנו שהוא נמצא במצב של יחוד וכדי להציל אותו הוא רוצה שיכנס מידי פעם בהפתעה לביתו, ובכך אף אם השכן לא נכנס באמת אין חוששין ליחוד, כיון שבכל עת הם חוששים שמא יכנס השכן ואין בזה יחוד.

תביא מפתח לשכנים

וכן הבאנו מעשה בשבוע שעבר באשה שנקלעה למצב שהגיע אליה אביה החורג בלילה ולא נעים לה לומר לו ללכת, והיא לא יודעת כיצד להינצל מאיסור יחוד, ושאלה מה לעשות. ועל פי מה שלמדנו אמרתי לה שיכולה לספר לאחד השכנים שלה שהיא נמצאת במצב של יחוד, ותביא לו מפתח, ותבקש ממנו שיכנס מידי פעם במהלך הלילה כדי שינצלו מאיסור יחוד. וכיון שהם חוששים שמא יכנס השכן בכל עת, אין בזה שם יחוד ומותר. ובאמת שאם האשה עושה זאת באופן תדיר ויודעת שהשכנים בפועל לא נכנסים אף פעם, ודאי שזה צחוק ולא יועיל להינצל מאיסור כי יודעים שהשכן לא נכנס.

חדר יחוד לחתן וכלה

לפי מה שלמדנו בדין יחוד, נוכל גם לפתור כמה בעיות בחדר יחוד של חתן וכלה. שהרי ידוע שהראשי ישיבות מקפידים גם על הבחורים הספרדים לעשות חדר יחוד כמו האשכנזים. הם סוברים שצריך לעשות קנין ע''י יחוד מיד לאחר החופה. האמת שאין צורך כלל בחדר יחוד זה, ומיד לאחר גמר השבע ברכות שבחופה מתחילים שבעת ימי המשתה של חתן וכלה, לכן אם גמרו השבע ברכות קודם השקיעה עולה להם אותו היום ליום ראשון משבעת ימי המשתה ואין לזה קשר כלל ליחוד שיעשו אח''כ.

הכלה מתחייבת בכיסוי ראש

הבעיה באותו חדר יחוד יהיה שכיון שבכניסתם לחדר יחוד, הכלה מתחייבת מיד ביציאתה בכיסוי ראש, וכיון שאנן פסקינן שאין צורך בחדר יחוד מיד לאחר החופה, א''כ נוצרת בעיה לחתן והכלה מאותו חדר יחוד שמכריחים אותם לעשות. ומה יעשו כדי להסתדר גם עם ראש הישיבה וגם עם הבעיות שיוצאות מכך.

שיתן מפתח לחבירו

ולפי דברינו בדין יחוד, אפשר שיתן החתן מפתח של חדר היחוד לאחד ממכריו, ויאמר לו שיכנס בהפתעה לחדר יחוד, ובכך נרוויח שאותו חדר יחוד אינו נחשב ליחוד בינו לבינה כיון שחוששים בכל עת שמא מישהו יכנס לחדר, ונמצא שאין הכלה מתחייבת בכיסוי ראש לאחר החופה מכיון שבפועל לא נכנסו ליחוד. והקשר שיש בין חדר יחוד לחיוב כיסוי ראש יבואר בשיעור נפרד בעזהי''ת.

עדים שומרים מבחוץ

באמת כל זה יועיל במקום שאין העדים שומרים על החדר יחוד מבחוץ כדי שאף אחד לא יכנס, דאם הם שומרים שאף אחד לא יכנס מה יועיל שיאמר לחבירו להיכנס אם יודע שהם לא יאפשרו לאף אחד להיכנס. אלא אם כן מדובר בחתן שלא יודע שיש עליו שמירה מבחוץ ובזה אם יאמר למישהו להיכנס ינצל מיחוד, כי חושש תמיד שמא מישהו יכנס.

יאמר לכלה וינצל מיחוד

עוד אפשר לומר שאף במקום שהחתן יודע שיש עליו שמירה מבחוץ, אם אמר לכלה שיש מישהו שיש לו מפתח ויכול להיכנס בכל עת אל החדר, א''כ אף שהוא אינו חושש, כיון שהיא חוששת בכל עת שמא מישהו יכנס, החדר יחוד לא חשיב יחוד ולא תתחייב הכלה כיסוי ראש.

מצלמות אבטחה

במקומות שיש מצלמות אבטחה, לא תמיד יועיל להינצל בזה מאיסור יחוד, כי בדרך כלל מצלמות אלו נועדו למקרים חריגים של גניבות וכדו' ורק בזמנים אלו פותחים את הוידיאו לראות מה קרה, אבל בסתם כיון שאין מי שרואה ומביט במצלמות א''כ אין אפשרות להינצל מאיסור יחוד על ידי המצלמות.

אם בעה''ב רואה

ובאמת במקום שיש מצלמות אבטחה והם ע''ג מסך במקום שבעה''ב יושב וצופה בהם מידי פעם, בזה אין חוששין משום יחוד דלא יבואו לידי עבירה במקום כזה.

ילד ואמא חורגת

ולכן אדם שמאבטח את ביתו בכוונה כדי שלא יקרה מקרים של יחוד, כגון אדם שהתחתן עם אשה נישואין שניים, ויש לו ילד בבית, והוא חושש מיחוד בזמנים שלא נמצא בבית. יכול לשים מצלמות אבטחה ולומר לאשה שהוא בכל עת צופה במצלמות ע''י מכשיר מיוחד שמשדר את הצילום אליו, ובכך אין חוששין מאיסור יחוד, ואף אם באמת לא יביט במצלמות, לא עברו על איסור יחוד כיון שהם חוששים תמיד שמא רואים אותם.

יחוד במקום פתוח

וצריך לדון באיזה מקומות פתוחים חוששין משום יחוד, האם איש ואשה שילכו במקום פתוח יכולים להגיע לידי איסור יחוד, או שמא דוקא בבית שייך איסור יחוד. דמסברא פשוטה י''ל דמעשה איסור לא יעשו אלא בתוך מקום מתוחם.

תומר דבורה

אולם מצאנו בדבורה הנביאה ששפטה את ישראל תחת תומר דבורה - עץ שענפיו גבוהים כדי שיראו אותה מכל מקום, ולא יהיה איסור יחוד כמבואר בגמ' במגילה (יד.). והנה אף על פי שהיא היתה במקום פתוח, בכל אופן חששה מאיסור יחוד ולכן רצתה שיראו אותה מכל מקום. מוכח דאף במקום פתוח אם אין רגילות שאנשים עוברים ושבים שם יש לחשוש משום יחוד.

יחוד בבית קברות

ועוד ראינו במשנה בקידושין (פ:) שאומרת לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שתי אנשים. ובגמ' (שם) גבי ולד שמת תוך שלושים יום דאין צריך לכבדו במותו ולהוציאו לקבורה במיטה, אלא מספיק בשלשה אנשים, אומרת הגמ' לא ילכו שתי נשים ואיש אחד לקבור, אלא אשה אחת עם שתי אנשים. וביאר רש''י החשש משום יחוד בבית הקברות. ואע''פ שבית הקברות הוא מקום פתוח, כיון שזה מקום שאין רגילות עוברים ושבים שם חוששין משום יחוד.

מחוץ לעיר

עוד שם בגמ' (פא.) אמר רב יהודה אמר רב לא שנו שאפשר ללכת שתי אנשים ואשה אחת דוקא בעיר, אבל מחוץ לעיר צריך אשה אחת עם שלשה אנשים. דחיישינן שאם יהיו רק שתי אנשים, שמא יצטרך אחד מהם לנקביו ונמצא השני מתייחד עם האשה, ע''כ הצריכו שלשה אנשים כדי שאם אחד יצטרך לנקביו ישארו שנים עם האשה ואין בזה יחוד.

במקום פתוח יש יחוד

מוכח לנו דכל מקום שיכולים האיש והאשה להגיע לידי עבירה חוששין משום יחוד, ואף במקום שהוא פתוח, אם אין רגילות אנשים ללכת שם כמו מחוץ לעיר בזמנם, חוששים משום יחוד.

עיר ללא הפסקה

ולכן בעיר ששם יש רגילות אנשים תמיד לילך, אין חשש משום יחוד אם איש ואשה ילכו ברחוב בלילה, כמובן בבני ברק שהיא עיר ללא הפסקה שתמיד בכל שעות היום והלילה ישנם אנשים שהולכים שם אף מי שילך באמצע הלילה אינו חושש משום יחוד.

מושבים וכפרים

ובאמת במקומות שהם שוממים בלילה כגון מושבים וכפרים שבהם אין אנשים בכלל בלילה ברחוב, שייך לחשוש משום יחוד אם נמצא שאיש ואשה הולכים שם.

איש ואשה בשני רחובות

אלא שיש לדון באיזה אופן יש לנו לחשוש במקומות אלו. האם כל שאיש ואשה נמצאים שם הם עוברים על איסור יחוד ואף אם הם הולכים בשני רחובות נפרדים במרחק אחד מהשני, או שצריכים דוקא ללכת יחד כדי לעבור על איסור יחוד. מהו הגדר לחשש של איסור יחוד ברחוב.

מהר ללכת שנקדימנה

בגמ' בקידושין (פא.) רב ורב יהודה היו הולכים בדרך ומצאו אשה שהלכה לפניהם אמר ליה רב לרב יהודה דל כרעיך מקמי גיהנם, מבאר רש''י מהר ללכת כדי שנקדימנה. אמר ליה והא מר הוא דאמר בכשרים מותר, אמר ליה מי אמר כגון אני ואתה אולי כגון רב פפי וחביריו.

בלא רואים אין יחוד

נשאלת השאלה מה יועיל להינצל מאיסור יחוד על ידי שיקדימו את האשה והרי סוף סוף היא נמצאת כאן, ומה משנה אם היא לפניהם או לאחריהם. ואם נאמר שכיון שהם לא רואים אותה אין בזה איסור יחוד, הרי זה חידוש גדול דמי חידש לנו שאיסור יחוד תלוי בראיה דוקא.

יסלקנה לצדדים

אלא צריך לומר דתלוי הדבר אם יודע על קיומה בסביבתו או לא, דכל שלא יודע ממנה כלום אין בזה יחוד. והדברים מבוססים ע''פ פירוש עץ החיים לרבי יעקב ברבי יהודה (אחד מהראשונים מובא בקש''ק) שאומר שאסור ללכת אחר האשה בשוק, והפוגע באשה לפניו בשוק יסלקנה לצדדים. ולכאורה כיצד יסלק האשה. אלא הביאור יסלקנה כאילו היא אינה נמצאת כאן, כגון שלא יודע על קיומה וזה הפשט בסילוק. ולפי''ז צריך לבאר בגמ' דמה שאמר רב לרב יהודה בא נקדימנה כי על ידי כן שהם ילכו לפניה הם לא ידעו על קיומה ועל ידי כן יחשבו למסולקים ממנה וממילא לא חוששין ליחוד כי לא יודעים היכן היא.

אשה בחדר בלא ידיעתו

ולפי''ז איש שנכנס לבית חבירו והוא לא יודע שאשתו של חבירו נמצאת בחדר שינה, והוא צריך לתקן דבר מה בסלון, כל שהוא לא יודע על קיומה של האשה בבית לא חוששין משום יחוד, דכל איסור יחוד מתחיל מידיעת האיש והאשה שהם נמצאים לבד ואינם חוששים, אבל אם הוא אינו יודע על קיומה אין לחשוש. ואלו דברי רב שאמר לרב יהודה בא נקדימה. וכל זה שמזהירים אותה שלא תצא כל זמן שהוא בבית כי אם תצא מתחיל איסור יחוד שהרי כבר יודע על קיומה בבית אחד.

גדר איסור ברחוב

נמצא שגדר איסור יחוד ברחוב, כל שיודע האיש על קיומה של האשה באותו מקום וכן היא יודעת על קיומו של האיש, שייך בזה איסור יחוד.

כמלוא עיניו

אלא שראיתי בספר גן נעול שכותב גבי איש ואשה שנמצאים ברחוב אם הם במרחק של כמלוא עיניו והוא רואה אותה והיא רואה אותו הוי יחוד, ואם הם במרחק שלא רואים אחד את השני אין בזה משום יחוד. וביסס את דבריו מהגמ' בסוכה (נב.) מסופר בגמ' שאביי שמע איש ואשה שמתכננים ללכת יחדיו בדרך, אביי אמר אני ילך אחריהם כדי להציל אותם מעבירה, שאם יחשבו על עבירה הם יראו אותו ובכך ינצלו ממעשה עבירה. מספרת הגמ' שהוא הלך איתם ארבע מיל ולאחר מכן  נפרדו דרכם וכו'.

אביי לא חשש ליחוד

שואל השב יעקב (סימן יט) איך יצא אביי אחריהם, ומדוע לא חשש שמא יצטרך האיש לנקביו והוא יתייחד עם האשה. ותירץ שהיה בדעתו של אביי שאם האיש יצטרך לנקביו, הוא ילך עמו ובכך האשה תשאר לבדה, שהרי היא לא חוששת מכך. ועוד מתרץ שאביי הלך במרחק של כמלוא עיניו ולכן לא חשש ליחוד אף אם ילך האיש לנקביו. מכאן הוכיח בספר גן נעול את דינו דכל שיש מרחק כמלוא עיניו אין חוששין לאיסור יחוד.

הסברא שלא חשש אביי

אלא שקשה על דבריו מנין לו לפרש כך בדברי השב יעקב, והרי אפשר לבאר דבריו בפשיטות דכיון שיש מרחק כמלוא עיניו, לא חשש אביי משום יחוד אף אם האיש יצטרך לנקביו, דכיון שהם במרחק גדול, עד שיבוא אביי ויתקרב אל האשה כבר יחזור האיש מצרכיו אל האשה, ולכן לא חשש שמא יגיעו לעבירה. אבל במקום שרק האיש והאשה נמצאים לבדם במרחק של כמלוא עיניו, מנין לנו להתיר ולומר דבזה אין איסור יחוד, אלא ודאי כמו שאמרנו ע''פ הגמ' בקידושין דכל שהאיש והאשה יודעים על קיום אחד של השני שייך בזה איסור יחוד.

מונית בעיר

הציץ אליעזר (ח''ו סימן מ') אומר באדם שנוסע ברכב עם אשה כגון מונית או הסעה בתוך העיר, אם רואים את האיש או את האשה מבחוץ אין חוששין משום יחוד, דגם ברכבים שהחלונות שחורים, בדרך כלל החלונות הקדמיים שקופים ורואים את הנהג.

אורות מרחוק

מה יעשו איש ואשה במונית מחוץ לעיר בלילה. ראיתי שהרב בן ציון אבא שאול זצוק''ל כותב דכל שאני נוסע ויש מכונית לפני ואני רואה את האורות שלהם באופק אין בזה יחוד אבל אם מלפני או מאחורי אני לא רואה אורות של רכבים באופק, בזה יש לחשוש משום יחוד. ודבריו מופלאים מנין לקח גדר זה של אורות באופק.

גדר היחוד

הציץ אליעזר כותב שהדבר תלוי אם יש שכיחות של אנשים שיעברו שם או אין שכיחות, וכיון שבימינו יש רגילות לכוחות הביטחון משטרה או רכבי חילוץ לעצור ליד רכבים שתקועים בצידי הדרכים ושואלים אותם אם צריכים עזרה, א''כ תמיד הם חוששים מכך שמא יצור מישהו על ידם ואין בזה איסור יחוד.

בכביש ראשי

אלא שכל זה דוקא בכבישים ראשים, אבל בכבישים צדדים שאין דרך לעבור שם ודאי חיישנין בזה לאיסור יחוד.

זוג בפגישה

ולפי''ז גם מה שאמרנו גבי פגישה, שבאים זוג שבשידוכים להיפגש, שצריך שהבעל והאשה יהיו בבית וגם שיכנסו מידי פעם לחדר הפגישה, אפשר לומר שאף אם אין הבעל נמצא, ואפילו אם הוא לא בעיר, אם תאמר האשה לזוג תכף בעלי מגיע, א''כ החשש הוא תמידי ואין בזה משום יחוד.

להורדת העלונים 'הלכה שבועית' לחצו >>

להצטרפות לקבלת העלונים במייל מידי שבוע שלחו הודעה ל[email protected]

הלכה שבועית הרב שבתי לוי הלכות ייחוד

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד